Jednání představenstva ČSK, Plzeň, 8. 11. 2013Informace z jednání představenstva ČSK,
Hotel Primavera – Plzeň, 8. 11. 2013

1. Informace za uplynulé období
– Financování stomatologické péče v roce 2014 – Jednání na MZ ČR a VZP ČR – MUDr. Chrz

– Dne 25. 10. 2013 proběhla schůzka zástupců Zubohradu s náměstkyní pro zdravotní pojištění, která má v kompetenci přípravu úhradové vyhlášky pro rok 2014, k financování stomatologické péče v roce 2014. V přípravě vyhlášky došlo ke zpoždění a prozatím nebyla předána k připomínkování. Důvodem zpoždění je zřejmě výrok Ústavního soudu, který je v současné době hodnocen právníky.
– Vzhledem k nastalé situaci s financováním zubní péče se dne 4. 11. 2013 uskutečnila schůzka zástupců Zubohradu s generálním ředitelem VZP ČR. Stále probíhají jednání o získání a rozdělování financí.

– Jednání se zdravotními pojišťovnami – MUDr. Chrz

Dne 1. 11. 2013 zástupci Zubohradu projednali na ZP MV ČR novou verzi rámcové smlouvy. Proti předcházející smlouvě došlo k změnám terminologie, aby smlouva byla v souladu s příslušnou legislativou. Příloha č. 2 smlouvy ZP MV ČR je totožná s přílohou č. 2 smlouvy VZP ČR.

– Koalice soukromých lékařů (KSL) – MUDr. Chrz

Uskutečnilo se několik jednání KSL vč. mimořádného jednání dne 29. 10. 2013 k úhradové vyhlášce. Výsledkem tohoto jednání bylo zaslání Otevřeného dopisu ministru zdravotnictví dne 1. 11. 2013. V odpovědi pana ministra je kromě jiného uvedeno, že úhrady výkonů v ambulantní péči neklesnou v příštím roce pod úroveň referenčního období, tedy roku 2012, a že hlavním cílem je mj. stabilizovat situaci v těch nemocnicích, které se vlivem různých faktorů dostaly do vážné ekonomické situace.
Podpora společného jednání KSL byla vyjádřena také na Kongresu SPLDD ČR dne 2. 11. 2013.
Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta Komory podepsat za Komoru Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů ministru zdravotnictví ze dne 1. listopadu 2013. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– webinář

Dne 7. 11. 2013 se uskutečnil webinář na téma „Zubní implantologie“ s MUDr. et MUDr. Jiřím Krugem, Ph.D., kterého se účastnilo 95 posluchačů. Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.

2. Zahraniční činnost
Zahraniční korespondence – doc. Zemen
– Byly vyřízeny a administrativně zpracovány zprávy, národní zpráva a dotazníky z CED.
– V Evropské komisi se hovoří o převedení bělících prostředků z kosmetických mezi zdravotnické prostředky, avšak je problematické toto zakomponovat do legislativy jednotlivých zemí. Na toto téma proběhlo i jednání ČSK se zástupkyní ČR v Evropské komisi pro kosmetické prostředky.
– Dne 25. 10. 2013 nabyla účinnosti směrnice 2011/24/EU o právech pacientů při přeshrační péči o zdraví a k tomuto datu měla být všemi státy EU implementována do národní legislativy (v ČR se implementace nestihla). Jakékoli překážky a nedodržení směrnice mohou být pacientem oznámeny Evropské komisi na SANCO-Cross-Border-Healthcare@ec.europa.eu.
– CED zaslala svým členům žádost o podporu při projednávání směrnice o zdravotnických prostředcích, která prošla Evropským parlamentem a je předána Evropské radě k projednání dne 19. 11. 2013. Mezi implantované zdravotnické prostředky mohou být zahrnuty také výplně a protetické výrobky, což by mělo závažný administrativní i finanční dopad na zdravotnické zařízení. CED se snaží prosadit vyjmutí výplní a protetiky z této směrnice a jejich ponechání v individuálně zhotovovaných výrobcích.3. Plnění rozpočtu ČSK 1-9/2013 – RNDr. Švábová

RNDr. Švábová informovala o jednotlivých položkách plnění rozpočtu ČSK za období 1–9/2013. Plnění rozpočtu za uvedené období je v souladu s plánem.

4. Představenstvo schválilo hlavní cíle pro funkční období 2013-2017 a úkoly pro rok 2014, které budou předloženy sněmu ČSK ke schválení. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)5. Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK pro rok 2014 vč. přílohy č. 1 Finančního řádu a honorářového sazebníku na rok 2014, které budou předloženy sněmu ČSK ke schválení. (PRO – 13; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)

6. Návrh novely Opatření představenstva ČSK OP č. 1/2009 – MUDr. Chrz

Navrhované změny v předepsaných tématech č. 6. a č. 16.
Představenstvo schválilo Opatření představenstva ČSK č. OP /6/2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, ve znění opatření představenstva ČSK č. OP 1/2013. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

7. Představenstvo schvaluje návrh programu 60. jednání sněmu ČSK (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)8. Registrace vzdělávacích akcí – MUDr. Benko

Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci „Implantologie a augmentační postupy v běžné praxi“, termín a místo konání: 12. – 19. 1. 2014, Passo del Tonale, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo registrovalo vzdělávací akci „Competence in Esthetics“, termín a místo konání: 15. – 16. 11. 2013, Vídeň, Rakousko, v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo jí 2x 5 kreditů. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

Představenstvo udělilo pracovišti Dentavia MUDr. Pavla Vlnaře akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 8. 11. 2013 do 8. 11. 2013. (PRO – 13; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)

9. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 4 odborné publikace, a to až do výše 15.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Žádost o půjčku ze sociálního fondu – MUDr. Řezáč

Představenstvo nevyhovělo žádosti žadatele o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Představenstvo schválilo redakční radu časopisu LKS pro funkční období 2013 – 2017 ve složení: Doc. MUDr. Marie Bartoňová, MUDr. Jan Černý, MUDr. Robert Houba, Ph.D., prof. et prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Jan Streblov, MUDr. Michal Dudek, Ph.D., MUDr. Michal Straka, CSc. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)12. EBSCO – přístup k elektronickým časopisům – MUDr. Benko

Bylo zjištěno, že individuální přístup s omezenou nabídkou, ale za nižší cenu nabízí také Národní technická knihovna. Zadán úkol porovnat nabídku EBSCO a Národní technické knihovny k přístupu k elektronickým zahraničním časopisům.

13. Návrh prohlášení sněmu k financování ambulantní péče v roce 2014 – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz předložil návrh textu prohlášení sněmu ČSK, který vychází z Otevřeného dopisu ministru zdravotnictví KSL.
Představenstvo schválilo text návrhu a jeho předložení na 60. jednání sněmu ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)