wqfqwf Jednání představenstva ČSK, online 19. 3. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, online 19. 3. 20211.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 17. 2. 2020 se prezident ČSK účastnil schůze Výrobu pro zdravotnictví PSP ČR. Projednávána byla novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., novela zákona o návykových látkách č. 167/1998 Sb., zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. a zákon
  o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. Diskutovalo se o aktuální epidemiologické situaci, testování a očkování.
 • Dne 17. 3. 2021 se prezident ČSK účastnil další schůze Výboru pro zdravotnictví a kulatého stolu k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. a schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR. Projednávány byly také výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven a zdravotní pojistné plány zdravotních pojišťoven, Evropský plán boje proti rakovině a Farmaceutická strategie pro Evropu. Dále byla řešena aktuální epidemiologická situace.
 • Dne 16. 3. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR.
 • Dne 3. 3. 2021 se zástupci Zubohradu účastnili on-line přípravné fáze DŘ na rok 2022, další jednání segmentu stomatologie jsou stanovena na 31. 3., 14. 4. a 19. 5. 2021.
 • Dne 20. 2. 2021 se konalo 75. jednání sněmu ČSK.
 • Dne 24. 2. 2021 se konalo on-line setkání předsedů OSK a proběhlo školení k volbám v oblastních komorách.
 • Dne 26. 2. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line jednání Světového dne ústního zdraví (SDÚZ), tisková konference a akce SDÚZ byly přesunuty na 20. 5. 2021.
 • Dne 16. 3. 2021 jednala Koalice soukromých lékařů.

2.       Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 3/2021 ze dne 1. 3. 2021. (PRO – 10; PROTI – 0)

 3.       Informace revizní komise

 • Kooptace člena do RK ČSK – předsedkyně RK ČSK informovala o kooptaci MUDr. Pavla Bartáka do funkce člena RK ČSK od 9. 3. 2021.

4.       Provoz praxe

 • Představenstvo vyslechlo informace o projektu elektronické příručky pro provozování stomatologické praxe (Komorník). Komorník je navržen jako neuzavřený materiál, jehož obsah se může vytvářet podle potřeby. Aktuální projekt předpokládá členění příručky do 7 oddílů – Zubní lékař a jeho praxe, Zubní lékař a peníze, Zubní lékař a pacienti, Zubní lékař jako podnikatel, Zubní lékař jako zaměstnavatel, Zubní lékař a úřady, Zubní lékař a jeho životní situace, které budou členům dostupné v členské sekci webových stránek ČSK.
 • Představenstvo schválilo o projekt Komorník a rozpočet 250.000 Kč na realizaci jeho prvního oddílu. (PRO – 12;  PROTI – 0)

5.       Vzdělávání

 • Představenstvo schválilo nový honorářový sazebník platný od 1. 1. 2021. (PRO – 10;            PROTI – 0)
 • Koncept vzdělávání odborných zástupců – představenstvo se podrobně seznámilo s návrhem sylabu vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce. Tento kurz bude povinný pro všechny odborné zástupce. Představenstvo schválilo sylabus vzdělávacího kurzu pro odborné zástupce. (PRO – 14; PROTI – 0)

6.       Slavnostní sněm ČSK

 • Termín a místo konání – Představenstvo se seznámilo s návrhem místa a termínu konání slavnostního sněmu ČSK v Trojském zámku v Praze. Slavnostní ceremoniál by se konal v Císařském sálu a společenský večer v Konírně. Změna termínu a místa konaní slavnostního sněmu je nutná v důsledku souběhu původního termínu s akcí v rámci PDD a rekonstrukce Karolina.
 • Představenstvo schválilo změnu termínu slavnostního sněmu ČSK na 17. 9. 2021. Slavnostní sněm proběhne místo Karolina v Trojském zámku v Praze. (PRO – 14; PROTI – 1)

 7.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členy ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 7.600 Kč.  (PRO – 13; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Dočasná pracovní neschopnost ani nástup na mateřskou dovolenou nejsou mimořádné události, které by mohly odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnosti, na které finanční řád pamatuje, protože výslovně uvádí, že po dobu trvání pracovního poměru se člen Komory pro účely stanovení výše členského příspěvku považuje za člena, který vykonává povolání, i když sám zdravotní péči neposkytuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte. Z toho vyplývá, že v roce narození dítěte na zvýhodnění pro členy pečující o dítě nedosáhnou. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 7.500 Kč.  (PRO – 14; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka byla v roce 2021 prokazatelně společníkem obchodní společnosti, která je poskytovatelem zdravotních služeb v zubním lékařství. Pro zařazení společníka do kategorie přitom není podstatné, zda a v jakém rozsahu právnická osoba skutečně poskytuje zdravotní služby, a ani to, že společník sám již zdravotní péči neposkytuje a je v důchodu. V této souvislosti je na místě upozornit i na to, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen zdravotní služby vykonávat a pokud tak nečiní, aniž by požádal o přerušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, porušuje zákon. Kancelář žadatelku již v průběhu roku 2020 opakovaně v lednu 2021 poučila o tom, v jaké se nachází situaci a jak je třeba postupovat, pokud chce být pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku zařazena do kategorie N. Jak vyplývá z rozhodnutí o zrušení registrace poskytovatele, žádost o toto zrušení byla podána 9. února 2021, registrace byla zrušena ke dni 18. února 2021. Žadatelka uvádí, že zpoždění bylo způsobeno onemocněním právního zástupce, který mě zrušení registrace vyřídit. Vzhledem k tomu, že Kancelář Komory věc řešila s žadatelkou již v souvislosti s placením ročního členského příspěvku za rok 2020, představenstvo uzavřelo, že žadatelka měla dost času na řešení své situace. Jestliže se i přes opakovaná upozornění rozhodla věc ponechat až na poslední chvíli, nemůže představenstvo k tvrzenému onemocnění právního zástupce přihlédnout. Bez významu není ani to, že žadatelka požádala o prominutí ročního členského příspěvku až po jeho splatnosti, přestože byla poučena, jak přesně má postupovat. Nyní tedy žádá o prominutí dluhu, ačkoliv se ani nepokusila věc řešit včas tak, aby dluh nevznikl, a svoji žádost navíc ani neformuluje jako žádost, ale jako oznámení, že odmítá platit roční členský příspěvek v předepsané výši. S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatele nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 7.500 Kč.  (PRO – 13; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka byla v roce 2021 prokazatelně společníkem obchodní společnosti, která je poskytovatelem zdravotních služeb v zubním lékařství. Pro zařazení společníka do kategorie přitom není podstatné, zda a v jakém rozsahu právnická osoba skutečně poskytuje zdravotní služby, a ani to, že společník sám již zdravotní péči neposkytuje a je v důchodu. V této souvislosti je na místě upozornit i na to, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen zdravotní služby vykonávat a pokud tak nečiní, aniž by požádal o přerušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, porušuje zákon. Jak vyplývá z rozhodnutí o zrušení registrace poskytovatele, žádost o toto zrušení byla podána 9. února 2021, registrace byla zrušena ke dni 18. února 2021. Představenstvu nezbývá než uzavřít, že pro účely zařazení do kategorie byla žádost o zrušení registrace podána pozdě. Podle zákona platí, že žádost má být podána nejpozději 60 dnů přede dnem, ke kterému má být registrace zrušena. Krajský úřad žádosti o zrušení registrace vyhověl velmi rychle, mohlo se však stát, že pokud by využil zákonnou lhůtu, trvala by registrace poskytovatele až do dubna 2021. Princip zařazení do kategorie je takový, že jsou-li u člena Komory, byť jen jeden den v roce splněny podmínky pro zařazení do kategorie P, platí toto zařazení po celý rok. U žadatelky byly tyto podmínky splněny od 1. ledna do 18. února 2021, tedy 49 dnů. Představenstvo si je vědomo toho, že při ukončení registrace může docházet k různým komplikacím a zpožděním, a proto obvykle vyhovuje podobným žádostem, pokud zpoždění trvá nejvýše 30 dnů. V případě žadatelky je však zřejmé, že zpoždění přesáhlo tuto toleranční dobu. Bez významu není ani to, že žadatelka požádala o prominutí ročního členského příspěvku až po jeho splatnosti, přestože byla poučena, jak přesně má postupovat. Nyní tedy žádá o prominutí dluhu, ačkoliv se ani nepokusila věc řešit včas tak, aby dluh nevznikl. Ze všech uvedených důvodů představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti nevyhovět.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 5.400 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka sice v roce 2021 byla poskytovatelkou zdravotních služeb, avšak povolání zubního lékaře fakticky nevykonávala a opozdila se s ukončením oprávnění k poskytování zdravotních služeb o 1 měsíc. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovuje žádosti manžela jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.200 Kč a na rok 2021 ve výši 6.200 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatelka nepochybně od poloviny roku 2019 nevykonává kvůli svému zdravotnímu stavu a pobytu ve specializovaném zdravotnickém zařízení povolání zubního lékaře. Registrace zdravotnického zařízení není zatím možné zrušit vzhledem k tomu, že soudní řízení o zbavení svéprávnosti a určení opatrovníka, který by registraci mohl zrušit, dosud není ukončeno. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovuje žádosti Oblastní komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 jinému členu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel nepochybně v roce 2021 nevykonával kvůli svému zdravotnímu stavu povolání zubního lékaře a v březnu 2021 zemřel. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.

 8.       Žádosti o čerpání ze sociálního fondu

 • Členka ČSK žádá o úhradu ročního členského příspěvku ze sociálního fondu s odůvodněním, že jí bylo povoleno oddlužení v rámci insolvenčního řízení. Představenstvo schválilo uplatnění pohledávky členky ČSK na členských příspěvcích na rok 2021 ve výši 6.900 Kč u insolvenčního správce. (PRO – 12; PROTI – 0)

 9.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomasan, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 19. 3. 2021 do 18. 3. 2026. (PRO – 13; PROTI – 0)

 10.    Různé

 • Představenstvo schválilo dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřené s Mgr. Jiřím Slavíkem, advokátem, a pověřilo prezidenta ČSK jeho podpisem. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo změnu termínu svého říjnového jednání z 22. 10. na 8. 10. 2021. (PRO – 12; PROTI – 1)
 • Webináře ČSK – dne 8. 4. 2021 se bude konat webinář MUDr. Honzáka o syndromu vyhoření.