Jednání představenstva ČSK, Čeladná, 22. – 23. 6. 20181. Informace za uplynulé období

 • Dne 20. 6. 2018 se konalo jednání Výboru pro zdravotnictví MZ ČR – ze strany ČSK řešeny aprobační zkoušky, prioritou zajištění skutečné kvality aprobantů. Prezident Komory se sešel s IPVZ a MZČR. ČSK navrhla korekce v celém systému, které byly akceptovány. Řešena potřeba navýšení počtu zkušebních komisí a příslib MZ ČR a IPVZ na další navýšení honorářů zkoušejících a omezení počtu zkoušených na 6 – 7 osob za den na jednu tříčlennou komisi.
 • Dne 17. 5. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání „Komise pro stomatologickou síť MZ ČR“.
 • Dne 14. 6. 2018 se prezident Komory zúčastnil konference „Kde si koupit zdraví“ s ministrem zdravotnictví ČR v Praze.
 • Dne 18. 6. 2018 jednal prezident Komory s náměstkyní pro prevenci MZ ČR.
 • Dne 19. 6. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Vědecké rady MZ ČR – projednávána příprava zákona o léčitelství – léčitelé budou registrovaní, žádost ČSK na explicitní vyjmutí medicínských oborů, aby nedocházelo k obcházení zákonů deklarovaným „léčitelstvím“.
 • Dne 19. 6. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR – napadeno honorování směnnosti zdravotních sester jako nesystémové, dále řešena koncepce zdravotnictví.
 • Dne 14. 5. 2018 jednali zástupci Komory s vedením SÚKL – potvrzena spolupráce SÚKL a ČSK při posuzování stomatologických přístrojů.
 • Dne 19. 6. 2018 proběhlo závěrečné jednání DŘ na MZ ČR a tisková konference s ministrem zdravotnictví ČR za účasti prezidenta Komory. Informace o změnách frekvencí a cen kódů dosažených na rok 2019, pro rok 2020 se Zubohrad zaměří mimo jiné i na navýšení cen prostých extrakcí.
 • Proběhlo jednání s OZP a DŘ o obsahu rámcových smluv pro ambulantní stomatologické služby na VZP.
 • Dne 14. 5. a 12. 6. 2018 jednala KSL.
 • Dne 23. 5. 2018 prezident Komory přednášel pro studenty 5. ročníku LF UK Hradec Králové.
 • Dne 28. 5. 2018 se konala tisková konference k finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy na preventivní programy Českého zeleného kříže o. p. s.
 • Dne 30. 5. 2018 se setkal prezident Komory se zástupci MU Brno a jednali o možných variantách rozvoje vysokoškolského vzdělávání zubních lékařů v ČR.
 • Dne 4. 6. 2018 jednali zástupci Komory s Českou společností AIDS pomoci o dostupnosti stomatologické péče pro HIV pacienty. ČSK spolupracuje i na vytvoření sítě specializovaných pracovišť pro děti s autismem.
 • Dne 4. 6. 2018 se konala schůzka ke Dni české stomatologie.
 • Dne 18. 6. 2018 jednal prezident Komory s Incheba Expo Praha spol. s r.o. o spolupráci na Pragodentu. V roce 2018 bude Pragodent v jiném termínu než PDD – zdarma koncert J. Ledeckého, setkání „osmičkových“ ročníků a meeting point pro předávání praxí (setkání starších a mladších kolegů).
 • Dne 20. 6. 2018 proběhlo jednání s ředitelkou Kooperativy o další spolupráci – pojištění proti kybernetickým rizikům (nefunkčnost serverů se zdravotnickou dokumentací, pojištění problémů souvisejících s GDPR).
 • Dne 20. 6. 2018 se prezident Komory zúčastnil udílení Ceny Jana Evangelisty Purkyně České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc. za jeho celoživotní práci a přínos české lékařské obci.
 • Dne 25. – 26. 5. 2018 se zástupci Komory zúčastnili jednání CED v Talinu v Estonsku – diskutováno tzv. „připojené členství“ Švýcarska a Norska (platící členové bez hlasovacího práva, nejsou členy EU).
 • Další přehled zahraniční pošty – viz materiál.

2. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Šrubař akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 22. 6. 2018 do 21. 6. 2023. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Medidental, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 13. 9. 2018 do 12. 9. 2023. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Medidental, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 13. 9. 2018 do 12. 9. 2023. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Fluoridy stále bezpečné?, lektoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D., MUDr. Jan Stuchlík v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 2 kredity. (PRO – 13; PROTI – 0)

3. Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí členského příspěvku na rok 2018 ve výši 5.700 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka byla v rozhodném dni (31. ledna 2018) a ještě téměř celé dva měsíce po něm společníkem právnické osoby – poskytovatele zdravotních služeb. Jestliže žadatelka plánovala odchod do důchodu k 17. lednu 2018, nic jí nebránilo, aby k témuž dni buď převedla svůj podíl ve společnosti, nebo aby jako její společník prosadila ukončení oprávnění této společnosti k poskytování zdravotních služeb. Žadatelka neuvádí žádné relevantní důvody, které jí vedly k tomu, že nejprve odešla do důchodu a teprve následně řešila záležitosti týkající se jejího podnikání. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši Kč 7.500 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již od 8/2017 neprovozoval praxi. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši, se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0) Roční členský příspěvek pro rok 2018, který za člena, jemuž představenstvo předcházejícím usnesením tento příspěvek prominulo, zaplatila Oblastní komora Pardubice, se vrací Oblastní komoře Pardubice. (PRO – 10; PROTI – 4)

4. Různé

 • PDD 2018 – volné vstupenky, termín a místo PDD 2019

Představenstvo schválilo výši honorářů pro přednášení na PDD 2018 takto: přednáška ve Smetanově síni – honorář 20.000 Kč za přednášku s výjimkou panelové diskuse a přednáška v ostatních sálech – honorář 10.000 Kč za přednášku. (PRO – 14; PROTI – 0)
Volné vstupenky na PDD pro autory vytipované redakční radou časopisu LKS a pro stomatologické kliniky – Představenstvo schválilo poskytnutí bezplatných vstupenek na kongres PDD 2018 dle návrhu Redakční rady časopisu LKS pro vyjmenovaných 5 osob. (PRO – 14; PROTI – 0)
Představenstvo schválilo poskytnutí bezplatných vstupenek na kongres PDD 2018 pro členy PŘ ČSK, členy RK ČSK a členy ČR ČSK. Za účast na PDD 2018 při využití těchto bezplatných vstupenek nenáleží kredity. (PRO – 8; PROTI – 4)
Představenstvo schválilo poskytnutí bezplatných vstupenek na kongres PDD 2018 zástupcům stomatologických klinik (10 klinik po 3 volných vstupenkách). (PRO – 13; PROTI – 1)

 • Redukovaný kategorizační strom

K redukovanému kategorizačnímu stromu nebyly připomínky, nyní se řeší technické detaily, po odsouhlasení vzniku nového kategorizačního stromu bude čas pro návrhy dalších změn.
Představenstvo souhlasilo s podporou návrhu na změny výkonů v seznamu výkonů s bodovými hodnotami, který předložila Společnost maxilofaciální chirurgie. (PRO – 13; PROTI – 0)

 • Ples ČSK 2019 – místa konání, rozpočet

Vzhledem k tomu, že se pro pořádání plesu ČSK v roce 2019 nepodařilo sehnat finančního partnera, ples pořádán nebude.

 • Správa webových stránek ČSK

Správné fungování webu ČSK zajišťoval bývalý IT administrátor ve spolupráci se společností NTW Age, která web programovala a nemá smluvní podklad pro jeho správu.
Představenstvo se seznámilo s nabídkami na správu webových stránek od společnosti NTW Age, Grapefruit, Studio PRIMA a RoonSwenson. Společnost RoonSwenson se bude podílet i na elektronizaci LKS. Tato společnost je autorem a správcem starých webových stránek ČSK. Rozsah činnosti je cca 5 hodin měsíčně.
Představenstvo schválilo uzavření smlouvy na správu webových stránek ČSK se společností RoonSwenson. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • On-line verze časopisu LKS

Elektronická verze časopisu LKS s publikačním systémem je dlouhodobě plánována. Realizací tohoto projektu je zhotovení webové stránky časopisu LKS. Předs
Představenstvo neschválilo zavření smlouvy na elektronizaci časopisu LKS se společností Gravis. (PRO – 0; PROTI – 14)
Představenstvo schválilo uzavření smlouvy na elektronizaci časopisu LKS se společností RoonSwenson. (PRO – 13; PROTI – 0)

 • Středisko služeb ČSK, s. r. o. – likvidace

Představenstvo schválilo zrušení společnosti Středisko služeb ČSK, s.r.o. s likvidací a jmenování doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., likvidátorem a pověřuje prezidenta Komory, aby jménem České stomatologické komory jako jediného společníka uskutečnil příslušná právní jednání. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • Nový informační systém ČSK

Na základě doporučení poptán nový informační systém u společností Expinit a ACMARK, obě společnosti nabídly produkt Microsoft SharePoint.
Představenstvo odložilo rozhodnutí o novém informačním systému ČSK a požaduje předložení návrhů smluvní dokumentace od dodavatelů Expinit a ACMARK do 15. 8. 2018 a dále pozvání obou jmenovaných dodavatelů k prezentaci na dalším jednání představenstva v září 2018. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • Pečeť ČSK – podmínky

Představenstvo schválilo novelu podmínek udělení pečeti a novou licenční smlouvu pro udělení Pečeti ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • Lhůty – vnitřní předpis

Stanovení lhůt pro vyřizování povede k profesionalizaci administrativního aparátu ČSK a bude sloužit také jako ochrana administrativního aparátu před netrpělivostí členů a dalších subjektů.
Představenstvo vzalo na vědomí vnitřní předpis, který stanovuje lhůty pro vyřizování agend zaměstnanců ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

 • Profesní zkoušky

Je třeba zpracovat a dořešit personální požadavky na zvládnutí profesních zkoušek v roce 2019. Je plánováno 90 zkušebních termínů.