wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 12. 5. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 12. 5. 20171. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz

 • Dne 10. 4. 2017 se proběhla schůzka s ředitelkou odboru farmacie MZ ČR, k elektronické preskripci (možnosti výjimek pro zubní lékaře a připomínky k fungování elektronického receptu pro zubní lékaře důchodce). Dalším tématem byla diskuse o specifickém léčebném programu pro tzv. devitalizační pasty.
 • Dne 19. 4. 2017 proběhlo jednání s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění o možnostech náhrady amalgámu. Na toto téma jednali zástupci ČSK i s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. MZ ČR bude stanovisko Vědecké rady ČSK doporučující skloionomerní cement jako náhradu amalgámu akceptovat.
 • Dne 20. 4. 2017 se prezident Komory účastnil na 1. LF UK Praha atestačních zkoušek z orální a maxilofaciální chirurgie.
 • Dne 21. 4. 2017 proběhlo jednání se zástupci Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR, o popisech zdravotnických povolání pro Národní soustavu povolání. Popisy budou sloužit hlavně pro Úřady práce.
 • Ve dnech 21. – 22. 4. 2017 se zástupci ČSK zúčastnili plenárního zasedání ERO FDI v Ženevě ve Švýcarsku.
 • Dne 24. 4. 2017 proběhla schůzka se společností Renomia ke zvýhodněným bankovním službám (úvěrům) pro začínající zubní lékaře. Vytvořena pracovní skupina, která se bude přípravou projektu zabývat
 • Dne 28. 4. 2017 proběhlo zasedání Vědecké rady ČSK. VR ČSK jednala o vhodné náhradě amalgámu a dále o stanovení opatření, které by zabránily nadměrnému rtg snímkování pacientů.
 • Dne 28. 4. 2017 proběhlo setkání předsedů OSK se členy představenstva ČSK. Hlavní část setkání byla věnována informacím o správném průběhu voleb v rámci OSK.
 • Dne 3. 5. 2017 bylo setkání s ředitelem Incheba Praha a.s. o podmínkách spolupráce na workshopech při Pragodentu 2017 (elektronická preskripce, EET a náhrada amalgámu, případně chystané novinky v zabezpečení dat pacientů).
 • Dne 5. 5. 2017 proběhlo jednání s vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení VZP ČR, se zdravotní ředitelkou OZP a zástupcem ZP Škoda Mladá Boleslav, o úhradě výplní.
 • Návrh dohody mezi ZP a Zubohradem o úhradě některých výkonů, na jejichž poskytnutí pojištěnci se podílela dentální hygienistka zaměstnané u zubního lékaře.
 • Představenstvo konstatovalo, že smluvní poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství může provedením některých konkrétních zákroků v rámci hrazených výkonů pověřit svého zaměstnance, je-li tento zaměstnanec k poskytování takových zákroků způsobilý, a že takto poskytnutý výkon je výkonem hrazeným z veřejného zdravotního pojištění. Tento závěr vyplývá ze zákona a není potřeba jej upravovat prohlášeními, dohodami či úhradovou vyhláškou. Představenstvo proto doporučilo Zubohradu, aby ukončil jednání o společném prohlášení týkajícím se vykazování výkonů, na jejichž poskytnutí se podílela dentální hygienistka, a na vydání tohoto společného prohlášení se nepodílel a k této otázce ani nevedl žádná další jednání a neuzavíral žádné další dohody. (PRO – 12; PROTI – 1)
 • Dne 5. 5. 2017 prezident Komory poskytl rozhovor pro Zdravotnické noviny na téma zubní péče a nedostatek zubních lékařů.
 • Dne 10. 5. proběhlo jednání s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči o podmínkách aprobačního řízení (návrh 12 měsíční praxe není pro MZ ČR akceptovatelný, kompromisní návrh 8 měsíců, ČSK bude v akreditační komisi pro aprobační řízení zastoupena 9 členy – je třeba stanovit zástupce za ČSK). Jednání se dále týkalo vyhlášky o nástavbových oborech.

2. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • 8 zpráv z ERO a FDI (zpracované dotazníky, volby do FDI, fungování Švýcarské dentální asociace a zpráva z ERO v Ženevě).

3. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek za rok 2016 – MUDr. Řezáč

 • Plánované výdaje činily 47.460.000 Kč a skutečné výdaje byly ve výši 45.679.018 Kč.
 • Plánované příjmy činily 47.460.000 Kč a skutečné příjmy byly ve výši 49.157.955 Kč. Hospodářský výsledek České stomatologické komory (centra) je pozitivní a činí 3.478.937 Kč po zdanění, po započtení hospodářských výsledků OSK bude přibližně 600.000 Kč.
 • Představenstvo schválilo výsledky hospodaření za rok 2016 předložené hospodářem České stomatologické komory. (PRO – 15; PROTI – 0)

4. Příprava 67. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

 • Představenstvo schválilo předložení návrhu na zvolení 7členné volební komise sněmu Komory; jako členy volební komise představenstvo navrhne MUDr. Jana Netolického, Ph.D., MUDr. Alenu Mitterovou a MUDr. Petra Jandla ml. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo navržené změny (přesun bodu Kooptace MUDr. Ševčíka a doplnění bodu Doporučení Zubohradu k DŘ 2018) v návrhu programu 67. jednání sněmu ČSK. (PRO – 11; PROTI – 0)

5. Seznam výkonů a výrobků pro výkon praxe v aprobačním řízení – doc. Šmucler, MUDr. Šváb, MUDr. Jakl

 • Představenstvo schválilo navržený materiál Seznam výkonů a výrobků pro výkon praxe v aprobačním řízení včetně změny endodoncie (namísto 50 kanálků uvést ošetření 30 zubů, z toho min. 10 molárů) a zařazení inlay, onlay a overaly do oddílu protetika. (PRO – 15; PROTI – 0)

6. Žádosti o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč, Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017, podané z důvodu pracovní neschopnosti a následného nástupu na mateřskou dovolenou. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo částečně prominulo jiné člence ČSK roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 6.100 Kč, k úhradě zbývá 300 Kč, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a navazujícího zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo částečně prominulo jiné člence ČSK roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 5.800 Kč, k úhradě zbývá 300 Kč, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a navazujícího ukončení činnosti (výmaz společnosti s ručením omezeným z obchodního rejstříku). (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo částečně prominulo jiné člence ČSK roční členský příspěvek pro rok 2017 v celkové výši 6.800 Kč, k úhradě zbývá 500 Kč, z důvodů nepříznivého zdravotního stavu a navazujícího zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. (PRO – 15; PROTI – 0)

7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli ZOS CZ, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 18. 6. 2017 do 17. 6. 2022. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli ZOS CZ, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 18. 6. 2017 do 17. 6. 2022. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Různé

 • Odpověď ministra financí ČR k uvádění DIČ na účtenkách EET – MUDr. Chrz Dle odpovědi ministra financí nedochází ke zneužívání DIČ a není proto důvod se zneužití osobních dat obávat. Ministr financí odkázal na to, že konstrukci DIČ a IČ mají ve své dikci jiná ministerstva.
 • Odpověď ředitele Odboru poradců a poradkyň Úřadu vlády České republiky – MUDr. Chrz Ředitel odboru reagoval na zaslané podněty ČSK na zlepšení fungování stomatologické péče pouze formálním poděkováním.
 • Návrh na členy akreditační komise pro aprobační řízení (podmínky akreditování zdravotnických zařízení pro výkon aprobační praxe) – MUDr. Chrz Představenstvo souhlasilo s návrhem na členy akreditační komise pro aprobační řízení: MUDr. Pavel Chrz, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Jaromíra Banková, MUDr. Milan Řezáč, MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková, MUDr. Richard Benko, MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Jaroslav Vostrejž a doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. Náhradník MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D. (PRO – 15; PROTI – 0)
 • Prodloužení pracovní smlouvy ředitelky Kanceláře ČSK – MUDr. Chrz Smlouva s Bc. Ďuríkovou je podepsána do 30. 6. 2017.Představenstvo schválilo prodloužení pracovní smlouvy s Bc. Ďuríkovou na dobu neurčitou. (PRO – 15; PROTI – 0)