wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 10. 11. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 10. 11. 20171. Připomínky k zápisu z jednání představenstva ze dne 13. – 14. 10. 2017 – doc. Šmucler

 • Představenstvo schválilo poskytnutí odměny a náhrady cestovních výdajů MUDr. Richardu Klailovi za zastupování ČSK při happeningové akci „Pohřeb primární ambulantní péče“. (PRO – 10; PROTI – 0)

2. Informace za uplynulé období – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • ČSK připomínkovala návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů. Návrh ČSK na zavedení 120 receptů bez povinnosti elektronizace nebyl akceptován. Nová vyhláška prozatím není vydána a elektronické recepty budou platit i pro zubní lékaře od 1. 1. 2018.
 • Na 68. jednání sněmu ČSK bude předložen návrh usnesení sněmu k e-receptu.
 • Proběhlo jednání zástupců Komory s VZP o amalgámu pro rok 2019.
 • Představenstvo souhlasilo se jmenováním MUDr. Vostrejže do zkušební komise Klinická stomatologie. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Dne 24. 10. 2017 jednal prezident ČSK s ministrem zdravotnictví o financování zubní péče a aprobačním řízení.
 • Zubní lékař v aprobační přípravě není podle nové právní úpravy oprávněn k výkonu povolání, proto jej ČSK zapsat do seznamu svých členů.
 • Dne 8. 11. 2017 proběhlo jednání s ředitelem ÚZIS o plánu sběru statistických dat za rok 2017 a analýze dat pro ČSK. Byl dojednán pouze nezbytný sběr dat od zubních lékařů. ÚZIS bude pro ČSK na základě jejího zadání zpracovávat anonymizované analýzy dat z národního registru hrazených zdravotních služeb, popř. z jiných národních zdravotnických registrů.
 • Dne 19. 10. 2017 se proběhlo setkání prezidenta ČSK s prezidentem České lékařské komory a dne 6. 11. 2017 setkání prezidenta a viceprezidenta ČSK s prezidentem České lékárnické komory.
 • Dne 18. 10. 2017 pořádalo Arcibiskupství pražské mši svatou ke dni sv. Lukáše, patrona lékařů.
 • Dne 26. 10. 2017 proběhla schůzka skupiny pro vzdělávání.
 • Představenstvo jmenovalo členy odborného výboru PDD 2018 takto: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., MUDr. Jan Šváb, MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Rudolf Jakl, MUDr. Jan Netolický, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. a dále nejvýše jednoho zástupce každé z těchto odborných společností: Česká stomatochirurgická společnost, Česká společnost protetické stomatologie, Česká ortodontická společnost, Česká parodontologická společnost, Česká společnost pro dětskou stomatologii, Česká endodontická společnost, Česká akademie dentální estetiky, ProMikro – Asociace mikroskopické stomatologie a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP. (PRO – 14; PROTI – 0) *Dne 27. 10. 2017 proběhlo jednání se zástupcem sdružení Young dentists.
 • Prezident ČSK se účastnil dne 28. 10. 2017 na Pražském hradě recepce u příležitosti státního svátku ČR.
 • Dne 1. 11. 2017 byly zahájeny přípravy a organizace SDUZ 2018. Proběhlo několik schůzek. ČSK má zájem o systematickou podporu preventivních programů v zubní péči v ČR.
 • Dne 8. 11. 2017 jednali zástupci ČSK s prezidentem Asociace dentálních hygienistek ADH o postavení a pravomocích dentálních hygienistek a zubních instrumentářek.
 • Dne 8. 11. 2017 předal prezident ČSK ocenění „Osobnost české stomatologie“ doc. MUDr. Olze Komínkové, CSc., která se nemohla ze zdravotních důvodů zúčastnit Slavnostního sněmu ČSK.
 • Dne 9. 11. 2017 se prezident ČSK zúčastnil oslavy 100. narozenin zubního lékaře MUDr. Jana Paška.

3. Příprava 68. jednání sněmu ČSK – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo úpravy v návrhu programu 68. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh změn v počtech členů návrhové komise sněmu Komory (snížení z 5 členů na 3) a legislativního výboru sněmu Komory (zvýšení z 5 členů na 7). (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložený návrh na kandidáty do mandátové komise sněmu Komory, návrhové komise sněmu Komory, legislativního výboru sněmu Komory, rozpočtového výboru sněmu Komory a výboru pro vysoké školy sněmu Komory, který bude předložen na 68. jednání sněmu ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo harmonogram akcí ČSK na rok 2018. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložený návrh usnesení sněmu pro postup při výběrových řízeních. (PRO – 13; PROTI – 1)

4. Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2017 – MUDr. Řezáč, Ing. Ďuríková

 • Pro rok 2018 bude ukončena spolupráce s Ing. Tesařem, daňovým poradcem ČSK. Nově bude daňový a auditorský servis poskytovat ČSK přímo účetní firma Audico.
 • Představenstvo vzalo na vědomí plnění rozpočtu ČSK za období 1-9/2017. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo věcný záměr změny volebního řádu. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo předložený věcný záměr – podpora členského registru a usnášeníschopnosti sněmů. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schvaluje návrh na předložení změny přílohy č. 1 ve zrychleném postupu. (PRO – 13; PROTI – 0)

5. Komise a skupiny představenstva a zástupci ČSK v dalších organizacích na 2017 – 2021 – doc. Šmucler, MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo redakční radu časopisu LKS ve složení: MUDr. Robert Houba, Ph.D., prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., MUDr. Zdeněk Poledna, doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc., MDDr. Radovan Žižka, MDDr. Eliška Šedivá a MUDr. Jan Černý. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo navržení MUDr. Edgara Oganessiana jako dalšího zástupce ČSK do zkušebních komisí aprobačních zkoušek. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo MDDr. Veroniku Paulíčkovou jako zástupce ČSK v CED a MUDr. Edgara Oganessiana jako zástupce ČSK v ERO a FDI. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo, že funkci Chief Dental Officer bude vykonávat doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (PRO – 13; PROTI – 0)

6. Žádost o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč, Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017 ve výši 3.350 Kč nevyhovělo. Odůvodnění: žadatelka byla k rozhodnému dni 31. ledna 2017 zaměstnankyní v pracovním poměru. Rizikové těhotenství, stejně jako jiná dočasná pracovní neschopnost, neodůvodňuje prominutí ročního členského příspěvku. Prominout roční členský příspěvek lze jen ve zcela výjimečných případech z důvodu nesrovnalostí v řádech Komory nebo k odstranění jejich tvrdosti. Tyto okolnosti představenstvo v posuzované věci neshledalo. Dočasná pracovní neschopnost takovou výjimečnou situaci nezakládá. (PRO – 13; PROTI – 1)
 • Představenstvo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku pro rok 2017 ve výši 2.600 Kč nevyhovělo. Odůvodnění: žadatelka byla k rozhodnému dni 31. ledna 2017 společníkem právnické osoby, která je poskytovatelem zdravotních služeb. Rizikové těhotenství, stejně jako jiná dočasná pracovní neschopnost, neodůvodňuje prominutí ročního členského příspěvku. Prominout roční členský příspěvek lze jen ve zcela výjimečných případech z důvodu nesrovnalostí v řádech Komory nebo k odstranění jejich tvrdosti. Tyto okolnosti představenstvo v posuzované věci neshledalo. Dočasná pracovní neschopnost takovou výjimečnou situaci nezakládá, a to tím spíše, jde-li o žadatele, který je společníkem právnické osoby. Pracovní neschopnost společníka se totiž žádným způsobem nedotýká jeho právního postavení ve společnosti, tedy ani nároku na podíl na zisku. (PRO – 14; PROTI – 0)

7. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku – MUDr. Šváb, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli RANO implantologické centrum, spol. s r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 10. 11. 2017 do 9. 11. 2022. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Golden Hands, spol. s r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 10. 11. 2017 do 9. 11. 2022. (PRO – 13; PROTI – 0)

8. Žádosti o udělení Pečeti ČSK – Ing. Ďuríková, I. Andresová

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. a udělilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt zubní pasta Zendium Complete Protection. (PRO – 12; PROTI – 0).

9. Různé

 • Představenstvo souhlasilo se zavedením podmínek vzniku nároku na hrazené ubytování u akcí ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 7 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice zubního lékařství LF UP a FN Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 1 odbornou publikaci, a to až do výše 12.500 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno-Bohunice příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 1 odbornou publikaci, a to až do výše 15.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „Den s dětskou stomatologií II.“, která se koná dne 1. 12. 2017 v Tereziánském dvoře v Hradci Králové, a to až do výše 12.000 Kč z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 4 odborné publikace, a to až do výše 8.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava a LF OU příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 2 odborné publikace, a to až do výše 15.000 Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Žádost doc. MUDr. Jitky Stejskalové, CSc. o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory dle ust. § 20a odst. 6 Stanov z důvodu: nepracující zubní lékař. Představenstvo vyškrtlo doc. MUDr. Jitku Stejskalovou, CSc. ze seznamu znalců Komory. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Žádost prof. MUDr. Miroslava Ebera, CSc. o vyškrtnutí ze seznamu znalců Komory dle ust. § 20a odst. 6 Stanov z důvodu: nepracující zubní lékař. Představenstvo vyškrtlo prof. MUDr. Miroslava Ebera, CSc. ze seznamu znalců Komory. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo pověřilo MUDr. Luboše Steklého projektem elektronizace ČSK a vedením projektu GDPR pro ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • MUDr. Šváb navrhl nový způsob prokazování splnění požadavků podle seznamu výkonů a výrobků čestným prohlášením. Představenstvo schválilo, že splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků v rámci základní odborné přípravy uchazeč prokáže čestným prohlášením. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo rozhodlo o novém vedení Střediska služeb, s.r.o. ve složení – jednatel: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., dozorčí rada: MUDr. Jan Černý, MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a MUDr. Milan Řezáč. (PRO – 12; PROTI – 0)