wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 7. 11. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 7. 11. 20141. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba
– Ministerstvo zdravotnictví

· Návrh vyhlášky o externím hodnocení kvality a bezpečí ambulantní péče, MUDr. ChrzExterní hodnocení kvality a bezpečí ambulantní péče je pro poskytovatele zdravotních služeb v současné době dobrovolné. ČSK obdržela od MZ ČR podklady vnitřního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky o externím hodnocení kvality a bezpečí ambulantní péče včetně důvodové zprávy k připomínkování. Tato vyhláška přináší administrativní zatížení a měla by být cílena především na lůžková a velká zdravotnická zařízení. Této problematice je nutné se dále věnovat.

– PDD – kongres, workshopy, výstava, doprovodný program

· Dne 13. 10. 2014 se konalo jednání Odborného výboru PDD. Proběhlo předběžné hodnocení tohoto ročníku (712 účastníků) včetně diskuze o termínech a tématech kongresu roku 2015 (problematika horního laterálního úseku).
· 2. český den zdravých zubů proběhl v Praze, Brně, Ostravě a Plzni ve spolupráci s Českým rozhlasem a společností Colgate. Malá účast veřejnosti byla v Ostravě a Plzni. Český rozhlas v Hradci Králové neměl možnost poskytnutí prostoru pro veřejnost, ale zabezpečil rozhlasový studiový vstup s MUDr. Šustovou.
· Doprovodný programu PDD – výstavy se zúčastnilo 22 firem, uskutečnilo se 14 workshopů, kterých se účastnilo 248 zubních lékařů.
· Úspěšně proběhly Dny dětské prevence, které byly pořádány ve spolupráci s organizátorkou projektu Zdravý zoubek Mgr. Stejskalovou a studentek dentální hygieny. Akce se účastnilo cca 300 dětí. I v letošním roce byla firmou DentUnit zapůjčena zubní souprava.

– Účast členů představenstva na akcích v ČR

· 24. – 25. 10. 2014 – The 5th Dentis World Implant Symposium, Kongresové centrum Praha. Symposium pořádala společnost Asklepion – Trade s.r.o. a ČSK zastupoval MUDr. Jakl. Akce se účastnilo cca 180 účastníků a byla kladně hodnocena. Přednášky byly vedeny v anglickém jazyce.

– Různé

· Dne 15. 10. 2014 se účastnil MUDr. Chrz natáčení pořadu Černé ovce. Tématem rozhovoru byla dětská péče, zejména neochota některých zubních lékařů převzít do péče děti. Autorizace rozhovoru byla odmítnuta.
· Dne 16. 10. 2014 byl představen projekt společnosti Media Network s.r.o. zpravodajský web Zdravotnickýdeník.cz. Jedná se o další zdravotnický informační kanál; šéfredaktorem je MUDr. Tomáš Cikrt.
· Dne 21. 10. 2014 proběhla tisková konference k zahájení činnosti Kanceláře ombudsmana pro zdraví, kde byl veřejnosti představen nezávislý a nepolitický projekt Nadačního fondu Stránský. Zakladatelem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je MUDr. Martin Jan Stránský. Projekt klade důraz na sjednocení důležitých informací nejen pro pacienty, ale i zdravotnické pracovníky, na nezávislost i schopnost nashromáždit a nabízet informace z různých zdrojů. Chce pomáhat občanům i zdravotnických pracovníkům v oblasti práva a povinnosti vyplývající z právního řádu ČR vč. nabídky právního poradenství (www.ombudsmanprozdravi.cz, kancelář Národní 11, Praha 1).
· Koalice soukromých lékařů (KSL) – PSP ČR projednává novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se týká se zveřejňování textu smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami včetně cenových dodatků. Touto novelou může vzniknout technický problém, neboť dodatek by byl účinný až po jeho zveřejnění (cca 2 – 3 měsíce od podpisu dodatku). KSL zaslala své nesouhlasné stanovisko všem poslancům PSP ČR.

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen
– Zprávy ze zahraničních cest

Dne 9. 10. 2014 se doc. Zemen za ČSK účastnil jednání Meeting CED: Communications officers, v Bruselu. Tématem jednání byl aktuální stav CED struktur, politiky a postupů; aktualizovaný přehled CED komunikačních aktivit v roce 2014 a návrh aktivit na rok 2015; na závěr otevřená diskuze a výměna informací o komunikačních aktivitách v národních dentálních asociacích (sociální sítě v žádné ze zúčastněných zemí nejsou využívány). Podrobněji ve zprávě z cesty.

– Dotazníky a zprávy

Podány informace o činnostech, zprávách a zpracovaných dotaznících z FDI a CED. Odpovězen byl také dotazník CED k etickému kodexu týkající se i národních etických kodexů.

– Zubní amalgám v EU: Evropská Komise vyhlásila veřejnou konzultaci na téma ratifikace Minamatské úmluvy o rtuti

Minamatská úmluva je celosvětová úmluva na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nežádoucími účinky rtuti. Byla dohodnuta na pátém zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru dne 19. 1. 2013 v Ženevě. Konzultace trvá od 14. 8. 2014 do 14. 11. 2014. Cílem této konzultace je získat postřehy zúčastněných stran o konkrétních otázkách týkajících se provádění Minamatské úmluvy o rtuti. Výsledky konzultací budou použity jako podněty pro přípravu posouzení dopadů zahrnující specifické klíčové oblasti, ve kterých by měly být změněny právní předpisy EU. V EU pokračuje debata o zubním amalgámu, který patří k jednomu z produktů, kterými se Minamatská úmluva o rtuti zabývá. Úmluva navrhuje seznam opatření, která mají být přijata smluvními stranami s cílem postupně snižovat jeho použití. Podrobnosti viz materiál.

– Výzva k veřejné konzultaci SCENIHR

Zubní amalgám versus kompozitní výplň a problematika neodzkoušených nových materiálů. Téma konzultováno také s MZ ČR. O dalších postupech a materiálech z MZ ČR bude ČSK informována.

– doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph. D. zastupovala ČSK ve dnech 6. – 8. 10. 2014 na jednání CECDO & WHO Meeting v Římě.

3. Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2014 – RNDr. Švábová

Procentní plnění rozpočtu roku 2014 (výdaje 54,8%, příjmy 85,7%) odpovídají plnění rozpočtu za období 1–9/2013, 2012.

4. Příprava 62. jednání sněmu ČSK

Představenstvo schválilo hlavní úkoly pro rok 2015. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Návrh novely přílohy č. 1 ŘCVZL – e-learningové kurzy – MUDr. Houba

Představenstvo schválilo návrh novely přílohy č. 1 ŘCVZL tak, že Forma 5 zní:

FORMA 5 – E-LEARNING
Činnost: E-learningové vzdělávací kurzy

Způsob vykázání: Potvrzení o úspěšně složeném testu z e-learningového kurzu na vzdělávacím portálu ČSK, nestanoví-li představenstvo komory při registraci kurzu jinak.
Hodnota: 2 kredity za úspěšně složený test e-learningového kurzu, nestanoví-li představenstvo komory při registraci kurzu jiný počet kreditů. Maximálně 15 kreditů za vzdělávací cyklus. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

6. Žádost o registraci vzdělávací akce pořádané v zahraničí v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělení kreditů.

Představenstvo registrovalo vzdělávací akci CAD/CAM vzdělávací kurz, Glashütte, Německo, 8. 11. 2014 v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo 5 kreditů. (PRO – 10; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 4)

7. Žádost o akreditaci

Představenstvo uděliloe pracovišti Centrum zubní implantologie – MUDr. Jiří Krug, Ph.D. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 12. 10. 2014 do 11. 10. 2019. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice, 1. LF UK – VFN, Praha příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na dvě odborné publikace, a to až do výše 7.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice, LF MU a FN u sv. Anny v Brně příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na šest odborných publikace, a to až do výše 15.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice, LF UK v Plzni příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na dvě odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

9. Žádost o úplné prominutí ročního členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo prominulo člence ČSK roční členský příspěvek na rok 2014 ze zdravotních důvodů. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Novela opatření představenstva – MUDr. Vostrejž

Představenstvo schválilo opatření představenstva OP 3/2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, v tomto znění:Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I

Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, ve znění OP1/2013 a OP6/2013, se mění tak, že v odstavci 1. Zařazení do základní odborné přípravy se na konci druhé věty vkládá středník a slova „uchazeče lze zařadit i zpětně, nejdříve však ke dni konání první vzdělávací akce s tématem uvedeným v bodu 2 písm. a) položce 1 – 16 tohoto opatření, které se uchazeč zúčastnil“.

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 7. 11. 2014 a nabývá účinnosti vyhlášením. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Webináře – MUDr. Benko

Dne 6. 11. 2014 se uskutečnil webinář na téma „Aktuální právní otázky provozování zubní praxe“, který vedl Mgr. Jiří Slavík. Kapacita přístupů byla plně vyčerpána. Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce. Webinář v prosinci 2014 povede doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

12. Různé
– „Běh stomatologů“, CACAN CZ, s.r.o. – Mgr. Sladkovská

Představenstvo nesouhlasilo s udělením záštity nad akcí „Běh stomatologů“ a schválilo bezplatnou propagaci této akce v jednom čísle časopisu LKS a na webové stránce ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Český návod k přístrojům v zubní ordinaci – MUDr. Petr Mlejnek, MUDr. Jaroslav Vostrejž

Návod v cizím jazyce, a to ani slovenském, není možný. Je striktně vyžadován návod od distributora v českém jazyce. Nelze akceptovat ani ověřený překlad.