Jednání představenstva ČSK, Luhačovice, 10. – 11. 6. 2016 1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba
  – Dne 25. 5. 2016 proběhlo jednání zástupců profesních komor s předsedou vlády ČR a ministrem pro lidská práva.
  – Dne 27. 5. 2016 proběhlo jednání II. kola dohodovacího řízení na rok 2017. Mezi Zubohradem a zdravotními pojišťovnami bylo dosaženo v rámci DŘ dohody. Dne 20. 6. 2016 proběhne závěrečné jednání DŘ.
  – Dne 2. 6. 2016 se zástupce ČSK zúčastnil semináře SÚKL „Platná legislativa, požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti a role poskytovatele zdravotních služeb v systému vigilance zdravotnických prostředků“.
  SÚKL připraví metodiku, kterou ČSK bude mít možnost připomínkovat.
  – Dne 1. 6. 2016 se MUDr. Chrz zúčastnil jednání Komise pro metodiku (KPM).
  – Na jednání pracovní komise Evropské komise dne 24. 6. 2016 bude projednáváno konečné znění nařízení o nakládání se rtutí (předpokládá se, že odlučovače amalgámu budou v celé EU povinné od roku 2021,
  nedózovaný amalgám bude zakázáno používat od 1. 1. 2019, u dětí a těhotných žen bude zřejmě omezen amalgám obecně – indikace amalgámu pouze pokud ji zubní lékař shledá nevyhnutelnou).
  – Dne 24. 5. 2016 proběhlo jednání k problematice ošetřování pacientů s HIV a virovými hepatitidami.
  – Dne 27. 5. 2016 proběhlo zahájení kongresu InDent 2016, úvodní slovo za ČSK pronesl MUDr. R. Peřina.
  – Dne 27. 5. 2016 v Praze proběhlo školení funkcionářů RK OSK, ČR OSK a společných ČR OSK (2 skupiny) k seznámení s elektronickým disciplinárním spisem a spoluprácí s referentkami ADŘ. Dne 10. 6. 2016 proběhne v Olomouci školení 3. skupiny (funkcionáři z Moravy a Slezska).
  – Dne 30. 5. 2016 proběhlo jednání s ředitelem Incheba EXPO Praha s.r.o. o smlouvě o spolupráci. Představenstvo pověřilo MUDr. Chrze, MUDr. Houbu a MUDr. Řezáče k vyjednávání se společností Incheba EXPO Praha s.r.o. o možné spolupráci. (PRO – 11; PROTI – 0)
  – zástupce ČSK se zúčastnil akce Den výzkumných prací 2016, kterou Česká implantologická společnost letos věnovala životnímu jubileu prof. Németha, DrSc.
 2. Zahraniční činnost – MUDr. Chrz
  – Ve dnech 19. – 21. 5. 2016 proběhlo zasedání CED v Haagu.
  – Zpracováno bylo celkem 12 zpráv z FDI a CED.
 3. Žádosti o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč
  Představenstvo prominulo člence ČSK zcela roční členský příspěvek pro rok 2016 v celkové výši 7.400,- Kč ze zdravotních důvodů. (PRO – 12; PROTI – 0)
 4. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová
  – Představenstvo přiznává člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na letenku a pojištění související s její účastí na International Congress of Immunology 2016, Melbourne, Austrálie, 19. – 28. 8. 2016, a to až do výše 33.750 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)
  – Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenky a poplatku souvisejících s jeho účastí na AOCMF Course – Neck Dissection with Human Anatomical Specimens, Innsbruck, Rakousko, 5. – 6. 6. 2016, a to až do výše 40.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0) – Představenstvo přiznalo dalšímu členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenky a poplatku souvisejících s jeho účastí na AOCMF Course – Neck Dissection with Human Anatomical Specimens, Innsbruck, Rakousko, 4. – 5. 6. 2016, a to až do výše 36.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 11; PROTI – 0)
  – Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, cestovné a kongresového poplatku souvisejících s její účastí na 13th BIENNIAL EAOM CONGRESS Torino 2016, Itálie, 15. – 17. 9. 2016, a to až do výše 25.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)
 5. Možnosti zajištění rovnoměrnějšího obsazování území ČR zubními lékaři – cizinci po aprobačních zkouškách – MUDr. Řezáč
  – Nerovnoměrné rozmístění zubních lékařů je nutné řešit na úrovni MZ ČR a vlády ČR při tvorbě nových zákonů.
 6. Různé – MUDr. Chrz
  – 8. kongresu České endodontické společnosti v září 2016 se za ČSK zúčastní MUDr. Jakl.
  – Na ČSK se obrátili zástupci organizace Young Dentists s žádostí o podporu. Proběhne jednání o podrobnostech.
  – Mezinárodního kongresu Royal Estetics in Krakow v září 2016 se z důvodu kolize termínu s jednáním představenstva za ČSK nikdo nezúčastní.
  – Plenárního zasedání kongresu FDI se v září 2016 v Poznani, Polsko, se zúčastní MUDr. Chrz, MUDr. Houba a doc. Zemen.
  – Jedním z témat diskutovaných na jednom z oblastních sněmů byl dotaz na přístup k registru HIV pozitivních pacientů. Žádný registr HIV pozitivních pacientů neexistuje, každý zubní lékař je povinen ošetřit jakéhokoliv pacienta s bolestí, odmítnout převzetí do péče smí jen ze zákonem stanovených důvodů.
  – Na sněmu jiné Oblastní komory účastníci mimo jiné řešili loga sponzorů na dětských zubních průkazech, preferovali by hrazení z vlastních zdrojů ČSK. Konstatováno, že se nejedná o klasickou reklamu, ale o participaci na preventivním projektu.
  – Od účastníků kongresu Indent 2016 vzešel požadavek na vytvoření jednotného informovaného souhlasu pro pacienty. Vytvoření unifikovaného vzoru není reálné. Často používané předpřipravené formuláře ze specializovaných programů pro vedení praxe nejsou zcela dostačující.

– Pravidla pro umístění a financování provozu kanceláře administrativy pro disciplinární řízení – RNDr. Švábová
– Jedno pracovní místo administrativní podpory disciplinárního řízení pro moravské a slezské kraje je umístěno v prostorách sídla Oblastní stomatologické komory Olomouc, předložená pravidla upravují vztahy mezi ČSK a OSK Olomouc.Představenstvo souhlasilo s uzavřením dohody o pravidlech umístění a provozu kanceláře ADŘ v sídle OSK Olomouc. (PRO – 11, PROTI – 0)

 1. Vzdělávání – MUDr. Al Haboubi
  – Představeny návrhy skupiny pro vzdělávání k praktickému provádění nového ŘCV. – minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi.
  – přehled témat přípravy k získání PZL včetně obsahu přednášek
  – Představenstvo souhlasilo s předloženým věcným návrhem obsahu vstupního vzdělávacího programu PZL s tím, že vyznačené části budou doplněny a fokální infekce bude uvedena pouze v programu č. 9. (PRO – 11; PROTI – 0)
  – Představenstvo souhlasilo s tím, aby se zdravotnická dokumentace předkládaná k profesní zkoušce skládala ze 3 komplexních případů + 1 dětské karty + 1 případu základního chirurgického ošetření. (PRO – 11; PROTI – 0)
  – KPR – Smlouva o spolupráci Představenstvo schválilo návrh smlouvy o spolupráci pro kurzy KPR ve variantě 2 – tj. cena 40.000 Kč + DPH za 2 roky. (PRO – 10; PROTI – 0)
 2. Minimální obsah zdravotnické dokumentace – MUDr. Vrbková
  – Zpracován přehled týkající se minimálního obsahu zdravotnické dokumentace dle platné legislativy.
  – Zpracována Osnova minima zdravotnické dokumentace – správné vedení zdravotnické dokumentace je důležité pro ochranu zubních lékařů a z forenzních důvodů (disciplinární řízení, soud), je třeba zvážit formu doporučení – např. doporučená osnova zdravotnické dokumentace nebo stručný návod k vedení zdravotnické dokumentace

Společné jednání představenstva ČSK a prezídia SKZL

 1. Amalgám – omezení od 1. 1. 2019 (zákaz používání, povinné separátory) – MUDr. Chrz, MUDr. Moravčík, MUDr. Hudec
  – Informace o problémech s používáním amalgámu na Slovensku u pacientů do 18 let věku, nedózovaný amalgám používá pouze velmi málo lékařů, cena amalgámu není nižší než cena kompozit, jde spíš o náklady spojené s technologickou náročností při aplikaci kompozitní výplně.
  – SKZL navrhovala zavedení separátorů amalgámu pouze u nově zakoupených přístrojů (tento návrh pravděpodobně nebude akceptován), náklady na separátor činí v SR cca 1.700 – 2.000 EUR, sedimentační separátory jsou levnější, ale mají dražší provoz a údržbu.– v ČR jsou již ordinace separátory vybaveny, zkušenosti s provozem a fungováním separátorů, kontrolách těchto zařízení, povolení pro vypouštění do odpadních vod
 2. Uznávání vzdělání zahraničních zubních lékařů (podmínky aprobačního řízení, prokazování ovládání úředního jazyka) – MUDr. Chrz, MUDr. Moravčík, MUDr. Chrz, MUDr. Kraus Kozumplíková, MUDr. Dianišková
  – Vysvětleny jednotlivé kroky aprobačního řízení v ČR a nejčastější problémy, které ČSK v této souvislosti řeší – zneužívání povinné praxe před aprobační zkouškou, snaha o úpravu legislativy (zákon č. 95/1996 Sb.), roste počet stížností na tyto zubní lékaře, praxe ukazuje, že vzdělání uchazečů ze zemí mimo EU nedosahuje úrovně českých zubních lékařů.
  – Referováno o praktickém průběhu ústní části aprobačních zkoušek, kterých se zástupci ČSK účastní v roli zkoušejících.
  – Informováno o procesu uznávání vzdělání zahraničních zubních lékařů na Slovensku – dříve stačilo, že žadatel měl pouze potvrzení o vykonané praxi, vzdělání posuzováno nebylo. Jazyková vybavenost byla řešena čestným prohlášením žadatele a nebyly požadovány úřední překlady a ověřené kopie dokladů.
  – Ke zpřísnění procesu došlo od 1. 1. 2016 (uznání diplomu na MŠMT, doplňující zkouška na VŠ a zkouška ze slovenštiny na úrovni nutné pro bezpečné ošetření pacienta). Zkušební komise jazykové části zkoušky je 3 členná (2 zubní lékaři a 1 jazykovědec), má ústní i písemnou část, soustředí se na porozumění, terminologii i gramatiku.
 3. Podmínky udělování pečeti komory – MUDr. Chrz, MUDr. Moravčík, RNDr. Švábová
  – Informováno o podmínkách a procesu udělování Pečeti ČSK (na produkt nebo projekt). Každá žádost je posuzována odbornou komisí, která dá představenstvu doporučení (první žádost musí být kompletní včetně vzorků a dokumentace, u prodloužení žadatel prohlásí, že nedošlo ke změnám). První žádost je zpoplatněna částkou 50.000 Kč na rok, další roky po 40.000 Kč.
  – SKZL uděluje rovněž pečeť na výrobky nebo produkty. Společnosti musí dodat vzorky pro testování lékařskou fakultou a nezávislé posouzení 10-12 zubními lékaři, posuzovaná kritéria jsou objektivní i subjektivní. Poplatek činí 3.000 Euro, hodnocení velmi přísné – za celou dobu existence SKZL na Slovensku uděleny pouze 4 pečeti, posuzován i obsah příbalového letáku a popis výrobku.
 4. Kontroly SÚKL – MUDr. Chrz, MUDr. Moravčík
  – Informováno o kontrolách zdravotnických prostředků, které probíhají v ČR. Zdravotnické prostředky jsou rozděleny do tříd – v příslušné třídě je stanoveno, jak má poskytovatel zdravotnický prostředek evidovat, kontrolovat a zacházet s ním, což je velmi administrativně i finančně náročné.
  – Po přijetí nového zákona o zdravotnických prostředcích v roce 2014 se kontroly významně zintenzivnily a zpřísnily. Mezi nejspornější body patří návody na zdravotnické prostředky v českém jazyce (problém u starších používaných přístrojů), slovenština není uznávána, ačkoliv v ČR pracuje cca 500 zubních lékařů ze Slovenska, kteří skládali státní zkoušky ve slovenštině. Dále problém představuje sledování teploty prostředí, ve kterém jsou zdravotnické prostředky a léčiva uchovávány, a dále vyžadování dokladu o tom, že konkrétní pracovník provádějící odbornou údržbu byl proškolen výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem.
  – V České republice se rozšířila i komerční školení, která mají provozovatele zubních ordinací připravit na kontrolu ze SÚKL, často na nich jako přednášející vystupují zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci SÚKL. ČSK se snaží zklidnit značně napjatou situaci.
  – Dodání návodu by měla být povinnost dodavatele, stejně tak i certifikáty k oprávněnosti prodeje (jsou požadovány na Slovensku, promítnutí ceny za certifikaci do ceny zdravotnických prostředků již eliminovala dovoz některých z nich kvůli cenové nekonkurenceschopnosti).
  – Na Slovensku bylo dříve dokonce vyžadováno pojištění pro případ úniku radioaktivního záření.
 5. Absolventská praxe zubních lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Moravčík
  – Ačkoliv v ČR není absolventská praxe stanovena, málokterý absolvent se rozhodne hned pracovat samostatně a raději pracuje po určitou dobu jako zaměstnanec, aby získal praktické zkušenosti.
  – SKZL dlouhodobě upozorňuje, že těsně po ukončení studia nejsou absolventi dostatečně připraveni na to vykonávat povolání samostatně. Pro možnost výkonu samostatné praxe by bylo vhodné 2leté kontinuální vzdělávání a povinné odpracované množství praktických hodin na certifikovaném pracovišti.
  – CED před několika lety prosazovala, že každý absolvent musí být natolik zkušený, aby mohl pracovat samostatně, v současnosti je již od tohoto názoru ustupováno.
  – ČSK si podmínky vzdělávání stanovuje sama.