wqfqwf Staňte se členem - ČSK

Staňte se členem České stomatologické komory

Členství v České stomatologické komoře (dále jen Komora) vzniká zápisem do seznamu členů Komory.

Uchazeč o členství v České stomatologické komoře (dále jen Komora) řádně vyplní dále předepsaný formulář tzv.
Žádost o zápis do ČSK a OSK, který je považován za žádost dle zákona č. 220/1991 Sb. (dále jen žádost). Součástí tohoto formuláře jsou také přílohy.

Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory.
Poznámka: Výjimkou jsou hostující osoby.
Poznámka: Žadatele o uznání odborné způsobilosti lze do seznamu členů Komory zapsat až poté, co úspěšně složil aprobační zkoušku a byla mu ministerstvem zdravotnictví uznána jeho odborná způsobilost. Do té doby žadatel nesmí na území České republiky vykonávat povolání zubního lékaře. Může pouze absolvovat odbornou praxi v rámci aprobační zkoušky, a to na akreditovaném pracovišti podle příslušného vzdělávacího programu.
§6a odst. 3
e) vykonávat povolání zubního lékaře jen na území Oblastní komory, v jejímž seznamu členů je zapsán nebo které oznámil zahájení výkonu povolání zubního lékaře podle písmene f), pokud toto oznámení nepozbylo účinnosti,
f) oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů není zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení; oznámení učiněné členem Komory, který není zapsán v žádném seznamu členů vedeném Oblastní komorou, se považuje za žádost o zápis do seznamu členů vedeného Oblastní komorou. Oznámení zahájení výkonu povolání na území Oblastní komory pozbude účinnosti, zanikne-li členu Komory, který takové oznámení učinil, zápis do seznamu členů Oblastní komory podle § 3a odst. 6 písm. c),
g) oznámit do 14 dnů Kanceláři Komory, Oblastní komoře, v jejímž seznamu členů je zapsán, jakož i Oblastní komoře, které ohlásil nebo byl povinen ohlásit zahájení výkonu povolání podle písmene f) tohoto odstavce, změny související s výkonem povolání zubního lékaře adoložit je odpovídajícími doklady
K žádosti je nutno přiložit tyto podklady:

1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace dokládá:

 • Kopie diplomu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o absolvování studia. Pokud je dokladem k žádosti „Potvrzení o absolvování studia“, musí člen Komory dodatečně doložit kopii diplomu a dodatku k diplomu.
 • Kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Kopie dokladu o bezúhonnosti2) (nesmí být starší 90 dnů).

2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží navíc:

 • Kopie průkazu o povolení k pobytu

1. Státní příslušník členského státu EU včetně občana ČR, příslušník smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace

 • Kopie
  • rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře v ČR s vyznačenou doložkou právní moci, nebo
  • povolení Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře na území České republiky na dobu určitou s vymezením činností, které lze na základě tohoto rozhodnutí vykonávat, pro žadatele, který byl pozván do Českíé republiky akreditovaným zařízenímv příslušném oboru k provedení jednorázového výkonu, s vyznačenou doložkou právní moci
 • Kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (diplom, osvědčení, event. jiný doklad) vydaných příslušným orgánem nebo institucí členského státu, které jsou uvedeny v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Kopie dokladů o absolvovaném vzdělávání (přílohy diplomu) a jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky) v případě, že doklad není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Kopie osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) v případě, že doklad o dosažené kvalifikaci není uveden v seznamu dokladů o dosažené kvalifikaci (§ 28a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb.).
 • Kopie potvrzení o členství a bezúhonnosti v zahraničních profesních organizacích (např. Good standing letter apod) a jeho/jejich překlady do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).
 • Doklad nebo kopie dokladu o zdravotní způsobilosti1).
 • Doklad nebo kopie dokladu o bezúhonnosti2).

2. Státní příslušník jiného než členského státu EU a smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace k dokladům uvedeným v bodu 1. doloží:

 • Kopie průkazu o povolení k pobytu

Všechny doklady se přikládají jako scany originálních dokumentů. Proto si je připravte předem před započetím vyplňování žádosti! Oskenujte všechny stránky dokumentu – musí být kompletní!

Poznámka:

1) Zdravotní způsobilost se dokládá lékařským posudkem, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství v ČR (náležitosti posudku – viz Vzor lékařského posudku), a není-li, jiný praktický lékař. V případě zahraničního posudku je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).

2) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující formace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. V případě zahraničního výpisu je třeba doložit překlad do českého jazyka (musí být provedeny tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků České republiky).

Fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, mohou zaslat elektronický výpis z evidence Rejstříku trestů nebo doložit vytištěný elektronický výpis  konvertované podobě.

Je-li žádost včetně dokladů kompletní:

 • členství v Komoře vzniká dnem zápisu údajů do elektronického seznamu členů Komory
 • žadatel na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti obdrží informaci o provedení zápisu do seznamu členů Komory.

Není-li žádost včetně dokladů kompletní:

 • uchazeč je vyzván k doplnění přímo do elektronické žádosti.

Ve sporných případech:

 • projedná žádost nejbližší zasedání představenstva Komory. Rozhodne-li představenstvo Komory záporně, je rozhodnutí zasláno uchazeči formou doporučeného dopisu s doručenkou.

Poznámka: Zápis do seznamu členů České stomatologické komory je vyřizován v co nejkratším možném termínu, přestože dle zákona č. 220/19991 Sb. je Komora povinna zapsat člena do dvou měsíců od doručení žádosti.

Chcete se stát členem ČSK?

potom vyplňte

Žádost o zápis do ČSK a OSK