wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Brno 5. 11. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Brno 5. 11. 20211.       Vypořádání připomínek k zápisu z minulého jednání

 • Představenstvo akceptovalo vznesenou připomínku a schválilo znění zápisu z říjnového jednání představenstva ve znění vznesené připomínky. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)

 2.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 19. 10. 2021 se zástupci ČSK účastnili jednání k cenovým regulacím, tolerančnímu pásmu a metodice cenotvorby s MZ ČR, MF ČR a Specializovaným finančním úřadem.
 • Dne 26. 10. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů s ministrem zdravotnictví.
 • Dne 3. 11. 2021 se zástupci ČSK účastnili jednání k obsluze RTG vybranými nelékařskými zdravotnickými povoláními.
 • Dne 12. 10. 2021 proběhlo on-line školení pro předsedy a hospodáře OSK.
 • Dne 14. 10. 2021 se byl zahájen Pragodent 2021.
 • Ve dnech 15. – 16. 10. 2021 proběhl kongres PDD 2021 – odborný program, přednáška k novelizaci zákona 48/1997 Sb. a mezinárodní workshop.
 • Dne 20. 10. 2021 proběhlo on-line jednání se softwarovými společnosti nejen k novinkám novelizace zákona č. 48/1997 Sb.
 • Dne 23. 10. 2021 proběhl první odborný kurz pro odborné zástupce.
 • Dne 27. 10. 2021 jednal prezident ČSK se společností Guarant Int.
 • Dne 1. 11. 2021 proběhlo jednání s prezidentkou ADH ČR
 • Dne 3. 11. 2021 zástupci ĆSK jednali o úhradách protetické péče v armádě na Generálním štábu Armády ČR.
 • Dne 5. 11. 2021 proběhla návštěva členů představenstva v SIMU, v nejmodernějším simulačním centru ve střední Evropě

Zahraničí:

 • Ve dnech 21. – 22. 10. 2021 se prezident ČSK účastnil Bavorských stomatologických dnů v Mnichově.
 • Dne 25. 10. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line meetingu ERO – WG Digitalisation in Dentistry – E-Health – Artificial Intelligence.

3.       Stanovení členů poradních orgánů Komory a pracovních skupin PŘ ČSK 2021–2025

 • Představenstvo schválilo složení pracovních skupin představenstva ČSK pro funkční období 2021-2025: Skupina PŘ pro udělování pečeti ČSK (produkty, projekty) – MUDr. Bálková, Skupina PŘ pro zajištění sítě zubních pohotovostí – MUDr. Drbal, Skupina PŘ pro spolupráci se všeobecnou a maxilofaciální společností – MUDr. Peřina, Skupina PŘ pro prevenci – MUDr. Bálková, Skupina PŘ pro webináře – MUDr. Zdařil, Skupina PŘ pro provoz a předávání praxe – MUDr. Černý, Skupina PŘ pro spolupráci s odbornými společnostmi a vysokými školami – MUDr. Oganessian, Skupina PŘ pro koordinaci OSK – MUDr. Benko, MUDr. Jakl, MUDr. Vostrejž, MUDr. Otýpka, Skupina PŘ pro zdravotní pojištění a legislativu – doc. Šmucler, MUDr. Houba, MUDr. Černý, MUDr. Vostřejž, Skupina PŘ pro spolupráci s oborem ortodoncie – MDDr. Poláčková, Skupina PŘ pro „hospital dentistry“ – doc. Šmucler, MUDr. Houba, MUDr. Peřina, Skupina PŘ pro dentální tým – MUDr. Oganessian, MUDr. Zdařil, Skupina PŘ pro vzdělávání – MUDr. Šváb, MUDr. Jakl, MDDr. Poláčková a Skupina PŘ pro zastoupení v zahraničních organizacích – doc. Šmucler, MUDr. Oganessian.        (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0)

4.       Příprava 77. jednání sněmu ČSK

Pozměňovací návrh MUDr. Steklého

 • On-line vzdělávací akce připustit jako cyklus a rozdělit až na 5 částí v průběhu jednoho měsíce. Pokud nebude cyklus absolvován celý, člen obdrží pouze počet kreditů za absolvované části.
 • Představenstvo hlasovalo o pozměňovacím návrhu MUDr. Steklého ke změně usnesení sněmu ČSK č. USN2020/12/9 a USN2020/12/13. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 3; PROTI – 10).

Návrh MUDr. Steklého na jmenovitý záznam hlasování členů orgánů ČSK i OSK

 • V diskusi konstatováno, že jednací řád ČSK upravuje způsob, jak se v zápisu zaznamenává hlasování orgánů ČSK i OSK: zaznamenávají se počty hlasů PRO a PROTI, na žádost hlasujícího člena orgánu se zaznamená i jeho jméno a způsob, jak hlasoval. Vedle toho jednací řád zná též způsob hlasování po jménech, kdy se jmenovitě zaznamenává, jak který člen orgánu hlasoval.
 • Představenstvo hlasovalo o MUDr. Steklého na jmenovitý záznam hlasování členů orgánů ČSK a OSK. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 0; PROTI – 12).

 5.       Informace revizní komise ČSK

 • MUDr. Kraus Kozumplíková informovala o problémech, které RK ČSK řeší s odborníky Komory, kterých je stále málo. Předsedkyně RK ČSK požádala představenstvo o návrh a oslovení dalších odborníků Komory. Řešena byla otázka finanční odměny za odborné posudky.

 6.       PDD 2021

 • PDD 2021 se celkem účastnilo 1973 účastníků, z toho 1336 tvořili zubní lékaři. PDD 2022 se bude konat v termínu 14. – 15. 10. 2022 v O2 Universum v Praze.
 • Představenstvo schválilo odměny přednášejícím kongresu PDD 2021 v celkové částce 470.000 Kč a odměny členům organizačního výboru kongresu PDD 2021 v celkové částce 275.000 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 1)

 7.       Republika bez kazu – reklamní inzerce

 • Představenstvo schválilo využití bannerové inzerce na webových stránkách Republika bez kazu.  (PŘÍTOMNO – 14;     PRO – 11; PROTI – 3)

 8.       Honorářový sazebník LKS 2022

 • Představenstvo schválilo předložený návrh na úpravu honorářového sazebníku časopisu LKS s účinností od 1. ledna 2022. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)

 9.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Speciální situace orální hygieny, lektor: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA a přidělilo 2 kredity.  (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti člena ČSK o vykonání profesní zkoušky v rámci vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství bez absolvování předepsaných vzdělávacích akcí. (PŘÍTOMNO – 15; PRO – 13; PROTI – 0) Odůvodnění: Žadatel žádá o možnost vykonat profesní zkoušku v rámci vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství bez absolvování vzdělávacích akcí předepsaných v rámci tohoto vzdělávacího programu. Svoji žádost odůvodňuje tím, že absolvoval postgraduální vzdělávání, obhájil disertační práci na téma Terapie chronické parodontitidy pomocí resolvinů a lipoxinů a dosáhl vědecké hodnosti Ph.D. Má 5 let praxe ve fakultní nemocnici na oddělení orální chirurgie a parodontologie, 4 roky praxe ve stomatologických ambulancích, dokládá i publikační a přednáškovou činnost. Vzdělávací systém Komory má stanovena pravidla, která jsou závazná nejen pro jeho účastníky, ale samozřejmě především pro samotnou Komoru jako pro organizátora celoživotního vzdělávání. Z těchto pravidel vyplývá, že podmínkou konání profesní zkoušky v rámci vzdělávacího programu praktické zubní lékařství je (mimo jiné) absolvování všech předepsaných vzdělávacích akcí. Tuto podmínku žadatel nesplňuje a představenstvo nemá v dispozici žádný nástroj, jak jeho žádosti vyhovět. Je pravda, že v letech 2021 a 2022 mohou členové Komory za určitých podmínek vykonat profesní zkoušku v rámci vzdělávacího programu praktické zubní lékařství bez absolvování předepsaných vzdělávacích akcí. Musí se však jednat o členy, kteří získali alespoň 10 let praxe alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně. Tuto podmínku však žadatel nesplňuje, a proto nemůže tohoto přechodného ustanovení využít. Jak řečeno výše, představenstvo v popsané situace nemá žádnou možnost, jak žadateli vyhovět. To však neznamená, že by představenstvo, jakkoliv zpochybňovalo vzdělání či praxi žadatele. Z podkladů, které žadatel předložil, vyplývá jednoznačně, že k celoživotnímu vzdělávání přistupuje příkladně, představenstvo si váží i jeho publikační a přednáškové činnosti. Je nicméně nutno vnímat, že vzdělávací program praktické zubní lékařství je založen na tom, že poskytuje celoživotní vzdělávání v celé šíři praktického zubního lékařství. Naproti tomu vědecká hodnost (Ph.D.) je obecně zaměřena nepoměrně úžeji, a proto podle pravidel celoživotního vzdělávání není možné jejím dosažením nahradit absolvování celého vzdělávacího programu praktické zubní lékařství.

10.    Žádosti o prodloužení Pečeti ČSK

 • Představenstvo schválilo prodloužení udělení licence na užívání Pečeti ČSK na preventivní program Veselé zoubky. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0)

 11.    Různé

Členské příspěvky v kategorii A u členů, kteří se stali členy Komory v roce 2019

 • V důsledku chyby při uplatňování přechodných ustanovení finančního řádu došlo k tomu, že členové Komory, jimž členství v Komoře poprvé vzniklo v roce 2019 a zařadili se včas do vzdělávacího programu PZL, byli zařazeni do kategorie A nejen v roce 2020, jak stanoví finanční řád, ale i v roce 2021.
 • Představuje schválilo pro bezprostředně následující hlasování způsob hlasování po jménech. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 8; PROTI – 6)
 • Představenstvo hlasovalo o částečném prominutí ročního členského příspěvku za rok 2021 všem členům Komory, jimž členství v Komoře poprvé vzniklo v roce 2019 a byli v roce 2020 zařazeni pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku do kategorie A, a to v rozsahu odpovídajícím rozdílu výše ročního členského příspěvku v kategorii P a v kategorii A. (Hlasování po jménech: MUDr. Bálková – PRO NÁVRH, MUDr. Benko – PROTI NÁVRHU, MUDr. Černý – PROTI NÁVRHU, MUDr. Drbal – PROTI NÁVRHU, MUDr. Houba – PRO NÁVRH, MUDr. Oganessian – PROTI NÁVRHU, MUDr. Otýpka – PROTI NÁVRHU, MUDr. Peřina – PROTI NÁVRHU, MDDr. Poláčková – PROTI NÁVRHU, MUDr. Řezáč  – PROTI NÁVRHU, MUDr. Šmucler – PROTI NÁVRHU, MUDr. Šváb – PROTI NÁVRHU, MUDr. Vostrejž – PROTI NÁVRHU, MUDr. Zdařil – PROTI NÁVRHU.)(PŘÍTOMNO – 14; PRO – 2; PROTI – 12) Návrh nebyl přijat.
 • Kancelář ČSK vyzve dotčené členy Komory k doplacení ročního členského příspěvku, a to s omluvou za chybu a s náležitě odloženou splatností.  Ve vztahu k zaměstnancům odpovědným za chybu při stanovení kategorie ročních členských příspěvků budou přijata odpovídající opatření.

Žádost o prominutí ročních členských příspěvků

 • Představenstvo revokovalo usnesení č. USN2021/05/07.  (PŘÍTOMNO – 14            PRO – 13;      PROTI – 0)
 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 5.500 Kč.   (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0) Odůvodnění: Žadatelka svoji žádost odůvodnila již v květnu 2021 tím, že k 31. prosinci 2020 ukončila výkon povolání a prodala svoji společnost, jejímž prostřednictvím poskytovala zdravotní služby. Odborným zástupcem v této společnosti zůstala až do 17. února 2021, to však nemohla ovlivnit, protože oznámení změny odborného zástupce bylo na novém jednateli a společníkovi. Představenstvo usnesením č. USN2021/05/07 žádosti nevyhovělo. Vycházelo přitom v důsledku technické chyby při zpracování z nesprávných podkladů. Svědčí o tom i odůvodnění citovaného usnesení, ze kterého je na první pohled zřejmé, že představenstvo mělo k dispozici jiné informace než ty, které žadatelka ve své žádosti uvedla a které doložila. Po zjištění této technické chyby představenstvo revokovalo své usnesení č. USN2021/05/07 a žádost posuzovalo znovu. Zjistilo, že žadatelka skutečně v roce 2021 nevykonávala své povolání a že byla pouze formálně vedena jako odborný zástupce společnosti, kterou však od 1. ledna 2021 nevlastnila a ani v ní nijak nepůsobila. Nový vlastník společnosti měl změnu odborného zástupce oznámit do 10. ledna 2021. Učinil tak až 17.1.2021, což je prodlení, které nelze přičítat k tíži žadatelky. Řády Komory vycházejí z toho, že za odborného zástupce se považuje vždy člen Komory, který je jako odborný zástupce evidován. Pro účely zařazení do kategorie ročního členského příspěvku se proto přihlíží k evidovanému stavu. V situaci, ve které se nacházela žadatelka, by však setrvání na tomto principu bylo nepřiměřeně tvrdé, neboť to nebyla ona, kdo zdržel změnu v příslušné evidenci. Proto představenstvo žadatelčině žádosti vyhovělo. Zbývá konstatovat, že žadatelka formulovala svůj podnět jako odvolání ke sněmu Komory. Podle organizačního řádu není proti rozhodnutí představenstva Komory o žádosti o prominutí členského příspěvku přípustný žádný opravný prostředek. Je to logické: na prominutí ročního členského příspěvku není právní nárok. Pokud by proto bylo žadatelčino odvolání předloženo sněmu Komory, muselo by být odmítnuto. Představenstvo však vzhledem k výše popsaným okolnostem samo revokovalo své původní usnesení a žadatelce zcela vyhovělo. Její podání proto nebylo sněmu Komory předloženo.