Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. 10. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 10. 10. 2014

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

· Dne 7. 10. 2014 se proběhla 6. schůze podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku Výboru pro zdravotnictví v PSP ČR. Téma jednání: Číselníky zdravotních pojišťoven, zpětné bonusy – přednesl zástupce VZP náměstek MUDr. JUDr. Petr Honěk; Transparenční novela zákona 48/1997 (zveřejňování smluv a smluvních ujednání) – přednesl náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA a JUDr. Ondřej Dostál.

– Ministerstvo zdravotnictví

· Specializace v zubním lékařství – dne 6. 10. 2014 proběhlo jednání s náměstkem pro zdravotní péči MZ ČR o připravované novele zákona č. 95/2004 Sb., konkrétně o specializacích v zubním lékařství. Dle vyjádření pana náměstka by neměly být nové specializace v zubním lékařství zaváděny. Na základě jeho žádosti ČSK následně zaslala písemné zdůvodnění, proč není vhodné zavedení nových specializací v zubním lékařství.O této problematice proběhlo též jednání s předsedou České parodontologické společnosti, který požádal o prezentaci k novele zákona č. 95/2004 Sb. na jednání představenstva.Představenstvo pozvalo předsedu České parodontologické společnosti na jednání představenstva ČSK v lednu 2015. (PRO – 11; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).· Novela zákona o specifických zdravotních službách – dne 1. 10. 2014 obdržela ČSK od ředitelky odboru zdravotních služeb MZČR informaci o pozastavení legislativního procesu z důvodu zpracování analýzy týkající se pracovně lékařských služeb. Pokračování novelizace se očekává v druhé polovině roku 2015.
· Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a návykovými látkami, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb. ČSK připomínkovala návrh, který mimo jiné ukládá všem provozovatelům, aby vykázali ze zdravotnického zařízení osoby pod vlivem návykové látky. Současně ukládá povinnost všem zdravotnickým pracovníkům provádět vždy orientační vyšetření na ovlivnění návykovou látkou.
· Dohodovací řízení pro rok 2015 – ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZČR zaslala vyjádření ke stanovisku Zubohradu k vetu dohody Dohodovacího řízení pro rok 2015. MZ ČR si vyžádá ke sporným bodům také vyjádření poskytovatelů akutní lůžkové péče. Znění dohody vzešlé z dohodovacího řízení se pokusí zohlednit při tvorbě nové úhradové vyhlášky pro rok 2015, aby bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany.Právník Asociace nemocnic ČR požádal ČSK o jednání k této problematice.

– Zdravotní pojišťovny

· Dne 8. 10. 2014 ředitel Pojišťovny VZP, a. s. (dceřiná společnost VZP, která poskytuje pojištění cizincům) informoval o nových produktech této pojišťovny včetně pojištění profesní odpovědnosti. VZP v některých krajích již rozesílá současně s vyúčtováním leták s nabídkou profesního pojištění.

– Kooperativa pojišťovna, a. s.

· Dne 29. 9. 2014 proběhlo jednání s pověřeným ředitelem úseku pojištění majetku a odpovědnosti Kooperativa a.s., o spolupráci ČSK a Kooperativy pojišťovny, a.s.

– ÚZIS – Národní registr zdravotnických pracovníků

· Dne 22. 9. 2014 proběhlo jednání s ředitelem ÚZIS, který informoval o připravovaných změnách v činnosti ÚZIS a o připravovaném Národním registru zdravotnických pracovníků.Představenstvo pozvalo ředitele ÚZIS na jednání představenstva v únoru 2015. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Koalice soukromých lékařů

· Jednání KSL dne 7. 10. 2014 se účastnil i prezident České lékárnické komory, který zde informoval o záměru České lékárnické komory zakotvit farmaceuta jako nositele výkonu do zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

– Kongres PDD a doprovodný program

· Kongres PDD 2014, praktické workshopy a výstava firem se konaly v prostorách Národního domu na Vinohradech ve dnech 2. – 3. 10. 2014. Dle předběžných výsledků se zaregistrovalo cca 700 účastníků, z toho 560 – 590 platících účastníků (zubních lékařů, studentů, zdravotních sester a dentálních hygienistek).
Dne 13. 10. 2014 zasedá odborný výbor a bude se zabývat hodnocením akce.
· 2. český den zdravých zubů pořádala ČSK ve spolupráci s Českým rozhlasem a Sdružením studentů stomatologie ve čtvrtek 2. 10. 2014 od 10:00 do 16:00 hod. před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 a v rozhlasových studiích ČRo v Plzni, Ostravě a Brně; v Hradci Králové byly informace v ranním vysílání. Akce byla připravována ve spolupráci se společností Colgate a s podporou značky Orbit.
· Mezinárodní workshop na téma Specializace v zubním lékařství se konal dne 3. 10. 2014 v Apolence (účastníci: W. Doneus – Rakousko, P. Engel – Německo, P. Väli – Estonsko, I. Gera – Maďarsko, J. Gašič a M. Ursíny – Slovensko, D. Kościelniak – Polsko, Dr. Chrz, Dr. Houba, doc. Zemen, Dr. Černý). Došlo ke vzájemné shodě, aby nové specializace nebyly zaváděny.

– Různé

· Dne 22. 9. 2014 byla projednána finanční podpora ČSK časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
· Dne 6. 10. 2014 se konala v prostorách Apolenky vernisáž nové výstavy fotografií z Indie MUDr. Jiřího Kruga a MUDr. Roberta Vondrušky.
· Na závěr jednání Redakční rady LKS dne 6. 10. 2014 proběhl křest knihy „Etiopatogenese parodontitid a jejich vztah k systémovým onemocněním“ autora MUDr. Michala Straky, CSc. ze Slovenska.

– Účast členů ČSK na akcích v ČR a v zahraničí

· Mezinárodní kongres „Slovenské dentálne dni 2014“, 25. – 27. 9. 2014, Bratislava – MUDr. Chrz
· 6. kongres České endodontické společnosti, 27. 9. 2014, Praha – MUDr. Řezáč.
· Konference zdravotní pojištění a ústavnost, 7. 10. 2014, Brno – MUDr. Vostrejž. Poplatky ve zdravotnictví, nadstandardní zdravotní péče, regulace úhrad poskytovatelům od zdravotních pojišťoven. Lektoři: JUDr. Jiří Nykodým – advokát a emeritní soudce Ústavního soudu, JUDr. Radek Policar – náměstek pro právní služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu Brno, JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (advokát specializovaný na medicínské právo).
· CECDO & WHO, 6. – 8. 10. 2014, Řím – doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
· CED Communications Officers, 9. 10. 2014, Brusel – doc. Zemen.

2. Webové stránky Dentforum.cz – Ing. Škrdlantová

Ing. Martina Škrdlantová na základě předcházejícího jednání dne 23. 9. 2014 zaslala návrh spolupráce při správě webových stránek Dentforum.cz (viz materiál). Na dnešním jednání, tj. 10. 10. 2014, prezentovala webové stránky, které spravuje, analýzu webových stránek Dentforum.cz a návrh jejich změn.

Představenstvo schválilo zachování webových stránek Dentforum.cz (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2), zhodnotí provoz zrekonstruovaných webových stránek Denforum.cz k 30. 6. 2014. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2) a pověřilo MUDr. Chrze, MUDr. Houbu, MUDr. Řezáče a MUDr. Trojana sjednáním podmínek spolupráce s Ing. Škrdlantovou. (PRO – 10; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 4).

3. Zahraniční činnost – potvrzení účasti na akci – MUDr. Chrz

· CED General Meeting, 21. 11. 2014 Brusel – za ČSK se zúčastní MUDr. Houba a MUDr. Zemen

4. Žádost o udělení pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt ústní voda LISTERINE® TOTAL CARE. ( PRO – 12; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 0)

5. Návrh novely ŘCVZL a přílohy č. 1 finančního řádu – mat. 102/2014, MUDr. Houba, MUDr. Al Haboubi

Návrh novely ŘCVZL obsahuje změny textu u § 5 Zvláštní podmínky pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař; § 8 Zvláštní podmínky pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg; § 9 Rozšířená odborná příprava; § 12 Kreditní systém; § 14 Vydání druhého a dalších Osvědčení odbornosti; § 15 Vydání Osvědčení odbornosti po přerušení celoživotního vzdělávání; § 16 Výjimečné vydání Osvědčení odbornosti a Formy vzdělávání – Forma 1 – Obecná činnost.

Představenstvo schválilo návrh novely řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů a přílohy č. 1 finančního řádu (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

6. Příprava 62. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo návrh programu 62. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).Představenstvo schválilo návrh novely Organizačního řádu ČSK v části Příloha č. 1 finančního řádu (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

7. Různé
· Dodatky VZP k bonifikacím – MUDr. Chrz, MUDr. Trojan

VZP v některých krajích začala rozesílat dodatky bez konzultace se Zubohradem. Metodika VZP je přislíbena k dodání do pondělí 13. 10. 2014

· Lékařské informační centrum – nabídka pro účast při výzkumu – MUDr. Chrz

ČSK obdržela nabídku na zpoplatněnou účast v reprezentativních sociologických výzkumech občanů nebo lékařů ČR, které budou realizovány v listopadu – prosinci 2014. ČSK této nabídky nevyužije.

· The 5th Dentis World Implant Symposium, 24. – 25. 10. 2014, Kongresové centrum Praha – Asklepion-Trade s.r.o., Area Manager Tomáš Rathouský. Za ČSK se zúčastní MUDr. Jakl.· Koordinační rada při kongresu MEFANET 2014, 27. 11. 2014 Brno – MUDr. Vostrejž

Za ČSK se zúčastní MUDr. Vostrejž.