Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 6. 11. 2015Informace z jednání představenstva ČSKHotel Primavera, Plzeň, 6. 11. 2015

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Proběhlo jednání se SÚKL k možnostem zprostředkování registrace zubních laboratoří provozovaných zubními lékaři pro získání přístupu ke GMDN kódům.

Diskutována byla i metodika SÚKL k zákazu používání bělicích přípravků s obsahem peroxidu vodíku vyšším než 6%.
Metodika SÚKL pro zařazování lékařských přístrojů do kategorií není a v dohledné době ani nebude zpracována.

– Dne 2. 11. 2015 proběhlo zasedání Odborného výboru PDD.
– Dne 19. 10. 2015 se zástupce Komory zúčastnil oslav svátku sv. Lukáše, patrona lékařů na Arcibiskupství pražském.
– ČSK obdržela nabídku od IPVZ na pořádání kurzů první pomoci pro zubní lékaře. Kurz zahrnuje pouze základy KPR a neobsahuje řešení náhlých příhod v zubní ordinaci. Náplň kurzu tak neodpovídá požadavkům ČSK.
– Dne 28. 10. 2015 se zástupce ČSK zúčastnil recepce na Pražském hradě u příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu.
– MUDr. Chrz poskytl záštitu prezidenta ČSK pro 5. ročník mezinárodního studentského stomatologického kongresu „IDSC 2016“, který proběhne 10. – 13. 3. 2016 v Brně.

2. Hodnocení PDD 2015, termín PDD 2016
– Proběhlo setkání Odborného výboru PDD ke zhodnocení letošního ročníku PDD (je třeba zlepšit úroveň odborného překladu, diskuse jsou nejpřínosnější ihned po skončení
přednášky, je třeba zlepšit funkčnost aplikací do mobilních zařízení, je třeba vyřešit nedostatečný prostor pro stánky firem, je třeba zlepšit prezentaci a propagaci PDD navenek vně budovy, kde se kongres koná).
– Odborný výbor navrhl spojit PDD 2016 s oslavami 25. výročí založení ČSK, je třeba zvýšit rozpočet na akci v roce 2016 vzhledem ke spojení s oslavami.

Představenstvo souhlasilo se změnou termínu kongresu PDD v roce 2016 na 15. – 17. 9. 2016 a spojení s oslavami 25. výročí založení ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

3. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Projednán přehled zpráv ze CED (Evropský den ostražitosti k antibiotikům, žádost o podporu stanoviska CED ke kompetencím dentálních hygienistek, žádost o zaslání kontaktů na národní dentální časopisy pro zasílání aktualit, tiskové zprávy národních asociací k uprchlické krizi) a FDI (žádost o zaslání odkazu na zprávu ČSK o průběhu Světového dne orálního zdraví 2015 v ČR, dopis od nově zvoleného prezidenta FDI Dr. Hescota).

4. Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2015 – RNDr. Švábová, MUDr. Řezáč
– Informace o plnění rozpočtu ČSK za první tři čtvrtletí letošního roku.
– Evidovány zvýšené náklady spojené s pořádáním dvou, v rozpočtu neplánovaných, školení (pro RK OSK a ČR a SČR OSK), na zvýšení příspěvků pro ČSK za členství
zahraničních organizacích a na překročení plánovaných výdajů na vybavení vzdělávacího střediska.
5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová
– Představenstvo přiznalo žadateli (členu Komory) příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, a cestovné související s jeho účastí na odborné stáži u prof. Dr. Jörga R. Struby, DDS, Dr Med Dent Habil, Dr.h.c. na Medical Center University of Freiburg – Center for Dental Medicine, Department of Prosthodontic Dentistry, Freiburg, Německo, v termínu 2. – 13. 11. 2015, a to až do výše 17.500,- Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 5 odborných publikací, a to až do výše 15.000,- Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)6. Novela ŘCVZL – MUDr. Houba, MUDr. Al Haboubi
– Projednáváno téma věkového omezení, které bylo schváleno na 63. jednání sněmu ČSK. Myšlenka celoživotního vzdělávání se neslučuje se stanovením jakýchkoliv věkových limitů, řád by se stal věkově a generačně diskriminační. Vzdělávání nelze vnímat jen jako bránu k získání bonusů, osvědčení je dokladem zájmu o obor a profesní růst.
– Věkový limit není obvyklý v žádném ze vzdělávacích systémů okolních zemí EU.
– Povinnost vzdělávat se je dána zákonem, pro ty, kdo se vzdělávat chtějí, by nemělo být překážkou akceptovat podmínky řádu, je třeba požádat sněm o revokaci rozhodnutí z minulého jednání.

7. Různé
– SÚKL trvá na návodech ke zdravotnickým prostředkům v českém jazyce, není třeba úřední či profesionální překlad, uživatel si může přeložit sám.

– Probíhá vyjednání o obsahu smluv s NTV AGE s.r.o. (dodavatel technické části nového webu ČSK) a Jakubem Sodomkou (dodavatel grafického zpracování). Jsou dojednány finanční podmínky, řeší se další detaily smluv a další postup prací.

– Plánované webináře – 16. 11. 2015 webinář MUDr. Georgieva, v prosinci 2015 proběhne webinář MUDr. Rouse a v lednu 2016 MUDr. Šustové.

– Aprobační zkoušky – Prezident Komory byl kontaktován Českou televizí, tématem byly mimo jiné aprobační zkoušky. Ze strany ministerstva zdravotnictví byly překvapivě aprobační zkoušky označené za bezproblémové.

– Profesní zkoušky – Představenstvo schválilo zařazení MUDr. Jaroslava Vostrejže, MUDr, Faeze Al Haboubiho, MUDr. Taťány Vrbkové a MUDr. Roberta Houby, Ph. D., do seznamu zubních lékařů, které lze jmenovat členy zkušební komise u profesní zkoušky. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 4)

– Pozvánka na odbornou konferenci – ČSK obdržela pozvánku na odbornou konferenci „Lepší zdravotní péče? Propojená péče“ pořádanou dne 24. 11. 2015 od 10:00 hod. v
hotelu Clarion v Praze. Zástupce ČSK se konference zúčastní.

– Návrh nové skladby vzdělávacích kurzů pro získání Osvědčení PZL – MUDr. Al Haboubi

Skupina pro vzdělávání předložila členům představenstva na vědomí návrh na novou skladbu vzdělávacích kurzů pro získání Osvědčení PZL v souvislosti s připravovanými změnami v systému celoživotního vzdělávání ČSK.

8. Registr zdravotnických prostředků – podpora členů Komory – MUDr. Chrz, Mgr. Slavík
– Každý výrobce individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků je podle zákona povinen ohlásit svoji činnost výrobce; ohlášení musí obsahovat určení generické skupiny vyráběných zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím kódů GMDN. Přístup do databáze GMDN je pro výrobce zpoplatněn, ČSK má tento přístup bezplatný a je oprávněna kódy GMDN použít pro potřeby svých členů.
– Nový zákon o zdravotnických prostředích převedl agendu registrace výrobců zdravotnických prostředků z MZ ČR na SÚKL. Výrobci, kteří byli registrováni u MZ ČR, jsou povinni ohlásit svoji činnost do Registru zdravotnických prostředků do 31. března 2016.
– Představenstvo schválilo realizaci podpory členů ČSK, kteří jsou výrobci stomatologických výrobků, při plnění jejich ohlašovací povinnosti podle zákona o zdravotnických prostředcích. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)