wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 10. 12. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 10. 12. 20211. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 30. 11. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR.
 • Dne 15. 11. 2021 se prezident ČSK účastnil korespondenčního jednání Komise pro metodiku.
 • Dne 24. 11. 2021 jednali zástupci ČSK o technických detailech stomatologických výkonů v ortodoncii se zástupci zdravotních pojišťoven.
 • Dne 1. a 6. 12. 2021 jednali zástupci ČSK opakovaně se zástupci zdravotních pojišťoven.
 • Dne 8. 11. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line setkání partnerů Světového dne ústního zdraví.
 • Ve dnech 23. – 24. 11. 2021 se zástupci ČSK účastnili konference Efektivní nemocnice 2021.
 • Dne 23. 11. 2021 jednal prezident ČSK s náměstkyní Pardubického kraje pro zdravotnictví o dostupnosti stomatologie v Pardubickém kraji.
 • Dne 25. 11. 2021 se konalo Ostravské stomatologické fórum a dne 26. 11. 2021 Brněnské stomatologické fórum.
 • Dne 28. 11. 2021 proběhl webinář pro členy ČSK „Ptejte se na změny v úhradách pro rok 2022“.
 • Dne 29. 11. 2021 se konala v Praze tisková konference k výsledkům dotazníkového šetření o dopadech COVID-19 na segment zubního lékařství.
 • Dne 3. 12. 2021 předal prezident ČSK ocenění Osobnost české stomatologie
  Kukletové a MUDr. Ginzelové při Slavnostním dni české stomatologie ve FN Motol.
 • Dne 3. 12. 2021 se proběhlo jednání vědecké rady ČSK.
 • Dne 6. 12. 2021 přednášel prezident ČSK pro studenty stomatologie na MU v Brně.
 • Dne 10. 12. 2021 jednal organizační výbor kongresu Pražské dentální dny.
 • Ve dnech 18. – 11. 2021 za účasti zástupců ČSK proběhl General Meeting CED v Bruselu
 • Dne 30. 11. 2021 se prezident ČSK účastnil on-line ERO Board Meetingu.

2. Rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva ČSK

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta ČSK při výkonu působnosti představenstva ČSK č. 12/2021 ze dne 20. 11. 2021. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)

 3. Nabídka řešení centrálního úložiště obrazových dat pro členy ČSK

 • ČSK nabídku na řešení centrálního úložiště obrazovaných dat zatím nevyužije, služby výměnné sítě mezi poskytovateli zdravotní péče bude řešit stát v rámci elektronizace zdravotnictví bezplatně, a proto není nutnost řešit prostřednictvím ČSK.

 4. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo započítalo člence ČSK 10 kreditů za účast na akci Competence in Eshetics, 15. – 16. 11. 2019, Budapešť, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 10 kreditů za účast na akci 18th ESCD Annual Meeting, 17. – 18. 9. 2021, Atény, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12;      PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jiné člence ČSK 10 kreditů za účast na akci 17th ESCD Global Annual Meeting, 25. – 26. 9. 2020, on-line forma, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 15 kreditů za účast na akci 63rd International Course for Stepwise Flap Raising, 5. – 7. 12. 2019, Mnichov, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo jinému členu ČSK kredity za účast na akcích neregistrovaných v systému celoživotního vzdělávání Komory takto:
 • Regeneration and Esthetics in Periodontology and Implant Dentistry,
  3rd International Symposium, 15. – 16. 11. 2019, Bern, 10 kreditů; (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Time For Immediacy, Straumann Virtual Symposium, 27.-28. 4. 2021, on-line forma, 6 kreditů (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 1; PROTI – 11 návrh nebyl přijat a kredity nebyly započítány).
 • The Buser & Belser Master Course on Esthetic Implant Dentistry, 8. – 10. 6. 2021, Bern (hybridní forma), 15 kreditů (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Straumann BLX v kombinaci se socket shield technikou – Praktický kurz, 19. 6. 2021, Praha, 5 kreditů. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 3; PROTI – 10 návrh nebyl přijat a kredity nebyly započítány)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Institut klinické a experimentální medicíny akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 10. 12. 2020 do 9. 12. 2025. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Parodontologie MUDr. Veronika Filipová, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 10. 12. 2021 do 9. 12. 2026. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0)

  5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo České společnosti pro dětskou stomatologii, příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pronájem sálu ve FN Motol dne 3. 12. 2021 k pořádání Slavnostního dne s dětskou stomatologií ve výši 9.600, – Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo nepřiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu části ročního členského příspěvku za rok 2021. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 2; PROTI – 10)

6.   Schválení rozpočtů OSK

 • Představenstvo odmítlo návrh Oblastní komory Kladno, Oblastní komory Prostějov, Oblastní komory Uherské Hradiště a Oblastní komory Třebíč na schválení rozpočtu na rok 2022. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0). Odůvodnění: Představenstvo může o návrhu na schválení rozpočtu Oblastní komory rozhodovat podle § 27 odst. 1 organizačního řádu ČSK jen tehdy, jsou-li současně splněny 3 podmínky: (i) představenstvo Oblastní komory řádně svolalo jednání sněmu Oblastní komory, (ii) na program tohoto jednání navrhlo zařadit projednání rozpočtu Oblastní komory a (iii) sněm Oblastní komory nebyl na takovém jednání schopen se usnášet. Tyto podmínky nebyly v případě Oblastních komor uvedených ve výroku usnesení splněny. V Oblastních komorách Kladno, Uherské Hradiště a Třebíč byla jednání sněmu Oblastní komory svolána, ale podle dostupných podkladů byla tato jednání následně zrušena z důvodu epidemiologické situace. Jednání, které bylo svoláno a následně zrušeno, není jednáním, na které by se mohli členové Oblastní komory dostavit a hlasovat zde o rozpočtu. V Oblastní komoře Prostějov jednání sněmu, které by mělo na programu schválení rozpočtu Oblastní komory, nebylo vůbec svoláno (poslední jednání sněmu se zde konalo v červnu 2021, sněm rozhodoval o výši úlev, nikoliv však o rozpočtu. Sněm navíc byl v tomto případě usnášeníschopný, takže rozhodování představenstva Komory by bylo vyloučeno i z tohoto důvodu). Přenesením zásadního rozhodování o hospodaření Oblastní komory na představenstvo Komory v situaci, kdy členové dotčené Oblastní komory ani neměli možnost se na jednání sněmu Oblastní komory dostavit (protože bylo zrušeno, resp. nebylo svoláno), by došlo k porušení zákona a řádů Komory a rovněž k zásahu do jednoho ze základních práv členů Komory. Představenstvu Komory proto nezbylo nic jiného než návrhy na schválení rozpočtu odmítnout, protože se jimi nemohlo věcně zabývat. Odmítnutí návrhu na schválení rozpočtu není ani souhlasem, ani nesouhlasem představenstva Komory s předloženým návrhem. Je pouze výrazem skutečnosti, že nejsou dány podmínky pro to, aby představenstvo Komory mohlo o návrhu vůbec jednat. Dotčené Oblastní komory tak nyní nemají schváleny rozpočty pro rok 2022. Takový stav je protiprávní a vystavuje představenstvo Oblastní komory značné právní nejistotě, pokud jde o nakládání s prostředky svěřenými Oblastní komoře. V konečném důsledku, pokud by rozpočet nebyl vůbec schválen, nebo by byl schválen v jiné než nyní navržené podobě, by použité prostředky svěřené Oblastní komoře mohly být vynaloženy neoprávněně. V úvahu by pak připadala i osobní odpovědnost členů představenstva Oblastní komory za případnou škodu. Je proto zcela na místě, aby představenstva Oblastních komor, které nemají řádně schválen rozpočet pro rok 2022, co nejdříve řádně svolala jednání sněmu Oblastní komory a na těchto jednáních předložila návrh rozpočtu Oblastní komory. Pokud by sněm Oblastní komory nebyl na takto svolaném jednání usnášeníschopný, bude představenstvo Oblastní komory moci postupem podle § 27 odst. 1 organizačního řádu ČSK předložit návrh rozpočtu na rok 2022 ke schválení představenstvu Komory. Neschválený rozpočet však neznamená, že by v dotčených Oblastních komorách nebyly stanoveny výše úlev na ročním členském příspěvku, úhrady za některé služby, náhrady za ztráty času atd. Tyto parametry se schvalují samostatnými usneseními sněmu Oblastní komory.
 • Představenstvo schválilo s účinností od ledna 2023: 1. výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Nový Jičín takto: v kategorii P 17 900 Kč, v kategorii N 24 500 Kč, v kategorii A 25 000 Kč, 2. výši úlevy na ročním členském příspěvku pro člena Komory zapsaného v seznamu členů vedeném Oblastní komorou, který v předcházejícím kalendářním roce řádně a včas splnil kontrolní a oznamovací povinnost dle § 53 odst. 3 organizačního řádu Komory, takto: v kategorii P 500 Kč, v kategorii N 0 Kč, v kategorii A 0 Kč, 3. výši úlevy na ročním členském příspěvku pro člena Komory zapsaného v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Nový Jičín, který se v předcházejícím kalendářním roce zúčastnil alespoň jednoho jednání sněmu Oblastní komory Nový Jičín takto: v kategorii P 1 500 Kč, v kategorii N 0 Kč, v kategorii A 0 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo konstatovalo, že výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Prostějov schválil sněm Oblastní komory Prostějov na svém jednání konaném dne 16.6.2021 takto: v kategorii P 19 800 Kč, v kategorii N 24 500 Kč, v kategorii A 24 700 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0) Odůvodnění: Kancelář Komory zjistila rozpor v obsahu zápisu z jednání sněmu Oblastní komory Prostějov a tím, co sněm Oblastní komory skutečně schválil. Podle zápisu sněm Oblastní komory schválil úlevu za splnění kontrolní a oznamovací povinnosti, zatímco ve skutečnosti takový návrh předložen nebyl a sněm hlasoval o výši tzv. základní úlevy. Tomu odpovídá jak výše schválené úlevy, tak i sdělení předsedy Oblastní komory. Představenstvo vyšlo z toho, že v zápisu se vyskytla písařská chyba, a konstatovalo pro potřeby Kanceláře při výběru ročního členského příspěvku, že sněm Oblastní komory Prostějov schválil skutečně tzv. základní úlevu, a nikoliv úlevu za plnění tzv. klikací povinnosti. Nejedná se zde o rozhodnutí o výši úlevy, ale o pouhé konstatování faktu, který nebyl z dostupných podkladů na první pohled jednoznačně patrný.
 • Představenstvo schválilo rozpočty Oblastní komory Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 9, Praha východ-západ, Příbram, Vsetín, Zlín, Plzeň, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Liberec, Litomyšl, Nový Jičín, Opava a Ostrava pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem příslušné Oblastní komory. (PŘÍTOMNO – 12; PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Praha 5 takto: v kategorii P 19 600 Kč, v kategorii N 24 500 Kč, v kategorii A 24 500 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Prahy 5 pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Praha 5. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Praha 8 takto: v kategorii P 18 900 Kč, v kategorii N 24 100 Kč, v kategorii A 24 600 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Praha 8 pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Praha 8. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11 PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Litoměřice takto: v kategorii P 20 100 Kč, v kategorii N 24 500 Kč, v kategorii A 25 000 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 1)
 • Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Litoměřice pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Litoměřice. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši náhrady za ztrátu času členů orgánů Oblastní komory Poděbrady takto: člen představenstva Oblastní komory 300 Kč, člen revizní komise Oblastní komory 300 Kč, člen čestné rady Oblastní komory 300 Kč, zástupce člena sněmu Oblastní komory 300 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 •  Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Frýdek – Místek pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Frýdek – Místek. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Hodonín takto: v kategorii P 17 500 Kč, v kategorii N 24 300 Kč, v kategorii A 24 000 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Hodonín pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Hodonín. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Hradec Králové takto: v kategorii P 19 150 Kč, v kategorii N 24 300 Kč, v kategorii A 25 000 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Hradec Králové pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Hradec Králové. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Jičín takto: v kategorii P 19 000 Kč, v kategorii N 24 300 Kč, v kategorii A 24 700 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo rozpočet Oblastní komory Jičín pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Jičín. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo výši základní úlevy na ročním členském příspěvku pro členy Komory zapsané v seznamu členů vedeném Oblastní komorou Olomouc takto: v kategorii P 18 700 Kč, v kategorii N 24 500 Kč, v kategorii A 24 500 Kč. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo rozpočet OSK Olomouc pro rok 2022 ve znění předloženém představenstvem Oblastní komory Olomouc. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 10; PROTI – 0)

13.  Různé

 • Jmenování šéfredaktora časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství – dosavadní šéfredaktor ze zdravotních důvodů podal rezignaci. Představenstvo jmenovalo k 10. 12. 2021 šéfredaktorem časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství MUDr. Martina Kapitána, Ph.D. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 11; PROTI – 0)
 • Záznam hlasování členů PŘ – hlasování podle jednacího řádu probíhá zvednutím ruky a současně hlasovacím zařízením, je-li k dispozici.
 • Schválení honoráře za zpracování číselníku STOMAV – Představenstvo schválilo uzavření smlouvy o vytvoření číselníku STOMAV jako autorského díla na objednávku a o poskytnutí licence ke všem způsobům užití tohoto díla za odměnu ve výši 116 000 Kč s autorem MUDr. Janem Černým. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 12; PROTI – 1)
 • Výstupy z jednání Vědecké rady ČSK aktualizace doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie (EAPD) pro sedaci v dětské stomatologii o intranasálním podání midazolamu. Představenstvo schválilo odborné stanovisko představenstva č. 1/2021 k sedaci v dětské stomatologii. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 10; PROTI – 2)
 •  Žádost o nevratnou půjčku – poskytnutí podpory ze sociálního fondu.  Žádost odůvodněna nemožností vykonávat praxi v důsledku dlouhodobé péče o svého syna po těžké autonehodě a následně těžkou nemocí manžela. Příslušná Oblastní komora doporučuje žádosti vyhovět. Představenstvo schválilo poskytnutí daru člence ČSK ve výši 15.000, – Kč ze sociálního fondu a pověřilo prezidenta ČSK podpisem darovací smlouvy. (PŘÍTOMNO – 14; PRO – 10; PROTI – 3)
 • Představenstvo projednalo náhrady za ztrátu času, resp. odměny za činnost mimo zasedání orgánů a výkon funkce člena, prezidenta a viceprezidenta za rok 2021.