Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 11. 11. 20161. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 17. 10. 2016 proběhlo jednání se zástupcem Odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP k problematice amalgámu. Švédsko a Řecko požadují, aby zákaz používání nedózovaného amalgámu a nutnost používat odlučovače byl zaveden již od roku 2017 (nikoliv až od roku 2021, jak je navrhováno). Došlo ke snížení množství výplní vykazovaných zdravotním pojišťovnám.
 • Dne 17. 10. 2016 Komora obdržela z Oddělení evidencí a hodnocení ozáření SÚJB odpovědi na dotazy k postavení různých zubních rentgenových zařízení v nové legislativě SÚJB. Návrh nové vyhlášky o radiační ochraně je zatím v připomínkovém řízení.
 • Dne 26. 10. 2016 jednala Koalice soukromých lékařů o úhradách praktickým lékařům a o uvažovaném rozšíření jejich kompetencí.
 • Dne 17. 10. 2016 proběhlo setkání Odborného výboru PDD, letošní ročník PDD kladně hodnocen, zájem o konání PDD 2017 ve stejných prostorách jako letos. Pro PDD 2017 byla zvolena témata gerostomatologie a digitální stomatologie. S ředitelem Obecního domu byla domluvena spolupráce na rok 2017, jednáno i s ředitelem Národního domu na Vinohradech.
 • Dne 26. 10. 2016 se konala schůzka zástupců ČSK s prezidentem Asociace dentálních hygienistek k náplni práce dentální hygienistky.
 • Dne 31. 10. 2016 se uskutečnila závěrečná schůzka skupiny představenstva pro nový web ČSK. Nové webové stránky budou spuštěny z 12. na 13. 11. 2016, informace o novém webu budou součástí nedělního programu 66. jednání sněmu ČSK.
 • Dne 19. 10. 2016 proběhlo jednání s předsedou SČR OSK Prahy 1-10 o zhotovování rentgenových snímků, které vyplynulo v souvislosti s disciplinárními řízeními. Vědecká rada ČSK byla pověřena přípravou stanoviska k tomuto problému.
 • Dne 25. 10. 2016 se zástupce ČSK účastnil workshopu „Hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku“.
 • Dne 7. 11. 2016 proběhlo jednání s dodavatelem materiálu ke klasifikaci a zatřídění zdravotnických prostředků používaných v zubní praxi (kategorizace jednotlivých komponentů).
 • Prezident ČSK obdržel pozvánku od prezidenta republiky a jeho manželky na recepci u příležitosti státního svátku ČR dne 28. 10. 2016, recepce se nezúčastnil.
 • Prezident ČSK poskytl (tak jako v minulých letech) záštitu prezidenta ČSK nad „International Dental Student Congress“ (IDSC 2017), který SSS ČR pořádá ve dnech 8. – 12. 3. 2017.
 • Dne 1. 11. 2016 se zástupce ČSK zúčastnil semináře „Jak snadno a rychle zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb“.
 • Dne 2. 11. 2016 se setkali zástupci ČSK s vedením Incheba Praha k vyhodnocení Pragodentu 2016 a účasti ČSK na tomto veletrhu a projednání možností spolupráce v roce 2017. Konkurenční akci připravuje v areálu PVA Letňany Czechdent ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. (BVV).
 • Dne 4. 11. 2016 se prezident ČSK zúčastnil zahájení 7. ročníku konference 2016 „Víme, jak na zubní kaz“.
 • Dne 10. 11. 2016 se zástupci ČSK účastnili 5. ročníku konference Pražského právnického podzimu „Aktuální právní otázky českého zdravotnictví“. Mezi diskutovaná témata patřily: úhrady zdravotní péče, odměny zdravotníků, nároky pacientů, odpovědnosti a fungování zdravotních pojišťoven, úhradové regulace léčiv a zdravotnických prostředků, zdravotnické registry apod.

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen

 • Za uplynulé období bylo zpracováno celkem 19 zpráv.
 • Ve dnech 1. – 2. 12. 2016 se bude konat plenární zasedání CED v Bruselu, Belgie, jednání se zúčastní MUDr. Chrz, doc. Zemen a MUDr. Houba.
 • Byla zahájena registrace na kongres FDI, který se bude konat na přelomu srpna a září 2017 v Madridu, Španělsko.

3. Vzdělávání – MUDr. Chrz

 • Novela OP 1/2009 – profesní zkoušky – zkoušející – MUDr. Chrz
  Vzhledem k předpokládanému množství zájemců o profesní zkoušku je třeba zajistit dostatečný počet členů zkušebních komisí. Nové předpisy předpokládají, že zkušební komise je tříčlenná, zkoušku však lze konat i tehdy, jsou-li přítomni jen dva její členové. Představenstvo schválilo opatření č. OP7/2016, kterým se mění opatření představenstva OP 1/2009, v předloženém znění. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Koncepce a kompetence Vzdělávacího střediska ČSK – MUDr. Chrz, Bc. Ďuríková
  Bc. Ďuríková předložila koncepci a kompetence Vzdělávacího střediska ČSK. Zpráva pojednávala o organizační struktuře Vzdělávacího střediska se zařazením jednotlivých pozic včetně pracovní skupiny představenstva pro vzdělávání, dále byly vymezeny základní pojmy fungování Vzdělávacího střediska, spolupráce Vzdělávacího střediska s pracovní skupinou představenstva pro vzdělávání, kompetence jednotlivých osob a kontrolní mechanismy ve Vzdělávacím středisku.

4. Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2016 – MUDr. Řezáč, Bc. Ďuríková

 • Příjmy jsou plněny na 93%, výdaje jsou čerpány na 68%.
 • Bc. Ďuríková upozornila na překročení nákladů nové webové stránky ČSK, nákladů na pořádání slavnostního večera u příležitosti 25. výročí založení ČSK a nákladů na projekt ADŘ (pronájem kanceláře pro ADŘ v Olomouci a v Praze)

5. Příprava 66. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

 • Program
  Představenstvo neschválilo návrh změny programu 66. jednání sněmu ČSK (tj. přesunutí všech zpráv o činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017 až po ukončení voleb do odpoledního bloku jednání). (PRO – 4; PROTI – 6) Představenstvo schválilo návrh programu 66. jednání sněmu ČSK v původně navrženém znění. (PRO – 7; PROTI – 4)
 • Návrh usnesení – akce „Klapačka“ – MUDr. Chrz Představenstvo schválilo předložení navrženého textu usnesení k projednání na 66. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Al Haboubi, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo registrovalo vzdělávací akci FULL ARCH – rekonstrukce bezzubé čelisti z různých úhlů pohledu, termín a místo konání: 14. – 21. 1. 2017, Passo del Tonale, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory a přiděluje 24 kreditů. (PRO – 12; PROTI – 0)

7. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 3.100,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice zubního lékařství LF UP Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK a FN v Plzni příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 6 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 1 odbornou publikaci, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 1 odbornou publikaci, a to až do výše 12.500,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF OU a FN Ostrava příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 2 odborné publikace, a to až do výše 11.700,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 6 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

8. Žádosti o udělení/prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková, I. Andresová

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o., Česká republika, a prodloužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt „Veselé zoubky“. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Ústní voda ORALFLUX Original 90 ml, 500 ml. (PRO – 12; PROTI – 1)

9. Kontrola plnění úkolů – MUDr. Vostrejž

 • Představenstvo schválilo doplnění seznamu zubních lékařů, z něhož jsou jmenováni členové zkušební komise pro profesní zkoušku, o MUDr. Jaroslava Myšáka, MUDr. Evu Valentovou, MUDr. Editu Dúbravskou a MUDr. Jiřího Ševčíka. (PRO – 14; PROTI – 0)