Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 11. 11. 2011Informace z jednání představenstva ČSK,
Plzeň 11. 11. 2011

1. Informace za uplynulé období

– Zákon č. 48/1997 a přílohy č. 1 a č. 4 – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Schválená novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která nabude účinnosti dne 1. 12. 2011, obsahuje možnost spoluúčasti pacienta. To je upraveno v § 13, odst. 4 – 9 a v § 17 odst. 5. Podle § 13 odst. 6 novelizovaného zákona bude platit, že každý provozovatel zdravotnického zařízení je povinen v čekárně své ordinace a dálkovým přístupem zveřejnit ceník tzv. ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče. Povinnost zveřejňovat ceníky dálkovým přístupem se proto netýká a nebude týkat veškeré péče, kterou zubní lékař poskytuje, ale jen té její části, která bude v příslušné vyhlášce označena jako ekonomicky náročnější varianta (nezaměňovat se zdravotní péčí, která je podle přílohy č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění nehrazená). Vyhláška, která toto označení provede, dosud nebyla vydána. Do doby vydání této vyhlášky žádné ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče právně neexistují.
O obsahu a termínu vydání vyhlášky bude ČSK včas informovat na www.dent.cz. Do konce roku 2012 se vydání vyhlášky, která by zaváděla ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče zubních lékařů, jeví jako vysoce nepravděpodobné. Pokud by taková situace nastala, má ČSK připravenu pro své členy možnost zveřejnění ceníku ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče na webových stránkách ČSK. Ceníky by byly přístupné v rámci údajů ze seznamu členů ČSK.
Někteří podnikatelé nepravdivě uváděli, že od 1. prosince 2011 je každý zubní lékař povinen zveřejňovat kompletní ceník výkonů a výrobků na internetu, a nabízí k tomuto účelu své služby: diskový prostor na serveru, tvorbu aplikace, která umožní data na server vkládat a editovat, případně i vytvoření internetových stránek a jejich správu. Vzhledem k tomu, že tvrzení o povinnosti zveřejňování ceníku se nezakládá na pravdě, byl požádán Mgr. Slavík k vypracování právního rozboru. Informace od Mgr. Slavíka je uveřejněna na webových stránkách a bude uveřejněna i v LKS.
Do časopisu LKS č. 11/2011 bude vložena obdoba „žlutých lístků“ s aktuální informací k úhradám zubní péče (viz zákon č. 48/1997 Sb.).
U některých členů ČSK převládá názor, že u zubní péče hrazené ze zdravotního pojištění by měla být umožněna spoluúčast prostřednictvím ekonomicky náročnější varianty. Toto téma bude projednáno na 56. sněmu ČSK

– Zákon o zdravotních službách, vyhláška o zdravotnické dokumentaci, přeregistrace – jednání Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Na základě opětovného prosazení přeregistrace do zákona o zdravotních službách zaslala 3. 11. 2011 Koalice soukromých lékařů ministru zdravotnictví dopis s upozorněním, že tzv. přeregistrace přinese poskytovatelům neodůvodněnou administrativní zátěž a ve svých důsledcích může i přispět ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče.
Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Koalice soukromých lékařů (včetně ČSK) odmítla jako odborně i legislativně chybný a dostatečně neprojednaný.

– Jednání s MŽP o amalgámu – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Používání amalgámu a rtuti je téma, o kterém se hovoří již dlouhou dobu. Dotazy EU jsou především na množství, hospodaření a odpadové hospodářství s nimi. V této souvislosti je opět snaha o zmapování nakládání se rtutí v zubním lékařství. Dne 17. 10. 2011 proběhlo jednání s MŽP, která obdrželo informace a podklady k používání amalgámu a rtuti v zubním lékařství.

– Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Tato vyhláška znamená zavedení obdoby ISO norem a je vytvořena především pro nemocnice. Nezohledňuje malá ZZ, což bylo ČSK připomínkováno. Externí hodnocení kvality a bezpečí není povinné, ale vzhledem k budoucnosti je třeba tuto problematiku sledovat a připomínkovat vzhledem k ZL. Připomínky ČSK byly předány MZ ČR a v současnosti se vyhláška zpracovává.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Odborný výbor PDD se sešel 24. 10. 2011 a provedl první hodnocení PDD 2011. Lze konstatovat, že letošní návštěvnost byla rekordní v počtu 1 428 účastníků. Diskutovalo se o různé odborné úrovni přednášek, místě konání (pozitiva i negativa místa, orientace a velikost prostorů), posuzovalo se také okolí a atmosféra. Současně se berou v patrnost souběžně přádané kongresy a konference. Vyhodnocování PDD 2011 bude nadále pokračovat. Další setkání výboru je 28. 11. 2011. Řeší se otázka místa pořádání PDD příští rok (KCP, Národní dům na Vinohradech, Výstaviště Holešovice). Při výběru je nutné zvážit zázemí vč. zázemí technického. Je třeba se zamyslet nad koncepcí a atraktivností programu, aby kongres PDD neztratil svoji kvalitu.

– VZP ČR – jednání komise pro metodiku – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
Dne 26. 10. 2011 jednala komise pro metodiku. V metodice se nic nemění.
– Setkání se zástupci České komory architektů – MUDr. Chrz

Setkání se konalo dne 26. 10. 2011. Zástupce České komory architektů zajímaly informace o činnosti a fungování ČSK. Velice pozitivně ohodnotili webové stránky ČSK.

– Seminář eHealth – RNDr. Švábová

Dialogem k reformě – Seminář eHealth, se konal 26. 10. 2011. Příspěvky přednesl Ing. Zdeněk Vitásek, MBA (předseda sekce informatiků, SZP ČR), PharmDr. Martin Beneš (ředitel, SÚKL) a RNDr. Vladimír Junger, CSc. (jednatel, CompuGroup Medical ČR, s. r. o.). Tématy k diskusi byly hlavní klady a zápory současného stavu eHealth, základní strategie rozvoje, posloupnost jednotlivých kroků a načasování úpravy legislativy k podpoře eHealth. Prezentace ze semináře jsou k dispozici v písemné formě.

– Mezinárodní kongres InDent 2012 v Ostravě – MUDr. Černý

Dne 31. 10. 2011 se MUDr. Chrz a MUDr. Černý účastnili spolu se zástupcem SKZL MUDr. Gašičem společného jednání se společností InDent Fair s.r.o. Z účasti se omluvili zástupci z OIL Krakow. Jednalo se o podpoře odborného programu Mezinárodního kongresu InDent 2012.
Společnost InDent Fair s.r.o. zaslala oficiální žádost o převzetí záštity ČSK nad Mezinárodním kongresem InDent 2012 a o souhlas uvádět tuto skutečnost (včetně loga ČSK) na oficiálních materiálech InDentu. Kongres se bude konat ve dnech 18. – 19. 5. 2012 v areálu ostravského výstaviště Černá louka.
Představenstvo převzetí záštity České stomatologické komory nad odborným programem Mezinárodního kongresu InDent 2012 schválilo. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Jednání se zástupci škol pro dentální hygienistky – MUDr. Chrz

Dne 2. 11. 2011 proběhla dvě jednání se zástupci VOŠ pro dentální hygienistky. Hlavním tématem byla novela zákona č. 96/2004 Sb. – kompetence dentálních hygienistek a jejich vzdělávání.
Dne 4. 11. 2011 proběhlo jednání na MZ ČR k novele zákona č. 96/2004 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

– Úhradová vyhláška na rok 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. Novický

Jednání se konalo dne 2. 11. 2011. Úhradová vyhláška by měla kopírovat dohody o způsobu úhrady, které vznikly v rámci Dohodovacího řízení, a nemělo by dojít ke snížení cen proti roku 2011. Eventuální navýšení úhrad výplní na dvojnásobek s prodloužením životnosti na 2 roky by dle propočtu VZP znamenalo v počáteční fázi nárůst výdajů z veřejného zdravotního pojištění ve výši cca 800 mil. Kč.
MUDr. Novický se účastnil 8. 11. 2011 za ČSK jednání na MZ ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb.

– Webinář – MUDr. Odvody

Webinář, který se konal dne 3. 11. 2011, shlédlo cca 80 účastníků. Přednášela doc. MUDr. Romana Ivančaková na téma „Úrazy zubů u dětí“. Druhá část této přednášky proběhne v prosinci.

– Statistické šetření nákladovosti zdravotnického zařízení – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz obdržel předběžné výsledky z 80 ordinací. Shromážděná data ukazují, že oproti roku 2003 rostou mzdové náklady, je více zdravotnických zařízení právnických osob a různých sdružení zubních lékařů. Průměrné minutové náklady jsou 15,89 Kč. Tyto výsledky budou sděleny také na 56. sněmu ČSK.

– Komora zubních techniků – MUDr. Chrz

Dne 7. 11. 2011 proběhlo jednání s Komorou zubních techniků, kteří projevili zájem o spolupráci s ČSK na změně seznamu stomatologických výrobků. Komora zubních techniků uvažuje o hodnocení kvality jednotlivých zubních laboratoří a o udělování „pečeti kvality“.

– On-line rozhovor – MUDr. Chrz
Dne 7. 11. 2011 proběhl on-line rozhovor s MUDr. Chrzem. Přihlášeno bylo 8 účastníků.
– Akreditační komise – MUDr. Chrz

Dne 11. 11. 2011 proběhlo jednání Akreditační komise OMFCH, na němž se jednalo o udělení akreditací. Jedna podaná žádost byla zamítnuta.

2. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Dotazníky – doc. MUDr. Zemen

Od posledního jednání představenstva byly zodpovězeny dotazníky s tématem pracovních síl a trendů v ČR. Aktuální dotazník se týká situace předepisování léků v zemích EU pro občany z jiných států.

– Guidelines and Standards in Dentistry – doc. MUDr. Zemen

Na mezinárodním workshopu pořádaném u příležitosti PDD byly diskutovány Guidelines and Standards. Závěrečnou zprávu, která bude prezentována 19. 11. 2011 na jednání CED v Bruselu, vypracoval doc. MUDr. Zemen ve spolupráci s MUDr. Černým a MUDr. Chrzem.
Představenstvo souhlasilo s tím, aby vypracovaná závěrečná zpráva z mezinárodního workshopu Guidelines a standardy v zubním lékařství byla považována za oficiální materiál při jednání CED v Bruselu 19. 11. 2011. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Annual World Dental Congress FDI AWDC 2014 nebo 2015 – doc. MUDr. Zemen

Kongresy FDI v roce 2010 a 2011 se pořádaly v Latinské Americe, v následujících letech 2012 a 2013 se konají v Asii a pro rok 2014 a 2015 je zvolena Evropa, Blízký východ nebo Afrika. FDI se obrátila na své jednotlivé členy s nabídkou na pořádání celosvětového výročního dentálního kongresu FDI. V případě zájmu o pořádání kongresu je třeba zaslat žádost, a to do 31. 12. 2011 pro rok 2014 a do 31. 3. 2012 pro rok 2015.

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková

Revizní komise připravila zprávu pro sněm a upozorňuje představenstvo, že účet klinik je čerpán pouze na 52 %. Z 10 podaných žádostí nebyly 4 žádosti schválené.

4. Informace čestné rady ČSK – prof. MUDr. Németh, DrSc.
Čestná rada zasedla v roce 2011 jedenkrát. Zpráva pro sněm je připravena.

5. Příprava 56. sněmu ČSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
– Program a materiály
Koordinátory 56. sněmu ČSK jsou doc. MUDr. Zemen, MUDr. Houba a MUDr. Banková.

K účasti na sněmu je přizván Mgr. Slavík. Úkoly z minulého sněmu jsou splněny. V průběhu sněmu bude promítnuto DVD, cca 10 min. sestřih ze Slavnostního večera k 20. výročí ČSK.
Návrh hlavních úkolů na rok 2012 vychází ze současné situace ve zdravotnictví (legislativa, smluvní vztahy se ZP apod.) a ze schválených hlavních cílů ČSK pro funkční období 2009 – 2013, dle kterých jsou také rozděleny do pěti skupin (provozování stomatologického zdravotnického zařízení, vzdělávání, zdravotní péče, stavovská činnost, nesmluvní poskytovatelé).
Představenstvo návrh hlavních úkolů ČSK pro rok 2012 schválilo. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


6. Profesní zkoušky a informace o složení zkušební komise – R. Parolková

Vzdělávací středisko nebude po dohodě s představenstvem sdělovat složení členů zkušební komise dle termínů profesních zkoušek. Seznam všech jejích členů bude zveřejněn na webových stránkách ČSK.

7. Pravidla při uzavírání nových smluvních vztahů s VZP případně i ostatními zdravotními pojišťovnami nebo při navyšování úvazku při zaměstnávání absolventů – MUDr. Banková, MUDr. Čermák, MUDr. Ševčík

Stávající věková struktura poskytovatelů stomatologické péče může znamenat pozvolné zhoršování dostupnosti péče s hrozbou náhlého výpadku konkrétní praxe a zhoršujícími se podmínkami „absolventů“ a následnými obtížemi se zajištěním stomatologické péče. V rámci zajištění podpory generační výměny a přípravy na ni lze u praktických zubních lékařů (odbornost 014) rozšířit síť poskytovatelů o novou kapacitu. VZP předložila návrh pravidel k zajištění podpory generační výměny. Pracovní skupinou byl připraven protinávrh ČSK.
Závěr z jednání pracovní skupiny: zaměstnávání začínajících lékařů je pro ZZ, hlavně v prvním roce, ekonomicky náročné a náklady spojené s činností nezkušeného zaměstnance mnohonásobně převyšují příjmy, které je schopen naplnit. Jsme si vědomi, že koeficient 1,5 bude pro ZP těžko přijatelný, ale je třeba, aby při vyjednávání byl umožněn manévrovací prostor. Vstřícnost pojišťoven by měla reflektovat situaci v jednotlivých regionech ČR. Stávající situace, kdy je veřejně proklamován nedostatek zubních lékařů, je neudržitelná nejen z pohledu zajištění péče, ale i z pohledu „absolventů“, ze kterých by se při pokračování stávající situace stávali nezaměstnaní. Skupina preferuje ponechání 36 měsíců absolventské praxe.
Představenstvo návrh pravidel pro úpravu smluvních vztahů se ZP při zaměstnávání absolventů schválilo. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Podmínky spolupráce s mediální agenturou – MUDr. Čermák, MUDr. Novický, MUDr. Vostrejž

Komora má základní strategii vnější a vnitřní komunikace. Problém je v komunikaci vnitřní.
MUDr. Černý informoval o přípravě aktivnější komunikace se členy prostřednictvím webových stránek a dále novou strukturou prvních 4 stran LKS, které budou věnovány pouze stavovské politice.
MUDr. Vostrejž navrhuje opětovné zorganizování mediálního tréninku pro členy představenstva i krajské mluvčí a odložení výběrového řízení na novou mediální agenturu.

9. Návrh NZČ za Expertní činnost za rok 2011 – MUDr. Řezáč

MUDr. Řezáč připravil a přednesl návrh NZČ za Expertní činnost za rok 2011. Představenstvo návrh schválilo (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Odebírání časopisů od firmy EBSCO – MUDr. Odvody, RNDr. Švábová

Návrh smlouvy byl předložen Mgr. Slavíkovi, smlouva bude projednávána se zástupcem EBSCO.

11. Uzavření smlouvy s Národní technickou knihovnou na přístup k odborným časopisům – RNDr. Švábová
Úkol je zrušen.

12. Různé
– Hospodářské noviny – článek „Do zdravotnictví jde peněz dost. Dávat více nemá smysl“ –MUDr. Chrz, MUDr. Černý
– Zdravotnické noviny – článek „Úhradové limity omezují práva pacientů“ – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
– Atestační oborové komise – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

ČSK byla oslovena MZ ČR ve věci návrhu členů oborových atestačních komisí Návrhy kandidátů na členství v asistenčních komisích musí být předány písemně MZ ČR do 15. 11. 2011.
Představenstvo schválilo zástupce ČSK do atestačních komisí v oborech zubního lékařství:
Klinická stomatologie – doc. MUDr. Zemen, MUDr. Houba; OMFCH – MUDr. Jirgl, MUDr. Chrz; Ortodoncie – MUDr. Patočková, MUDr. Barták. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Oslavy 20. výročí vzniku ČSK

Dopis ministra zdravotnictví – MUDr. Chrz, MUDr. Černý
Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. zaslal písemné poděkování za pozvání a účast na Slavnostním večeru k oslavám 20. výročí vzniku ČSK.
Pamětní medaile – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová
Představenstvo navrhuje využít zbylé medaile jako výzdobu v Apolence.
Návrh bude předložen na jednání 56. sněmu ČSK.

– Pečeť ČSK – MUDr. Černý

Společnost Johnson & Johnson s. r. o., podala žádost o prodloužení licence na užívání pečeti ČSK na produkt s obchodním názvem Listerine – Total Care Enamel Guard.
MUDr. Korábek a doc. MUDr. Merglová podali kladné vyjádření. Záporné vyjádření bylo od MUDr. Ságlové.
Představenstvo schválilo prodloužení licence na užívání pečeti ČSK na produkt s obchodním názvem Listerine – Total Care Enamel Guard na dobu 1 roku. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– Nabídka od společnosti T-Mobile – MUDr. Chrz

ČSK obdržela nabídku společnosti T-Mobile se zajímavými podmínkami pro členy ČSK. Je třeba vytvořit pracovní skupinu, která nabídku posoudí.

– Změna zdravotní pojišťovny – doc. MUDr. Zemen

Doc. MUDr. Zemen informoval, že dle platné legislativy může pacient změnit zdravotní pojišťovnu pouze jedenkrát za rok, a to vždy k 1. 1. Informaci je třeba zveřejnit na webu ČSK.

– Možnost zveřejnění cen za ekonomicky náročnější variantu na webových stránkách ČSK – MUDr. Černý

Je připravena možnost zveřejnění ceny ekonomicky náročnější varianty stomatologické péče jednotlivými členy komory na webových stránkách ČSK v případě, že bude ENV definována.

– Oznámení o žalobě MUDr. Kunkely a MUDr. Mounajjeda, D.D.S., Ph.D., na MUDr. Chrze

MUDr. Chrz seznámil členy představenstva s obsahem žaloby na ochranu osobnosti, kterou proti němu podali MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., a MUDr. Josef Kunkela v souvislosti s výroky, které zazněly v jeho projevu na 55. sněmu ČSK v Mikulově. Po zvážení všech souvislostí MUDr. Chrz požádal Mgr. Slavíka, aby ho v této kauze zastupoval.
O žalobě bude podána informace na 56. sněmu ČSK.