wqfqwf Jednání představenstva ČSK a společné jednání se zástupci SKZL, Velké Karlovice, 6. - 8. 6. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK a společné jednání se zástupci SKZL, Velké Karlovice, 6. – 8. 6. 2014Informace z jednání představenstva ČSK a společného jednání se zástupci SKZL
Horský hotel Soláň, Karolinka – Velké Karlovice
6. 6. – 8. 6. 2014

1. Informace za uplynulé období
Semináře Výboru pro zdravotnictví PSP ČR – RNDr. Švábová, MUDr. Chrz

– Dne 20. 5. 2014 se ředitelka Kanceláře ČSK RNDr. Švábová účastnila semináře podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci. Tématem bylo především postgraduální vzdělávání lékařů a zubních lékařů – specializace, akreditace.
– MUDr. Chrz se účastnil dne 21. 5. 2014 semináře podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku. Tématem byly tzv. zpětné bonusy pro nemocnice při dodávkách materiálů a léků včetně centrálních nákupů. V rámci jednání náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR požádal o přerušení projednávání zákona o zdravotnických prostředcích. Důvodem žádosti je příprava nového vládního návrhu, který bude na MZ ČR projednáván dne 10. 6. 2014.

– Novela zákona č. 96/2004 Sb. („způsobilost k výkonu nelékařských povolání“) – mat. MUDr. Chrz

V souvislosti s přípravou návrhu nového zákona, který by nahradil zákon č. 96/2004 Sb., ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání zaslala žádost o stanovisko ČSK ke vzdělání a kompetencím dentální hygienistky. V současné době existují dvě formy studia (bakalářské a vyšší odborné). Součástí žádosti je písemné vyjádření Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno za zachování kvalifikačního vzdělávání dentálních hygienistek na úrovni bakalářského studia.

– Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – MUDr. Chrz

Na MZ ČR byla vytvořena pracovní skupina, která se podílí na přípravě novely zákona č. 95/2004 Sb. Pro zubní lékařství je členem prof. Broukal. Projevují se snahy o zavedení dvojstupňového postgraduálního vzdělávání zubních lékařů a o zavedení nástavbových specializací z parodontologie a dětské stomatologie.

– Pracovní skupina pro vzdělávání – MUDr. Chrz, MUDr. Houba, MUDr. Al Haboubi, MUDr. Benko, MUDr. Škrdlant, MUDr. Šváb

Dne 2. 6. 2014 proběhla schůzka pracovní skupiny pro vzdělávání za účasti MUDr. Chrze, MUDr. Houby a zaměstnanců vzdělávacího střediska Kanceláře ČSK. Byly nastíněny hlavní úkoly vzdělávání (revize řádu, inovace přednášek a kurzů) a zadány úkoly.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz

Dne 5. 6. 2014 zástupci KSL jednali s předsedou politického hnutí ANO Andrejem Babišem. Hlavní témata byla: financování ambulantního sektoru a nemocnic, regulační poplatky, zveřejňování smluv se ZP a záměr MZ ČR převést Seznam výkonů pod ÚZIS.

– PDD – doprovodný program – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Výstava historických dentálních exponátů – dne 4. 6. 2014 proběhlo jednání
se zástupci Muzea historie zubního lékařství v Zschadrassi, týkající se přípravy výstavy několika historických dentálních exponátů při PDD 2014.

Mezinárodní workshop – navržené téma „Specializace v zubním lékařství“. Na jednání bude pozván Dr. Doneus (CED) a zástupci zubních lékařů z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Estonska a Bulharska.

– Zpracování a archivace elektronické dokumentace – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Dne 26. 5. 2014 proběhla schůzka se zástupcem společnosti, která se zabývá zpracováním a archivací elektronické dokumentace a vedením kompletní elektronické zdravotnické dokumentace v ordinacích (nabídka úložiště dat a elektronického podpisu). Sporná je problematika elektronického podpisu pacienta u informovaného souhlasu. Zástupce společnosti bude tento bod projednávat s ČSK dále projednávat.

– Časopis Zdravotnictví a medicína č. 11/2014, ze dne 2. 6. 2014 – článek „Tajnůstkáři bez příčiny“ – MUDr. Chrz

Upozornění na článek redaktora Martina Čabana, který negativně hodnotí odmítavé stanovisko ČSK ke zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami včetně výše úhrad. MUDr. Chrz připravuje odpověď.

2. Zahraniční činnost
– Zpráva z účasti na CED General Meeting, Atény, 23. – 24. 5. 2014 – doc. Zemen

Valné hromady CED v Aténách se za ČSK účastnil MUDr. Chrz, MUDr. Houba a doc. Zemen. Jednání zahájil prezident CED dr. Doneus. Schválen byl návrh rozpočtu na rok 2015. Předneseny byly zprávy a informace o aktivitách jednotlivých pracovních skupin. Dr. Doneus zformuloval zásady a poslání CED. Téma setkání: dentální tým a kompetence jeho členů, práce dental technition a clinical dental technition, vytvoření zásad pro elektronické hodnocení kvality lékařů, tvorba elektronických definic zubů, plošek a materiálů, které by se používaly při elektronickém vedení dokumentace, amalgám, aktualizovaný EU Manual, CED Code Ethics, jednáních týkající se Liberal Practice, projekt EU Joint Action on Patient Safety and Quality of Care, WG Tooth Whitening (CED sleduje a sbírá podklady na nežádoucí účinky do roku 2015; EK podpoří další trvání omezení užívání bělících prostředků do 6%).

– Zahraniční činnost – doc. Zemen

Podány informace o činnostech a zprávách z FDI a CED. Celkem bylo zpracováno 6 zpráv ze zahraničí.
WG Oral Health CED připomenula, že 12. 9. 2014 se koná European Oral Health Day.

8. Webové stránky Dentforum – MUDr. Trojan

MUDr. Trojan prezentoval úpravy a možnosti zlepšení stávajících webových stránek Dentforum, které vyplynuly z jednání s Ing. Škrdlantovou.
Shrnutí doporučení: rozčlenit hutné texty, nová struktura příspěvků a zobrazení na webu, zamyšlení se nad změnou hlavičky webu, přepracovat text (odebrání odborných slov a zatraktivnění, např. obrázky), současně nabídnout zubním lékařům např. sdílení novinek na jejich stránkách, přidání obrázků.

9. Opatření představenstva ČSK – MUDr. Houba

OP 01/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 6. 6. 2014
Novela zařazuje do rozšířené odborné přípravy kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi. Tato úprava opatření představenstva OP 2/2009 byla již jednou představenstvem věcně schválena (USN 2014/02/010), sněm Komory však následně schválil odpovídající úpravu ŘCVZL tak, že schválené označení kurzu neodpovídá označení dříve schválenému představenstvem. Protože novela opatření představenstva nebyla publikována, jeví se jako nejpraktičtější, aby usnesení USN 2014/02/010 bylo revokováno a novelizační předpis byl přijat znovu ve znění, které odpovídá terminologii schválené sněmem ČSK na květnovém jednání.
Účinnost novely se navrhuje (shodně jako účinnost novely ŘCVZL) od 1. ledna 2015.
Představenstvo revokovalo své usnesení USN2014/02/010 ze dne 22. února 2014 (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a schválilo opatření představenstva OP 1/2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg, ve znění opatření představenstva OP 2/2013 a OP 3/2013. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

OP 02/2014 Opatření představenstva ČSK – technická úprava (přepočet kreditů)

Představenstvo schválilo opatření představenstva OP 2/2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu o České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – Ing. Štěpánková

Představenstvo udělilo pracovišti Stomat spol. s r.o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 5. 2014 do 15. 5. 2019. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo pracovišti Tigerdent, s.r.o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 6. 6. 2014 do 5. 6. 2019. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Dokládání účasti na vzdělávacím kurzu

Při kontrole žádostí o vydání Osvědčení byly ve vzdělávacím středku Kanceláře ČSK zjištěny dva případy, kdy se žadatel nezúčastnil vzdělávací akce a předložil potvrzení o účasti vystavené rodinnému příslušníkovi. Představenstvo podá podněty revizní komisi k prověření, zda nedošlo ke spáchání disciplinárního provinění.

11. Elektronická verze časopisu LKS – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Se společností Publero je podepsaná smlouva ke zveřejňování elektronické verze časopisu LKS. Byla konzultována možnost publikovat časopis LKS ve stejné podobě na webu Komory (předpokládaná cena aplikace cca 30.000 Kč, možnost vyhledávání, nelze však stahovat do zařízení typu IPad).
Představenstvo doporučilo pokračovat v přípravě zveřejňování elektronické verze LKS ve spolupráci se společností Publero. (PRO – 12; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 1)

12. Žádost o zápis do seznamu znalců ČSK – MUDr. Houba

Do seznamu znalců Komory představenstvo zapsalo pro obory stomatologická protetika a záchovná stomatologie MUDr. Zdeňka Sochu. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

13. Návrh zpoplatnění žádosti o udělení výjimky

Návrh na zpoplatnění žádosti o výjimku – 2.000 Kč pro absolventa a 5.000 Kč pro ostatní zubní lékaře bude zapracován do novely ŘCVZL.

Společné jednání se zástupci SKZL
MUDr. Chrz přivítal zástupce SKZL. MUDr. Gašič poděkoval za pozvání na společné setkání a jednání.

14. Registrační pokladny / Zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami – MUDr. Gašič, MUDr. Moravčík, MUDr. Chrz

Ministerstvo financí SR chce zavést v soukromých zdravotnických zařízeních registrační pokladny s on-line režimem včetně stanovení seznamu ambulantních poplatků. Toto nařízení by se týkalo cca 3 000 ambulancí. Předpokládá se zatížení ordinace další administrativní prácí. SKZL předpokládá, že v případě zavedení bude vznesena stížnost k ústavnímu soudu.
V ČR se také řešilo zavedení registračních pokladen. Toto téma není však v současné době stěžejní. Nyní se v ČR řeší zveřejňování smluv se zdravotními pojišťovnami včetně cenových dodatků a přehledů úhrad od zdravotní pojišťovny jednotlivým zubním lékařům. Na Slovensku dle zákona toto již platí pro všechny podnikatele, jedná-li se o veřejné finance. Smlouva mezi zubním lékařem a zdravotní pojišťovnou je platná až po jejím zveřejnění.

15. Specializace v zubním lékařství – MUDr. Chrz, MUDr. Gašič, MUDr. Moravčík

V současné době se v ČR řeší specializace v zubním lékařství. Ze strany odborných společností je snaha o zavedení specializací z parodontologie a pedostomatologie.
MUDr. Gašič informoval o systému vzdělávání zubních lékařů na Slovensku. Zatím není snaha zavádět další atestace, celoživotní vzdělávání organizuje Komora (pětiletý cyklus, při nesplnění pokuta, kterou vymáhá SKZL a odvádí ji státu).

16. Reklamace v ambulanci zubního lékaře – MUDr. Chrz, MUDr. Gašič, MUDr. Moravčík, MUDr. Hudec

V ČR je záruční doba na protetické výrobky 2 roky. Při reklamaci pacienta se postupuje dle občanského zákoníku, smluvní vztah s laboratoří a uplatnění reklamace se řídí obchodním zákoníkem (právní stav do 31. 12. 2013).
Na Slovensku je uzákoněna záruka na protetické výrobky 6 měsíců. Odborné pochybení řeší Úřad na dohled nad zdravotní péčí, etické pochybení řeší revizní komise SKZL, finanční pochybení státní (regionální) úřady.

Pokračování v samostatném jednání představenstva ČSK

17. Dohodovací řízení o cenách na rok 2015 – MUDr. Chrz

Dá se očekávat, že zdravotní pojišťovny nebudou ochotny jednat o navýšení o požadovaných 10 %.
Za Zubohrad se DŘ pro rok 2015 dne 24. 6. 2014 zúčastní MUDr. Chrz, MUDr. Banková, MUDr. Jakl, MUDr. Vrbková.

18. Různé
– Soudní řízení s R. Parolkovou – MUDr. Chrz

V pondělí 2. 6. 2014 MUDr. Chrz a MUDr. Řezáč vypovídali u Obvodního soudu pro Prahu 2, který v ten den vynesl rozsudek. R. Parolková byla uznána vinnou. Byl jí udělen podmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou let se zkušební dobou tři roky a povinnost uhradit škodu ve výši 204.850 Kč způsobenou ČSK krácením hotovostní tržby za vzdělávací akce pořádané Vzdělávacím střediskem Kanceláře ČSK v roce 2012 a v lednu 2013.
Další trestní oznámení na R. Parolkovou za roky 2011 a 2010 podané ČSK je v řízení.

– FDI 2014

Jednání FDI se za ČSK zúčastní MUDr. Chrz a MUDr. Vostrejž