Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 15. 5. 2015Informace z jednání představenstva ČSK,
Hotel Galant Mikulov, 15. 5. 2015

1. Připomínka a oprava zápisu z dubnového jednání

Představenstvo schválilo na návrh MUDr. Řezáče opravu bodu 13. zápisu z jednání představenstva ČSK konaného ve dnech 10. – 11. 4. 2015 tak, že žadatelce částečně promíjí roční členský příspěvek na rok 2015, a to v rozsahu 50 % části ročního členského příspěvku, jehož výši stanoví příslušná Oblastní komora. Původní znění zápisu omylem obsahovalo informaci o tom, že představenstvo žádost o prominutí členského příspěvku zcela zamítlo, což neodpovídalo skutečnosti. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Vláda / Senát / PSP ČR

– 15. 4. 2015 – Seminář „Budoucnost českého zdravotnictví“ pořádaný Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Výborem pro zdravotnictví PSP ČR.– 29. 4. 2015 – 2. jednání zástupců profesních komor s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Legislativní rady vlády. Profesní komory zřízené zákonem se staly připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení v případě, že se návrh právního předpisu týká regulace nebo oblasti působnosti těchto komor. Komora má přístup k návrhům právních předpisů na portálu eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu). Na jednání byl řešen plán legislativních prací v souvislosti se zapojením profesních komor do systému.
– 13. 5. 2015 – Jednání k zákonu o elektronické evidenci tržeb na Úřadu Vlády ČR.MF ČR předložilo návrh zákona o elektronické evidenci tržeb, který zavádí povinnost
pro každého podnikatele (včetně zubních lékařů), který přijme hotovostní platbu včetně platby platební kartou, tuto platbu zaregistrovat. Registrace bude probíhat přes internet a po doručení autorizačního kódu lékař vydá pacientovi účtenku s uvedeným kódem. Pacient si kdykoliv může v systému zkontrolovat, zda jeho platba byla řádně zaregistrována. Pacient nebude mít povinnost účtenku převzít, motivací má být zařazení do slosování o ceny.
Zubní lékař bude povinen pořídit potřebné technické vybavení (program, internetové připojení, počítač, tiskárnu), za což mu bude poskytnuta jednorázová sleva na dani ve výši 5.000,- Kč.
Komora auditorů ČR upozornila na nutné vazby na vedení účetnictví kvůli dohledávání při kontrolách. Spuštění systému je plánováno od 1. 1. 2016, reálný termín je 2. čtvrtletí 2016. Zubních lékařů se bude pravděpodobně týkat od 3. nebo 4. čtvrtletí 2016 (v případě schválení zákona).– 4. 5. 2015 – diskusní dopoledne „Nelékařské zdravotnické profese v ČR“ za účasti zástupců PSP ČR, MZ ČR, MŠMT ČR, MF ČR, MPSV ČR, České asociace sester, nemocnic, nelékařských zdravotnických profesí, pojišťoven a vzdělávacích institucí.Tématem jednání příprava novely zákona č. 96/2004 Sb. – zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Snaha zachovat dvoukolejnost vzdělávání zdravotních sester (VOŠ i VŠ). Tématem jednání byla dále problematika zdravotních asistentů a záchranné služby.– 4. 5. 2015 – diskusní seminář „Za co všechno pacient platí….“ pořádaný Výborem pro zdravotnictví PSP ČR ve spolupráci s Koalicí pro zdraví.
– 6. 5. 2015 – dopis ČSK, který upozorňuje na ekonomicky neudržitelnou situaci v oboru stomatologieDopis obdržel ministr zdravotnictví, poslanci, senátoři, předsedové politických stran, ředitelé zdravotních pojišťoven, zdravotní radové krajských úřadů a média. Dne 14. 5. 2015 byl dopis předán sdělovacím prostředkům, následně vystoupil prezident ČSK v ČT24 a v Radiožurnálu.

– VZP – 22. 4. 2015 – záruční lhůty a účtování zdravotní péče v případě vyžádané péče nesmluvním zařízením a provedené ve smluvním zařízení – Zástupci ČSK byli pouze seznámeni se stanoviskem VZP a jednání bylo odloženo. Zatím platí, že jestliže poskytovatel bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou bude indikovat péči, která bude poskytnuta smluvním poskytovatelem, nebude tato péče pojišťovnou uhrazena (má hradit pacient). Zdravotní pojišťovny se obávají vykazování léčiv, služeb laboratoří a plastických chirurgů.
– ÚZIS
– 4. 5. 2015 – zdravotnické registry – jednání s ředitelem ÚZIS – řešeny problémy s fungováním registrů.
– 15. 4. a 6. 5. 2015 – Schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákon č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dále byly na programu zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením. Tzv. „transparenční novelu“ ČSK nedostala k připomínkování. Byl předložen mimo jiné pozměňovací návrh, který počítá se spoluúčastí pacientů na úhradě zdravotnických prostředků. Pozměňovací návrh poslance Hegera vkládá do § 17 odst. 4 ustanovení, podle kterého jsou poskytovatelé při vykazování hrazené zdravotní péče zdravotní pojišťovně povinni používat seznam zdravotních výkonů (nový název pro dosavadní seznam výkonů s bodovými hodnotami). Velká část poskytovatelů vykazuje hrazené služby jinak než podle seznamu zdravotních výkonů (kapitace u praktických lékařů, tzv. balíčky v případě gynekologické péče, ceník v případě zubních lékařů, do budoucna např. DRG u lůžkové péče apod.). Tyto způsoby vykazování hrazených služeb však navržené ustanovení pravděpodobně vylučuje, neboť za jediný přípustný způsob vykazování určuje seznam zdravotních výkonů. Protože zdravotní pojišťovna může uhradit jen takové služby, které byly řádně vykázány, může nová úprava vést k faktickému vyloučení tzv. jiných způsobů úhrady a jako jediný přípustný zavést úhradu podle seznamu zdravotních výkonů. To by však způsobilo obrovské a v některých případech nepřekonatelné problémy zdravotním pojišťovnám i poskytovatelům. Na vykazování podle seznamu zdravotních výkonů nejsou připraveny výpočetní systémy, dopad této změny nebyl s dotčenými poskytovateli ani zdravotními pojišťovnami diskutován ani zhodnocen. V případě poskytovatelů ambulantní péče zubních lékařů dojde k úplnému zablokování úhrad, neboť dosud uplatňovaný systém vykazování a úhrad v tomto segmentu, který úspěšně funguje od roku 1997, není žádným způsobem kompatibilní se seznamem zdravotních výkonů a neexistuje metoda, jak vykazování podle seznamu zdravotních výkonů uskutečňovat. Předkladatelé pozměňovacího návrhu, který povinné vykazování podle seznamu zdravotních výkonů zavádí, tento návrh nijak nezdůvodnili. Uvedli pouze, že zatímco vykazování hrazených služeb se má napříště dít podle seznamu zdravotních výkonů, vyúčtování a tedy ani způsobů úhrady se navržená úprava netýká. Jestliže předkladatelé měli skutečně v úmyslu (ať už z jakéhokoliv důvodu) oddělit vykazování a vyúčtování hrazených služeb, je evidentní, že se jim jejich záměr nepodařilo do textu zákona náležitě promítnout. Navržený text způsobuje výše naznačené problémy, které jsou v některých segmentech poskytovatelů neřešitelné. Je prakticky jisté, že návrh poslance Hegera Poslanecká sněmovna schválí. O vrácení návrhu do druhé čtení nelze z politických důvodů uvažovat, zbývá proto pouze možnost dosáhnout změny při projednávání předmětného zákona v Senátu.
– KSL – Ministerstvo zdravotnictví

– 20. 4. 2015 – schůzka zástupců KSL s ministrem zdravotnictví a náměstkem pro zdravotní politiku. Ministr se omluvil z důvodu zahraniční cesty – KSL požádala ministra o nový termín schůzky k dořešení problematiky výdejen léků v ordinacích, návrhu na sloučení oborů Dětské lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost a nárůst procentuálního podílu finančních prostředků ze zdravotního pojištění do lůžkové péče na úkor soukromých ambulancí.
– 21. 4. 2015 – jednání KSL – výsledky jednání na MZ ČR, prohlášení k zachování oboru Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD), reakce na vyjádření ministra k navýšení plateb za státní pojištěnce, návrh MŠMT ČR a MZ ČR na znovuzavedení hromadných školních preventivních prohlídek a prohlášení delegátů XXV. výroční konference SPL ČR. Hromadné preventivní prohlídky ve školách (zubní i PLDD) nebudou pravděpodobně opět zavedeny, zejména kvůli problémům s povinným udělováním souhlasu rodičů s ošetřováním dítěte a také kvůli negativnímu postoji většiny dotázaných lékařů i škol.
– 12. 5. 2015 – mimořádné setkání KSL – zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění – ohrožení současného stomatologického ceníku, kapitace, DRG a gynekologických balíčků.

– WHOD 2015 – 4. 5. 2015 – hodnotící schůzka všech pořadatelů a partnerů WHOD 2015 – byl připraven textový materiál a video, obojí v anglickém jazyce, dokumentující průběh Světového dne ústního zdraví. FDI budou oba materiály zaslány.
– Webinář – Webináře MUDr. Jana Prouzy – Ekonomika kvalitní endodoncie se zúčastnilo 60 zubních lékařů.
– Různé

– 14. 4. a 28. 4. 2015 – byly v pořadu Očima Josefa Klímy odvysílány dvě reportáže ke kauze tzv. falešné zubní lékařky. ČSK zaslala podnět na MZ ČR a Magistrát hl. m. Prahy. Reakce je zatím pouze z MHMP. MHMP provede kontrolu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele, který tzv. falešnou zubní lékařku zaměstnával. ČSK podá Státnímu zastupitelství pro Prahu 2 trestní oznámení, rovněž bude ze strany ČSK podán podnět RK ČSK k prověření, zda člen Komory, který tzv. falešnou zubní lékařku zaměstnával, nespáchal disciplinární provinění.
– 20. 4. 2015 – 178. Žofínské fórum o aktuálních otázkách s prezidentem republiky.
– 23. 4. 2015 – Atestační zkoušky z oboru orální a maxilofaciální chirurgie (1. LF UK a VFN v Praze)
– 27. 4. 2015 – schůzka k 3. českému dni zdravých zubů – jedná se preventivní akci v rámci kongresu PDD konanou za každoroční podpory Colgate Palmolive Česká republika spol. s r.o.
– 27. 4. 2015 – příprava školení předsedů RK OSK, ČR OSK a SČR OSK, pilotní webinář pro členy RK a ČR OSK na téma Datové schránky a doručování proběhne 19. 5. 2015. Kromě webináře se ještě uskuteční dvoudenní prezenční školení – 18. – 19. 9. 2015 pro předsedy ČR OSK a SČR OSK, 2. – 3. 10. 2015 pro předsedy RK OSK.

3. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
Celkem bylo zpracováno 10 zpráv o zahraniční činnosti.
– Turecká dentální asociace deleguje prof. Yücela ke kandidatuře na pozici President-Elect FDI.
– Prezidentka FDI Dr. Tin Chun Wong vyzvala dopisem národní asociace, aby nominovaly své kandidáty do voleb na pozice do stálých výborů FDI a do představenstva FDI.
– „Transatlantické partnerství obchodu a investic“ (TTIP) je obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy, jejímž cílem je odstranit obchodní překážky (tarify, zbytečné předpisy, omezení investic atd.) v širokém spektru hospodářských odvětví tak, aby bylo snazší nakupovat a prodávat zboží a služby mezi EU a USA. EU a USA také chtějí, aby bylo pro společnosti snadnější, aby navzájem investovaly do ekonomiky. Oficiální zahájení jednání bylo oznámeno v červnu 2013.
– CED upozorňuje, že je vhodné věnovat pozornost dohodě „Transatlantické partnerství obchodu a investic“. CED vyzdvihla přínos dohody vzhledem ke snazšímu pronikání komerčních zdravotnických aktivit z USA, k uznávání profesních kvalifikací a k obchodu se zdravotnickými prostředky a léčivy.
– FDI zveřejnila konečný návrh publikace o 511 stranách, která je věnována vzdělávání a nárokům na interpersonální spolupráci dentálního týmu při orální péči.
– Výkonný ředitel FDI rozeslal dopis na rozloučenou, ve své funkci končí.
– CED vydala důrazné upozornění, že se v salónech krásy používají k bělení zubů přísně zakázané prostředky s obsahem perborátu sodného (peroxoboritan sodný) a peroxoborité kyseliny. Jde o kancerogenní, mutagenní a toxické látky, zakázané v celé EU. Bělicí prostředky jsou řazeny mezi kosmetické prostředky, pro něž je maximální povolená koncentrace 6% peroxidu vodíku, na český trh se však dovážejí výrobky i s obsahem několikanásobně vyšším, ČSK podala v tomto směru podnět na MZ ČR.

4. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek ČSK za rok 2014 – MUDr. MUDr. Řezáč, RNDr. Švábová

Přednesena informace o plnění rozpočtu a hospodářském výsledku ČSK za rok 2014.Náklady centra ČSK byly čerpány na 83,52 % a příjmy byly plněny na 95,07 %.
Sněmu byl předložen podrobný rozpis výpočtu hospodářského výsledku ČSK. Hospodářský výsledek ČSK (centra a oblastí) činí 3 622 619 Kč.
Stav účtů k 11. 5. 2015 činí cca 41.500.000 Kč (částka zahrnuje i platby pro Kooperativu za profesní pojištění).
Na počátku roku 2015 bylo k dispozici cca 17.000.000 Kč, které slouží jednak na překlenutí období leden – únor 2015 a dále tvoří rezervu cca 10.000.000 Kč.
Představenstvo schválilo předložení čerpání rozpočtu ČSK na jednání sněmu ČSK dne 16. 5. 2015. (PRO – 15; PROTI – 0;
ZDRŽEL SE – 0)

5. Řád České stomatologické komory č. 1/2015 , kterým se mění řád Komory č. 1/2009 – MUDr. Chrz

Řád upravuje znění § 20a stanov – znalci.
Představenstvo schválilo předložení Řádu České stomatologické komory č. 1/2015 ve zrychleném legislativním postupu na 63. jednání sněmu ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. ŘCVZL – návrh věcného záměru v paragrafovém znění – MUDr. Al Haboubi

Předložený návrh věcného záměru (upravený a doplněný na základě minulého jednání představenstva) bude předložen na 63. jednání sněmu ČSK.
Skupina představenstva pro vzdělávání předložila návrh nahradit jeden či více prezenčních kurzů absolvováním hodnoceného testu v případě obnovení Osvědčení odbornosti.
Představenstvo souhlasilo s tím, aby návrh skupiny pro vzdělávání nahradit prezenční kurzy v hodnotě 10 kreditů hodnoceným testem byl na 63. jednání sněmu ČSK přednesen jako návrh představenstva. (PRO – 10; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 3).

7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

Představenstvo udělilo MUDr. Luboši Pokornému akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo zamítlo žádost jiného žadatele o akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg. (PRO – 7; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 6)
Představenstvo udělilo MUDr. Rudolfu Jaklovi akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)
Představenstvo udělilo MUDr. Ladislavu Zárubovi akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo uděluje poskytovateli Parodontologie, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo udělilo poskytovateli 3KDENT, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 15. 5. 2015 do 14. 5. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo registrovalo vzdělávací akci CAD/CAM vzdělávací kurz, Glashütte, Německo, 23. 5. 2015 v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 8; PROTI – 4; ZDRŽEL SE – 2)

8. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo zcela prominulo člence Komory roční členský příspěvek na rok 2015 z důvodu vážného onemocnění a s tím souvisejícího ukončení praxe. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo zčásti prominulo roční členský příspěvek na rok 2015 jiné člence Komory ze zdravotních důvodů. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Žádosti o udělení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti ACTAVIS a.s. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty: ORALFLUX Junior zubní pasta 50 ml, ORALFLUX žvýkačky, chladivá máta 45 ks a ORALFLUX zubní pasta 75 ml. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo nevyhovělo žádosti společnosti ACTAVIS a.s. a neudělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt ORALFLUX Junior žvýkačky. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

10. Různé
– Dentforum.cz – MUDr. Škrdlant – Skupina pro vzdělávání bude moderovat články a diskuse, které budou zveřejněny na stránkách Dentforum.cz
– Registrace zdravotnických prostředků na SÚKL – MUDr. Banková – Registrace zdravotnických prostředků byla převedena z MZ ČR na SÚKL. Je třeba vyřešit způsob registrace prostřednictvím GMDN kódů.
– Zařazení zdravotnických prostředků do kategorií – MUDr. Klail – SÚKL přislíbil zveřejnění postupu při zařazení zdravotnických prostředků do kategorií na svých webových stránkách.
– Nedostatek zubních lékařů – iniciativa OSK Děčín – MUDr. Chrz, MUDr. Houba – Předseda OSK Děčín, zaslal na VZP, Krajský úřad – odbor zdravotnictví, starostům měst a obcí a do regionálního tisku dopis, kterým informoval o složité situaci v oblasti stomatologické péče v okrese Děčín. Dne 20. 2. 2015 se účastnil jednání stomatologů z okolních obcí a obcí na Děčínsku na Městském úřadě Varnsdorf.
– Vklad letáku České endodontické společnosti do časopisu LKS – MUDr. Chrz – Jedná se o leták, který má ČES zájem vložit jako přílohu do časopisu LKS. Prezident Komory považuje obsah letáku za kontroverzní (dělení endodoncie na špatně a dobře provedenou dle způsobu úhrady) a předkládá představenstvu k posouzení, zda je distribuce letáku v časopisu LKS vhodná. Představenstvo nepřijalo návrh na vložení letáku České endodontické společnosti do časopisu LKS. (PRO – 7; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 6)
– Prohlášení sněmu ČSK k úhradám stomatologické péče

Představenstvo schválilo návrh prohlášení, které bude předloženo na 63. jednání sněmu ČSK ve znění:
Sněm ČSK doporučuje Zubohradu při jednání o úhradách zdravotní péče na rok 2016 jednat takto:
– usilovat o zásadní navýšení úhrad (minimálně 10 %), zvláště u výkonů, u nichž výše úhrady dlouhodobě neodpovídá ani základní výši nákladů
– poukazovat na zvyšující se režijní náklady včetně legislativních kroků dopadajících na provoz zubních ordinací (náklady stále nejsou zohledňovány v úhradách péče zdravotními pojišťovnami)
– při neakceptování výše uvedeného doporučuje Sněm ČSK nedohodu (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).