wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. - 11. 2. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. – 11. 2. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,Praha, 10. – 11. 2. 2012

1. Informace za uplynulé období
– Ekonomicky náročnější varianta (ENV) ve stomatologii – jednání se zástupcem Stomatologické společnosti ČLS JEP – MUDr. Chrz

Stomatologická společnost ČLS JEP byla oslovena MZ ČR stejně jako ostatní odborné společnosti, aby se vyjádřila k ENV v zubním lékařství. Připravovaný materiál by měl být ve fázi dokončování. Zástupce SP ČLS JEP přislíbil zaslání vypracovaného materiálu. Při jednání zástupce SP ČLS JEP potvrdil shodný názor s ČSK, že systém, ve kterém by byly výkony v zubním lékařství částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a částečně dopláceny pacientem, je nevhodný. Vhodnější je striktní rozdělení na péči hrazenou a nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Chrz

V rámci PDD 2012 je zájem zaměřit se zejména na mladé zubní lékaře a současně dát prostor i studentům. V této souvislosti osloveny jednotlivé fakulty a i Sdružení studentů stomatologie ČR za účelem zajištění přednášejících z řad studentů. Osloveni byli také slovenští zubní lékaři.

– Úhrada kódů 00972 a 00975 vykázaných v prosinci 2011 – MUDr. Chrz

Představitelé zdravotních pojišťoven na jednání se Zubohradem přislíbili, že se budou možností úhrady kódů 00972 a 00975 vykázaných za měsíc prosinec 2011 vážně zabývat.

– Způsob uložení zbylých pamětních medailí z oslav 20. výročí ČSK – RNDr. Švábová

Na základě rozhodnutí sněmu ČSK bylo dohodnuto vytvoření skleněné vitríny v prostorách recepce Apolenky, do které bude vloženo razidlo, sádrový model a zbylé medaile.

– ČRo 1 – Radiožurnál – přenos HIV – MUDr. Chrz

Ze strany veřejnosti a médií bylo mnoho dotazů a spekulací o možnosti přenosu infekce HIV při zubním ošetření v souvislosti s úmrtím ostravského zubního lékaře, u kterého bylo vysloveno podezření z propuknutí onemocnění AIDS. Obavy veřejnosti zvýšilo i doporučení ostravské hygienické stanice, aby si pacienti, kteří byli tímto zubním lékařem ošetřováni a kteří se obávají o své zdraví, nechali provést test na přítomnost viru HIV. Na toto téma se dne 23. 1. 2012 v 18:10 hod. zúčastnil MUDr. Chrz vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu spolu s Ondřejem Dostálem, právníkem z Platformy zdravotních pojištěnců ČR o.s. Zdravotníci nejsou povinni být kontrolováni a testováni na přítomnost viru HIV, jak by si přála laická veřejnost.

– Webináře – MUDr. Černý, MUDr. Odvody

MUDr. Černý pozitivně zhodnotil webináře v roce 2011 a informoval o úspěšném pokračování i v roce 2012. Na letošních webinářích bylo přihlášeno vždy 70 – 80 účastníků.
Webináře realizované v tomto roce: 5. 1. 2012 webinář s doc. Ivančakovou „Úrazy zubů u dětí“ – 2. část; 24. 1. 2012 webinář s Dr. Danielou Sever (USA) „Poruchy spánku z pohledu stomatologa“. 2. 2. 2012 webinář s MUDr. Benkem „Implantologie“, který sledovalo cca 70 účastníků včetně prof. doc. MUDr. Erdelského, MUDr. Gašiče (oba Slovensko) a Dr. Tigrid (Francie).
Další webináře jsou nasmlouvané do září 2012. Do plánu budou aktuálně zařazeny přednášky týkající se legislativních změn.

– Setkání s předsedy OSK – MUDr. Chrz

Dne 27. 1. 2002 proběhlo setkání předsedů OSK v Praze v Národním domě na Vinohradech (dvě skupiny) a další týden dne 3. 2. 2012 v Olomouci. Součástí programu byly informace k reformní legislativě, k metodice ČSK k výběru regulačních poplatků, úhradová vyhláška, nový odkaz na webové stránce ČSK Nebojme se reformy, spolupráce oblastních komor s kanceláří ČSK.

– Přednáška pro revizní lékaře – MUDr. Černý

Dne 10. 2. 2012 proběhla v učebně ČSK přednáška pro revizní lékaře zdravotních pojišťoven na téma vykazování parodontologických kódů. Zastoupeny byly i zdravotní pojišťovny ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Cílem bylo sjednocení výkladu a názorů k vykazování zdravotní péče. Bylo dohodnuto, že budou připraveny další přednášky na téma parodontologie, chirurgie a popř. i dalších suboborů zubního lékařství.

– Zákon o profesních komorách – MUDr. Chrz

Mgr. Dana Jurásková, PhD., ředitelka VFN a předsedkyně Asociace sester oslovila 26 organizací sdružujících pracovníky nelékařských zdravotnických profesí, aby se podílely na vzniku Komory nelékařů. Pokud by taková komora vznikla, měla by odhadem přibližně 150 000 členů. Objevují se informace, že by se činnost komory nelékařů měla řídit stejným zákonem, kterým jsou zřízeny Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora (zákon č. 220/1991 Sb.). S tímto záměrem stávající zdravotnické komory nesouhlasí.
V této souvislosti ČSK obnovila jednání s poslanci o samostatném zákonu o ČSK.

2. Informace čestné rady ČSK – MUDr. Liberda

Podle platného zákona a Disciplinárního řádu ČSK nemůže ČR ČSK při udělení disciplinárního opatření „podmínečné vyloučení z ČSK“ a „vyloučení z ČSK“ stanovit podle závažnosti provinění dobu, po které bude toto disciplinární opatření zahlazeno. ČR ČSK by považovala za vhodné, pokud by takovou možnost měla.

3. Zahraniční činnost – doc. Zemen

Za minulé období byly zpracovány dva dotazníky, z Portugalska a Andaluské odborné společnosti. Členové FDI obdrželi FDI News.

4. Návrh novely § 16 do vyhlášky 55/2011 Sb. – MUDr. Chrz, MUDr. Novický

Členové představenstva zaslali připomínky k návrhu § 16 vyhlášky 55/2011 Sb., které zpracoval MUDr. Novický. Nejčastější připomínky se týkaly zejména odst. (2) a (3) k provádění uzavřené kyretáže, neinvazivního pečetění fisur, zhotovování RTG snímků, odstraňování retenčních míst plaku, úpravy povrchu nevyhovujících výplní. Některé úpravy textu jsou ke zvážení a diskuzi včetně návrhu změny členění celého textu na úkony, které lze provádět samostatně, na úkony prováděné pod odborným dohledem lékaře a ostatní.

5. Návrh redakční rady LKS na elektronickou webovou verzi časopisu LKS – MUDr. Černý

Smyslem projektu je vytvořit digitální paralelu tištěnému časopisu, a to zejména s cílem podchytit prostřednictvím moderního média tu část čtenářů, kteří jsou na tuto formu komunikace zvyklí a považují ji za primární. Byl připraven harmonogram. V rozpočtu ČSK na rok 2012 je vyčleněna částka na realizaci.

6. Distribuce LKS – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Distribuci časopisu LKS zajišťuje společnost Helma Beta spol. s r.o. Z důvodu finančních úspor pro distribuci využívala v roce 2011 služeb společnosti Mediaservis. Vzhledem k nárůstu nedoručených časopisů společností Mediaservis a nové výhodnější finanční nabídce a větší záruce České pošty v doručitelnosti je pro rok 2012 vhodné využít pro distribuci časopisu LKS opět služeb České pošty. Znamená to nárůst nákladů o cca 100.000 Kč/rok.

Představenstvo změnu distributora schválilo. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0).

7. Krakdent – MUDr. Chrz

ČSK obdržela od Polské komory stomatologů pozvání pro 2 osoby k účasti na 20. stomatologickém veletrhu Krakdent® v Krakově ve dnech 8. – 10. 3. 2012. V rámci veletrhu Krakdent® se 10. 3. 2012 uskuteční jubilejní XI. ročník Mezinárodní konference DENTAL SPAGHETTI na téma „Plánování v estetice – hledisko různých specializací“.
Pro vedení ČSK jsou rezervovány 2 VIP pozvánky

8. Mezinárodní kongres Sdružení studentů stomatologie ČR – záštita prezidenta ČSK – MUDr. Chrz

Sdružení studentů stomatologie ČR požádalo prezidenta ČSK o záštitu nad Mezinárodním studentským stomatologickým kongresem, který se koná 29. 3. – 1. 4. 2012 v Brně. Prezident ČSK jim záštitu poskytl.

9. Prolongace smlouvy k pronájmu s firmou AdobeConnect –MUDr. Odvody

ČSK využívá software především pro webináře, ale i pro jednání pracovních skupin, kde přináší jak úspory v administrativě, tak i v nákladech.
Představenstvo souhlasilo s prodloužením smlouvy s firmou AdobeConnect od 1. 7. 2012 do 1. 7. 2013 (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Interdisciplinární akademie – MUDr. Odvody

Projekt interdisciplinární sekce v rámci PDD. Předložený projekt Interdisciplinární akademie má být zaměřen na vzdělávání všeobecných lékařů a lékařů specialistů navzájem interaktivní formou. Základní ideou Interdisciplinární akademie je vzájemné poskytování vzdělávání v oblastech, kde se zdravotní péče prolíná.

11. Dohoda o vedení zdravotnické dokumentace, sjednocení a stanovení minimálního obsahu zápisu vybraných kódů odbornosti 014 – MUDr. Chrz

Návrh zpracovala VZP v souvislosti se zavedením nového kódu Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce (00900), se změnou názvu a textu kódu 00902 (nyní Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku). Bude projednáno na stomatologické komisi ZP.

12. Změna daňových zákonů a odvody sociálního pojištění z NZČ

Za leden 2012 činil odvod na sociální pojištění z NZČ funkcionářů ČSK cca 66.000 Kč.
Je třeba upravit patřičným způsobem strukturu rozpočtu ČSK. O novele zákona byli informováni předsedové OSK, kteří mají zaslat své vyjádření k možnosti vyplácení NZČ členů sněmu ČSK formou paušální měsíční částky.

13. Problém s úhradami zdravotních pojišťoven za ošetření českých občanů, kteří střídavě pracují v cizině a v ČR – MUDr. Odvody

Pojišťovny odkládají platby za ošetření těchto občanů. Je třeba projednat se ZP změnu metodiky vykazování ošetřování pojištěnců – českých občanů, kteří střídavě pracují v cizině a v ČR. Problematika bude řešena ve spolupráci s Koalicí soukromých lékařů.

14. Přístup k elektronickým zahraničním časopisům – MUDr. Odvody, RNDr. Švábová

ČSK od ledna 2012 hradí přístup k zahraničním elektronickým časopisům. Do 17. 2. 2012 bude přístup k odborným časopisům pro členy Komory zajištěn. Je třeba informovat členy Komory v LKS a na webových stránkách ČSK.

15. Zasedání ERO 2012 v Praze – MUDr. Chrz

Ve dnech 27. – 28. 4. 2012 se v Praze koná zasedání ERO-FDI. Delegáty za ČSK budou MUDr. Chrz a MUDr. Černý. Doc. Zemen ještě svou účast potvrdí.

16. Mezinárodní kongres dentální implantace Kyjev – MUDr. Chrz

ČSK obdržela informaci o konání kongresu, který se koná 27. – 28. 4. 2012 v Kyjevě.

17. Stanovisko vědecké rady ČLK k neověřeným léčitelským postupům – MUDr. Chrz

ČSK obdržela stanovisko vědecké rady ČLK k vědecky neověřeným léčitelským postupům. Materiál předložen členům představenstva k prostudování.

18. Nabídka pojišťovny Uniqa na pojištění přerušení provozu praxe – MUDr. Chrz

Zástupkyně pojišťovny Uniqa předložila návrh na pojištění přerušení provozu stomatologické praxe. ČSK má dohodu s pojišťovnou Kooperativa, která není výhradní a je tudíž možné jednat i s jinou pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že návrh není výhodnější, nikdo z členů představenstva ČSK neprojevil zájem o jednání s pojišťovnou Uniqa.