wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Ostrov, 12. - 13. 6. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Ostrov, 12. – 13. 6. 2015Informace z jednání představenstva ČSK,hotel Ostrov, Ostrov u Tisé, 12. – 13. 6. 2015

1. Prezentace e-learningových kurzů – Health Communication
Zástupci společnosti Health Communication představili společnost a prezentovali členům představenstva portál Edudental.cz, e-learningové vzdělávání pro farmaceuty, sestry a lékaře, který by rádi rozšířili i o zubní lékaře.
Představenstvo souhlasilo s tím, aby prezident a viceprezident Komory jednali se společností Health Communication, s.r.o. o případné další spolupráci. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Úřad vlády ČR / Senát / PSP ČR
– 27. 5. 2015 – Seminář k problematice RIA a CIA pro zástupce profesních komor – shrnutí funkcionalit eKLEPu, proces RIA na úrovni ústředních správních úřadů v ČR – výsledky, problémy a příležitosti do budoucna, hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu.
– 10. 6. 2015 – 22. schůze výboru pro zdravotnictví PSP ČR – vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (EU) a vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (EU), informace Ministerstva zdravotnictví o průběhu finalizace zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
– novela zákona č. 95/2004 – očekávají se změny týkající se aprobačních řízení, neboť MZ ČR chce zrušit dohodnutá ujednání s IPVZ, což může otevřít prostor pro velký příliv zubních lékařů z východní Evropy a Asie.
– novela zákona č. 96/2004 Sb. – ČSK se vyjadřovala v rámci vnitřního připomínkového řízení – zrušení oboru všeobecná sestra a znovu zavedení oboru zdravotní setra a dětská sestra; opětovné zavedení středního vzdělání s maturitou o rok delší (požadavek EU). Zdravotnický asistent si bude muset doplnit vzdělání, pro které bude stanoveno přechodné ustanovení. Vzhledem k tomu, že novela je teprve ve vnitřním připomínkovém řízení, dá se očekávat mnoho změn.– Probíhají jednání v souvislosti s novelizací zákona č. 48/1997 Sb. a pozměňovacím návrhem poslance Hegera. Senátorům je zasílán po předjednání nebo osobně předáván rozbor problémů s návrhem možného řešení (§ 17 odst. 4), třetí čtení navržené novelizace se uskuteční v příštím týdnu. Dokument byl zaslán a diskutován se senátory i s legislativní náměstkyní ministra zdravotnictví.
MŽP
– 19. 5. 2015 – ústní vypořádání připomínek k nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizace a o citlivých oblastech.
DŘ pro rok 2016
– 19. 5. 2015 – jednání Analytické komise pro DŘ na VZP – vyhodnocení finančních a produkčních ukazatelů za rok 2010-2014, resp. 2012-2014, očekávané náklady a příjmy VZP v roce 2015 a 2016, rozšíření sběru jednotlivých ukazatelů od ZP pro další období, diskuze nad zprávou AK DŘ za rok 2014. Průměrné náklady na jednoho pojištěnce se pohybují ve výši 21.000,- Kč. Přibývá počet nových ambulantních specialistů a ordinací fyzioterapeutů.
– 20. 5. 2015 – dohodovací řízení – jednání segmentu stomatologie se ZP na VZP. Ze strany zdravotních pojišťoven bylo nabídnuto navýšení o 2 %. Další jednání proběhne koncem července.
– 20. 5. 2015 – jednání k novele zákona o zdravotnických prostředcích – stomatologické výrobky. MZ ČR chce oddělit část kategorizace od zákona o veřejném zdravotním pojištění a vložit do zákona o zdravotnických prostředcích vč. provedení nové kategorizace. Připravena pracovní verze materiálu a zaslána na MZ ČR.
IPVZ
25. 5. 2015 – jednání s ředitelem IPVZ o aprobačních řízeních pro zubní lékaře. ČSK a IPVZ navrhují zpřísnění, MZ ČR naopak zmírnění požadavků na uchazeče.
KSL  Ministerstvo zdravotnictví– 12. 5. 2015 – jednání o novele zákona č. 48/1997 Sb. – navržené změny znamenají významný zásah do způsobu financování zdravotní péče, poskytovatelé by byli povinni použít při vykazování zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, bez možnosti dohodnout se jinak, což by mohlo znamenat likvidaci Ceníku.
– 9. 6. 2015 – jednání s ministrem zdravotnictví ČR – ministr přislíbil navýšení finančních prostředků i privátnímu sektoru.
Webinář
– 19. 5. 2015 – pilotní webinář pro předsedy RK a ČR OSK k doručování a datovým schránkám. Archivovaná verze zpřístupněna pro členy RK, ČR, SČR a sekretářky OSK. Další webinář se bude konat v září.
– 26. 5. 2015 – webinář MUDr. P. Augustýna – Infekční onemocnění ústních sliznic I. Účast 70 posluchačů. Přednášející souhlasí se zpřístupněním webináře v archivu.
Média
– video o přípravách a průběhu WOHD 2015 kladně hodnoceno FDI
– 14. 5. 2015 – rozhovor k otevřenému dopisu – Studio ČT 24Účast: MUDr. Chrz– 15. 5. 2015 – rozhovor k otevřenému dopisu – zprávy FTV PrimaÚčast: MUDr. Chrz, MUDr. Vrbková– 19. 5. 2015 – rozhovor – rádio ImpulsÚčast: MUDr. Chrz– 27. a 28. 5. 2015 – 2x rozhovor – Lidové noviny – viz materiálÚčast: MUDr. ChrzRůzné
– 25. 5. 2015 – jednání k novému webu ČSK
– 27. 5. 2015 – jednání se zástupci společnosti Colgate Palmolive ČR s.r.o. – příprava 3. Českého dne zdravých zubů
– 27. 5. 2015 – jednání s autory publikace Magistraliter ve stomatologii o dotisku. 12. 6. 2015 bylo ČSK dodáno 500 ks výtisků.
– 28. 5. 2015 – odborná konference „Hrozí kolaps zubní péče v ČR?“ v Edukačním kampusu v Kladně – konference zrušena pořadatelem
– 5. 6. 2015 – setkání s delegací holandských zubních lékařů
– 8. 6. 2015 – další jednání skupiny pro nový web ČSK – spolupráce pokračuje a nyní se pracuje na zadání grafické a technologické části web pro výběrová řízení

3. Zahraniční činnost – doc. Zemen, MUDr. Chrz, MUDr. Houba
– zahraniční elektronická pošta – 8 zpráv
– zastoupení ČSK na zahraničních jednáních –

– 28. – 30. 5. 2015 – CED Riga
– 17. 6. 2015 – návštěva Saské dentální komory (Landeszahnärztekammer Sachsen), Drážďany
– 18. – 20. 6. 2015 – společné jednání SKZL a ČSK, Smolenice
– 26. – 28. 8. 2015 – ADEE 2015, 41st Annual Meeting, Universita Szeged, Maďarsko
– 22. – 25. 9. 2015 – FDI Bangkok

– 3. 9. 2015 – Kongres EPA Praha – ČSK pořádá spolu s Českou společností protetické stomatologie

4. Novela Opatření představenstva Komory č. OP1/2015 o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů – mat. 82/2015, MUDr. Benko

Představenstvo schválilo změnu opatření představenstva OP 1/2015 o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů. (PRO – 10; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

5. Nový řád celoživotního vzdělávání – MUDr. Al Haboubi, MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Představenstvo projednalo návrh nového řádu celoživotního vzdělávání po zapracování podnětů schválených sněmem Komory.

6. Novela řádu č. 2/2011 – Jednací řád – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

Představenstvo projednalo návrh novely jednacího řádu, který upravuje postup při navrhování a schvalování řádů Komory, zejména pak zkrácení lhůt pro předkládání jejich návrhů.

7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

Představenstvo udělilo poskytovateli Bozadziev, s. r. o. – stomatochirurgie, implantologie akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo udělilo poskytovateli Zubní chirurgie, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na Bone Graft Course (Preprosthetic/Preimplat Surgery, hands-on fresh frozen cadaver course in collaboration with Wencebach Instituut, University Medical Center Groningen), v Groenigen, Holandsko, 18. – 20. 11. 2015, a to až do výše 58.000,- Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo nevyhovělo žádostem jiných třech žadatelů o příspěvek z účtu klinik, neboť žadatelé nesplnili stanovené podmínky a výbor pro vysoké školy vyhovění žádosti proto nedoporučil. (PRO – 8; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 4)

9. Elektronická verze časopisu LKS – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo s přípravou prostředí pro plnou verzi elektronické formy časopisu LKS na nové webové stránce Komory. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Různé
– Hodnocení webu Dentforum.cz – MUDr. Chrz, MUDr. Škrdlant

Přidány 4 nové články, diskutovány problémy s aktualizací informací. 10 odběratelů newsletteru, nezaznamenán nárůst čtenářů. Nadále se nejeví jako účelné budovat vedle ČSK a případně LKS další značku; vhodnější bude přesunout Dentforum.cz do pacientské sekce na novém webu ČSK.

– Zařazení časopisu LKS do databáze zahraničních odborných časopisů (EBSCO) – MUDr. Houba

Představenstvo nesouhlasilo s podepsáním licenční smlouvy s EBSCO v předloženém znění. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

– Národní diagnostické referenční radiologické úrovně

MZ ČR spolu se SÚJB připravuje nové národní diagnostické referenční radiologické úrovně pro dospělé. ČSK požádána o vyjádření k zaslanému návrhu.