wqfqwf Jednání představenstva ČSK, online 15. 1. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, online 15. 1. 20211.       Připomínky k zápisu z prosincového řádného jednání

 • Člen představenstva požádal o doplnění informací k antigennímu testování takto: „Dne 9. 12. 2020 MUDr. D. Č. pozval členy představenstva ČSK na on-line prezentaci k tématu antigenního testování zubními lékaři. V průběhu této prezentace zazněla i žádost o podporu projektu ze strany ČSK. Členové představenstva, kteří se této on-line prezentace zúčastnili, stručně informovali o jejím obsahu. MUDr. J. Č. tlumočil žádost MUDr. D. Č., kterou v průběhu prezentace prostřednictvím přítomných členů představenstva adresoval představenstvu ČSK: MUDr. D. Č. jménem iniciativy Lékaři pomáhají Česku žádá představenstvo ČSK o vyjádření k této iniciativě, pokud by se představenstvo ČSK k iniciativě nevyjádřilo, potom žádá o zařazení jeho prezentace na jednání Sněmu ČSK.“
 • Představenstvo akceptovalo vznesené připomínky a schválilo znění zápisu z prosincového řádného jednání představenstva ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)

 2.       Prodloužení registrace výrobce zdravotnických prostředků – změna služby

 • Platí povinnost registrace všech výrobců zdravotnických prostředků, tedy i výrobců stomatologických výrobků (zubních laboratoří). ČSK nabízí členům zprostředkování registrace do registru zdravotnických prostředků, provedení změn a prodloužení registrace. Provedení změny je služba zpoplatněná každá částkou 1.000 Kč. V letošním roce bude Komora poprvé realizovat povinné prodloužení registrace po 5 letech.
 • Představenstvo schválilo poskytování služby prodloužení registrace výrobce stomatologických výrobků včetně ohlášení případných změn údajů evidovaných v Registru zdravotnických prostředků členům Komory za částku 1.500 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0)

3.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 6. 1. 2021 jednal prezident ČSK s ministrem zdravotnictví o očkování zubních lékařů. Jednali o zařazení členů vyššího věku, zdravotně rizikových členů a členů účastnících se pohotovostní služby. Dále projednávali možnosti pomoci ČSK při organizaci očkování a provádění očkování zubními lékaři, o dalším pokračování antigenního testování zubními lékaři. Dalšími tématy byly novelizace zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a novelizaci zákona č. 220/1991 Sb., o zdravotnických komorách. Zástupci Zubohradu jednali se zdravotními pojišťovnami o dodatcích a bonifikačních programech pro rok 2021.
 • Dne 6. 1. 2021 se zástupci ČSK zúčastnili jednání Koalice soukromých lékařů (KSL). Řešena byla problematika testování a očkování a bylo vydáno společné prohlášení KSL adresované premiérovi, ministru zdravotnictví a krajskému koordinátorovi očkovací strategie. Projednávána byla také novela interního auditu poskytovatele zdravotní péče, záměr kompenzační vyhlášky MZ na rok 2021 a úhrady v roce 2021.
 • Dne 7. 1. 2021 jednal prezident ČSK se starostou města Králíky o zaměstnávání zubních lékařů – cizinců.
 • Dne 8. 1. 2021 se konala pravidelná schůzka ke Světovému dni ústního zdraví, celá skupina by se měla sejít znovu dne 22. 1. 2021. Cílem je spuštění webu s informacemi pro veřejnost týkajícími se prevence.

4.       Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory

 • Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory ze dne 27. 12. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 1/2021 ze dne 8. 1. 2021. (PRO – 15; PROTI – 0)

5.       Schválení rozpočtů OSK

 • Představenstvo schválilo rozpočty Oblastních stomatologických komor Pelhřimov a Praha 4 pro rok 2021 ve znění předloženém představenstvem příslušné Oblastní komory. (PRO – 15; PROTI – 0)

6.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Změna termínu Pražského stomatologického fóra (PSF) a Ostravského stomatologického (OSF) fóra a společného plesu ČSK a Sdružení studentů stomatologie ČR v roce 2021.
 • Vzhledem k nejasné situaci ohledně pandemie COVID-19 byl změněn termín PSF v O2 Universum na 23. 4. 2021 a OSF v Hotelu Imperial v Ostravě na 7. 5. 2021. Ples ČSK bude mít formu společenského večera jako součást Pražského stomatologického fóra.
 • Kategorizace členů dentálního týmu – na začátku února 2021 proběhnou měření, zhruba měsíc bude trvat vyhodnocení výsledků

7.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 v poměrné výši.  (PRO – 14; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Zvýhodněním členů pečujících o dítě do 4 let věku podporuje Komora ty své členy, kteří soustavně pečují o dítě. Pouze však v kalendářním roce, ve kterém člen Komory celý rok pečoval o dítě do 4 let věku, má člen Komory nárok na zvýhodnění. Zvýhodnění naopak nenáleží těm členům Komory, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu v dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírají ošetřovné za péči o člena rodiny, jako tomu bylo v době uzavření škol z důvodu pandemie Covid-19. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující), protože část roku (nezáleží na tom, jak velkou) vykonávala povolání zubního lékaře. Platí princip, že byl-li člen Komory byť jen část roku zařazen do kategorie P (pracující), platí v tomto roce roční členský příspěvek v této kategorii v plné výši. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 5.400 Kč. (PRO – 14;  PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Dočasná pracovní neschopnost ani nástup na mateřskou dovolenou nejsou mimořádné události, které by mohly odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnosti, na které finanční řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte. Z toho vyplývá, že v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.

 8.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli EASYDENT, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 8. 4. 2021 do 7. 4. 2026. (PRO – 14; PROTI – 0)
 •  Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o. Antiseptika a prevence ve stomatologii a přidělilo 2 kredity.  (PRO – 13; PROTI – 0)

 9.       Vyúčtování PDD 2020

 • Představenstvo vyslechlo informaci o předběžných výsledcích PDD 2020, podařilo se dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Účetně však akce ještě není uzavřena.

10.    Místo konání PDD a Pragodentu 2021

 • ČSK obdržela dvě nabídky na konání akce v roce 2021, od O2 Universum a PVA Letňany
 • Představenstvo pověřilo prezidenta a viceprezidenta ČSK jednat s ABF a. s.
  o smlouvě na konání PDD 2021
  . (PRO – 12; PROTI – 1)

11.    Příprava náplně vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce

 • Dle nových řádů ČSK je třeba umožnit odborným zástupcům absolvovat do roku 2023 kurz pro získání osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce. Představenstvo se podrobně seznámilo s návrhem náplně kurzu.

12.    Příprava 75. jednání sněmu ČSK

 • Návrh pravidel diskuse kandidátů na prezidenta ČSK na funkční období 2021-2025 –Představenstvo schválilo návrh pravidel vystoupení kandidátů na prezidenta ČSK na funkční období 2021-2025 – body a) – d) a návrh volby členů volební komise v počtu
  5 členů a oba návrhy předkládá sněmu Komory. (PRO – 15; PROTI – 0)

 13.    Různé

 • Žádost o udělení Pečeti ČSK – Společnost MARS Czech s.r.o. žádá o prodloužení pečeti na 26 druhů žvýkaček Orbit. Představenstvo schválilo prodloužení udělení licence na používání Pečeti ČSK pro 26 uvedených druhů žvýkaček Orbit společnosti MARS Czech s.r.o. (PRO – 10; PROTI – 4)
 •  Monitoring médií – doc. Šmucler – Byl kontaktován poskytovatel služby monitoring médií a dle smlouvy s poskytovatelem není nadále možné, aby byl monitoring rozesílán celé členské základně. Představenstvo schvaluje, že monitoring médií bude zpřístupňován pouze členům představenstva Komory, revizní komise Komory a čestné rady Komory. (PRO – 14; PROTI – 0)
 •  Smlouva Spring systems – Představenstvo schválilo smlouvu se společností Spring systems s.r.o. o dodávce nového IT systému ČSK. (PRO – 13;  PROTI – 0)
 • Právní stanovisko k podmínce výkonu povolání zubního lékaře pro funkcionáře ČSK Představenstvo se seznámilo s nezávislým právním stanoviskem k podmínce výkonu povolání zubního lékaře pro funkcionáře ČSK. Dle stanoviska výkon povolání zubního lékaře není podmínkou volitelnosti kandidáta, dle zákona č. 220/1992 Sb. však zvolený kandidát musí k prvnímu dni volebního období, tj. 21. 9., povolání zubního lékaře vykonávat. Jinak je nutné na něj pohlížet jako na nezvoleného, stejně tak, pokud by povolání přestal vykonávat v průběhu funkčního období, tak funkce zaniká. Tato skutečnost vychází z nového občanského zákoníku. Výkonem povolání se rozumí: výkon léčebné praxe včetně preskripce, vzdělávací činnost, revizní a posudková činnost, výzkumná činnost. Jednotlivé činnosti je nutno posuzovat vždy individuálně z hlediska jejich účelu, organizátora, akreditace atd.