Jednání představenstva ČSK, Lednice, 15. – 16. 6. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,
Lednice na Moravě 15. – 17. 6. 2012

1. Informace za uplynulé období
– Koalice soukromých lékařů a jednání s nám. Noskem – MUDr. Chrz

Dne 22. 5. 2012 se jednání KSL zúčastnil nám. MZ ČR Ing. Nosek a byl projednáván postup při dohodovacím řízení na rok 2013. Problém při vyjednávání úhrad zubní péče způsobuje usnesení sněmu zveřejnit výsledky statistického šetření nákladovosti za rok 2010 na webových stránkách komory v zabezpečené sekci pro členy. Doložení minutových nákladů by mohlo pomoci při vyjednávání o výši úhrad.

– Setkání se studenty zubního lékařství v Hradci Králové – MUDr. Chrz

Dne 23. 5. 2012 se MUDr. Chrz zúčastnil semináře 5. ročníku studentů stomatologie a následně diskutoval s doc. Slezákem problémy související s počty přijímaných studentů v oboru zubní lékařství.

– Zubní pohotovost Kraje Vysočina – jednání na KÚ – MUDr. Chrz

Dne 30. 5. 2012 byl projednáván systém pohotovostí Kraje Vysočina. Ředitel KÚ také nastínil připravovaný návrh na decentralizaci zubních pohotovostních služeb (centrální zubní pohotovost pouze v krajských městech a doplňkové služby ve vlastních ordinacích).
Asociace krajů v současné době nemá zájem na změnách stávajícího systému zubních pohotovostí. ČSK bude monitorovat návrhy případných změn.

– Jednání analytické komise dohodovacího řízení – MUDr. Černý

Analytická komise zasedala 30. 5. 2012 na VZP. Předsedou byl zvolen Ing. Mrázek, ředitel odboru zdravotní péče VZP. Byla předložena analýza úhrad péče ze zdravotního pojištění do 2. pol. 2011 (ZP vyčerpaly své rozpočty při minimálních nárůstech). Další postup v úhradách zdravotní péče záleží na ekonomickém vývoji, odhaduje se stagnace v příjmech v r. 2013, mírné zvýšení je možné pouze při zrušení stropů vyměřovacích základů pro platby pojistného Byly navrženy nové ukazatele výdajů ZP, netýkají se segmentu ambulantní zubní péče.

– Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2013 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 6. 6. 2012 na ZP MV ČR. Zástupci Zubohradu předložili návrh, který byl odmítnut. ZP nepředložily žádný písemný podklad. Bude ustanovena skupina, která se bude zabývat úhradami výplní. Skupina se sešla a pracovala s návrhem navýšit úhradu za výplně při změně frekvence z 1 na 2 roky. ZP budou situaci modelovat. Zubohrad v nejbližší době obdrží návrh zdravotních pojišťoven na úhrady zdravotní péče v r. 2013.

– Jednání na IPVZ – podpora vzdělávání – MUDr. Chrz

Na jednání 28. 5. 2012 a 6. 6. 2012 se zástupcem IPVZ obdržela ČSK nabídku na financování některých vzdělávacích akcí mimopražských zubních lékařů a členů dentálního týmu z Evropského sociálního fondu. Je třeba s IPVZ jednat o konkrétních akcích a podmínkách.

– Návrh dohody Zubohradu s VZP ke způsobu vykazování některých kódů odbornosti 014 – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo s uzavřením dohody Zubohradu s VZP ke způsobu
vykazování některých kódů odbornosti 014 (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– Webinář – Mgr. Sladkovská

Ve čtvrtek 7. 7. 2012 se od 20.00 hod. konal webinář na téma Základy parodontologie poznatky z praxe. Diskusi vedla MUDr. Markéta Harakaľová. Přednášky se zúčastnilo 67 zubních lékařů. Na základě souhlasu lektorky je přednáška umístěna na webových stránkách ČSK pod tlačítkem e-learning.

2. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen

Za uplynulý měsíc byly zpracovány a odeslány 2 dotazníky: SKZL – změna procenta HDP věnované zubní péči, Kypr – způsoby financování zubní péče.

3. Osvědčení odbornosti

Představenstvo OSK Praha 1 není v současné době v důsledku úmrtí jeho člena usnášeníschopné. Představenstvo pověřilo prezidenta a viceprezidenta ČSK rozhodováním o žádostech o vydání Osvědčením odbornosti členům OSK Praha 1 v měsících červenec a srpen 2012. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

4. Návrh změn pro rozšířenou odbornou přípravu k získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg – MUDr. Chrz, R. Parolková

Představenstvo bude jednat s Českou stomatochirurgickou společností o možných změnách v rozšířené odborné přípravě k získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař stomatochirurg (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

5. Elektronická verze měsíčníku LKS – MUDr. Černý

Smyslem projektu je vytvořit digitální paralelu tištěnému časopisu. Navržena možnost vydání celého ročníku LKS v digitální formě na konci kalendářního roku jako archiv.

6. Vzdělávání organizované a uznávané ČSK (ŘCVZL, výjimečné udělování Osvědčení)
– Vzdělávání uznávané ČSK – MUDr. Černý

Paralelně se systémem vzdělávání ČSK mohou odborné společnosti uznávat odborníky v určitém suboboru zubního lékařství. Účast v programu je dobrovolná. Program není organizován ČSK, má pouze její podporu (např. mediální, organizační nebo určitým bodovým ohodnocením v rámci přípravy k Osvědčení (při uznání systému dosažení). Udělení uznání neopravňuje k výhodám v systému zdravotního pojištění.
ČSK oslovila všechny odborné společnosti, obdržela 4 odpovědi. První vzdělávací program, který má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“, připravila odborná společnost ProMikro.
Představenstvo schválilo pravidla pro uznávání dalšího vzdělávání zubních lékařů organizovaného odbornými společnostmi. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Vzdělávání organizované ČSK – MUDr. Černý

Byla provedena revize ŘCVZL tak, aby odpovídal stávající legislativě. Pracovní skupina představenstva zahájí práci na návrhu novely ŘCVZL.

7. Honorářový sazebník lektorů – MUDr. Navrátil

Projednávány možnosti navýšení honorářů pro přednášející na vzdělávacích akcích organizovaných ČSK z důvodu úbytku lektorů.

8. Novela Volebního řádu ČSK – MUDr. Chrz
Diskutovány předložené návrhy změn volebního řádu.

9. Novela Disciplinárního řádu ČSK – MUDr. Chrz

Projednán návrh novely disciplinárního řádu – předčasný výmaz uloženého disciplinárního opatření z disciplinárního rejstříku.

10. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo zcela prominulo jednomu členu ČSK roční členský příspěvek na rok 2012 ve výši 5.600 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Žádosti o udělení pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo schválilo prodloužení licence na užívání pečeti ČSK na projekt „Dětský úsměv“ na dobu 1 roku žadateli Český zelený kříž. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0) a prodloužení licence na užívání pečeti ČSK společnosti Johnson and Johnson s.r.o. na produkty Listerin – Total Care, Listerin – Ochrana zubů a dásní a Listerin – Smart Rinse na dobu 1 roku (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

12. Dentforum.cz

Představenstvo projednalo Administrativní postup pro zveřejňování příspěvků zubních lékařů na webových stránkách Dentforum.cz.
Představenstvo projednalo návrh propagačního letáku webu pro pacienty. Redakční rada ve spolupráci s grafikem webu pro pacienty připraví konečnou podobu propagačního letáku

13. Jednání s Asociací dentálních hygienistek

Schůzka se uskutečnila ve středu 13. 6. 2012. Byla projednávána problematika vzdělávání, návrhy novely zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb., týkající se činnosti DH. Na MZ ČR došlo k personální změně a návrh novel je v současné době pozastaven.
Dále byla projednávána žádost ADH o poskytnutí příspěvku na kongres při Annual Meeting EDHF 2012 pořádaný dne 15. 9. 2012 v Praze. Představenstvo souhlasilo s poskytnutím příspěvku (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1), a to až do výše 15.000,- Kč (PRO – 8; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

14. Znalci ČSK, kteří nevykonávají povolání (např. nepracující důchodci) MUDr. Černý

Projednáván problém, že takový znalec nemá kde vykonávat znaleckou činnost. Proto se uvažuje o změně stanovení podmínek výkonu znalce Komory.

15. Žádost stomatologické kliniky FN Královské Vinohrady – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo s udělením záštity Stomatologické klinice FN Královské Vinohrady na kongres Vinohradské stomatologické dny a s použitím loga ČSK na pozvánky. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

16. Statut webových stránek pro pacienty Dentforum.cz – MUDr. Černý

Představenstvo schválilo Statut internetových stránek Dentforum.cz (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

17. Ples zubních lékařů – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz obdržel ústní nabídku na organizaci plesu zubních lékařů v hotelu Ambasador. V případě, že ČSK bude doručena písemná nabídka, bude členům představenstva předložena. Zároveň sdělena informace, že plánovaný společný ples s Českou lékárnickou komorou se nebude konat.

18. Společné jednání ČSK se zástupci Slovenské komory zubných lekárov
Informace a diskuse k zákonu o zdravotních službách, k vedení zdravotnické dokumentace včetně protetického štítku, k systému hodnocení kvality, k činnosti zubních techniků a dentálních hygienistek a k systému vzdělávání zubních lékařů.