wqfqwf Jednání představenstva ČSK, online 17. 4. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, online 17. 4. 2020Informace z online jednání představenstva ČSK

1.       Schválení zápisů z minulých jednání

 • Představenstvo schválilo zápis z řádného jednání představenstva ČSK ze dne 13. 3. 2020 ve znění předložených připomínek. (PRO – 14; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo zápis z mimořádného jednání představenstva ČSK ze dne 25. 3. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)

2.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Informační kampaň o COVID-19 zahrnovala: mimořádné on-line jednání představenstva dne 25. 3. 2020, pravidelné online briefingy představenstva 2x týdně, pravidelná online jednání s předsedy OSK 1x týdně, informace v médiích, na webových stránkách a Facebooku ČSK.
 • K 1. 4. 2020 rozhodl předseda Ústředního krizového štábu o přizvání doc. Šmuclera jako odborníka. Od té doby de doc Šmucler pravidelně účastní zasedání tohoto poradního orgánu Vlády ČR.
 • Dne 8. 4. 2020 byl zaslán dopis prezidenta ČSK všem členům Senátu PČR ve věci návrhu zákona o kompenzačním bonusu.
 • Dne 27. 3. 2020 se prezident ČSK účastnil online jednání na téma odborného dohledu na výkonem povolání dentální hygienistky.
 • Na online jednání Rady poskytovatelů MZ ČR prezident ČSK informoval Radu poskytovatelů MZ ČR o zpracovaném materiálu ČSK k postupu a ochraně ošetřování pacientů v době epidemie COVID-19.
 • Zubohrad projednal cenový dodatek VoZP pro rok 2020 a úhrady zdravotních pojišťoven při ošetření v době COVID-19.
 • Dne 16. 3. 2020 proběhlo jednání s náměstkem ředitele VZP ČR.
 • Dne 7. 4. 2020 se konalo online jednání Analytické komise VZP.
 • Dne 15. 4. 2020 proběhlo online jednání segmentu stomatologie dohodovacího řízení pro rok 2021.
 • Dne 18. 3. 2020 se konalo jednání se společností ACMARK, dodavatelem nového IT systému ČSK
 • Dne 24. 3. 2020 se proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 27. 3. 2020 proběhlo online stomatologické fórum a 8. 4. 2020 webinář Stomatologie v éře COVID-19.
 • Účast na zahraničních jednáních: ERO Almaty – zrušeno organizátory, FDI Shanghai – zrušeno organizátory.

3.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v pedostomatologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 14;        PROTI – 0)
 •  Představenstvo uděluje poskytovateli MUDr. Ladislav Záruba akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 15; PROTI – 0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v pedostomatologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo uděluje poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 6. 2020 do 15. 6. 2025. (PRO – 14; PROTI – 0)

4.       Vzdělávání v době COVID-19

 • Novela OP 1/2016 – online vzdělávací akce.
 • Novela umožňuje registraci online vzdělávacích akcí i jiným subjektům než ČSK. Teoretické vzdělávací akce konané od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020, mohou proběhnout online formou (živý přenos) s podmínkou, že účastníkům akce bude umožněno klást otázky.
 • Představenstvo schválilo opatření představenstva č. OP 1/2020, kterým se mění opatření představenstva č. OP 1/2016 – online vzdělávací akce v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. (PRO – 14;        PROTI – 0)
 • Podmínky podání žádosti o prodloužení osvědčení ČSK vzhledem k COVID-19 – Představenstvo prominulo úhradu za podání žádosti o vydání osvědčení na dobu 1 roku podle § 10 odst. 3 řádu celoživotního vzdělávání ČSK podaných od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020. (PRO – 15;            PROTI – 0)
 • Konání profesních zkoušek ČSK v době  COVID-19 – Představenstvo schválilo předložení návrhu na prodloužení lhůt pro dokončení rozšířené odborné přípravy a lhůt pro započítání absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci vstupního vzdělávacího programu nejméně o dobu trvání nouzového stavu sněmu ČSK na jeho 73. jednání. (PRO – 12; PROTI – 1)

5.       PDD 2020

 • Představenstvo pověřilo prezidenta ČSK podpisem nájemní smlouvy na prostory v O2 Universum pro konání PDD 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo kongresové poplatky PDD 2020 ve stejné výši jako v roce 2019. (PRO – 14; PROTI – 0)

6.       Organizace 73. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo zrušilo plánovaný termín konání 73. jednání sněmu ČSK. Nový termín je stanoven na 20. – 21. 6. 2020 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Dle aktuální situace (vzhledem ke COVID-19) je možná i varianta jednodenního jednání sněmu konaného dne 20. 6. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0)

 7.       Žádosti o příspěvky z účtu klinik

 • Představenstvo schválilo čerpání schválených příspěvků z účtu klinik a vzdělávání ČSK v náhradním termínu příslušné mezinárodní vzdělávací akce odložené z důvodu pandemie nemoci COVID-19. (PRO – 15; PROTI – 0)

8.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.000 Kč. (PRO – 15; PROTI –  0)  Odůvodnění: Žadatelka podala žádost o zrušení svého oprávnění k poskytování zdravotních služeb ke dni 10. 10. 2019, oprávnění jí bylo zrušeno až k 1. únoru 2020. Činnost fakticky ukončila k 31. 12. 2019 a následně vystoupila z ČSK. Za situace, kdy ukončení činnosti formálně zasáhlo do roku 2020 jen proto, že příslušný správní orgán žádost zpracovával déle než obvykle, se představenstvu Komory jevilo jako nepřiměřené trvat na úhradě členských příspěvků za rok 2020.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členy ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.000 Kč. (PRO –11; PROTI – 4)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Dočasná pracovní neschopnost ani nástup na mateřskou dovolenou nejsou mimořádné události, které by mohly odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnosti, na které finanční řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte.
 • Představenstvo zamítlo žádost jiné členky ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.000 Kč.  (PRO – 15; PROTI – 0)  Odůvodnění: Žadatelka podala poté, co její žádosti představenstvo nevyhovělo, opakovanou žádost se stejným předmětem. Opakovaně podanou žádostí se představenstvo nemůže zabývat, a proto mu nezbylo než tuto žádost zamítnout.
 • Představenstvo revokovalo usnesení, jímž při minulém jednání nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku. (PRO – 12; PROTI –  2)  Představenstvo zcela prominulo této člence ČSK roční členský příspěvek na rok 2020 ve výši 6.900 Kč.  (PRO – 11; PROTI –  4)  Odůvodnění: Žadatelka prokázala, že je v úpadku a bylo jí povoleno oddlužení. Za tohoto stavu se vzhledem ke stádiu insolvenčního řízení jeví jako nepřiměřené trvat na zaplacení členských příspěvků.
 • Představenstvo revokovalo usnesení, jímž při minulém jednání nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o prominutí ročního členského příspěvku (PRO – 13; PROTI –  1).  Žadatelka nežádala o prominutí ročního členského příspěvku, nýbrž pouze oznamovala, že jej nezaplatí, protože jej považuje za nesprávný. Žadatelce bude zaslána výzva k zaplacení a věc následně předána k vymáhání právní cestou.

9.       Různé

 • Představenstvo schválilo materiál Doporučená ochrana před přenosem virových infekčních onemocnění v době epidemií, nyní zejména SARS – CoV-2/COVID-19. (PRO – 14; PROTI – 1)