wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Kašperské Hory, 7. 6. - 8. 6. 2013 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Kašperské Hory, 7. 6. – 8. 6. 2013Informace z jednání představenstva ČSK,
Parkhotel Tosch – Kašperské Hory, 7. 6. – 8. 6. 2013

1. Informace za uplynulé období
– Jednání s ministrem zdravotnictví ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Na jednání, kterého se zúčastnili zástupci ČSK a KSL, byla zdůrazněna nutnost navýšení plateb za státní pojištěnce, nutnost předkládání navrhované legislativy k připomínkování v rámci řádného připomínkového řízení. Bylo diskutováno znění vyhlášky č. 79/2013 a projednán zástupce ČSK ve vědecké radě MZ ČR.

– Atestace klinická stomatologie – MUDr. Černý

Atestační zkouška se konala dne 21. 5. 2013 v Praze a úspěšně ji absolvovalo 7 uchazečů z Prahy a Brna.

– InDent 2013 – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz se účastnil zahájení Mezinárodního dentálního veletrhu a konference InDent 2013, který se konal ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2013 v Ostravě.

– Jednání s VZP ČR – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Dne 27. 5. 2013 bylo projednáváno efektivní využívání sebraných dat o vykazování zdravotní péče. VZP se zaměřila např. na frekvence vykazování výplní a zmapovala poskytovatele, kteří se chovají ekonomicky a kteří ne. Je to první krok, kdy VZP hodnotí kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb segmentu stomatologie. ČSK bude podporovat razantní řešení u těch, kteří výrazně překračují daná pravidla.
V současné době VZP oslovila Českou stomatochirurgickou společnost a ve spolupráci s ostatními ZP chtějí řešit síť poskytovatelů kódu 00968.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 27. 5. 2013 jednal odborný výbor PDD. Je připraven odborný program za účasti cca 24 zahraničních přednášejících. PDD se konají ve stejném termínu jako výstava Pragodent včetně Dentálního summitu.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz

Zástupci Koalice soukromých lékařů jednali na MZ ČR dne 23. 5. 2013.
Dne 27. 5. 2013 proběhlo mimořádné jednání KSL, ze kterého vzešel otevřený dopis KSL vládě ČR k navýšení platby státu za státní pojištěnce, který byl odeslán 3. 6. 2013 premiérovi, ministrům a médiím.

– Webinář – MUDr. Odvody

Webinář se uskutečnil dne 6. 6. 2013 na téma „Fixní můstky se sklovláknovou armaturou“, přednášející MUDr. Jana Krňoulová. V učebně bylo přítomno cca 70 účastníků. MUDr. Krňoulová dala souhlas s nahráním webináře, který tedy bude součástí e-learningového portálu.
Je třeba zvážit, zda webináře zařadit do systému celoživotního vzdělávání a za jakých podmínek.
Podle zástupce společnosti Adobe je možné pasivní sledování webináře (streamovaný záznam).

– IPVZ – MUDr. Řezáč, MUDr. Chrz, MUDr. Kraus Kozumplíková

Dne 27. 5. 2013 se uskutečnilo jednání ke kvalitě aprobačních zkoušek zubních lékařů, kteří absolvovali vzdělání mimo země EU. Na jednání byli zástupci MZ ČR, IPVZ, univerzit a ČSK. MZ ČR připravuje novelu vyhlášky, která tuto problematiku upravuje a která bude ČSK zaslána k připomínkování.

2. Zahraniční činnost
– Dotazníky a zprávy – doc. MUDr. Zemen

Řecko zaslalo prostřednictvím CED dotazník s dotazem na podmínky souběžné činnosti privátní zubní praxe u akademických pracovníků klinik.

– Zasedání CED – doc. Zemen

Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2013 proběhlo zasedání CED v Dublinu, kterého se účastnil MUDr. Černý a doc. Zemen. Předneseny byly zprávy o činnosti, hospodaření a hlavní informace z národních zpráv z členských států.
CED skupina pro bělení zubů podala dotaz na Evropskou komisi k objasnění možnosti užívání bělících prostředků s obsahem perborátu sodného nebo kyseliny borité. Stanovisko Evropská komise je, že užívání těchto látek je v rámci EU nařízením Evropské rady a parlamentu o kosmetických přípravcích zakázáno. Skupina také připomněla, že v EU je platný zákaz užívání bělících prostředků s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6%.
Dalším tématem jednání bylo kontinuální profesní vzdělávání, kdy byla přijata rezoluce o CPD zubních lékařů, která zdůrazňuje profesní povinnost zubních lékařů účastnit se na kontinuálním profesním vzdělávání (zajištění kvalitní péče o pacienty díky průběžnému doplňování znalostí a zkušeností v zubním lékařství. CED respektuje národní odlišnosti systémů zubní péče i různé způsoby kontinuálního vzdělávání. Právě proto CED hodlá vydávat pouze obecná doporučení o základních principech vzdělávacích programů).
Přijata byla rezoluce podporující návrh evropské směrnice o tabákových produktech jako opatření směřující k ochraně celkového i orálního zdraví evropských občanů. Potvrzeno bylo stanovisko k projednávaným návrhům Evropské Rady a Parlamentu ve věci budoucí regulace léčivých prostředků. CED se staví odmítavě k návrhu, aby zubní výplně byly považovány za implantabilní prostředky, které by vyžadovaly kartu původu (nepřiměřené zvyšování administrativy i nákladů zubních ordinací a žádný přínos pro pacienta) i ke snahám o umožnění opakovaného použití (opakované sterilizace) jednorázových zdravotnických prostředků. CED nesouhlasí s tím, aby byly všechny nanomateriály klasifikovány jako III. riziková skupina. (klasifikace by měla být vyhrazena jen léčivým prostředkům z nanomateriálů, které by se mohly uvolňovat do těla). CED Board (představenstvo CED) doporučuje členským asociacím, aby se u příležitosti Evropského dne zdraví, 12. září 2013, zaměřily na téma „Tabák a orální zdraví“.

3. Žádost Sdružení studentů stomatologie ČR – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Představenstvo souhlasilo s poskytnutím finanční podpory Sdružení studentů stomatologie ČR formou finančního příspěvku (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), a to až do celkové výše 100.000 Kč na základě prokazatelných nákladů za předem dohodnutých podmínek pro jednotlivé akce. (PRO – 10; PROTI – 3; ZDRŽEL SE – 1)

4. Akreditace a registrace

Představenstvo udělilo pracovišti Modec klinika s.r.o. akreditaci typu II. pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 7. 6. 2013 do 7. 6. 2018. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo pracovišti Slezská nemocnice v Opavě akreditaci typu II. pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 7. 6. 2013 do 7. 6. 2018. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo registrovalo vzdělávací akci „Ischia 2013 – vzdělávací kurz“, termín konání: 23. 9. – 27. 9. 2013, místo konání: Ischia, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo akci 20 kreditů (4x 5 kreditů). (PRO – 9; PROTI – 3; ZDRŽEL SE – 3)Představenstvo neregistrovalo webinář firmy Dentamed spol. s r.o. v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo zcela prominulo členu Komory roční členský příspěvek na rok 2013 ve výši 6.600,- Kč ze zdravotních důvodů (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a jednu žádost o prominutí ročního členského příspěvku odložilo do příštího jednání za účelem doplnění podkladů. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o zápis do seznamu znalců ČSK – MUDr. Chrz

Představenstvo rozhodlo o zápisu o seznamu znalců Komory pro obor stomatologická protetika – MUDr. Pavel Ochonský (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a pro obor ústní, čelistní a obličejová chirurgie – MUDr. Pavel Sochorek (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

7. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „5. výroční kongres České endodontické společnosti“, která se koná dne 28. 9. 2013, z účtu klinik, a to až do výše 30.000,- Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Rtg guidelines – MUDr. Odvody

Materiál „Zobrazovací metody ve stomatologii, doporučené postupy“ obsahuje opatření přijatá ve směrnicích EU a v dalších zemích týkající se nejen snahy vyhnout se zbytečné expozici nebo nadměrnému záření, ale i zvyšování kvality a efektivity využití rtg záření v praxích.
Představenstvo rozhodlo o přípravě zveřejnění textu „Zobrazovací metody ve stomatologii, doporučené postupy“. Po jazykové korekci bude celý text předložen k připomínkování SÚJB. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Návrh způsobu odměňování členů Redakční rady LKS – MUDr. Černý

Představenstvo schválilo způsob odměňování členů Redakční rady LKS s účinností od 1. 1. 2014:
1. Každý člen redakční rady časopisu LKS obdrží na základě dohody o provedení práce, uzavírané na pololetí v rozsahu 12 hodin, odměnu ve výši 3.000,- Kč.2. Každý člen redakční rady časopisu LKS dále obdrží odměnu podle počtu hodin účasti na zasedání redakční rady. Výše odměny se stanoví ve výši sazby náhrady za ztrátu času za expertní činnost.3. Jedenkrát za pololetí zpracuje předseda redakční rady časopisu LKS ve spolupráci s místopředsedou redakční rady a redakcí individuální hodnocení každého člena redakční rady. Podkladem budou písemná vyjádření jednotlivých členů redakční rady k materiálům projednávaným na zasedání redakční rady, zhodnocení aktivity členů redakční rady při jednání redakční rady, hodnocení kvality plnění zadaných úkolů dle zápisu ze zasedání redakční rady apod. Hodnocení s návrhem finanční odměny předloží předseda redakční rady představenstvu k rozhodnutí o výši individuální odměny jednotlivým členům redakční rady. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

10. Slavnostní sněm ČSK – osobnost české stomatologie 2013 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Slavnostní sněm ČSK se koná dne 13. 9. 2013 v Aule Karolina. Bude zde slavnostně ukončeno funkční období funkcionářů ČSK 2009 – 2013 a při té příležitosti oceněny osobnosti české stomatologie a poděkováno zahraničním kolegům za spolupráci. K dnešnímu dni, tj. k 7. 6. 2013 je navrženo 31 zubních lékařů – členů ČSK a 5 zahraničních kolegů (Slovensko: Dr. Jozef Fábry, Dr. Alexander Bednárik, Itálie: Dr. Gerhard Seeberger, Polsko: Dr. Robert Stepien, Piotr Cebulski).
Představenstvo schválilo udělení ocenění Osobnost české stomatologie zubním lékařům: doc. MUDr. Olga Jedličková, MUDr. Pavel Konečný, MUDr. Jiří Koťátko, prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc., MUDr. Jurenová Eva, MUDr. Stanislav Borkovec, MUDr. Vladislav Filip, MUDr. Jan Vybíral, MUDr. Jarmila Nestrojilová, prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc., MUDr. Pavel Ochonský, MUDr. Karel Urbánek, MUDr. Stanislav Mičaník, MUDr. Růžena Pišlová, MUDr. Josef Šváb, doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc., prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Petr Jandl, CSc., MUDr. Zdeněk Kučerňák, MUDr. Irma Skřivánková. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Opatření představenstva Komory k ŘCVZL – MUDr. Černý

Představenstvo schválilo Opatření představenstva Komory OP1/2013, kterým se mění Opatření představenstva komory OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), Opatření představenstva Komory OP2/2013, kterým se mění Opatření představenstva komory OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a Opatření představenstva Komory OP3/2013, kterým se mění Opatření představenstva komory OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1).

12. Různé
– Financování společných čestných rad OSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Představenstvo se bude zabývat financováním SČR OSK, aby i nadále zůstaly funkční. Jednou z možností je financování z centra.

– Žádost České společnosti protetické stomatologie o vytvoření a správu webových stránek – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo, aby ČSK vytvořila a spravovala webové stránky ČSPS ve stejném rozsahu, jako jsou spravovány webové stránky OSK. (hlasování USN2013/06/016: PRO – 13; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1)

– Žádost Alice B. Laurent, RDH, DiS. o podporu při vydání dvou brožur o prevenci – mat. 48/2013, MUDr. Chrz

Představenstvo nevyhovělo žádosti paní Alice Laurent o podporu při vydání dvou brožur o prevenci. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)