wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Janské Lázně, 16. – 17. 6. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Janské Lázně, 16. – 17. 6. 20171. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz

 • Dne 15. 5. 2017 proběhlo jednání Redakční rady LKS.
 • Dne 17. 5. 2017 jednali zástupci ČSK s ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR a zástupci Unie zubních techniků o změně přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje hrazené stomatologické výrobky).
 • Ve dnech 18. – 19. 5. 2017 zástupci ČSK navštívili Zemskou komoru zubních lékařů v Sasku v Drážďanech.
 • Dne 22. 5. 2017 se konalo jednání se zástupci Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR, k popisům zdravotnických povolání v Národní soustavě povolání.
 • Dne 24. 5. 2017 proběhlo 2. kolo dohodovacího řízení na rok 2018 a následný briefing s novináři. Byla podepsána dohoda se zdravotními pojišťovnami.
 • Ve dnech 26. – 27. 5. 2017 se zástupci ČSK zúčastnili plenárního zasedání CED na Maltě.
 • Dne 5. 6. 2017 proběhlo jednání s ředitelem ÚZIS o elektronickém sběru informací pro statistické zjišťování na rok 2017. Dle informací ÚZIS 60 % zubních lékařů zaslalo statistické hlášení včas, ÚZIS lhůtu pro odevzdání hlášení prodloužil do 16. 6. 2017. Od příštího roku budou zrušeny ekonomické dotazníky, ÚZIS si údaje vyžádá přímo od ČSÚ.
 • Dne 7. 6. 2017 prezident Komory poskytl rozhovor pro MF Dnes.
 • Dne 7. 6. 2017 se konala schůzka Koalice soukromých lékařů. Na programu jednání byly úhrady péče – žádný ze segmentů (nepřítomni praktičtí lékaři) se pro rok 2018 nedohodl, KSL nesouhlasí ani se zavedením elektronických receptů.
 • Dne 12. 6. 2017 proběhlo jednání Odborného výboru PDD.
 • Dne 14. 6. 2017 proběhlo jednání s ředitelem odboru vědy a lékařských povolání MZ ČR k tzv. zvláštním postupům pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Jedná se o vydávání pracovních povolení pro zubní lékaře z Ukrajiny, kterým je v České republice povolen výkon povolání na dobu určitou bez nutnosti podstoupit aprobační řízení. Byly řešeny i podmínky aprobační praxe.
 • ČSK zaslala na MZ ČR návrhy na členy Akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky.

2. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Byl projednán materiál s přehledem 6 zpráv z FDI a BZÄK.
 • Plenárního zasedání FDI v Madridu, Španělsko, se ve dnech 26. 8. – 1. 9. 2017 zúčastní MUDr. Al Haboubi, doc. Šmucler, MUDr. Chrz a MUDr. Houba.
 • Byla projednána podrobná zpráva z plenárního zasedání CED na Maltě ve dnech 26. – 27. 5. 2017.

3. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda

 • Informace o nejčastějších problémech, které řeší ČR ČSK. Zmínil zejména obstrukce při svolávání ústních jednání, o kauze prodeje a zavedení implantátů na portálu Slevomat.cz a následné provádění implantací nezkušeným najatým operatérem, který není trvalou součástí týmu příslušné ordinace.
 • Prof. Németh doplnil, že dotyčný lékař provedl implantaci během jednoho dne deseti pacientům, kteří u něj ten den byli poprvé.

4. Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba

 • Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek související s její účastí (poster) na 18th Bienial European Society of Endodontology Congress – Brusel, Belgie, 14. – 16. 9. 2017, a to až do výše 32.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo jiné člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek související s její účastí (poster) na FDI World Dental Congress, Madrid, Španělsko, 29. 8. – 1. 9. 2017, a to až do výše 25.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo další člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek související s její účastí (poster) na FDI World Dental Congress, Madrid, Španělsko, 29. 8. – 1. 9. 2017, a to až do výše 25.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo nepřiznalo jiné člence Komory příspěvek z účtu klinik, neboť nesplnila podmínku alespoň poloviční výše úvazku na klinickém pracovišti a současně ani podmínku věku do 35 let. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Žádosti o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč, Ing. Povolná

 • Představenstvo zčásti prominulo člence Komory roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 6.600 Kč, k úhradě zbývá 300 Kč, z důvodu skutečného ukončení praxe již v předchozím roce, které v důsledku obtížné životní situace včas neohlásila Oblastní komoře. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017 bývalé členky Komory, která ukončila své členství v Komoře k 2. květnu 2017, tedy po rozhodném dni, kterým je 31. leden. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo zčásti prominulo jiné člence Komory roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 7.000 Kč, k úhradě zbývá 300 Kč, která z vážných zdravotních důvodů prodala praxi k 31. 12. 2016, ale dosud nezrušila oprávnění k poskytování zdravotních služeb z důvodu probíhajícího soudního řízení (poškození při podvodu při prodeji praxe). (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017, neboť žadatelka zrušila své oprávnění až po rozhodném dni (po 31. lednu 1017) a neprokázala žádné závažné okolnosti, které by odůvodňovaly prominutí ročního členského příspěvku v kategorii provozovatel vlastní praxe. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jinému členu Komory zcela roční členský příspěvek pro rok 2017 ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0)

6. Různé

 • Návrh na ocenění končícího prezidenta ČSK – MUDr. Houba Představenstvo se usneslo ocenit MUDr. Pavla Chrze za dlouholetou práci a přínos pro Komoru v roli dlouholetého prezidenta a viceprezidenta ČSK na slavnostním sněmu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)

7. Slavnostní sněm ČSK – oceněné osobnosti – MUDr. Chrz

 • Představenstvo pověřilo MUDr. Chrze, MUDr. Houbu a doc. Šmuclera výběrem přiměřeného počtu oceněných osobností pro Slavnostní sněm ČSK, představenstvo ČSK obdrží výběr k připomínkám. (PRO – 11; PROTI – 0)