wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Olomouc, 16. 5. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Olomouc, 16. 5. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Olomouc 16. 5. 2014

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba
– Informovaný souhlas – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s předsedou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o informovaném souhlasu pacientů. Přislíbena byla pomoc při přípravě novely zákona a začlenění úpravy znění a požadavků na informovaný souhlas při ošetření pacienta zubním lékařem. Zástupce ČSK bude pozván na jednání Výboru pro zdravotnictví na toto téma.
Problematiku informovaného souhlasu a záručních lhůt stomatologických výrobků řešena též s náměstkyní pro legislativu a právo MZ ČR.

– Odborné stanovisko SZÚ k optimálnímu ošetření zubařských násadců v podmínkách ČR – MUDr. Chrz

ČSK obdržela od MZ ČR odborné stanovisko SZÚ k optimálnímu ošetření zubařských násadců v podmínkách ČR. Toto odborné stanovisko MZ ČR akceptuje a bylo rozesláno všem hygienickým stanicím v ČR. Stanovisko uvádí nutnou sterilizaci při chirurgickém zákroku a při minimalizaci zdravotních rizik (přenos infekce, snížená imunita pacienta). V ČR z odborného hlediska rozhoduje o postupu ošetřující zubní lékař, v Evropských zemích se požadavky liší. Odborné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách ČSK.

– Opakování aprobačních zkoušek a novelizace zákona č. 95/2004 Sb. – MUDr. Chrz

O možnosti neomezeného opakování aprobační zkoušky, o nutnosti znalosti českého jazyka zahraničních zubních lékařů a případné novelizaci zákona č. 95/2004 Sb. jednali MUDr. Chrz a MUDr. Houba dne 28. 4. 2014 s ředitelem odboru vědy a lékařských povolání a následně s náměstkem pro zdravotní péči.

– Zákon o České stomatologické komoře – MUDr. Chrz

Na základě jednání a projeveného zájmu o změnu zákona o komorách ze strany předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mu byl zaslán návrh zákona o České stomatologické komoře s aktualizovanými přechodnými opatřeními. Současně obdržel také návrh od České lékárnické komory.

– Zdravotní pojišťovny
· ČP ZP – Rámcová smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb – MUDr. Chrz

Zástupci Zubohradu s ČP ZP projednali znění smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro zubní lékaře. Smlouva je zveřejněna na webových stránkách ČSK. O této smlouvě budou podány informace také na 61. jednání sněmu.

· VZP – Analytická komise DŘ – RNDr. Švábová

RNDr. Švábová se zúčastnila jednání Analytické komise DŘ. V roce 2013 bylo za zubní péči čerpáno cca 10 miliard Kč. Nárůst v zubním lékařství za poslední 3 roky byl nejmenší ze všech ambulantních segmentů, a to o 0,4 %.

– Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2015 – MUDr. Chrz

Dne 10. 4. 2014 proběhlo zahajovací jednání Dohodovacího řízení pro rok 2015 a jednání o změně jednacího řádu. Následná jednání Zubohradu za segment stomatologie se zdravotními pojišťovnami jsou stanovena: I. kolo jednání – středa 25. 6. v 11:00 hod. a II. kolo jednání – ve středu 30. 7. v 11:00 hod.

– Jednání s ministrem zdravotnictví – MUDr. Chrz

Ministr zdravotnictví na jednání informoval o připravovaném postupu rozdělení finančních prostředků získaných z veřejného zdravotního pojištění, které budou především směřovány do nemocnic jako kompenzace zrušených regulačních poplatků a až poté do ambulantního sektoru.
Na jednání zástupců KSL dne 30. 4. 2014 s ministrem zdravotnictví a náměstkem pro veřejné zdravotní pojištění bylo projednáváno zveřejňování smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb bez souhlasu obou smluvních stran. Koalice soukromých lékařů (KSL) po jednání zaslala MZ ČR a zdravotním pojišťovnám prohlášení s následujícím obsahem:
KSL trvá na svém stanovisku, že toto by bylo v rozporu s platnými zákony v ČR; judikatura Nejvyššího správního soudu, kterou MZČR argumentuje na podporu svého plánu zveřejňovat smlouvy, se týká odlišné problematiky.
KSL nadále trvá na tom, že zveřejnění smluv může představovat výrazné ohrožení soukromých poskytovatelů zdravotní péče a nepřinese žádné úspory financí.
KSL nedoporučuje poskytovatelům dávat souhlas se zveřejněním jejich smluv se zdravotními pojišťovnami.

– PDD 2014 – MUDr. Chrz

S Bc. Jindrou Ševčíkovou byla dohodnuta spolupráce týkající se organizace workshopů a výstavy při PDD 2014.

– C-IN – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání o mezinárodní akci General Assembly of the Association for Dental Education in Europe a současně obdrželi nabídku na využívání kongresových služeb společnosti C-IN a kongresových prostor Makrobiologického ústavu AV ČR v Praze.

– Wrigley a AMI Communication – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání se společností Wrigley a AMI Communication. Ze strany společnosti je zájem o spolupráci při akcích ČSK vč. inzerce. Navrženo bylo vytvoření komise ČSK pro prevenci.

– CMU (Centrum mezinárodních úhrad) – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s ředitelem CMU o tom, že s účinností od 22. 4. 2014 je do zákona č. 48/1997 Sb. transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči. Nyní již nemusí být souhlas zdravotní pojišťovny pacienta, aby byla přeshraniční péče uhrazena. CMU připraví článek o přeshraniční zdravotní péči, který bude zveřejněn v LKS.

– Kongres EPA 2015 – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Proběhlo jednání se zástupci České společnosti protetické stomatologie o spolupráci při pořádání kongresu EPA 2015. Současná představa ČSPS je pro ČSK nevýhodná, proto návrh zatím nebyl přijat.

– IPVZ – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví o zařazení kurzu lékařské první pomoci resp. neodkladné první pomoci v ordinaci zubního lékaře organizovaného IPVZ do kreditního systému ČSK.
Zároveň byla diskutována problematika aprobačních zkoušek. Došlo ke shodě, že opakování aprobačních zkoušek by mělo být omezené.
ČSK byla také nabídnuta možnost využívání hotelových služeb hotelu ILF pro zubní lékaře za výhodných podmínek.

– Analýza vývoje počtu zubních lékařů – MUDr. Chrz

Z analýzy vývoje počtu zubních lékařů vyplývá, že po dobu cca 5 let by měl být ponechán současný počet přijímaných studentů. Zároveň je nutné sledovat počet zubních lékařů ze zahraničí.

– Dental Summit Management – MUDr. Chrz, MUDr. Houba, MUDr. Vrbková

Dvoudenní kongres Dental Summit Management byl zaměřen na studenty a absolventy zubního lékařství. MUDr. Chrz se účastnil duelu s MUDr. Danielem Černým. Následovala panelová diskuse o pregraduální i postgraduální výuce a budoucnosti zubního lékařství za účasti MUDr. Houby, doc. Koberové Ivančakové, MUDr. J. Pekárka, MUDr. D. Černého a MUDr. Mounajjeda.

2. Zahraniční činnost
– 12. kongres Stomatologów Polskich, 10. – 12. 4. 2014, Krakov, Polsko.

12. kongresu Stomatologów Polskich se za ČSK se zúčastnil MUDr. Pavel Chrz. Při této příležitosti byly Dr. Stepienovi a Dr. Czebulskému předány medaile za spolupráci s ČSK.

– ERO – Plenární zasedání, 11. – 12. 4. 2014, Paříž, Francie – doc. Zemen

V rámci zasedání proběhla prezentace u příležitosti 50. výročí trvání ERO. Dr. Otterbach informoval o činnosti pracovní skupiny WG Liberal Dental Practice in Europe, která se nyní zabývá problematikou ochrany dat (předložený materiál se poněkud rozchází s českou národní legislativou). Následovaly zprávy o aktivitách i ostatních pracovních skupin. Diskutovala se součinnost mezi zubními lékaři a dentálními hygienistkami vč. bakalářského vzdělávání, které není všude v Evropě uznáváno. Součástí zasedání byla přednáška z ergonomie. Dr. Schrangl přednesl souhrnný referát o hlavních informacích z 25 národních zpráv.

3. Problematika specializací v zubním lékařství – MUDr. Chrz

Zástupci odborných společností se snaží o opětovné zavedení specializací z oboru, parodontologie a pedostomatologie.

– diskuse

4. Plnění rozpočtu a hospodářský výsledek ČSK za rok 2013 – MUDr. MUDr. Řezáč a RNDr. Švábová

MUDr. Řezáč informoval o plnění rozpočtu a hospodářském výsledku ČSK za rok 2013. Hospodářský výsledek ČSK po zaúčtování daně z příjmu právnických osob (včetně všech OSK) činí 1.180.348,- Kč. Zpráva, která je připravena pro 61. jednání sněmu ČSK, je k nahlédnutí u MUDr. Řezáče.
Představenstvo schválilo zprávu o plnění rozpočtu a hospodářském výsledku ČSK za rok 2013, která bude předložena ke schválení na 61. jednání sněmu ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

Představenstvo rozhodlo o 13 žádostech podaných podle řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů.

6. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – mat. 50/2014, I. Haiserová

Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „Přednáškové odpoledne u příležitosti životního výročí prof. Kiliana“, která se koná dne 20. 6. 2014, z účtu klinik, a to až do výše 13.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek, souvisejících s jeho účastí (poster) na 12th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 4. – 8. 6. 2014, Sopoty – Polsko, a to až do výše 18.700,- Kč, poskytlo žadateli zálohu na přiznaný příspěvek z účtu klinik ve výši 18.700,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek, souvisejících s jeho účastí (poster) na 12th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, 4. – 8. 6. 2014, Sopoty – Polsko, a to až do výše 18.700,- Kč, poskytlo žadateli zálohu na přiznaný příspěvek z účtu klinik ve výši 18.700,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí (praktický kurz) na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshops, University Hospital Surgical Training Centre, 20. – 22. 5. 2014, Coventry – UK, a to až do výše 50.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí (praktický kurz) na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Workshops, University Hospital Surgical Training Centre, 20. – 22. 5. 2014, Coventry – UK, a to až do výše 50.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik, na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí (praktický kurz) na 4th Congress of European Society of Microscopic Dentistry vč. praktického hands-on kurzu Dr. Juliana Webera, Barcelona, Španělsko, 17. 9. -21. 9. 2014, a to až do výše 26.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 4)

7. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo prominulo člena Komory roční členský příspěvek pro rok 2014 ze zdravotních důvodů. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádosti o schválení rozpočtu vzdělávací akce OSK Písek – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „20. stomatologický den na Lipně“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK Písek ve dnech 19. – 21. 9. 2014. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Minimum pro standardní endodontické ošetření – MUDr. Chrz

Vědecká rada doporučuje představenstvu ČSK materiál Endodontické minimum přijmout jako doporučující stanovisko.
Představenstvo vydalo odborné stanovisko OSP1/2014 „Minimum pro standardní endodontické ošetření“ ve znění, které je uvedeno zde (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Honorářový sazebník komory – návrh aktualizace – MUDr. Chrz

Návrh novelizace aktualizuje honoráře autorů textů a fotografií v časopise LKS. Byl stanoven maximální počet průměrně 30 fotografií/ číslo LKS v jednom kalendářním roce (z toho průměrně 7 fotografií ateliérových dle zadání nebo po dohodě s vydavatelem). Fotografie budou přijaty ke zveřejnění v LKS jen tehdy, udělí-li autor vydavateli licenci ke všem způsobům užití na celou dobu trvání majetkových práv k předmětným fotografiím
Představenstvo schválilo změnu honorářového sazebníku v části honoráře LKS s účinností od 16. 5. 2014. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Žádost o udělení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Johnson&Johnson s.r.o. žádá o prodloužení udělené licence na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Professional Sensitivity Therapy.
Představenstvo žádosti vyhovělo a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Professional Sensitivity Therapy. (PRO – 14; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)

12. Možnost zajištění audio a video záznamů z přednášek ve vzdělávacím středisku ČSK – MUDr. Chrz

Zachycení podoby člověka je možné jen s jeho souhlasem. K pořízení záznamu vzdělávací akce je proto třeba získat především souhlas přednášejícího. Kromě toho je třeba k pořízení záznamu vzdělávací akce získat i souhlas všech dalších lidí, jejichž podoba by mohla být na záznamu zachycena. Má-li jít o zvukově-obrazový záznam, bude nutné získat i souhlas se zachycením případných hlasových projevů osob přítomných v místnosti, ve které vzdělávací akce probíhá.
Dotčené osoby mohou souhlas udělit v zásadě jakoukoliv formou, lze však jednoznačně doporučit, aby o poskytnutém souhlasu existoval písemný záznam. Je třeba mít na paměti, že dotčené osoby mohou svůj souhlas kdykoliv později odvolat.
Záznam vzdělávacích akcí je též nakládáním s osobními údaji. Šlo by o zpracování osobních údajů, které podléhá ohlašovací povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů.

13. Smlouva se společností Publero s.r.o. na podmínky zveřejňování elektronické verze LKS – RNDr. Švábová

Smlouva se společností Publero byla podepsána. Je třeba dořešit předávání dat a všechny další technické problémy ke zveřejňování elektronické verze LKS.

14. Žádost ProMikro o. s. o přesunutí sídla na adresu ČSK – RNDr. Švábová

Prezident ProMikro o. s. MUDr. Petr Kořínek zaslal představenstvu ČSK žádost o přesunutí sídla občanského sdružení ProMikro o. s. – Asociace mikroskopické stomatologie na adresu ČSK. Důvodem je opakovaná změna adresy sídla související se změnou vedení. Žádost bude s prezidentem ProMikro o. s. projednána.

15. Administrativní poplatek za žádosti o výjimky a věcný záměr ŘCVZL – MUDr. Škrdlant

MUDr. Škrdlant předložil návrh na zpoplatnění žádostí o výjimky podle § 16 řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů
Představenstvo souhlasilo s doplněním textu § 16 navrženého MUDr. Škrdlantem do věcného záměru ŘCVZL a projednání v řádném legislativním postupu. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

16. Úložiště dat pro materiály na jednání představenstva – MUDr. Chrz

Vzhledem k narůstajícímu počtu materiálů na jednání představenstva bude vytvořeno úložiště dat, do kterého bude zajištěn přístup přes IKČ a heslo. Členové představenstva souhlasí s tímto postupem předávání materiálů pro jednání v červnu.

17. Soudní řízení ve věci krácení tržeb za vzdělávací akce pořádané vzdělávacím střediskem v období 2012 a leden 2013 – MUDr. Chrz
Proběhlo první soudní jednání, ČSK se řádně připojila s nárokem na náhradu způsobené škody. Další soudní jednání se bude konat dne 2. 6. 2014. ČSK podala další trestní oznámení pro krácení tržeb za vzdělávací akce pořádané ČSK v období 2010 – 2011.