wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 11. 5. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 11. 5. 20181. Informace za uplynulé období

 • Dne 17. 4. 2018 jednal prezident Komory s premiérem, ministrem zdravotnictví, prezidenty České lékařské komory a České lékárnické komory o projektu Ukrajina. Premiér slíbil projekt ukončit.
 • Dne 4. 5. 2018 se ředitelka Kanceláře Komory zúčastnila veřejné konzultace k tvorbě 4. akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2018 až 2020 zahájené Úřadem vlády ČR.
 • Dne 10. 4. 2018 se zástupci Komory zúčastnili jednání u kulatého stolu pořádaného Výborem pro zdravotnictví PSP ČR pod záštitou předsedkyně výboru na téma „dětská stomatologie“.
 • Dne 16. 4. a 2. 5. 2018 prezident Komory předsedal Komisi pro stomatologickou síť.
 • Dne 25. 4. 2018 zástupci Komory jednali na MZ ČR o vypořádání zásadních připomínek k návrhu změn zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
 • Dne 16. 4. 2018 se na VZP konalo jednání ve věci aktualizace Přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění za účasti zástupce MZČR, Komory zubních techniků KZT a zástupce zdravotních pojišťoven
 • Dne 30. 4. 2018 se konalo úvodní jednání dohodovacího řízení k obsahu rámcových smluv
 • Dne 8. 4. 2018 se konal v Apolence seminář Českého zeleného kříže, o.p.s., pro lektorky projektu Dětský úsměv.
 • Dne 11. 4. 2018 se prezident Komory zúčastnil jednání KSL.
 • Dne 12. 4. 2018 poskytl prezident Komory rozhovor rádiu Frekvence 1.
 • Dne 18. 4. 2018 jednal prezident Komory se zástupcem Czechdent o spolupráci na Dni české stomatologie.
 • Dne 4. 5. 2018 se v Brně konal další seminář o GDPR (200 účastníků)
 • Dne 9. 5. 2018 se konalo první jednání Vědecké rady ČSK ve funkčním období 2017 – 2021.
 • Ve dnech 13. – 14. 4. 2018 se zástupci Komory zúčastnili jednání ERO v Salzburku, Rakousko.
 • Ve dnech 25. – 27. 4. 2018 se zástupci Komory zúčastnili jednání CECDO v Cardiffu, Walles.
 • Zahraniční činnost a zahraniční korespondence. Evropský parlament navrhl nepřípustnou formulaci Proportionality law. ČSK tento návrh pro stomatologii ve spolupráci se CED, s příslušnými ministerstvy a premiérem zablokovala.

2. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek za rok 2017

 • Výdaje byly plánovány ve výši 49.476.000 Kč, skutečné výdaje byly ve výši 43.570.508 Kč, tj. plněny na 88,06 %.
 • Příjmy byly plánovány ve výši 49.476.000 Kč, skutečné příjmy dosáhly výše 49.719.434 Kč, tj. plněny na 100,49 %.
 • Hospodářský výsledek ČSK včetně oblastí je po zdanění 2.992.476 Kč.
 • Představenstvo schválilo zprávu o hospodaření za rok 2017 předloženou hospodářem ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

3. Příprava 69. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo předložení pozměňovacího návrhu k návrhu změny řádů Komory k podpoře usnášeníschopnosti spočívající ve změně data účinnosti návrhu na 1. 1. 2020. (PRO – 8; PROTI – 6)

4. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů a zrušilo odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 3/2009. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Povinnost zapisovat šarže léčiv je stanovena pouze u očkovacích látek a přípravků připravovaných magistraliter. Pokud se nejedná ani o jeden z uvedených případů, zubní lékař není povinen šarže léčiv zapisovat.
 • Nový počítačový systém Kanceláře ČSK – proběhne prezentace MS Share Point, který bude představen užší skupině členů představenstva. Lze předpokládat, že do konce června bude moci být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele celého systému.

5. Účet klinik

 • Změny možností čerpání z účtu klinik, systém oceňování – Někteří členové RK ČSK podali podnět ke zrušení účtu klinik, protože se dle jejich názoru stává přežitkem a supluje funkci státu, který by měl sám řešit financování vzdělávání zubních lékařů.
 • Žádost o příspěvek z účtu klinik Představenstvo v souladu se stanoviskem Výboru pro vysoké školy zamítlo žádost členky Komory o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, ubytování a cestovné související s její účastí na EAOM 2018 – 14th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Švédsko, Gothenburg, 26. – 29. 9. 2018 (PRO – 12; PROTI – 1), protože se nejedná ani o praktický kurz, ani o aktivní účast na kongresu.

6. Středisko služeb ČSK, s.r.o.

 • Audico s.r.o. zpracovalo finální variantu kvalifikovaného odhadu pro aktivaci Střediska služeb ČSK, s.r.o. Závěr podkladů obsahuje doporučení zvážit aktivaci Střediska služeb ČSK, s.r.o. vzhledem k jeho finančnímu přínosu pro ČSK.
 • Byl vypracován oponentní posudek, který aktivaci Střediska služeb ČSK, s.r.o. nedoporučuje.

7. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Šrubař akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 11. 5. 2018 do 10. 5. 2023. (PRO – 12; PROTI – 1)

8. Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo prominulo členu Komory zčásti roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši Kč 7.200 Kč, zbývající část k úhradě činí 300 Kč (nepracující důchodce). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již 2 roky neprovozuje praxi. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši Kč 3.300 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadateli jeho vážný zdravotní stav neumožňuje pracovat s pacienty a vykonávat povolání zubního lékaře. Trvat za tohoto stavu u člena Komory na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo MUDr. Marii Hrdounové roční členský příspěvek pro rok 2018 v celkové výši Kč 6.200 Kč. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo přihlédlo k tomu, že žadatelka od konce roku 2017 neprovozuje praxi, je starší 70 let a včasné zrušení registrace zkomplikovala hospitalizace. Trvat za tohoto stavu u člena Komory, který poskytoval zdravotní služby vlastním jménem, na zaplacení ročního členského příspěvku v plné výši se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo rozhodlo o tom, že se člence Komory vrací přeplatek na ročním členském příspěvku za roky 2016 až 2018 v celkové výši 19.200 Kč. Odůvodnění: žadatelka zaplatila v letech 2013 až 2018 roční členský příspěvek ve výši odpovídající kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“, přestože ve všech uvedených letech byla zařazena do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let“, což řádně doložila čestným prohlášením. V případě, že člen ČSK může být zařazen do dvou nebo více kategorií, je povinen platit roční členský příspěvek v takové výši, která odpovídá kategorii s vyšším ročním členským příspěvkem. Je-li však člen ČSK zařazen do kategorie „členové ČSK pečující o dítě do 4 let“, platí vždy pouze roční členský příspěvek odpovídající této kategorii (příloha č. 1 finančního řádu ČSK). Žadatelka při platbě ročního členského příspěvku vycházela z nesprávné informace, kterou jí poskytl sekretariát OSK Ostrava. V důsledku této nesprávné informace zaplatila na ročním členském příspěvku v uvedených letech více, než kolik zaplatit měla. Správná výše jejího ročního členského příspěvku za roky 2016 až 2018 činila celkem 1.800 Kč žadatelka, však zaplatila celkem 21.000 Kč, čímž na straně ČSK vzniklo bezdůvodné obohacení v celkové výši 19.200 Kč. Představenstvo rozhodlo, že se jí vzniklý přeplatek vrátí. Bezdůvodné obohacení na straně ČSK vzniklo i v letech 2013 až 2015. Nárok na jeho vrácení však je již promlčen (promlčecí doba je nejvýše tříletá, nárok na vydání bezdůvodného obohacení se proto promlčel nejpozději v lednu 2018). (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo rozhodlo o tom, že Komora téže člence Komory zaplatí úroky z prodlení v zákonné výši k 11. 5. 2018 z přeplatku na ročním členském příspěvku za roky 2016 – 2018. Částka úroků činí 1953,16 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo žádosti jiné členky Komory o prominutí ročních členských příspěvků pro roky 2015 – 2018 ve výši 24.100 Kč nevyhovělo. Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka v příslušných letech k rozhodnému dni byla a i v současné době je společnicí právnické osoby, která je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Není rozhodné, zda tento poskytovatel poskytuje zdravotní služby jen v omezeném rozsahu, ani zda dosahuje zisku či ztráty, ba dokonce ani to, zda se žadatelka na tomto zisku či ztrátě jakkoliv podílí. Podstatné je, že je společnicí tohoto poskytovatele a že se zjevně ani nepokouší toto své postavení změnit a svoji účast ve společnosti ukončit. (PRO – 8; PROTI – 4)

9. Různé

 • Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství – Představenstvo schválilo uzavření smlouvy s ČLS JEP o spolupráci při vydávání časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, včetně úhrady 50.000,- Kč ve prospěch ČLS JEP za poskytnutí práva časopis vytvářet a šířit. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Pronájem prostor Apolenky pro akce OSK – Představenstvo schválilo zvýhodněnou výši pronájmu Apolenky pro potřeby Oblastních komor ve výši 4.000 Kč (do 8 hod. pronájmu během víkendu) a 2.000 Kč (do 8 hod. pronájmu v pracovní dny). (PRO – 12; PROTI – 2)

10. Příprava 69. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo předložení návrhu usnesení sněmu v tomto znění: Špatná dostupnost stomatologické péče je v České republice způsobena hlavně nezákonně podnákladovými platbami zdravotních pojišťoven. Situaci nevyřeší ani rozšiřování sítě a ani zvyšování počtu zubních lékařů. Sněm ČSK vyzývá Ministerstvo a zdravotní pojišťovny, aby respektovaly zákonem danou kalkulaci stomatologických výkonů. Je nutno v souladu se zákonem vyčlenit tolik peněz na stomatologii, aby byly pokryty kalkulované ceny anebo zúžit rozsah hrazené péče v souladu s prostředky, které pojišťovny na stomatologickou péči mají. Je neústavní, aby pacienti měli zákonný nárok na péči, která se jim fakticky nedostává, a oni bloudí od lékaře k lékaři bez pomoci. Čeští stomatologové jsou schopni se o pacienty v České republice postarat, ale musí být jejich práce zaplacena v souladu se zákonem. (PRO – 12; PROTI – 0)