wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. - 11. 4. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. – 11. 4. 2015Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 10. 4. – 11. 4. 2015

1. Nové webové stránky ČSK – Mgr. Jan Řezáč

Prezentace postupu vytvoření nových webových stránek Komory:
– Zmapování potřeb komory ve spolupráci s pracovní skupinou představenstva
– Dotazníkový průzkum
– Hloubkové rozhovory s několika členy Komory
– Dotazníkový průzkum mezi předsedy OSK
– Návrh strategie

2. Věcný záměr řádu o celoživotním vzdělávání zubních lékařů – MUDr. Houba, Mgr. Slavík

Předložení zapracovaných změn

Představenstvo schválilo vypuštění záruky odbornosti držitele osvědčení. (PRO – 9; PROTI – 2; ZDRŽEL SE – 4)

Představenstvo neschválilo jako podmínku úspěšného absolvování následného vzdělávacího programu absolvování závěrečného testu s hodnocením „prospěl“. (PRO – 6; PROTI – 9; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo schválilo předložit sněmu Komory variantní návrh záměru řádu celoživotního vzdělávání, který– ve variantě 1 obsahuje jako podmínku úspěšného absolvování následného vzdělávacího programu absolvování závěrečného testu s hodnocením „prospěl“ s možným dvojím opakováním závěrečného testu, a
– ve variantě 2 neobsahuje absolvování závěrečného testu jako podmínku úspěšného absolvování následného vzdělávacího programu. (PRO – 8; PROTI – 7; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo schvaluje zařazení úpravy výjimečného vydání osvědčení odbornosti. (PRO – 14; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo schvaluje návrh věcného záměru řádu celoživotního vzdělávání. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

3. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. AL Haboubi, Ing. Štěpánková

Představenstvo udělilo pracovišti Fakultní nemocnice Ostrava akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo pracovišti Dentex Plus, spol. s r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 10. 4. 2015 do 9. 4. 2020. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Návrh byl přijat.

4. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba
– Vláda / PSP ČR

– Dne 16. 3. 2015 se konalo jednání s doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., který předkládá pozměňovací návrh zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o možnosti zapracovat do návrhu zákona „ceník stomatologické péče“.
– Dne 19. 3. 2015 proběhla 18. schůze výboru pro zdravotnictví v PSP ČR, kde byl projednáván:– vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
– vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Projednávání bylo odloženo na 19. schůzi výboru, která se koná dne 15. 4. 2015.– Dne 3. 4. 2015 proběhl seminář k legislativnímu procesu pro zástupce profesních komor zřízených zákonem na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii.

– Ministerstvo zdravotnictví

Dne 25. 3. 2015 proběhlo setkání ministra zdravotnictví s prezidenty zdravotnických komor. Náměstek ministra zdravotnictví zpochybnil výpočty minutových nákladů, které mu v minulosti byly Komorou předloženy. Komora předloží MZČR aktuální kalkulace.

– SÚKL

Dne 18. 3. 2015 proběhlo jednání na SÚKL s pověřeným vedoucím Sekce zdravotnických prostředků, o kontrolách zdravotnických prostředků v zubních ordinacích.
V roce 2014 bylo se SÚKL dohodnuto, že ČSK vydá upozornění o nutnosti mít návody vydané výrobcem v českém jazyce a SÚKL nebude zahajovat správní řízení v případech, kdy budou návody ve slovenštině. ČSK upozornění vydala, ale SÚKL nyní opět trvá na tom, že návody od výrobce ke všem zdravotnickým prostředkům musí být v českém jazyce a návody ve slovenském nebo jiném jazyce budou při kontrolách SÚKL pokutovány.

– ÚZIS

Dne 30. 3. 2015 proběhlo jednání s ředitelem ÚZIS o registru zdravotnických pracovníků a zdravotnických zařízení. ČSK podala v rámci připomínkového řízení nesouhlas s vedením registrů ÚZISem.

– ČLK

Dne 23. 3. 2015 proběhla schůzka s prezidentem ČLK k registrům zdravotnických pracovníků. Žádný konkrétní výstup ani společný postup nebyl stanoven.

– Dohodovací řízení pro rok 2016

Dne 1. 4. 2015 se na MZ ČR konalo zahajovací jednání k Dohodovacímu řízení pro rok 2016. Proběhlo ověření zástupců segmentů a stanovení termínů DŘ. Přípravná fáze jednání skončí 26. 7. 2015. MZ ČR avizovalo pro rok 2016 nárůst prostředků do veřejného zdravotního pojištění o 5,5 mld. Kč, avšak MF ČR nebylo do této doby požádáno o zvýšení (valorizaci) plateb za státní pojištěnce. Předpokládaný nárůst výše výběru pojistného činí 5,5 mld. Kč. Zdravotní pojišťovny své výpočty zatím nepředložily.

– KSL

Na jednání KSL dne 24. 3. 2015 bylo diskutováno hodnocení pracovní skupiny ke kultivaci seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kompenzace zrušených regulačních poplatků v současnosti a v příštích letech a výdejny léků v ordinacích.

– WOHD 2015

Dne 16. 3. 2015 proběhla tisková konference k WHOD 2015. Následovala vystoupení v rozhlase a televizi: ČRo2 – MUDr. Chrz 16. 3. a MUDr. Houba 20. 3.; ČT2 – MUDr. Otýpka 20. 3., TV Nova – MUDr. Korábek 20. 3. 2015. Akce k WOHD 2015 se konaly po celý týden od 16. 3 do 20. 3. dle harmonogramu dohodnutých aktivit ČSK a partnerů akce a zároveň byla zřízena speciální webová stránka www.sduz.cz (Světový den ústního zdraví).

– Webinář – MUDr. Benko, MUDr. Jakl, Mgr. Sladkovská

Dne 12. 3. 2015 se uskutečnil webinář na téma „Retence třetích molárů aneb kdy odstranit a kdy ponechat“, který vedl MUDr. Jakl. Zájem zubních lékařů naplnil kapacitu třídy (100 přístupů). Autor webináře poskytl souhlas s umístěním webináře do archivu.

– PDD 2015

Dne 16. 3. 2015 jednal OV PDD. Je sestaven program PDD 2015.

– Různé

§ Dne 11. 3. 2015 proběhlo jednání s Colgate-Palmolive ČR s.r.o. ohledně pořádání Světového dne ústního zdraví v Hradci Králové.
§ Dne 23. 3. 2015 proběhlo 176. Žofínské fórum k aktuálním otázkám českého zdravotnictví. Hlavní příspěvek přednesl prezident ČLK, tématem byly zejména specializace a problém s rostoucím odchodem lékařů do zahraničí.
§ Dne 23. 3. 2015 proběhlo jednání Pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání – Zdraví 2020.
§ Dne 30. 3. 2015 se uskutečnilo jednání k novým webovým stránkám ČSK.

§ Kauza falešné zubní lékařky – ČSK zjistila, že dentální hygienistka, se kterou již v minulosti byl řešen stejný delikt, opět pracuje jako zubní lékařka v ordinaci v Praze. Vzhledem ke zkušenostem s postupem Policie ČR a státního zástupce v minulé kauze se ČSK obrátila na Josefa Klímu, který natočil reportáž v daném zdravotnickém zařízení se skrytou kamerou. Kauza falešné zubní lékařky byla vysílána v TV Prima v pořadu Očima Josefa Klímy dne 14. 4. 2015. ČSK rovněž podala podnět na Magistrát hl. m. Prahy a na MZ ČR.

5. Zahraniční činnost – doc. Zemen
– Zprávy a dotazníky

CED
– 17. 3. 2015 zaslána omluva z účasti zástupce ČSK na jednání CED Communications Officers s tématem přístup ke komerčním dentálním médiím dne 5. 6. 2015 v Bruselu.
– 27. 3. 2015 byl odeslán na CED aktuální počet aktivních zubních lékařů a logo ČSK.
– 6. 4. 2015 byla odeslána národní zpráva za ČSK na CED (vyjádřen nesouhlas s aktivitami EFP u Evropské komise).
– 30. 4. 2015 pořádá EK setkání členských států k hloubkové diskuzi o národních omezeních týkajících se dentálních hygienistek (DH). Komory, které nesouhlasí s tím, aby DH pracovaly samostatně bez dohledu zubního lékaře, by měly vyslat zástupce, který by doprovázel ministerského delegáta na tomto jednání a korigoval jeho názory. Hrozí rozšiřování kompetencí DH a tak ohrožení bezpečnosti pacienta. Ve formě prezentace bylo zpracováno shrnutí odpovědí komor na dotazník CED „Dentální hygienistky“ – osloveno 21 zemí.
– CED navštívil zástupce European Federation of Periodontology (EFP), prof. Nairn Wilson (Professional Strategic Executive of EFP, president-elect of the British Dental Association), aby vysvětlil stanoviska EFP k problematice automatického uznávání parodontologické specializace v EU. EFP zahájila tuto diskuzi, protože uznávání specializace je možné požadovat podle Směrnice (Article 35 of Directive 2013/55/EU) v případech, kdy existuje nejméně ve 2/5 členských států, a to je splněno (Řecko, Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie). Prof. Wilson informoval o tom, že EFP neobhajuje a nikdy nepožadovala u EK vytváření univerzálního školicího plánu a testování (Common Training Framework, Common Training Test). ČSK zaslala připomínku (resp. nesouhlas) v národní zprávě.– FDI – Nový výkonný ředitel FDI, pan Enzo Bondioni, vystřídá ve funkci odstupujícího Dr. Jean-Luc Eiselé k 30. 4. 2015.
– WHO zpracovalo brožuru věnovanou správnému příjmu cukrů u dětí a dospělých „WHO Guideline on sugars intake“. Ke stažení na webových stránkách WHO.

– Zastoupení ČSK na zahraničních jednáních

19. – 21. 3. 2015 – Krakdent 2015 – MUDr. Chrz
28. – 29. 3. 2015 – „Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie“ 25. výročí obnovení lékařské samosprávy oblastní lékařské komory v Krakově – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

6. Národní radiologické standardy (NRS) – doc. Zemen

Probíhá komunikace s předsedou České radiologické společnosti, o NRS pro všechny zubní rtg vyšetření a pro OPG. V NRS pro OPG se podařilo prosadit, aby minimální personální vybavení pracoviště OPG byl lékař-specialista (původně byl vyžadován lékař, radiologický asistent a radiologický fyzik) a aby žádanku o vyšetření na orthopantomografickém rtg nahradil zápis ve zdravotnické stomatologické dokumentaci pacienta, kterou vede indikující a současně schvalující zubní lékař na pracovišti, kde je vyšetření na orthopantomografu aplikováno.
Návrh NRS pro intraorální rtg vyšetření zaslán předsedovi České radiologické společnosti k připomínkování.
V NRS pro OPG chyběl výčet indikací pro OPG a CB CT vyšetření. Oba indikační seznamy byly vypracovány a odeslány předsedovi České radiologické společnosti, který je předal ke zhodnocení na SÚJB, kde prošly téměř beze změn.

7. Vykazování kódu 00913 – MUDr. Chrz

Projednáno s VZP, která přislíbila změnu metodiky.

8. Vykazování kódu 09543 u OZP – MUDr. Chrz

Projednáno s OZP, připravuje se metodika.

9. Dopis politikům – MUDr. Chrz

Dopis byl dle připomínek členů představenstva upraven a doplněn statistickými daty.
Představenstvo schválilo zaslání dopisu politikům. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)
Představenstvo pověřilo MUDr. Chrze a MUDr. Houbu konečnou úpravou dopisu, jeho doplněním o další graf a rozesláním politikům bez tabulky statistiky nákladovosti. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

10. Návrh novely Stanov – znalci Komory – MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo návrh novely stanov ČSK – doplnění úpravy týkající se znalců Komory podle doporučení Vědecké rady. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

11. Počet přístupů k elektronické verzi časopisu LKS na Publeru – RNDr. Švábová

Počet přístupů na jedno číslo LKS je cca 130 čtenářů.

12. Plán webinářových přednášek – MUDr. Benko, členové představenstva

Následující webinář se uskuteční 30. 4. 2015, přednášející doc. Šmucler, téma přednášky Regenerace v parodontologii a zubní chirurgii nejenom s pomocí krevních derivátů. Další webinář je plánován na 14. 5. 2015.

13. 63. jednání sněmu ČSK – MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo návrh programu 63. jednání sněmu ČSK. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

14. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na AOCMF Course – Advances in Operative Techniques in OMF Surgery (with Anatomical Specimen) ve Vídni, 22. – 24. 4. 2015, a to až do výše 44.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na AOCMF Course – Advances in Operative Techniques in OMF Surgery (with Anatomical Specimen) ve Vídni, 22. – 24. 4. 2015, a to až do výše 44.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného žadatele o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na EuroPerio 8 Congress v Londýně, 3. – 6. 6. 2015 (PRO – 10; PROTI – 5; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo dalšímu žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na EuroPerio 8 Congress v Londýně, 3. – 6. 6. 2015, a to až do výše 26.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo dalšímu žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in 2015 v Glasgow, 1. – 4. 7. 2015, a to až do výše 24.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného žadatele o příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in 2015 v Glasgow, 1. – 4. 7. 2015. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

15. Žádosti o prominutí členského příspěvku, žádost o bezúročnou půjčku – MUDr. Řezáč

Představenstvo částečně vyhovělo žádosti člena Komory o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2015. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo zcela prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2015 ze zdravotních důvodů. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo nevyhovělo žádosti člena Komory o poskytnutí bezúročné půjčky na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

16. Žádost Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR) o finanční podporu – RNDr. Švábová

Prezidentka SSS ČR zaslala žádost představenstvu ČSK o finanční podporu SSS ČR. Příspěvek od ČSK by byl opět využit na podporu aktivit SSS ČR (4th International Dental Student Congress 5. – 8. 3. 2015 v Brně, projekt pro širokou veřejnost „Ve zdravé ČR zdravý zub“, preventivní program zaměřený na těhotné ženy a matky s malými dětmi „Gravident“, XIV. Reprezentační ples studentů zubního lékařství a zubní lékaře, setkání International Association of Dental Students, obnovení členství v European Association of Dental Students, Valnou hromadu).Představenstvo finanční podporu Sdružení studentů stomatologie ČR schválilo až do výše 50.000,- Kč. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

17. Různé– Žádost koordinátora Zdravotnického běhu o podporu ČSK – Mgr. Sladkovská

Externí koordinátor Zdravotnického běhu a organizační tým společnosti Prague International Marathon žádají o mediální podporu Zdravotnického běhu 2015. Předcházející ročníky se konaly pod záštitou ministra zdravotnictví a i pro rok 2016 je žádost o záštitu na MZ ČR již podána. Další partneři, kteří poskytli svá loga na letáky a plakáty, jsou Česká lékařská komora a Česká lékárnická komora. ČSK této akci poskytla mediální podporu již v minulosti.
Návrh na podporu ze strany ČSK: informace o závodě v časopisu LKS a na webových stránkách ČSK, použití loga ČSK na propagačních materiálech (informační letáčky a poster na PDD).
Představenstvo schválilo poskytnutí mediální podpory akci Zdravotnický běh s možností použít logo ČSK na propagační materiály. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0

– Žádost BVV o záštitu – MUDr. Chrz

Generální ředitel Brněnských výstav a veletrhů žádá o udělení záštity prezidenta ČSK nad odborným programem 9. ročníku Mezinárodního dentálního veletrhu a konference InDent 2015 pořádaného ve dnech 14. – 16. 5. 2015.
Záštita prezidenta ČSK byla poskytnuta.

– Přístup k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů – MUDr. Chrz, RNDr. Švábová

Představenstvo schválilo poskytnutí přístupu členům SKZL k elektronické verzi zahraničních odborných časopisů na rok 2015 za úhradu nákladů poskytnutí přístupu v celkové výši 30.820 Kč. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Pozvánka na konferenci Hrozí kolaps zubní péče v ČR? – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz obdržel pozvánku na aktivní účast na odborné konferenci „Hrozí kolaps zubní péče v ČR?“, kterou pořádá Dentální učení Kladno dne 28. 5. 2015. Ve stejném termínu se MUDr. Chrz a MUDr. Houba zúčastní zasedání CED v Rize. Proto MUDr. Chrz požádal doc. Zemena a MUDr. Al Haboubiho o případné zastoupení.

– Žádost studentů o dotisk knihy Magistraliter receptura ve stomatologii, autoři PharmDr. Sklenář, MUDr. Ščigel – MUDr. Chrz

V současné době nejsou v přípravě žádné nové odborné publikace. Představenstvo souhlasí, aby MUDr. Chrz zahájil jednání s autory o možnostech a cenových podmínkách dotisku.

– Nabídka Porta Medica s.r.o., na zpracování přehledných materiálů o povinnostech členů ČSK v oblasti zdravotnických prostředků – MUDr. Chrz

V návaznosti na jednání dne 25 2. 2015 Porta medica s.r.o. zaslala nabídku na zpracování přehledných materiálů k povinnostem zubních lékařů v oblasti zdravotnických prostředků, které vyplývají ze zákona č. 268/2014 Sb. a souvisejících právních předpisů. Nabídka je koncipována tak, aby tyto materiály mohly být poskytnuty členům Komory bezplatně, a to jak v elektronické, tak listinné formě. Celkové náklady za nabízené služby jsou pro ČSK 49.000 Kč. ČSK nabídku nevyužije.

– Poplatky za workshopy organizované v rámci PDD 2015 – MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo, že organizátor workshopu při PDD 2015 nebude hradit žádný poplatek. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo stanovilo poplatek ve výši 500 Kč za praktický workshop a za teoretický nefiremní workshop pro účastníka, který není registrován na kongresu PDD 2015. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

– Konec platnosti licence Adobe Connect je v červnu 2015 – MUDr. Jakl

Představenstvo souhlasilo s jednáním o prodloužení platnosti licence.

– Pozvánka na 1. Českou multidisciplinární simulační konferenci – RNDr. Švábová

1. Česká multidisciplinární simulační konference se koná ve dnech 23. – 24. dubna 2015. Organizátorem je Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Na konferenci i Pre-kurzy, které jsou současně organizovány, je možné se bezplatně registrovat prostřednictvím webových stránek Simulačního centra SICE www.sice.cz.

– Společné zasedání představenstva SKZL a ČSK – RNDr. Švábová
Letošní společné zasedání organizuje SKZL v termínu 18. – 20. 6. 2015 na zámku Smolenice u Trnavy, Slovensko.

– Jednání ADEE – doc. Zemen
26. – 29. 8. 201 se v Szegedi, Maďarsko, koná výroční zasedání ADEE. Za ČSK se zúčastní MUDr. Netolický.

– Dotaz k ošetřování HIV pozitivního pacienta – MUDr. Vostrejž

Přibývá infekčních pacientů (nejen HIV pozitivních, ale i infikovaných žloutenkou typu B nebo C), kterým je třeba poskytnout zubní péči. Pokud se nesetkají s racionálním přístupem lékařů, budou svou nemoc tajit, což je mnohem víc ohrožující, než když ji přiznají. Není nutné je odesílat na specializovaná pracoviště nebo kliniky, stačí se držet obecných pravidel bezpečnosti práce s infekčním pacientem (ochranné pomůcky, objednávání na konec ordinační doby, která umožní důkladnou sterilizaci apod.).

– GMDN kódy – I. Haiserová

Na základě žádosti bylo dne 31. 3. 2015 potvrzeno roční prodloužení licence a užívání GMDN kódů od GMDN Agency v Anglii.

– Stomatologický běh – Mgr. Sladkovská

ČSK obdržela pozvánku a VIP volné vstupenky od společnosti Cacan k účasti na akci Stomatologický běh, který se uskuteční dne 25. 4. 2015 od 14.00 hod. v Brdech. Akce je určena zubním lékařům, zubním sestrám, dentálním hygienistkám, zubním technikům a studentům zmíněných oborů. Organizátoři se rozhodli věnovat výtěžek akce na podporu občanského sdružení Pomocné tlapky, které chová a cvičí asistenční psy pro tělesně postižené.