wqfqwf Stížnosti - ČSK

Stížnosti

Vážení pacienti,

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., dává komorám oprávnění řešit stížnosti na výkon povolání svých členů a ukládat disciplinární opatření v případě, že člen komor nevykonává své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor. Dojde-li občan – pacient k názoru, že při návštěvě u zubního lékaře nastal takový případ, má právo podat stížnost.

Přijetí a postup řešení takové stížnosti upravuje Disciplinární řád České stomatologické komory:

  • Stížnost musí mít písemnou formu s uvedeným jménem a kontaktní adresou stěžovatele.
  • Stížnost jsou povinny přijmout všechny orgány Komory a zaměstnanci úřadu Komory. (Stížnost nelze podat sněmu a čestným radám Komory.)
  • Jako první řeší stížnost revizní komise místně příslušné Oblastní stomatologické komory, a proto je výhodné podávat stížnost přímo jejím členům.
  • Zjistí-li revizní komise a následně čestná rada komory, že stížnost byla oprávněná a skutečně došlo k porušení povinností, je zubnímu lékaři uloženo disciplinární opatření (jejich druhy vyjmenovává zákon).

Disciplinární řízení podle disciplinárního řádu ČSK nezná pojem „poškozeného“, tedy osoby, které byla způsobena škoda. Přesto je ve většině případů pacient – stěžovatel přesvědčen, že mu poskytovatel zdravotní péče škodu způsobil.
I když v závěru disciplinární řízení je shledáno pochybení lékaře, neznamená to, že je tím automaticky deklarována odpovědnost lékaře za škodu, vzniklou vadným poskytnutím zdravotní péče. Případnou škodu a další náhrady musí stěžovatel vymáhat přímo na lékaři, a pokud je ten dobrovolně neuzná a nenahradí, nemůže postižený pacient postupovat jinak, než žádat náhradu prostřednictvím příslušného soudu.

Proto je samozřejmé, že revizní komise oblastní komory v rámci šetření stížnosti vede lékaře k tomu, aby oprávněné požadavky stěžovatele nahradil, a pokud se tak stane, předejde se zbytečným a nákladným soudním sporům.
Takové „smírčí“ působení revizní komise oblastní komory přispívá k oboustranně výhodnému řešení a ukončení projednávání stížnosti na půdě komory.

Podobně mohou být řešeny i spory týkající se úhrad nebo práv pacienta – pojištěnce (závazky zdravotnického zařízení vyplývající ze smlouvy se zdravotní pojišťovnou).

Bc. Tereza Stolariková, tel.: 234 709 626 – revizní komise, čestná rada, stížnosti pacientů – oblastní komory – kraj Praha, Středočeský (Benešov, Beroun, Kladno, Poděbrady, Příbram, Praha V-Z)

Ing. Šárka Vítová, tel.: 234 709 619 – revizní komise, čestná rada, stížnosti pacientů – oblastní komory – kraj Jihočeský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Vysočina, Královéhradecký, Pardubický, Karlovarský

Mgr. Veronika Zábojová, tel.: 770 134 248 – revizní komise, čestná rada, stížnosti pacientů – oblastní komory – kraj Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, Třebíč

Ludmila Pohanková, tel.: 234 709 635, mobilní tel.: 725 821 886 – revizní komise, čestná rada, stížnosti pacientů – Česká stomatologická komora