wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. - 11. 2. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. – 11. 2. 20171. Upgrade prostředí moodle pro webináře – MUDr. Chrz, MUDr. Odvody

 • Byla shrnuta historie fungování webinářů, první webinář se konal v roce 2009.
 • Webináře pracují v prostředí Adobe a Moodle.
 • Licenci Adobe má ČSK platnou do června 2017.
 • Moodle je ucelený vzdělávací systém, který zcela splňuje nároky vzdělávacího řádu ČSK, dokáže mapovat školence v systému vzdělávání, dají se v něm realizovat testy pro frekventanty, umí evaluovat a vydávat certifikáty o absolvování školení a je v něm k dispozici platební brána. Tento systém je rozšířený a osvědčený, používá jej většina lékařských fakult.
 • Bylo navrženo zachování prostředí Moodle, pro obnovení jeho kompatibility s Adobe je třeba investice do upgradu ve výši cca 3.000,- Kč. Je rovněž možné ho nechat graficky přizpůsobit vzhledu nových webových stránek ČSK.
 • Závěr: webináře ČSK budou pokračovat, bude zajištěn upgrade Moodle, licence budou prodlouženy, je třeba najít nového správce namísto MUDr. Odvodyho, v případě souhlasu lektorů se budou webináře nadále nahrávat a archivovat (nová přednáška téhož autora vždy nahradí archivovanou starší verzi), Moodle bude připojen k webu ČSK.

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 18. 1. 2017 proběhlo oznámení vedoucí oddělení ambulantních zdravotních služeb VZP ČR s vyhodnocením kvality poskytované stomatologické péče v roce 2017 (bonifikace ve výši 20.000 – 30.000 Kč, VZP začne brzy rozesílat dodatky pro tyto bonifikace, kritérium je především poměr prevence a ošetření).
 • Dne 23. 1. 2017 se konala schůzka k přípravě Světového dne ústního zdraví 2017.
 • Dne 23. 1. 2017 proběhlo jednání s obecně prospěšnou společností Český zelený kříž o.p.s. k možnosti prodloužení Pečeti ČSK pro preventivní program Zdravé zoubky.
 • Dne 23. 1. 2017 proběhla schůzka se zástupci ERGO pojišťovny a ZPMV ČR k aplikaci Super Zoubek do tabletů a mobilních telefonů.
 • Dne 27. 1. 2017 se konalo setkání se dvěma skupinami předsedů OSK.
 • Dne 31. 1. 2017 proběhlo zahajovací jednání DŘ o hodnotách bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 na MZ ČR.
 • Dne 6. 2. 2017 proběhla další schůzka k přípravě Světového dne ústního zdraví 2017.
 • Dne 8. 2. 2017 se zástupci ČSK zúčastnili schůze podvýbor PSP ČR pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku. Na programu jednání byl mimo jiné bod Dopis prezidenta ČSK poslancům k úhradám stomatologické péče ze dne 9. 11. 2016, ČSK zde prezentovala potřebu navýšení úhrad stomatologické péče. Poslanec Ing. Hovorka závěrem přislíbil předání prezentace a dodaných podkladů na odpovědné pracovníky.
 • Byla projednána informace o problémech se ZP MV, která redukuje počty vykazovaných kódů 00901 a 00946, a dále o problémech s vykazováním kódu 00913 při indikaci specializovaným lékařem. Kód 00913 je v tomto případě vykázat spolu s diagnózou, která se vztahuje k onemocnění (s VZP dojednána univerzální diagnóza Z018).
 • Prezident – elekt informoval o svých aktivitách za uplynulé období – dvakrát týdně pravidelně dochází na Komoru, absolvoval několik jednání na půdě Parlamentu ČR. V lednu řešil příliv zahraničních zubních lékařů. ČSK byla požádána o spolupráci na přípravě nových otázek pro testy v rámci aprobačních zkoušek (varianty s více správnými odpověďmi). Prezident – elekt se chce osobně angažovat ve zkušební komisi pro aprobační zkoušky a uvítal by, kdyby se zahraniční zubní lékaři v aprobační přípravě mohli zařadit a vzdělávat ve vzdělávacím systému ČSK.
 • Byla schválena novela zákona č. 95/2004 Sb. s ustanovením, že na 1 účastníka odborné praxe v rámci aprobační zkoušky musí připadat 1 plně způsobilý zubní lékař, povinná praxe musí probíhat pod odborným vedením, počet pokusů o složení aprobační zkoušky zatím novelou nebyl omezen. Novela nabude účinnosti 1. 7. 2017. ČSK a IPVZ bude navrhovat, aby písemný test bylo nutné skládat výhradně v českém jazyce.

3. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Byl předložen přehled obsahující 11 zpráv z FDI, ERO a CED.
 • FDI vytvořila projekt vzájemné finanční podpory nemajetných národních asociací (úhrada členských příspěvků do FDI), ČSK se této aktivity nebude účastnit.
 • Plenárního zasedání ERO v Ženevě, Švýcarsko ve dnech 21. – 22. 4. 2017 se zúčastní MUDr. Houba a MUDr. Al Haboubi.
 • MUDr. Chrz obdržel pozvání na Krakdent, akce se v březnu 2017 zúčastní.

4. EET – MUDr. Chrz

 • Prodej prostředků dentální hygieny na základě živnostenského oprávnění EET podléhá od března 2017 v plném rozsahu, ledaže by se jednalo o minoritní činnost (tržby nepřesahující 175.000,- Kč v roce 2016, resp. 49 % všech hotovostních tržeb v dané ordinaci).
 • Členské příspěvky a další platby ČSK budou realizovány v budoucnu pouze formou bezhotovostní platby na účet, pro velké vzdělávací akce na OSK a do ČSK se budou muset zařízení pro evidenci tržeb zajistit.

5. Minimální obsah zdravotnické dokumentace – MUDr. Chrz, MUDr. Vrbková

 • Byl projednán obsah doplněného výkladu jednotlivých bodů minimálního obsahu zdravotnické dokumentace.

6. Žádost o prominutí členských příspěvků – MUDr. Řezáč

 • Představenstvo neschválilo návrh členky Komory na částečné prominutí ročního členského příspěvku za rok 2016 z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. (PRO – 0; PROTI – 13)
 • Představenstvo neschválilo návrh jiné členky Komory na částečné prominutí ročního členského příspěvku z důvodu pracovní neschopnosti. (PRO – 0; PROTI – 13)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017 z důvodu pracovní neschopnosti. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo prominulo jiné člence Komory roční členský příspěvek na rok 2017 z vážných zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0)

7. Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba

 • Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek související s její účastí na International Conference of Oral and Maxillofacial Surgery – Hong Kong, Čína, 31. 3. – 4. 4. 2017, a to až do výše 52.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)

8. Žádost o prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a prodloužilo udělení licence na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Professional Gum Therapy. (PRO – 12; PROTI – 0)

9. Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – kurz Radiační ochrana – MUDr. Řezáč

 • Představenstvo schválilo OSK Plzeň pořádání vzdělávací akce „Radiační ochrana – kurz“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč. (PRO – 13; PROTI – 0)

10. Náplň vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii – MUDr. Houba

 • Zájem o pedostomatologii není velký, je třeba odbornou náplň zatraktivnit, pro zvýšení ekonomické rentability přiblížit obsah a zajistit tak zájem o účast i z řad frekventantů jiných specializací, např. PZL.
 • MUDr. Benko informoval o proběhlé repríze webináře MUDr. Honzáka (8. 2. 2017) a o pokračující druhé části přednášky MUDr. Honzáka o psychosomatice, která navazovala 9. 2. 2017. Příští měsíc dojednán webinář, který poveden známý zubní laborant a na duben domluven MUDr. Kříž.

11. Různé

 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – MUDr. Chrz – ČSK zpracovává komplexní materiál týkající se ochrany osobních dat pro potřeby vlastní i svých členů.
 • Hrazení indukované péče – základní diagnostika prekanceróz – MUDr. Škrdlant – podle stanoviska ČSK není pro posouzení, zda jde o hrazenou péči, rozhodné, zda její poskytnutí vyžádal smluvní či nesmluvní poskytovatel. Z pohledu zdravotních pojišťoven mají nesmluvní poskytovatelé ošetřovat pouze akutní život ohrožující stavy, proto zdravotní pojišťovny zdravotní péči indukovanou nesmluvním poskytovatelem odmítají hradit.
 • Představenstvo neregistrovalo vzdělávací akci pořadatele Agentura Slavíčková, s.r.o. s názvem „Požadavky na zacházení s léčivými přípravky v ordinace lékařů a stomatologů“ konanou dne 25. 2. 2017, v systému celoživotního vzdělávání. (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Představenstvo registrovalo vzdělávací akci pořadatele Ivan Hanousek – MarivaDent s názvem „Prevence psychické zátěže při náročných situacích“ konanou dne 25. 3. 2017, v systému celoživotního vzdělávání. (PRO – 7; PROTI – 3)
 • Představenstvo schválilo příspěvek ve výši 25.000 Kč pro LF UP a FNOL na preventivní a osvětový program u příležitosti Světového dne ústního zdraví 2017 v OC Šantovka v Olomouci. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Dentální hygienistka pracující na IČO smí vykonávat pouze výchovně vzdělávací činnost, na základě indikace zubního lékaře může vykonávat i některé další výkony. Je-li DH zaměstnaná ve stomatologickém zařízení, ZL ji může pověřit výkonem části (pouze části) preventivní prohlídky (kód 00901 je vykázán poskytovatelem zdravotní pojišťovně, pacient nic nehradí).
 • Připomenut svátek patronky zubních lékařů sv. Apolonie. Dále vedena diskuze k možnostem znovuobnovení plesu ČSK. Konstatováno, že sněm ČSK rozhodl o tom, že z finančních důvodů se plesy ČSK nebudou konat. Do budoucna by se dalo zvážit organizování plesu ve spojení s dalším partnerem.