wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Mezná, 15. 6. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Mezná, 15. 6. 20191. Vypořádání připomínek k zápisu z minulého jednání a schválení zápisu z PŘ 5/2019

 • USN2019/05/07 zní takto: Představenstvo schvaluje poskytnutí 5 volných vstupenek na PDD 2019 pro nejaktivnější autory a recenzenty LKS. O konkrétních jménech rozhodne RR.
 • V textu u Slovenského modelu úhrad změnit z textu „příslib“ na text „informace z MZ ČR“.
 • Představenstvo schválilo zápis z květnového jednání představenstva včetně vznesených připomínek. (PRO – 11; PROTI – 0)

2. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 20. 5. 2019 se doc. Šmucler zúčastnil v komisi výběrového řízení na vedení Masarykova onkologického ústavu.
 • Dne 22. 5. 2019 se prezident Komory zúčastnil jednání vzdělávací rady stomatologie MZ ČR ke vzdělávacím programům v oboru stomatologie, mj. ustanovení programu Orální medicína.
 • Dne 27. 5. 2019 proběhlo jednání s ministrem zdravotnictví a zástupci lékařských fakult vyučujících obor PZL o tom, jak řešit nedostatek učitelů v pregraduální výuce.
 • Dne 22. 5. 2019 proběhlo v rámci DŘ na rok 2020 jednání skupiny poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb.
 • Dne 29. 5. 2019 proběhla tisková konference s ministrem zdravotnictví k uzavření dohod v rámci DŘ o cenách na rok 2020.
 • Dne 3. 6. 2019 se zástupci Komory zúčastnili zasedání akreditační komise MZ ČR pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubních lékařů.
 • Dne 10. 6. 2019 se proběhlo jednání Zubohradu se zdravotními pojišťovnami o cenách na rok 2020.
 • Dne 3. 6. 2019 jednali zástupci Komory s doc. MUDr. Hessem, DrSc. o možnostech vydání nové publikace o sedacích.
 • Ve dnech 23. – 25. 5. 2019 se zástupci Komoy zúčastnili plenárního zasedání CED ve Vídni, Rakousko. Došlo k úpravě dokumentu o prevenci ve stomatologii, probíhaly rozsáhlé diskuse o nebezpečí HPV a regulaci reklamy.
 • Dne 27. 5. 2019 se uskutečnilo společné jednání ČSK a SKZL v Praze. Zástupci obou komor jednali o reformě primární péče – řešena byla kapacita praxe, zajištění a úhrady denních pohotovostí, základní rozsah péče, postavení jednotlivých členů dentálního týmu a strategii užívání amalgámu do roku 2030.
 • Ve dnech 21. – 23. 8. 2019 se prezident Komory zúčastní 45. výročního plenárního zasedání ADEE.
 • Ve dnech 4. – 8. 9. 2019 se zástupci Komory zúčastní FDI World Dental Congress v San Franciscu, USA.

3. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Rozprava o rozpočtu na rok 2020 – Hospodář hovořil o přípravě rozpočtu na rok 2020, informoval o položkách, u kterých se předpokládají změny a potřebě získat více konkrétních dat.
 • Výběr lokality PDD 2020 – Představenstvo se seznámilo s dalšími detaily a finančními možnostmi jednotlivých lokalit pro konání PDD 2020 (Cubex a O2 Universum). V případě volby O2 Universum bude nutná změna termínu PDD 2020 na 16. – 17. 10. 2020 (tj. záměna s termínem jednání RK a PŘ ČSK).
 • Představenstvo schválilo uspořádání PDD 2020 v termínu 16. – 17. 10. 2020 a pověřuje prezidenta Komory jednáním o návrhu smlouvy a předložení na dalším jednání představenstva. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Hodnocení úspěšnosti a další strategie časopisu ČS a PZL – předplatné či poskytování členům zdarma – O časopis ČS a PZL je autorský i reklamní zájem, zatím chybí články v anglickém jazyce. Předplatné se zvýšilo cca o polovinu (celkem 85 předplatitelů), pro rok 2020 zůstane zachován stejný systém jako v letošním roce.
 • Projekt profesionalizace sekretariátů OSK – Místo profesionalizace sekretariátů OSK je přesnější profesionální support členů, pracovní návrh projektu je administrativní podpora OSK (ADP). Předpokládáme cca 5-6 pracovníků bez osobní participace přímo v místech jednotlivých OSK. Je třeba dořešit otázku rozmístění administrativních pracovníků (varianty umístění všech v Praze nebo rozdělení do Prahy a na Moravu). Nyní pracovní skupina pracuje na stanovení a rozdělení pracovní náplně ADP do tří kategorií (ADP bude zcela jistě vykonávat, bude možná vykonávat, nebude určitě vykonávat – zejména tuto část je třeba dořešit).
 • Připomínky k Národnímu akčnímu plánu omezování spotřeby rtuti -Národní akční plán je nyní v připomínkovém řízení.

4. Informace o průběhu DŘ 2020

 • Zubohrad ve své prezentaci podrobně seznámil představenstvo ČSK se závěry DŘ 2020, výsledky budou zveřejněny ve vyhlášce MZ ČR. Zubohrad informoval i o novém programu VZP PLUS pro rok 2019. Jedná se o program podpory registrací pacientů VZP, bližší podmínky programu budou členům ČSK zpřístupněny v časopisu LKS.

5. Žádost o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na 29th ITI Education Week Bern: Evidence-Based Clinical Concepts in Implant Dentistry, Bern, Švýcarsko, 19. – 23. 8. 2019, do výše 40.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznává Stomatologické klinice LF UK a FN Hradec Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na inzerci v LKS, registraci akce do systému celoživotního vzdělávání ČSK, částečně na úhradu poplatků spojených s organizací konference „XXIII. Sazamův den“, pořádaný ve Výukovém centru LF Hradec Králové dne 18. 10. 2019, do výše 16.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na The European Cleft Palate Craniofacial Association Congress (ECPCA), Utrecht, Holandsko, 12. – 15. 6. 2019 ve výši 23.700 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)

6. Žádosti o prominutí (vrácení přeplatku) členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o vrácení přeplatku na ročním členském příspěvku za roky 2016, 2017 a 2018. Odůvodnění: Žadatelka žádá o vrácení přeplatku na ročním členském příspěvku, který podle ní vznikl tím, že na základě nesprávné informace od zaměstnankyně sekretariátu OSK Ostrava zaplatila v době, kdy pečovala o dítě do 4 let věku, roční členský příspěvek ve výši odpovídající kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“. Představenstvo si opatřilo vyjádření dotčené zaměstnankyně, která trvá na tom, že žadatelku informovala správně. Představenstvo zohlednilo i skutečnost, že žadatelka ve své původní žádosti neuváděla nic o tom, že by byla chybně informována ze strany sekretariátu OSK, a tento argument připojila až poté, co jí představenstvo OSK sdělilo, že o vrácení přeplatku by bylo možno uvažovat jen v případě, pokud by vznikl právě na základě chybné informace od OSK. (PRO – 11; PROTI – 1)

7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MEDIFIS, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2019 do 14. 6. 2024. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jiřímu Balůskovi akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2019 do 14. 6. 2024. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo zaregistrovalo e-learningový kurz pořadatele Healthcommunication, s.r.o., Erozivní defekty tvrdých zubních tkání, lektor: Lékař stomatolog Yuliya Morozova, Ph.D. a přidělilo této akci 2 kredity. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo zaregistrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?, lektor: doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc. a přidělilo této akci 2 kredity. (PRO – 8; PROTI – 3)
 • Představenstvo zaregistrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání, lektor: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. a přidělilo této akci 2 kredity. (PRO – 8; PROTI – 4)

8. Různé

 • Účast členů PŘ na FDI 2019 – Představenstvo vyslalo na kongres FDI 2019 jako delegáty s hlasovacím právem prezidenta a viceprezidenta Komory a dále 1 pozorovatele z řad členů představenstva. (PRO – 10; PROTI – 0). Představenstvo schválilo úhradu letenky všem vyslaným; s tím, že prezidentu Komory jen do maximální výše 35.000 Kč (nad tuto částku si hradí letenku ze soukromých prostředků). (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Problematika plateb zdravotních pojišťoven za pendlery – Je třeba řešit problémy s pendlery, kteří tak často mění zdravotní pojišťovny, že se jim ani nestačí aktualizovat kartičky pojišťoven a po ošetření zubním lékařem v dobré víře, že pacient je řádným pojištěncem mu následně zdravotní pojišťovna úhradu péče za tyto pacienty zamítne. Bude projednáno s MZ ČR.
 • Bezpečnost aplikace Dr. Sejf – Představenstvo bylo informováno o výsledku bezpečnostního auditu produktu Dr. Sejf. jednání s dodavatelem produktu budou pokračovat, dodavatel dostane možnost se k auditu vyjádřit.
 • Volné vstupenky PDD – Představenstvo schvaluje poskytnutí volných vstupenek na kongres PDD 2019 zaměstnancům stomatologických klinik (10 klinik po 3 volných vstupenkách). (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Cenové kalkulace zubních praxí – Představenstvu byly předestřeny aktuální zkušenosti s cenovými kontrolami prováděnými specializovaným finančním úřadem, závěr: usilovat o jednání s příslušným útvarem MF ČR.