wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 16.11. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 16.11. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,
hotel Primavera, Plzeň 16. 11. 2012

1. Informace za uplynulé období
– Národní dům na Vinohradech – smlouva o spolupráci – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Dne 15. 10. 2012 proběhlo jednání s obchodním ředitelem Národního domu na Vinohradech, na kterém byla projednávána smlouva o spolupráci na období 2013 – 2016. Po zvážení všech okolností bylo ze strany ČSK navrženo konání pouze Valných hromad a následujících setkání s předsedy OSK. Národní dům na Vinohradech nyní připravuje smlouvu.

– MZ ČR – schůzka s ministrem – MUDr. Chrz

Dne 17. 10. 2012 proběhla schůzka MUDr. Chrze s ministrem zdravotnictví. Předmětem jednání byla úhrada zubní péče v budoucnosti (vyřazení výplní, endodoncie, ortodoncie pro dospělé). Vláda vzala na vědomí návrh na přímou úhradu výplní, endodoncie a ortodoncie nad 19 let. Ze strany pana ministra byl vznesen dotaz na názor ČSK na možné zavedení spoluúčasti na výplních (podhodnocení u kódu 921) s limitem úhrady od pacienta. Na schůzce se také hovořilo o samostatném zákonu o ČSK.

– MZ ČR, Odbor ochrany veřejného zdraví – kategorizace prací na stomatologických pracovištích (zákon č. 258/2000 Sb.) – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Z měření KHS v Ústí nad Labem vyplynulo zařazení některých prací v zubních ambulancích do 3. kategorie. Z dosud obecně uznávaných měření z let 2001 – 2002 vyplývá zařazení prací v zubní ambulanci do 2. kategorie. Jednání na MZ ČR se uskutečnilo dne 22. 10. Na dalším jednání v lednu 2013 budou konzultována opatření, struktura a metodika nových měření. V prvním pololetí roku 2013 se budou provádět nová měření.

– Návrh zákona o zdravotnických prostředcích – vnitřní připomínkové řízení – MUDr. Chrz

Ředitel odboru farmacie MZ ČR požádal ČSK v rámci vnitřního připomínkového řízení o zaslání připomínek k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. Návrh zákona neřeší odpovídajícím způsobem stomatologii a individuálně zhotovované stomatologické výrobky. Podrobné připomínky byly zaslány na MZ ČR dne 12. 11. 2012. ČSK bude i nadále jednat s MZ ČR. Do budoucna má být vydáno vládní nařízení, které má samostatně řešit individuálně zhotovované stomatologické výrobky. Z hlediska úhrad jsou v současné době stomatologické výrobky řešeny Přílohou č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Nově by měly být řešeny přílohou zákona o zdravotnických prostředcích, o které informovala MUDr. Banková na minulém jednání představenstva.

– SÚKL – MUDr. Chrz, MUDr. Banková

Dne 19. 10. 2012 proběhlo setkání MUDr. Chrze a MUDr. Bankové s ředitelem SÚKL. Tématem jednání byla spolupráce k vytvoření metodiky pro nakládání s léčivy. ČSK připravila metodiku ve formě vnitřního předpisu pro vedení dokumentace zdravotnických prostředků a pro manipulaci s léčivy a desinfekčními prostředky a tento návrh projedná se SÚKL.

– Ministerstvo financí – cenová politika – MUDr. Chrz

Před 5 lety byla dohodnuta metodika cenotvorby v zubních ordinacích, podle které se pracuje i v současné době. Dne 24. 10. 2012 proběhlo jednání s ředitelem odboru cenové politiky na Ministerstvu financí. Důvodem jednání byly problémy s cenovými kontrolami v Jihočeském kraji. Cenovou politiku bude do budoucna spravovat Generální finanční ředitelství se sídlem v Brně.

– Asociace krajů ČR – dopady zákona o zdravotních službách – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

MUDr. Chrz a MUDr. Černý se dne 22. 10. 2012 setkali s hejtmanem kraje Vysočina a jednali o dopadech zákona o zdravotních službách, zasílání potvrzení o profesním pojištění a přeregistracích. ČSK oslovila všechny kraje v souvislosti s příliš krátkými termíny na zasílání smluv o profesním pojištění. Některé kraje budou vyžadovat potvrzení o profesním pojištění dle zákona do 14 dnů (nelze technicky splnit). Je zájem, aby byl jednotný postup ve všech krajích. Při přeregistraci některé kraje vyžadují doložení více dokladů, než bylo dohodnuto (zkušenost z Olomouckého kraje).

– Děkanát 1. LF UK Praha – MUDr. Chrz

Dne 29. 10. 2012 se MUDr. Chrz setkal s děkanem 1. LF UK Praha. Tématem jednání bylo pořádání slavnostního sněmu ČSK v roce 2013 v prostorách Karolina, které bylo přislíbeno. Ze strany děkana byla zmíněna také problematika praktické výuky studentů zubního lékařství. ČSK byla oslovena, zda by byla nápomocna při zajištění externích lektorů, a to formou praxe v ordinacích zubních lékařů, 1. LF UK připraví návrh. Tyto praxe již probíhají v Plzni a Olomouci.

– Skupina pro formulaci dalšího postupu Zubohradu při nulovém navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění – MUDr. Černý

Dne 31. 10. 2012 se sešla skupina, která projednávala postup Zubohradu při nulovém navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění za stomatologickou péči v r. 2013 (úkol z 57. jednání sněmu ČSK). Předloženy byly návrhy s velkým množstvím alternativ, jak dát na vědomí nesouhlas se současnou situací (např. smluvní volnost, letáky do ordinací). Je nutné zjistit názory zubních lékařů, zohlednit jednotlivé regiony a upozornit, že pokud by mělo dojít k rozvolnění smluvních vztahů se ZP a nasmlouvání jen určité části zubní péče, znamenalo by to vypovězení dosavadní dohody se všemi ZP o obligatorním souboru výkonů pro odbornost 014. Výsledky práce skupiny budou předloženy sněmu ČSK.

– KÚČOCH – MUDr. Chrz

Dne 7. 11. 2012 proběhlo jednání s přednostou KÚČOCH, který vznesl dotaz, zda je účelné, aby stomatologické fakulty navyšovaly počty studentů zubního lékařství s ohledem na počet pracujících zubních lékařů v důchodovém věku.

– Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s. r. o.,
– MUDr. Chrz

Dne 14. 11. 2012 jednáno s ředitelem SVOŠZ, který ČSJ informoval, že v současné době je v průměru 1 dentální hygienistka na 10 zubních lékařů a vzniká problém s jejich uplatněním na trhu práce. Tématem jednání byla také problematika vzdělávání a získávání kvalitních vyučujících i akreditace.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 29. 10. 2012 se konala schůzka Odborného výboru PDD k všeobecnému hodnocení PDD 2012 a předběžným návrhům tématického zaměření a organizace PDD v roce 2013. Oproti předchozím letům byl velký zájem ze strany studentů. Zavedení čárových kódů bylo přijato bez větších problémů a pracovníkům kanceláře ČSK se osvědčilo. Je snaha o zlepšení posterové části. Ze strany účastníků byla malá zpětná vazba z důvodu vrácení malého počtu vyplněných dotazníků. MUDr. Krňoulová informovala o kladném hodnocení kongresu ze strany studentů z LF UK v Hradci Králové a navrhla zapojení studentů mezi přednášející. Doc. MUDr. Roubalíková byla výborem požádána o pokračování ve funkci předsedkyně Odborného výboru i v roce 2013.

– Dotazníky FDI – MUDr. Černý

Dne 29. 10. 2012 MUDr. Černý projednal na ÚKES statistické výstupy z 1 800 dotazníků, které budou podrobně zpracovány do konce roku. Zpracovaná analýza bude zaslána FDI.

– LF UK Plzeň – přednáška pro studenty 5. ročníku – MUDr. Houba

Dne 7. 11. 2012 proběhla za účasti MUDr. Chrze a MUDr. Houby přednáška pro studenty
5. ročníku LF UK v Plzni. Součástí byla beseda se studenty.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Černý

Dne 23. 10. 2012 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů. Řešila se témata týkající se všech zástupců, kteří se navzájem informovali o postupech ve svých sdruženích (kompetence praktických lékařů, úprava Jednacího řádu smírčího jednání, přeregistrace zdravotnického zařízení, kategorizace prací a výzva Asociace českých a moravským nemocnic). Zástupci KSL se rozhodli nepodpořit výzvu a nepřipojit se k prohlášení, které krizový štáb asociací nemocnic a dalších organizací vydal jako protest proti snižování lůžkové kapacity nemocnic.

– Webináře – MUDr. Odvody

Za poslední měsíc byly realizovány dva webináře. Dne 25. 10. 2012 s
MUDr. Vlastimilem Grausem ze Slovenska na téma „Súčasné možnosti radiodiagnostiky“, kterého se účastnilo 40 osob (technické problémy ze strany lektora byly v průběhu webináře odstraněny). Druhého webináře s MUDr. Tomášem Čáslavou, Ph.D. na téma „Využití implantátů v horní čelisti“ dne 1. 11. 2012 se účastnilo 72 posluchačů. Webinář byl zaměřen především na praktické zubní lékaře.

– Dental Project – MUDr. Chrz

Dne 24. 10. 2012 proběhlo jednání se společností Dental Project. Dohodnuto dodání rukavic, které budou použity při praktických kursech pořádaných ČSK (parodontologická chirurgie na prasečích čelistech).

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen, MUDr. Chrz, MUDr. Černý
– CED – doc. Zemen

Doc. Zemen zaslal na CED seznam literatury a časopisů zabývající se zubní tématikou v ČR.

– Vědecko-vzdělávací konference Rytro Podzim 2012 – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz se účastnil Vědecko-vzdělávací konference Rytro Podzim 2012, která se konala ve dnech 26. – 28. 10. 2012 v hotelu Południa v Rytru, Polsko. MUDr. Chrz a MUDr. Gašič převzali první vyznamenání Dr. A. J. Fortuny za spolupráci s Krakovskou komorou zubních lékařů.

– German Dental Days 2012 – MUDr. Černý

MUDr. Chrz a MUDr. Černý se účastnili slavnostního večera ke kongresu German Dental Days 2012, které pořádal Bundeszahnärztekammer ve Frankfurtu nad Mohanem dne
8. 11. 2012. Dr. Engel ocenil účast zástupců ČSK.

– Problematika amalgámu – MUDr. Chrz

Evropská komise řeší problematiku amalgámu. Oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti, odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí oslovilo ČSK a požádalo o konzultaci v souvislosti s účastí na zasedání Evropské komise a projednávání problematiky amalgámu. Některé země požadují zákaz používání amalgámu a naopak státy, které zastávají zdrženlivější názor, prosazují přechodné opatření s postupným omezováním užívání amalgámu do roku 2016.

3. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková
– Revizní komise zasedala dnes, tj. 16. 11. 2012. Mimo jiné projednávala otázku možného úniku e-mailových adres členů sněmu z registru ČSK.
4. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda
– Čestná rada nezasedala a další jednán je stanoveno na 14. 12. 2012.
– Dne 2. 11. 2012 se v Brně konalo školení znalců, které bylo pojato prakticky a s postřehy z praxe

5. Příprava 58. jednání sněmu ČSK
– Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2012 – RNDr. Švábová

RNDr. Švábová informovala o prezentaci, která bude přednesena na sněmu.

– Plnění úkolů ČSK za rok 2012 – MUDr. Černý

MUDr. Černý informoval o splnění a pokračování v úkolech ČSK roku 2012 podle témat: provozování stomatologického zdravotnického zařízení, vzdělávání, zdravotní péče, stavovská činnost, nesmluvní poskytovatelé.

– Hlavní úkoly ČSK v roce 2013 – MUDr. Černý

Hlavní úkoly ČSK v roce 2013 vyplývají z roku 2012 a současné problematiky podle témat: provozování stomatologického zdravotnického zařízení, vzdělávání, zdravotní péče, stavovská činnost, nesmluvní poskytovatelé (servisní činnost, kategorizace prací, generační výměna a další).
Představenstvo souhlasilo s předloženým návrhem hlavních úkolů ČSK v roce 2013. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Místa konání sněmů v roce 2013 – L. Císařová

Hotel Galant v Mikulově je pro 59. jednání sněmu ČSK v roce 2013 obsazen. L. Císařová navštívila kongresové hotely v Olomouci a Přerově a informovala o možnostech, kapacitě a zázemí navštívených hotelů. Z navštívených hotelů je doporučen hotel Jana v Přerově, který splňuje požadavky Komory na pořádání sněmu.
Představenstvo souhlasilo, aby na sněmu ČSK byl předložen návrh místa konání 59. jednání sněmu ČSK v hotelu Jana v Přerově. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo příspěvek z účtu klinik 2 žadatelům – stomatologickým klinikám, a to– na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– na úhradu nákladů na 4 odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo nevyhovělo žádosti 1 žadatele – stomatologické kliniky o přiznání příspěvku z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení kopírky/tiskárny pro potřeby PGS studentů. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

7. Různé
– Záštita konference InDent 2013 – MUDr. Chrz

Představenstvo souhlasilo s udělením záštity ČSK odborné části kongresu InDent 2013.

(PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Finanční podpora Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Představenstvo nevyhovělo žádosti Sdružení studentů stomatologie ČR o finanční podporu 2. ročníku mezinárodního studentského kongresu „International Dental Student Congress“. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)