wqfqwf Jednání představenstva ČSK, online 6. 11. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, online 6. 11. 20201.       Připomínky k zápisům z říjnových jednání

 • Představenstvo akceptovalo vznesené připomínky a schválilo znění zápisů z říjnového řádného a mimořádného jednání představenstva ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)

2.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 4. 11. 2020 se prezident ČSK účastnil 74. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR k aktuální epidemiologické situaci v ČR, informacím MZ ČR o šíření nákazy SARS CoV2 v ČR, o testování a kapacitě lůžkové péče a o úhradách zdravotní péče.
 • Dne 15. 10. 2020 se prezident ČSK účastnil on-line jednání Vědecké rady MZ ČR o aktuální situaci v pandemii COVID-19. Řešeno bylo i Společné stanovisko vybraných společností ČLS JEP ke COVID-19 a stanoviska ČSK.
 • Dne 4. 11. 2020 jednali zástupci ČSK o kontrolách SÚKL s ředitelkou SÚKL
 • Dne 12. 10. 2020 ČSK požádala zdravotní pojišťovny o opětovné dočasné umožnění vykazování kódu 00944 při telefonických konzultacích. Používání kódu bylo schváleno všemi pojišťovnami kromě Revírní bratrské poklady, zdravotní pojišťovny.
 • Dne 14. 10. 2020 ČSK požádala zdravotní pojišťovny o prodloužení lhůty pro předložení potvrzení o absolvování kurzu sedace dětských pacientů a prominutí této podmínky pro pracoviště stomatologických klinik FN do 30. 6. 2021. Zatím bylo schváleno Oborovou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou Škoda, Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou.
 • Byl odložen pietní akt u hrobu Jesenských (jaro 2021).
 • Dne 16. 10. 2020 se konal on-line formou Pražský dentální den z O2 Universum.
 • Dne 1. 11. 2020 se konalo on-line jednání s předsedy OSK a členy sněmu ČSK.

3.       Příprava 74. jednání sněmu ČSK

 • Návrh programu a stanovení koordinátorů bloků – Představenstvo schválilo návrh programu 74. jednání sněmu ČSK včetně stanovení koordinátorů. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2020 – Představenstvo se podrobně seznámilo s plněním rozpočtu za první tři čtvrtletí roku 2020. Výdaje jsou plněny na 58,39 % a příjmy na 89,81 %. Předpokládá se kladný hospodářský výsledek.

4.       Předběžné vyúčtování PDD 2020

 • Představenstvo vyslechlo informaci o předběžných výsledcích PDD 2020.
 • Představenstvo schválilo odměny členů organizačního výboru kongresu PDD 2020 v celkové výši 129.000 Kč. (PRO – 12; PROTI – 1)

5.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.000 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně v roce 2020 byla v pracovním poměru a vykonávala povolání zubního lékaře. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se zaměstnanec vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že žadatelka je zaměstnancem toliko formálně, zdravotní služby v roce 2020 ze zdravotních důvodů neposkytovala a tento formální stav trvá dosud. Protože žadatelka pobírá starobní důchod, nemá již od listopadu 2019 nárok na nemocenské. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo, byť pouze částečně. Prominulo totiž žadatelce jen tu část ročního členského příspěvku, která odpovídá rozdílu jeho výše v kategorii P a kategorii N. Žadatelka tak nyní zaplatí za rok 2020 roční členský příspěvek, jako kdyby po celý rok byla zařazena do kategorie N. Pokud by žadatelka kdykoliv v roce 2020 znovu zahájila výkon povolání (v jakékoliv formě), vznikla by jí automaticky povinnost doplatit roční členský příspěvek do výše odpovídající kategorii P.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.300 Kč. (PRO – 14; PROTI – 1)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatelka nepochybně v roce 2020 vykonávala povolání zubního lékaře, neboť do doby výstupu z ČSK (8. 1. 2020) byla jednatelkou Brazda Dental s.r.o. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se jednatel s.r.o. poskytující zdravotní služby vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že žadatelka se opozdila s žádostí o výstup z ČSK pouze o 8 dní. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.900 Kč. (PRO – 15; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel dle svého čestného prohlášení a dle veřejně dostupných informací na internetu nevykonává dlouhodobě povolání zubní lékaře, ale zoologa, a s přihlédnutím k nejasným historickým okolnostem jeho žádosti o výstup z OSK a ČSK, které již nyní není možné objektivně prošetřit a kdy nelze jednoznačně vyloučit, že se mohlo jednat o pochybení ze strany OSK a ČSK, které vedlo k poškození práv člena, představenstvo ČSK dospělo k závěru, že členovi příspěvek v plné výši promine.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiného člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.500 Kč a ročního evidenčního příspěvku ve výši 2 x 500 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Žadatel nepochybně v roce 2020 vykonával povolání zubního lékaře, protože je dosud společníkem, jednatelem i odborným zástupcem poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství. Podle řádů Komory platí, že pro účely zařazení člena do kategorie se společník, jednatel i odborný zástupce u poskytovatele zdravotních služeb vždy považuje za člena vykonávajícího povolání, a to i tehdy, pokud by sám zdravotní služby neposkytoval. Je nicméně třeba přihlédnout k tomu, že dotčený poskytovatel je právnickou osobou, která poskytuje zdravotní služby toliko prostřednictvím žadatele a která po dobu přesahující 6 měsíců ze zdravotních důvodů na straně žadatele zdravotní služby fakticky neposkytuje. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo. Představenstvo ze stejných důvodů vyhovělo i žádosti o plné prominutí ročního evidenčního příspěvku.

6.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v pedostomatologii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatochirurgické a implantologické centrum Olomouc, spol. s r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 12. 2020 do 11. 12. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)

 7.       Různé

Schvalování rozpočtu OSK – návrh řádu

 • Cílem návrhu je umožnit schválení rozpočtů OSK i v případě, že se neuskutečnil ani pokus o svolání jednání sněmu OSK. Důvodem jsou ztížené podmínky v důsledku epidemiologické situace a snaha umožnit OSK hospodařit podle schváleného rozpočtu co nejdříve, pokud možno hned od začátku roku 2021, aniž by musely činit pokusy o svolání sněmu OSK. Návrh byl předložen ve dvou variantách.
 • Představenstvo schválilo variantu č. 2 znění § 2 odst. 1 předloženého návrhu řádu ČSK, kterým se stanoví mimořádný způsob schvalování rozpočtu Oblastní komory pro rok 2021. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh řádu ČSK, kterým se stanoví mimořádný způsob schvalování rozpočtu Oblastní komory pro rok 2021, a jeho předložení na 74. Jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0