wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. 3. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 10. 3. 20171. Novela Volebního řádu – MUDr. Houba

 • Představenstvo schválilo předložený návrh novely Volebního řádu (změna počtu členů sněmu Komory volených v OSK Praha 4) a předložilo jej připomínkovým místům. (PRO – 9; PROTI – 3)

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Houba, doc. Šmucler

 • Dne 20. 2. 2017 se konala schůzka se Svazem zdravotních pojišťoven ČR na téma amalgám. Zdravotní pojišťovny předpokládají nárůst prostředků zdravotního pojištění pro příští rok ve výši 12 mld. Kč, z toho 11,2 miliard Kč je již předrozděleno, na ambulantní sektor zbývá pouze 0,8 mld. Kč.
 • Dne 6. 3. 2017 proběhlo jednání s VZP a se vazem zdravotních pojišťoven ČR na téma úhrady některých výkonů, na jejichž poskytnutí se podílela dentální hygienistka. Byly projednávány kódy, které smějí provádět dentální hygienistky (týká se DH zaměstnaných u poskytovatele stomatologické péče /i na DPP/, vykazování provádí poskytovatel). Návrh je ze strany VZP i Svazu akceptovatelný.
 • Dne 13. 2. 2017 proběhlo setkání se zástupci společnosti AGEL a. s. na téma stomatologie. Společnost má zájem o vstup do stomatologie, ČSK spolupráci odmítla, není cílem ČSK podporovat vznik řetězců ve stomatologii.
 • Dne 15. 2. 2017 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů za účasti poradce ministra financí, projednávána byla zejména problematika všeobecné medicíny.
 • Dne 22. 2. 2017 poskytl MUDr. Chrz rozhovor pro MF Dnes. Zveřejnění rozhovoru vzbudilo mediální zájem díky přehnanému titulku, který ne zcela korespondoval s textem, text je k dispozici v monitoringu tisku.
 • Dne 24. 2. 2017 se uskutečnilo setkání s moravskými a slezskými předsedy OSK v Olomouci.
 • Dne 27. 2. 2017 proběhla závěrečná schůzka k přípravě Světového dne ústního zdraví 2017.
 • Dne 27. 2. 2017 proběhlo setkání s ředitelem IPVZ, řešena byla problematika aprobačních zkoušek, konkrétně písemné testy. Ředitel IPVZ souhlasí s více variantami správných odpovědí.
 • V roce 2015 bylo zaznamenáno nejvíce žádostí o nostrifikace, v roce 2016 Univerzita Karlova nostrifikovala 255 žádostí. Nejvíce nostrifikací v ČR řeší UK Hradec Králové.
 • Dne 8. 3. 2017 vystoupil MUDr. Chrz v diskusi Prague Business Club na téma Problémy českého zdravotnictví a jak z nich ven.
 • Představenstvo schválilo text Několik podnětů České stomatologické komory na zlepšení fungování stomatologické péče v následujícím volebním období. (PRO – 11; PROTI – 1)
 • Představenstvo schválilo zaslání předloženého textu Několik podnětů České stomatologické komory všem parlamentním politickým stranám a jeho vyvěšení na webové stránky ČSK. (PRO – 11; PROTI – 1)

3. Vzdělávání – MUDr. Houba, Mgr. Slavík

 • Prezentace dalších výsledků zpracovaných dotazníků ze vzdělávacích akcí a doplněna další interpretaci hodnocení.
 • ČSK obdržela 101 námětů na nová témata kurzů, zajímavé byly připomínky frekventantů (140 připomínek, dotazník vyplnilo 81 % účastníků).
 • Připomínky mělo 8 % účastníků, nejvíce výhrad bylo ke stravování v Praze, požadavek víkendových kurzů a požadavek na podklady z kurzu.
 • Z pohledu odborných připomínek bylo nejvíce připomínek ke vzdělávacím kurzům PZL a parodontologie.
 • 24 % frekventantů pochválilo lektora a 2 % lektora kritizovala, 37 % respondentů by uvítalo méně teorie a více prakticky využitelných informací, pro 12 % kurz nepřinesl žádné novinky a byl na úrovni pregraduálního vzdělávání, okrajově byly výtky k nedodržení tématu či času přednášky.
 • Představenstvo schválilo vypuštění povinného odevzdání kompletní prezentace ze smlouvy uzavírané s lektory kurzů. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k předloženému návrhu opatření představenstva č. OP 1/2017: „V § 2 se vkládá nový odstavec 2, který zní: Předepsané stáže ve vstupním vzdělávacím programu v pedostomatologii lze absolvovat jen na pedostomatologickém pracovišti akreditovaného poskytovatele.“. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo navržené opatření představenstva č. OP 1/2017 ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. (PRO – 12; PROTI – 0)

4. Informace revizní komise ČSK – MUDr. Kraus Kozumplíková

 • RK ČSK dnes jednala s RK OSK Praha 1 kvůli nečinnosti. RK OSK Praha 1 byla vyzvána k nápravě a byla jí opakovaně nabídnuta pomoc centra s výkonem revizní činnosti.

5. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Byl předložen přehled obsahující 3 zprávy z FDI.
 • Bylo zrušeno setkání Communication Officers dne 30. 3. 2017.

6. Strategie vyjednávání DŘ 2018 – MUDr. Houba

 • Zubohrad ustanovil vyjednávací skupinu pro DŘ 2018 v tomto složení: MUDr. Chrz, MUDr. Houba, doc. Šmucler, MUDr. Banková a MUDr. Vrbková. Jednání se koná dne 5. 4. 2017.

7. Žádosti o prominutí členských příspěvků – Ing. Povolná

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky Komory o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2017 – žádost odůvodněna pracovní neschopností trvající cca 3 měsíce a nástupem na mateřskou dovolenou. (PRO – 12; PROTI – 0)

8. Žádost o prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková, MUDr. Ševčík

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Český zelený kříž, o.p.s. a prodloužilo udělení licence na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt Dětský úsměv. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti společností ERGO pojišťovna, a.s. a ZP MV ČR a neudělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt Super Zoubek. (PRO – 12; PROTI – 0)

9. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – mat. 33/2017, Ing. Štěpánková

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Klinika stomatochirurgie, implantologie a estetické stomatologie, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 11. 2016 do 14. 11. 2021. (PRO – 9; PROTI – 1)

10. Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – kurz KPR a Radiační ochrana – Ing. Povolná

 • Představenstvo schválilo OSK Trutnov pořádání vzdělávací akce „Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo OSK Trutnov pořádání vzdělávací akce „Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)

11. Kontrola plnění úkolů – MUDr. Vostrejž

 • Představenstvo schválilo předložený návrh novely stanov a jednacího řádu, týkající se možností spolupráce s bývalým prezidentem Komory a předkládá ji připomínkovým místům. (PRO – 11; PROTI – 0)

12. Různé

 • Představenstvo schválilo hotel Omnia v Janských Lázních jako místo konání výjezdního jednání představenstva ČSK ve dnech 16. – 18. 6. 2017. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Představenstvo vyhovělo žádosti Sdružení studentů stomatologie ČR a přiznalo jí příspěvek na podporu projektů v roce 2017 ve výši 50.000 Kč. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Představenstvo udělilo záštitu České stomatologické komory odbornému programu konference Indent 2017. (PRO – 10; PROTI – 0)