Jednání představenstva ČSK, Praha, 11. 10. 20191. Reforma řádů ČSK

 • Reformu řádů ČSK připravila legislativní skupina představenstva ČSK. Představenstvo se podrobně seznámilo s navrženou novelizací Organizačního řádu, Jednacího řádu, Volebního řádu a Disciplinárního řádu ČSK.Na jednání listopadového sněmu bude otevřena veřejná diskuse o reformě, rozhodnutí o konečné verzi řádů proběhne na jednání květnového sněmu.
 • Představenstvo schválilo variantu uzavření kandidátní listiny při volbě prezidenta ČSK 30 dní před dnem konání volby (§ 16 odst. 1 volebního řádu). (PRO – 11; PROTI – 0)

2. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 11. 10. 2019 se zástupci ČSK zúčastnili jednání Rady poskytovatelů zdravotních služeb za účasti premiéra, ministra zdravotnictví a odborů.
 • Dne 23. 10. 2019 jednali zástupci ČSK se zástupci MZ ČR o novelizaci zákona č. 48/1997 Sb.
 • Dne 30. 9. 2019 se prezident ČSK zúčastnil tiskové konference MZ ČR k úhradám ve stomatologii.
 • Ve dnech 4. – 5. 10. 2019 proběhl kongres Pražské dentální dny 2019. Součástí bylo jednání u kulatého stolu za účasti zástupů CED, ERO a profesních komor z Rakouska, Německa (Saska a Bavorska), Slovenska, Polska, Maďarska a Chorvatska.
 • Ve dnech 3. – 5. 10. 2019 probíhal ve stejných prostorách kongres PDD i veletrh Pragodent 2019. Kongresu PDD se zúčastnilo 1250 účastníků, Pragodentu 9700 účastníků. Součástí Kongresu bylo i jednání u kulatého stolu se zahraniční účastí – mezi významnými hosty byl ministr zdravotnictví ČR, prezident CED a prezidentka-elektka ERO.
 • Dne 14. 9. 2019 se prezident ČSK zúčastnil XXIV. Kutnohorských stomatologických dnů.
 • Dne 9. 10. 2019 se zástupci ČSK zúčastnili jednání o cenových kalkulacích ve stomatologických praxích.
 • Dne 1. 10. 2019 se prezident ČSK zúčastnil jednání KSL.
 • Dne 2. 10. 2019 jednali zástupci ČSK s přednostou stomatologické kliniky FN KV o možnostech úhrad péče pacientů s vrozenými vývojovými vadami stomatognátního systému a s rozštěpovými vadami.
 • Dne 7. 10. 2019 byla na webových stránkách ČLS JEP zveřejněna Odborná stanoviska představenstva Komory k rentgenové diagnostice, sedaci v dětské stomatologii a antiresorpční terapii.
 • Ve dnech 25. – 27. 9. 2019 se prezident ČSK zúčastnil zasedání CECDO v Helsinkách, Finsko.
 • Ve dnech 9. – 12. 10. 2019 se prezident ČSK zúčastnil Slovenských dentálních dnů 2019 v Čilistově.

3. Návrh úpravy časů a termínů jednání PŘ ČSK

 • Představenstvo schválilo, že všechna jeho jednání (vyjma výjezdního zasedání v červnu) v roce 2020 budou koncipována jako jednodenní se začátkem v 10:00 hod. Jednání v květnu a v listopadu (před jednáním sněmu) budou začínat v 9:00 hod. (PRO – 9; PROTI – 0)

4. PDD 2020

 • Představenstvo schválilo jako místo konání PDD 2020 O2 Universum v Praze. (PRO – 13; PROTI – 0)

5. Příprava 72. jednání sněmu ČSK

 • Návrh programu a další jednání při sněmu – čtvrtek 14. 11. 2019 13:00 hod. legislativní výbor, pátek 15. 11. 2019 – 9:00 hod. revizní komise ČSK, 9.00 hod. představenstvo ČSK, 13:00 hod. čestná rada ČSK, 15:00 hod. setkání s předsedy OSK, 18:00 hod. rozpočtový výbor, příp. 18:00 hod. znovu legislativní výbor, sobota 17. 11. 2019 – 9:00 hod. výbor pro vysoké školy.
 • Představenstvo schválilo navržený program 72. jednání sněmu ČSK. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Návrh rozpočtu ČSK na rok 2020 – Představenstvo se podrobně seznámilo s návrhem rozpočtu ČSK na rok 2020. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, návrh výdajů a příjmů na rok 2020 je ve výši 56.591.000 Kč. Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2020 a předložilo jej k projednání na 72. jednání sněmu ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Projekt Administrativa správních činností -Ing. Ďuríková seznámila s dalším vývojem projektu ASČ. Předsedové OSK dostali upravený materiál k připomínkám, projekt bude dle zaslaných připomínek doplněn, resp. upraven.

6. Žádosti podané vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologické centrum Brno, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 11. 10. 2019 do 10. 10. 2024. (PRO – 8; PROTI – 0)

7. Žádosti o prodloužení licence na používání Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání Pečeti ČSK pro preventivní program Veselé zoubky. (PRO – 9; PROTI – 0)

8. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně, příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení odborné literatury pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů, do výše 14.403 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK a FN Plzeň příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení odborné literatury pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů, do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)

Různé

 • Volby do RR ČSPZL – Představenstvo zvolilo do Redakční rady časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství MUDr. Simonu Dianiškovou, Ph.D., MPH a Dr. Hanse-Rainera Fischera. (PRO – 9;

Stanovisko_SZU