wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 10. 9. 2021 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 10. 9. 20211.  Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 16. 6. 2021 se prezident ČSK zúčastnil jednání komise Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 11 na ÚZIS.
 • Dne 21. 6. 2021 se prezident ČSK zúčastnil jednání Akreditační komise MZ ČR.
 • Dne 15. 7. 2021 zaslala ČSK dopis ministru zdravotnictví o ověřování znalosti českého jazyka u uchazečů o uznávání odborné kvalifikace, odpověď MZČR  obdržela ČSK dne 20. 7. 2021.
 • Dne 12. 7. 2021 zaslala ČSK nominace zástupců do vzdělávací rady klinická stomatologie, nominováni byli doc. Šmucler a MUDr. Houba.
 • Dne 15. 7. 2021 zaslala ČSK nominace na personální obsazení vzdělávací rady lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Nominováni byli: doc. Šmucler, MUDr. Houba, MUDr. Chrz a MUDr. Vojtěch Peřina.
 • Dne 27. 7. 2021 se prezident ČSK účastnil jednání Rady poskytovatelů MZ ČR. Řešena byla témata týkající se COVID-19.
 • Dne 5. 8. 2021 ČSK zaslala připomínky k Národnímu onkologickému programu.
 • Dne 18. a 31. 8. 2021 se prezident ČSK zúčastnil jednání pracovní skupiny pro reformu primární péče.
 • Dne 1. 9. 2021 jednali zástupci ČSK o národních radiologických standardech.

Dohodovací řízení pro rok 2022

 • Dne 9. 6. a 16. 6. 2021 se zástupci Zubohradu účastnili jednání DŘ 2022 pro segment stomatologie, dne 18. 6. 2021 proběhlo závěrečné jednání
  DŘ 2022 na MZ ČR.
 • Dne 30. 6. a 28. 7. 2021 jednali zástupci Zubohradu s náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
 • Ve dnech 4. 8., 25. 8. a 15. 9. 2021 se konala jednání na VZP k vykazování zdravotní péče dle novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 • Dne 1. 9. 2021 proběhlo jednání o příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění (úprava hrazených stomatologických výrobků) s prezidentkou KZT ČR a předsedkyní ČSPS.

Různé

 • Dne 21. 7. a 8. 9. 2021 jednali zástupci ČSK s prezidentkou SSS ČR.
 • Ve dnech 10. – 12. 9. 2021 se prezident ČSK účastnil Kutnohorských stomatologických dnů.
 • Dne 11. 8. 2021 se prezident ČSK účastnil, jako člen výběrové komise, výběrového řízení na přednostu Stomatologické kliniky FN Plzeň.
 • Dne 17. 8. 2021 se prezident ČSK on-line účastnil jednání Výstavního výboru Pragodentu 2021.
 • Dne 25. 8. 2021 jednal prezident ČSK s předsedou ČLS JEP.
 • Dne 3. 9. 2021 se konalo jednání Vědecké rady ČSK.

Zahraničí

 • Dne 18. 6. 2021 se prezident ČSK účastnil meetingu CECDO.
 • Dne 23. 6. 2021 se prezident ČSK on-line účastnil meetingu ERO WG Digitalisation in Dentistry – E-Health – Artificial Intelligence.
 • Dne 25. 6. 2021 se prezident ČSK on-line účastnil General Meetingu CED.

2.  Rozhodnutí prezidenta ČSK č. 9/2021 ze dne 31. 5. 2021 a č. 10/2021 ze dne 15. 6. 2021

 • Představenstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory č. 9/2021 ze dne 31. 5. 2021 a č. 10/2021 ze  dne 15. 6. 2021.  (PRO – 10; PROTI – 0)

 3.  Republika bez kazu – prezentace webu

 • Představenstvo zhlédlo prezentaci obsahu webu preventivního projektu ČSK Republika bez kazu a statistiku návštěvnosti webu.

 4.  PDD 2021

 • Aktuální stav příprav PDD 2021
 • Představenstvo vyslechlo informaci o přípravách PDD 2021 a zájmu o jednotlivé přednášky. Na letošní ročník je zatím přihlášeno rekordní množství účastníků – 1807 účastníků.

 Volné vstupenky na PDD pro RR ČSK

 • Představenstvo schválilo poskytnutí 5 volných vstupenek na kongres Pražské dentální dny 2021 redakční radě časopisu LKS a Česká stomatologie-Praktické zubní lékařství. (PRO – 11; PROTI – 0)

 Volné vstupenky na PDD 2021 pro stomatologické kliniky

 • Představenstvo schválilo poskytnutí volných vstupenek na kongres PDD 2021 zaměstnancům stomatologických klinik (10 klinik po 3 volných vstupech). (PRO – 11; PROTI – 0)

5.  Příprava rozpočtu ČSK na rok 2022

 • Představenstvo vyslechlo informaci hospodáře o přípravě rozpočtu ČSK na rok 2022. Na příštím jednání představenstva bude návrh rozpočtu předložen ke schválení.
 • Hospodář seznámil představenstvo s průběžným plněním rozpočtu roku 2021, srovnáním letošního roku a roku 2020 a prognózou plnění rozpočtu do konce roku 2021.

6.  Opatření představenstva – rozsah stanovených údajů, které Komora eviduje o svých členech (rozsah „klikací povinnosti“)

 • Představenstvo schválilo opatření představenstva Komory č. 2/2021, jímž se určuje rozsah stanovených údajů pro účely plnění výroční informační povinnosti členů Komory. (PRO – 12; PROTI – 0)

7.  Stanovisko PŘ ČSK k dotazům člena ČSK

Představenstvo schválilo stanoviska k předloženým dotazům člena ČSK takto:

 • Dotaz: Rovněž prosím o stanovisko Představenstva ke skutečnosti, že jsou stále hrazeny výplně zhotovené ze samopolymerujícího kompozitu,  ačkoliv k samopolymerujícím kompozitním pryskyřicím zaujala ČSK negativní Závazné stanovisko 2/1995 (zdůrazňuji,  že jde o závazné, nikoliv odborné  stanovisko). Stanovisko: V závazném stanovisku č. ZS 2/1995 je jako nevyhovující označena samopolymerující kompozitní pryskyřice typu prášek-tekutina. Jedná  se o první generaci samopolymerujících kompozitních pryskyřic. V současné době jsou k dispozici kompozity typu pasta-pasta, na které se citované stanovisko nevztahuje.
 • Dotaz: Dotáži se rovnou i na stanovisko Představenstva k diskrepanci mezi odborným stanoviskem č. 1/2014 „Minimum pro standardní endodontické ošetření stálého zubu s dokončeným vývojem“ a „paliativním“ (?) endodontickým ošetřením prováděným na LSPP, kdy „minima“ není v rámci LSPP dosahováno ani vzdáleně. Je z hlediska Představenstva endodontické ošetření na LSPP považováno za obdobné ošetření jako plánovaná endodoncie, či jej Představenstvo považuje za výkon svou povahou jiný, nebo by se endodontická ošetření neměla na LSPP vůbec provádět. Stanovisko: Odborné stanovisko č. 1/2014 se týká každého endodontického ošetření, tedy i takového, které by případně bylo provedeno v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Endodontické ošetření nicméně nemá povahu neodkladné péče, a proto v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství nebude obvykle realizováno.
 • Dotaz: Považuje ČSK za lege artis hrazení endodontických ošetření „při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu“, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 1 zák. 48/1997 Sb.? Nehodnotí ČSK tento stav tak, že zdravotní pojišťovny nerespektují minutové kalkulace, reálnou cenu endodontických ošetření a tlačí zubní lékaře do postupů, které lze považovat za obsoletní, neodpovídající poznatkům současné vědy a ve výsledku poškozující pacienta? Stanovisko: Endodontické ošetření metodou centrálního čepu je ošetřením na náležité odborné úrovni. Povinnost hradit toto ošetření z veřejného zdravotního pojištění je výslovně stanovena zákonem, nejde tedy o rozhodnutí zdravotních pojišťoven.
 • Dotaz: Z jakého důvodu je cílem vyřadit z veřejného zdravotního pojištění jen část endodoncie (viz. LKS 12/2019, str. 210), ačkoliv se problematika týká celé endodoncie, kterážto se na molárech a ve frontálních úsecích v principech a použitých materiálech ničím neliší? Stanovisko: Představenstvo ČSK musí při formulaci cílů ČSK respektovat společenskou i právní realitu. Každé zvýšení úhrady nebo zúžení nároku pojištěnce na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění musí být pečlivě odůvodněno. Endodontické ošetření vícekořenových zubů je časově náročnější než ošetření jednokořenových zubů. Požadavek na vyšší úhradu nebo na vyřazení endodontického ošetření vícekořenových zubů je proto snáze odůvodnitelný. (PRO – 9; PROTI – 1)

8.  Výsledky dotazníkového šetření o dopadech pandemie COVID-19 na členy ČSK

 • Představenstvo se seznámilo s výsledky šetření: s nemocností zubních lékařů a způsobem léčení COVID-19, dobou trvání léčby a návratu do zaměstnání, zdroji nákazy, nemocnosti u dalšího personálu ordinace a jak členové hodnotí opatření, která vydala ČSK ke COVID-19. Dále s mírou proočkovanosti zubních lékařů a spektrem testovaných pacientů v ordinacích zubních lékařů.

9.  Pečeť ČSK

 • Představenstvo neschválilo udělení licence na užívání Pečeti ČSK na produkt elektrický zubní kartáček Oral-B Génius. (PRO – 9; PROTI – 1) Odůvodnění: Odborní posuzovatelé udělení pečeti jednomyslně nedoporučili. Všichni shledali u posuzovaného výrobku nebezpečí traumatizace měkkých tkání při  dlouhodobém používání. Základním kritériem pro udělení pečeti je účinnost výrobku v prevenci zubního kazu a parodontopatií. Současně je však nutné, aby používání výrobku bylo bezpečné a nemělo negativní důsledky na orální zdraví uživatelů. Traumatizace měkkých tkání je bezesporu významným negativním důsledkem, a to do té míry, že pro odmítnutí udělení pečeti postačí i pouhé riziko jeho výskytu při dlouhodobém používání.
 • Představenstvo schválilo udělení licence na užívání Pečeti ČSK na produkt elektrický zubní kartáček Oral-B iO. (PRO – 9; PROTI – 1)
 • Představenstvo schválilo žadateli Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. možnost využití textu „ČSK produkt doporučuje“
  k produktům s pečetí ČSK. (PRO – 1;  PROTI – 9)
 • Představenstvo schvaluje úhradu odměny členům komise pro udělování Pečeti ČSK za práci vykonanou ve funkčním období 2017-2021 v rozsahu 92 hodin. (PRO – 9; PROTI – 0)

10.  Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2022. (PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo ČSK může podle § 78 organizačního řádu ČSK prominout roční členský příspěvek, pokud je to třeba z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů ČSK nebo z důvodu odstranění jejich tvrdosti. Nic takového žadatel netvrdí a představenstvo ČSK ani žádné takovéto okolnosti na jeho straně neshledalo. Proto nemohlo žádosti o prominutí ročního členského příspěvku vyhovět. Žadatel se fakticky domáhá započtení svého tvrzeného nároku na náhradu škody, která mu měla být způsobenou zrušením plánované schůzky, proti nároku ČSK na zaplacení členských příspěvků. K tomu je nutno především konstatovat, že započtení proti povinnosti platit členské příspěvky není přípustnéa představenstvo ČSK takový postup nemůže schválit ani tehdy, pokud by na straně člena ČSK skutečně existovala pohledávka/ nárok, která by byla k započtení způsobilá. Žadatel svůj nárok dovozuje z toho, že měl sjednánu schůzku s viceprezidentem ČSK v sídle ČSK, která však byla zrušena, neboť viceprezident ČSK se nečekaně zdržel na jednání dohodovacího řízení. Žadatel tvrdí, že v důsledku toho uzavřel zbytečně svoji ordinaci, čímž utrpěl blíže nespecifikovanou škodu. ČSK takto odůvodněný nárok neuznává. Předmětná schůzka skutečně byla zrušena, nikoliv však z důvodů na straně ČSK nebo jejích orgánů. Na jednání, které se nečekaně protáhlo, viceprezident ČSK v postavení zástupce Zubohradu zastupoval zájmy tisíců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Za zdržení viceprezident ČSK nemohl, jednání o úhradách na rok 2022 byla neobvykle složitá a náročná. Za zrušení schůzky se viceprezident ČSK žadateli omluvil a nabídl mu náhradní termín, který však žadatel odmítl. Všechny otázky, které měly být na zrušené schůzce projednány, byly žadateli zodpovězeny písemně.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 6.550 Kč. (PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Nástup na mateřskou dovolenou není mimořádnou událostí, která by mohla odůvodnit prominutí ročního členského příspěvku, naopak jde o skutečnost, na kterou finanční řád pamatuje. Snížený členský příspěvek může člen Komory uplatnit v roce, ve kterém po celou dobu pečuje o dítě do 4 let věku. Rozhodující je tedy narození dítěte, přičemž snížený členský příspěvek lze uplatnit až nejdříve v roce bezprostředně následujícím po narození dítěte.  V roce narození dítěte člen pečující o dítě na zvýhodnění nedosáhne. Lze tak shrnout, že žadatelka se nachází ve zcela standardní situaci předvídané řády Komory. Je správně zařazena do kategorie P (pracující) s tím, že v roce 2021 nemůže uplatnit zvýhodnění pro členy Komory pečující o dítě do 4 let, neboť alespoň po část roku (tedy do narození svého dítěte) o dítě nepečovala. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti žadatelky nevyhovět.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o úplné prominutí ročních členských příspěvků v letech 2005 – 2020 ve výši  9.400 Kč. (PRO – 10; PROTI – 0) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. V případě žadatele představenstvo žádné okolnosti, které by podle řádů Komory umožňovaly prominout dlužný roční členský příspěvek, neshledalo. Žadatel ani žádné takové okolnosti netvrdí. Poukazuje pouze na to, že po dobu 15 let pracoval v zahraničí. To však nemůže být důvodem pro prominutí ročního členského příspěvku. Žadatel byl po celou dobu členem Komory a byl povinen podle kategorie, do které byl zařazen, platit roční členský příspěvek. Je zřejmé, že pouze využil toho, že byl pro orgány Komory v zahraničí nedostupný, aby se své příspěvkové povinnosti vyhnul. Za tohoto stavu ovšem prominutí ročního členského příspěvku nepřichází v úvahu. Právě naopak představenstvo Komory trvá na tom, aby žadatel svůj dluh bezodkladně uhradil. Pokud tak neučiní ve lhůtě 20 dnů od vyrozumění o tomto usnesení představenstva, budou dlužné příspěvky vymáhány soudní cestou.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 1.000 Kč. (PRO – 8; PROTI – 2) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Žadatel hradil nejnižší možný příspěvek jako člen nevykonávající povolání (kategorie N). Ukončení členství v průběhu roku bez ohledu na důvod ukončení nezakládá nárok na vrácení uhrazeného příspěvku. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit. Proto představenstvu nezbylo nic jiného než žádosti nevyhovět.
 • Představenstvo projednalo žádost jiné členky ČSK o částečné prominutí členských příspěvků na rok 2020 a 2021 (místo kategorie P ponechání kategorie A). Členkou ČSK se stala v září 2020, kdy se v rámci zápisu do ČSK zařadila do vzdělávacího programu PZL, čímž získala nárok na kategorii A. V důsledku epidemie absolvovala dosud pouze 3 kurzy. V srpnu 2021 z ČSK vystoupila. Svou žádost zdůvodňuje stěhováním do zahraničí a nemožností dokončit 4-letý cyklus vzdělávání potřebný pro uznání výhod čerpaných na kategorii A. Pokud podmínky kategorie A absolvent nesplní, je mu po 4 letech doměřena k doplacení do plné výše příspěvků (kategorie P) za první dva roky, kdy čerpal výhody snížených příspěvků pro kategorii A. V případě žadatelky se jedná o doplatek 2x 6.300 Kč. Představenstvo po diskuzi nepřijalo žádné usnesení (nebylo dosaženo většiny hlasů). O žádosti nebylo možné rozhodnout, v současné době žadatelka ČSK nic nedluží, dluh bude možno vyčíslit až po skončení lhůty 4 roky od ukončení vysoké školy.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti syna zemřelého člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2021 ve výši 600 Kč. (PRO – 8; PROTI – 1) Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Představenstvo Komory zpravidla nevyhovuje žádostem o prominutí ročního členského příspěvku v kategorii N, neboť vychází z toho, že : 1. členství v Komoře je pro zubní lékaře, kteří nevykonávají povolání, dobrovolné, 2. členové Komory zásadně platí roční členské příspěvky, a že 3.výše ročního členského příspěvku v kategorii N je nastavena tak, aby člena Komory nezatěžovala. Otec žadatele se nicméně v průběhu roku 2021 až do své smrti v březnu 2021 nacházel v takovém zdravotním stavu, že pro něj členství v Komoře nemohlo být přínosem. Lze dokonce mít za to, že své členství ani nemohl ukončit, pokud by o to stál. Za této situace se představenstvu jeví jako nepřiměřeně tvrdé trvat na úhradě ročního členského příspěvku, byť byl vyměřen jen ve výši odpovídající kategorii N. Proto žádosti syna žadatele vyhovělo.

11.  Žádosti o půjčku ze sociálního fondu

 • Představenstvo bere vzalo na vědomí rozhodnutí prezidenta ČSK o poskytnutí nevratné podpory ve výši 50.000 Kč ze sociálního fondu ČSK pro jiného člena ČSK, jehož ordinace byla zničena červnovým tornádem v obci Lužice.  (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo vzalo na vědomí rozhodnutí prezidenta ČSK o poskytnutí nevratné podpory ve výši 50.000 Kč ze sociálního fondu ČSK pro jinou členku ČSK, jejíž ordinace byla zničena červnovým tornádem v obci Lužice.  (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo hlasovalo o žádosti jiné členky ČSK o dar ve výši 15.000 Kč ze sociálního fondu. Usnesení bylo na následujícím jednání představenstva revokováno z důvodu zjištěné technické chyby při sčítání hlasů.

12.  Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FNM akreditaci typu I. pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 6. 2021 do 14. 6. 2026. (PRO – 9; PROTI – 0)
 •  Představenstvo udělilo poskytovateli Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem akreditaci typu I.
 • pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2025. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Bistrodent spol. s. r. o. akreditaci typu II. pro uskutečňování stáží v rámci vstupních
  a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 15. 10. 2021 do 14. 10. 2026. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo započítalo členu ČSK 10 kreditů za účast na akci 2nd Urban International Hard and Soft Tissue Regeneration Symphosium, 18. – 19. 10. 2019, Budapešť, Maďarsko, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 9; PROTI – 0)
 •  Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 19 kreditů za účast na akcích neregistrovaných v systému celoživotního vzdělávání Komory takto: 31st EUROPEAN ASSOCIATION OF PLASTIC SURGEONS, 27. – 29. 5. 2021, kolektiv lektorů, online akce, 14 kreditů, a 9th EURAPS RESEARCH COUNCIL MEETING, 26. – 27. 5. 2021, kolektiv lektorů, online akce, 5 kreditů. (PRO – 9; PROTI – 0)
 •  Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 5 kreditů za účast na akci ORCA ONLINE CONGRESS 2021, 7. – 10. 7. 2021, Záhřeb, Chorvatsko, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 7; PROTI – 1)
 •  Představenstvo započítalo jinému členu ČSK 15 kreditů za účast na akci The Buser and Belser Master Course on Esthetic Implant Dentistry, 8. – 10. 6. 2021, Bern, Švýcarsko, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 9; PROTI – 0)
 •  Představenstvo započítalo jiné člence ČSK 15 kreditů za účast na akci The Buser and Belser Master Course on Esthetic Implant Dentistry 8. – 10. 6. 2021, Bern, Švýcarsko, neregistrované v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o vydání certifikátu pro ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou bez nutnosti absolvovat povinný kurz. (PRO – 9; PROTI – 0) Odůvodnění: Žadatelka žádá o udělení certifikátu pro ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou bez nutnosti absolvovat povinný kurz na toto téma, který je podmínkou k nasmlouvání kódu 00976. Žádost odůvodňuje tím, že má dlouholetou praxi v pedostomatologii, pracovala jako krajský ordinář pro pedostomatologii. Ošetřovala převážně psychiatricky i jinak hendikepované děti. Absolvovala atestaci I. a II. stupně ze stomatologie a vědeckou aspiranturu v oboru pedostomatologie. V současné praxi ošetřuje hendikepované děti i hendikepované dospělé pacienty. Ze zdravotních důvodů jí cestování dělá problémy. Žádosti není možno vyhovět. Výkon označený kódem 00976 je podmíněn absolvováním konkrétní vzdělávací akce, které se dokládá potvrzením. Představenstvo nemůže nikomu potvrdit, že se zúčastnil vzdělávací akce, pokud se jí ve skutečnosti nezúčastnil. Takové potvrzení by bylo nepravdivé, a tedy i protiprávní. Žadatelka se může s argumenty, kterými podložila svoji žádost, obrátit na smluvní zdravotní pojišťovny. Ty mají možnost se s poskytovatelem dohodnout i jinak, než jak stanoví tzv. úhradová vyhláška. Mohly by proto zcela výjimečně akceptovat dlouholetou praxi žadatelky a na požadavku absolvování předmětného kurzu netrvat. ČSK by takový výjimečný postup zdravotních pojišťoven podpořila, nemůže jej však iniciovat ani zaručit, že na něj zdravotní pojišťovny budou ochotny přistoupit.
 • Představenstvo registruje e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s. r. o., Prevence neúspěchu protetického ošetření chrupu, lektor: MUDr. Jindřich Charvát, CSc. a přiděluje 2 kredity. (PRO – 8;  PROTI – 0)

 13.  Různé – žádost o finanční podporu SSS ČR

 •  Představenstvo schválilo poskytnutí finanční podpory Svazu studentů stomatologie ČR na rok 2021 ve výši 33.400 Kč. (PRO – 8;  PROTI – 0)