Jednání představenstva ČSK, Brno, 15. 11. 2019Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Příprava 72. jednání sněmu ČSK

 • Návrh změny FŘ o způsobu úhrady evidenčního příspěvku s platností od 1. 1. 2020
  Představenstvo schválilo návrh změny finančního řádu (placení ročního evidenčního příspěvku na účet Komory) s účinností od 1. 1. 2020 a předložilo jej k projednání sněmu ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0) 

  Představenstvo schválilo návrh závazného stanoviska ČSK č. 1/2019 a předložilo jej k projednání sněmu ČSK.  (PRO – 13; PROTI – 1) 

  Představenstvo schválilo návrh změny řádu celoživotního vzdělávání a finančního řádu (změny termínů profesní zkoušky) s účinností od 1. 1. 2020 a předložilo jej k projednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

2.       Projekt ASČ – Mgr. Slavík, Ing. Ďuríková

Představenstvo se seznámilo s podrobnostmi projektu Administrativa správních činností. Správní agenda bude vykonávána sedmi profesionálními referentkami ASČ na plný pracovní úvazek. Čtyři referentky jsou již známé, probíhá výběrové řízení na tři zbývající.

3.       Žádosti o vrácení členských příspěvků

Představenstvo nevyhovělo žádosti OSK Praha 5 o vrácení podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 2.450 Kč za členku Komory, se kterou došlo ke ztrátě kontaktu a byla OSK prohlášena za nezvěstnou ke dni 9. 5. 2019.
Odůvodnění: Prohlášení člena za nezvěstného nezakládá nárok na vrácení odvedeného podílu příspěvku v roce, kdy k tomuto prohlášení došlo, ale odejímá OSK povinnost odvádět příslušnou část ročního členského příspěvku za takového člena do centra až v dalších letech. (PRO – 13; PROTI – 0)

Představenstvo nevyhovělo žádosti OSK Praha 10 o vrácení podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 600 Kč za jiného člena Komory, se kterým došlo ke ztrátě kontaktu a byl OSK prohlášen za nezvěstného ke dni 7. 5. 2019.
Odůvodnění: Prohlášení člena za nezvěstného nezakládá nárok na vrácení odvedeného podílu příspěvku v roce, kdy k tomuto prohlášení došlo, ale odejímá OSK povinnost odvádět příslušnou část ročního členského příspěvku za takového člena do centra až v dalších letech. (PRO – 14; PROTI – 0)

 Představenstvo nevyhovělo žádosti OSK Praha 6 o vrácení podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 2.450 Kč za jinou členku Komory, se kterou došlo ke ztrátě kontaktu a byla prohlášena OSK za nezvěstnou ke dni 15. 5. 2019.
Odůvodnění: Prohlášení člena za nezvěstného nezakládá nárok na vrácení odvedeného podílu příspěvku v roce, kdy k tomuto prohlášení došlo, ale odejímá OSK povinnost odvádět příslušnou část ročního členského příspěvku za takového člena do centra až v dalších letech. (PRO – 14; PROTI – 0)

Představenstvo nevyhovělo žádosti OSK Praha 5 o vrácení přeplatku podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 1.850 Kč za jinou členku Komory, která od 1. 11. 2017 nepracuje v oboru.
Odůvodnění: Není k dispozici čestné prohlášení členky, pouze e-mailové oznámení členky, které není podloženo prohlášením posledního známého zaměstnavatele. Členka navíc z ČSK dne 26. 8. 2019 vystoupila. (PRO – 13; PROTI – 0)

 Představenstvo nevyhovělo žádosti OSK Praha 1 o vrácení přeplatku na podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 1.850 Kč za jiného člena Komory.
Odůvodnění: Člen sice dodatečně písemně prohlásil, že od 1. 12. 2016 nepracuje v oboru, ale za všechny předchozí roky zaplatil jako zaměstnanec, aniž by tuto skutečnost rozporoval. (PRO – 10;  PROTI – 0)

Představenstvo vyhovělo žádosti OSK Praha západ-východ o vrácení přeplatku podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 2.150 Kč za jinou členku Komory, která je pro rok 2019 zařazena do kategorie člen pečující o dítě do 4 let.  (PRO – 12; PROTI – 0)

 Představenstvo vyhovělo žádosti OSK Praha západ-východ o vrácení přeplatku podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 300 Kč za jinou členku Komory, která je pro rok 2019 zařazena do kategorie nepracující důchodce. (PRO – 10; PROTI – 4)

 Představenstvo vyhovělo žádosti OSK Praha západ-východ o vrácení přeplatku podílu na ročním členském příspěvku na rok 2019 odvedeného do centra ve výši 4.600 Kč za jinou členku Komory, která je pro rok 2019 zařazena do kategorie nepracující důchodce. (PRO – 11; PROTI – 1)

4.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Jednání k novelizaci zákona č. 220/1991 Sb. o komorách, které se mělo konat dne 11. 10. 2019, bylo ze strany MZ ČR zrušeno.
 • Dne 16. 10. 2019 jednal prezident Komory s generálním ředitelem PVA Expo Praha Letňany o pořádání společných akcí.
 • Dne 10. 2019 se zúčastnil zástupce ČSK odhalení pamětní desky hrdinům odboje – stomatologů MUDr. Alžběty Jesenské a doc. MUDr. Jana Jesenského.
 • Dne 19. 10. 2019 prezident Komory přednášel na studentském kongresu „Young Dentist“ o úloze a cílech ČSK.
 • Dne 20. 10. 2019 se prezident Komory zúčastnil Valné hromady SSS ČR v Praze.
 • Dne 10. 2019 jednali zástupci Komory s ředitelkou SZŠ Ruská o vzdělávání nelékařských profesí dentálního týmu.
 • Jednání Vědecké rady ČSK, které se mělo konat dne 11. 2019, bylo zrušeno. Nový termín je stanoven na 10. 1. 2019.
 • Dne 11. 2019 se zúčastnil prezident Komory XXIX. sjezdu České lékárnické komory. Proběhly volby prezídia na funkční období 2019-2023, prezidentem byl zvolen Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. a viceprezidentem PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.
 • Dne 11. 2019 proběhla diskuse k projektu Administrativa správních činností s několika předsedy.
 • Dne 11. 2019 se konalo první jednání k přípravě SDÚZ 2020.
 • Ve dnech 17. – 19. 10. 2019 se prezident Komory zúčastnil 60. Bavorských stomatologických dnů v Mnichově, Německo.
 • zástupci Zubohradu se zúčastnili jednání na VZP, kde byla projednávána situace ve stomatologii, program VZP plus, registrace nových pacientů a podpora péče zubních lékařů.

5.       Předběžné výsledky PDD 2019

Podle předběžných výsledků PDD 2019 a se podařilo se dosáhnout kladného hospodářského výsledku.
Představenstvo schválilo odměny členům organizačního výboru kongresu PDD 2019 v celkové výši 185.000 Kč. (PRO – 9; PROTI – 0)

 6.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

Představenstvo udělilo poskytovateli N-MED, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 12. 12. 2019 do 11. 12. 2024. (PRO – 12; PROTI – 0)

 Představenstvo udělilo poskytovateli N-MED, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2025. (PRO – 14; PROTI – 0)

Představenstvo uděluje poskytovateli RoBeDent, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 11. 2019 do 14. 11. 2024. (PRO – 13; PROTI – 0)

Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Příběh jedlé sody v roce 2019 a přidělilo 2 kredity.  (PRO – 10; PROTI – 2)

7.       Žádosti o příspěvek z účtu klinik

Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na Copenhagens Symposium 2019: Theory and Hands-on Workshop: Zirconia and Bioactive materials in Pediatric Dentistry, 23. 11. 2019, Elda – Alicante, Španělsko, do výše 18.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 13; PROTI – 0)

Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení odborné literatury pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů, do výše 15.000 Kč a prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • Prodloužení předplatného elektronických zahraničních periodik – doc. Šmucler, Ing. Ďuríková
  • diskuse
 • návrh (navrhovatel doc. Šmucler):
  Představenstvo schvaluje prodloužení předplatného elektronických zahraničních časopisů poskytovatelem EBSCO na rok 2020.
  hlasování USN2019/11/16:  PRO – 14;  PROTI – 0
  Návrh byl přijat.