Jednání představenstva ČSK, Mikulov, 18. 5. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,hotel Galant – Mikulov 18. 5. 2012

1. Informace za uplynulé období
– MZ ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 18. 4. 2012 proběhlo jednání s MZ ČR o registraci zubních ordinací, GMDN kódech a financování stomatologické péče. Při jednání se také hovořilo o tom, že MZ ČR bude vytvářet seznam stomatologických výrobků, který má nahradit přílohu č. 4 zákona.

– ČT24 – financování stomatologické péče – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz vystoupil dne 20. 4. 2012 před plánovanou tiskovou konferencí na ČT24 ve Studiu 6. Redaktoři pořadu se zajímali zejména o financování zubní péče, výplně a o souhlas obou rodičů s ošetřením nezletilého pacienta. Informace o novém webu pro pacienty a zákonu o zdravotních službách zůstaly v pozadí jejich zájmu.

– Tisková konference – spuštění webových stránek pro pacienty, praktické dopady reformy zdravotnictví na zubní lékaře – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 20. 4. 2012 proběhla v hotelu Park Inn Prague tisková konference k legislativním změnám ve zdravotnictví po 1. 4. 2012 a ke spuštění webových stránek pro pacienty „Dentforum“, které představili MUDr. Benko a MUDr. Trojan. Tiskovou konferenci moderoval Mgr. Kovařík a zúčastnilo se jí 12 zástupců sdělovacích prostředků. Kromě rozhlasových a televizních relací a článků v denním tisku, uveřejnila odkaz na webové stránky pro pacienty i tn.cz. Mgr. Kovařík byl požádán o vytvoření návrhu propagačního letáku do LKS, aby informace o nových webových stránkách vstoupila více do povědomí veřejnosti.

– Setkání s předsedy OSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 20. 4. 2012 se uskutečnilo setkání předsedů OSK v hotelu Park Inn Prague, kde se hovořilo mimo jiné o zdravotní reformě, evidenci stížností a webových stránkách pro pacienty. Stížnosti poskytovatelé pouze evidují, v žádném případě nejde o „knihu přání a stížností“, jak v poslední době informují média.

– Koalice soukromých lékařů – odmítnutí jednání o IZIP – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 24. 4. 2012 jednala Koalice soukromých lékařů a IZIP odmítla. IZIP je problémový především pro praktické lékaře.

– Výběrové řízení na ředitele SÚKL – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz se dne 25. 4. 2012 účastnil výběrového řízení na ředitele SÚKL na MZ ČR. Ministr zdravotnictví jmenoval novým ředitelem SÚKL MUDr. Pavla Březovského, MBA.

– MZ ČR – náměstek MUDr. Polák – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 30. 4. 2012 proběhlo setkání MUDr. Chrze a MUDr. Černého s MUDr. Polákem, novým náměstkem ministra pro zdravotní péči. Jednání se týkalo zákona o zdravotních službách a vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Zákon zahrnuje povinné části, které je nutné sledovat. Vyhlášku ČSK odmítá jako celek, MZ ČR přislíbilo připravit návrh změn a postoupit jej ČSK k připomínkování.

– Profesní pojištění – nový dodatek ke smlouvě s Kooperativa pojišťovna a. s. – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Se společností Kooperativa pojišťovna a. s. byl podepsán dodatek smlouvy s platností od 1. 5. 2012. U platné pojistné smlouvy lze zachovat původní pojistné nebo navýšit částku na 2 mil. Kč, na základě rozhodnutí pojištěného. Nově zřizované pojištění je již nutné uzavřít dle nových smluvních podmínek.

– Revizní lékaři ZP MV ČR – MUDr. Černý, MUDr. Jandl

Dne 2. 5. 2012 proběhlo na ZP MV ČR setkání revizních lékařů, kterého se účastnil také MUDr. Černý. Projednávalo se vykazování jednotlivých kódů z pohledu RL.

– Webináře – MUDr. Odvody, Mgr. Sladkovská

Uskutečnily se dva webináře: dne 3. 5. 2012 s doc. MUDr. Ivančakovou, CSc., „Endodoncie zubů s nedokončeným vývojem kořene“ s 96 návštěvníky a dne 7. 5. 2012 s Dr. Deborah Tigrid-Marguerat „Prevence a profylaxe“, který navštívilo 46 lékařů. MUDr. Navrátilovi a R. Parolkové bylo tlumočeno poděkování za pomoc a technickou podporu při realizaci tohoto webináře. Oba webináře jsou k dispozici na webových stránkách ČSK.

– PSP ČR – seminář k legislativním změnám ve zdravotnictví a jejich dopadech –MUDr. Černý

V PSP ČR se dne 14. 5. 2012 konal seminář k legislativním změnám ve zdravotnictví a jejich dopadech na provoz zdravotnických zařízení. Náměstek Ing. Nosek obecně zhodnotil vývoj ekonomiky a její dopad na zdravotnictví a financování. Tématem byla také reforma zdravotnictví a souhlas obou rodičů s ošetřením nezletilého pacienta. MZ ČR si je vědomo chyb a připravuje novelizaci s předpokládaným termínem předložení v září/říjnu.

– Jednání s premiérem Petrem Nečasem – financování zubní péče, zákon o ČSK – MUDr. Chrz

Na základě omluvy neúčasti MUDr. Chrze na setkání Koalice soukromých lékařů s premiérem, (ČSK nesouhlasí s tvrdou kritikou ministra zdravotnictví, kterou prosazuje KSL) nabídl premiér MUDr. Chrzovi individuální jednání dne 15. 5. 2012. Tématem schůzky bylo financování stomatologické péče (vyřazení další části z veřejného zdravotního pojištění) a zákon o samostatné ČSK.

– Indent Ostrava – MUDr. Chrz

Dne 18. 5. 2012 se MUDr. Chrz účastnil zahájení kongresu a dentální výstavy Indent Ostrava a jednání se SKZL a OIL Krakow. O Indent je velký zájem zejména ze strany Slovenska a Polska.

– Oznamovací povinnost provozovatelů stomatologických laboratoří a GMDN kódy – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Provozovatelé stomatologických laboratoří jsou povinni své laboratoře a stomatologické výrobky, které vyrábějí, oznámit do 15. června 2012 v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví ČR. Při oznámení je nutno použít pojmy a kódy Globální nomenklatury zdravotnických prostředků (GMDN). Přístup k této databázi lze získat u GMDN Agency se sídlem ve Velké Británii za úhradu, která se pohybuje v závislosti na obratu konkrétního výrobce a rozsahu jeho činnosti v částkách od 700 EUR výše.Česká stomatologická komora získala od GMDN Agency právo přístupu k databázi GMDN a oprávnění údaje z této databáze užít pro účely zprostředkování registrace stomatologických laboratoří svých členů a oznámení zakázkových stomatologických výrobků, které její členové vyrábějí. ČSK není oprávněna údaje z databáze šířit, a to ani mezi své členy. Je však oprávněna své členy při plnění oznamovací povinnosti zastupovat, k údajům, které jí její členové poskytnou, přiřadit pojmy a kódy z databáze GMDN a takto zpracované oznámení předložit jménem svých členů Ministerstvu zdravotnictví ČR. Člen ČSK, který svoji ohlašovací povinnost splní prostřednictvím ČSK, nebude potřebovat vlastní přístup k databázi GMDN a na nákladech na zpracování svého oznámení se bude podílet pouze částkou 450,- Kč ve formě úhrady nákladů a zpracování a podání. Dne 15. 5. 2012 byl v zabezpečené části webových stránek ČSK zveřejněn formulář s podrobnými pokyny a formulářem plné moci. Veškerá agenda je vedena pouze elektronicky.

– Kontroly SÚKL – zacházení s léky – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Podle informace, kterou má ČSK k dispozici, provádí SÚKL kontroly nakládání s léky v zubních ordinacích a postupuje přitom podle metodiky, která odpovídá provozu v nemocnicích. Jejím nárokům není privátní zubní ordinace z časových ani kapacitních důvodů schopná vyhovět (uložení, objednání, zabezpečení, evidence příjmu a vydání léku, kontrola teploty při skladování podle požadavků jednotlivých léků).

2. Zahraniční činnost
– CED – doc. Zemen

Ve dnech 11. – 12. 5. 2012 se MUDr. Černý a doc. Zemen účastnili jednání CED v Kodani. Doc. Zemen informoval o nejdůležitějších závěrech jednání, mimo jiné o snaze prosadit úplný zákaz používání amalgámu a do národních legislativ členských států implementovat do konce října směrnici, týkající se bělení zubů.
MUDr. Chrz informoval v souvislosti se zprávou doc. Zemena o záměru ministerstva životního prostředí pozvolně utlumit v ČR používání dentálního amalgámu od roku 2014, s návrhem úplného zákazu od roku 2015. Ve stanovisku FDI k této problematice se hovoří o tom, že zatím není k dispozici vhodnější materiál.

– ADEE – doc. Zemen

ADEE má snahu prosadit, aby vzdělávání bylo organizováno pouze prostřednictvím univerzit. Je nutné situaci sledovat a účastnit se jednání ADEE.

– CECDO – MUDr. Chrz

CECDO za ČSK zastupuje MUDr. Roubalíková. Otázka vzdělávání je také velmi významným bodem jednání CECDO.

– ERO-FDI – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Ve dnech 27. – 28. 4. 2012 se konalo zasedání ERO-FDI Plenary Session Prague 2012, které bylo organizováno ČSK. Zasedání mělo standardní průběh s referáty jednotlivých pracovních skupin. Organizační stránka byla ohodnocena kladně. Zahájení se účastnil náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Polák. Doc. Zemen tlumočil ČSK poděkování za zajištění jednání. RNDr. Švábová informovala o mírném snížení členského příspěvku ČSK do této organizace.

3. Dohodovací řízení na rok 2013

Bylo zahájeno Dohodovací řízení o úhradách stomatologické péče na rok 2013, kterého se za Zubohrad účastní MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Banková, MUDr. Vystrčilová a MUDr. Ševčík. Úvodní jednání je naplánováno na 6. 6. 2012. Na jednání by měl být za ČSK připraven materiál a zaslán zdravotním pojišťovnám.

4. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo posuzovalo 2 žádosti o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2012 z důvodu odchodu do starobního důchodu a z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Představenstvo žádostem nevyhovělo (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0; PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádosti o souhlas představenstva ČSK s organizací vzdělávací akce OSK s rozpočtem nad 100.000,- Kč – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „18. stomatologické dny na Lipně“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK Písek ve dnech 21. – 23. 9. 2012. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo schvaluje pořádání vzdělávací akce „Petrovice 2012“, s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK Plzeň v termínu 5. – 7. 10. 2012 v Petrovicích u Sušice. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o udělení pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo schválilo prodloužení licence na užívání pečeti ČSK na projekt „Měsíc zdravých zubů 2012“ po dobu jednoho roku od podpisu smlouvy a pověřilo prezidenta Komory podpisem dodatku k licenční smlouvě (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo schválilo prodloužení licence na užívání pečeti ČSK na produkt „Colgate Total original“ po dobu jednoho roku od podpisu smlouvy a pověřilo prezidenta Komory podpisem dodatku k licenční smlouvě (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Platba z účtu klinik – I. Haiserová, MUDr. Houba

Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „4. výroční kongres České endodontické společnosti“, která se koná dne 22. 9. 2012, z účtu klinik, a to až do výše 30.000,- Kč. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

8. Žádost Asociace dentálních hygienistek ČR (ADH ČR) o poskytnutí sponzorského příspěvku – MUDr. Chrz

Představenstvo pověřilo MUDr. Chrze a MUDr. Černého k dalšímu jednání s ADH ČR o žádosti o poskytnutí sponzorského příspěvku ADH. (PRO – 11; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 2)

9. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda

Čestná rada projednává jeden závažný přestupek s navrhovaným trestem nepodmíněného vyloučení z Komory. V souvislosti se zkušenostmi z posledního období, kdy se při disciplinárním řízení postupuje podle správního řádu, předloží čestná rada sněmu k projednání věcný záměr novely Disciplinárního řádu, ve kterém je zakotvena možnost v případě, že disciplinárním opatřením byla uložena důtka, pokuta nebo podmíněné vyloučení z Komory, požádat o zahlazení disciplinárního opatření po uplynutí jedné poloviny lhůty stanovené pro zahlazení tohoto disciplinárního opatření.