Jednání představenstva ČSK, Praha 11. 12. 20201.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 9. 12. 2020 se prezident ČSK účastnil jednání 78. schůze Výboru pro zdravotnictví PSP ČR k aktuální epidemiologické situaci, informacím MZ ČR o šíření nákazy SARS CoV2 v ČR a o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Nyní je zákon v Poslanecké sněmovně, na aktuální schůzi je naplánováno první čtení.
 • Dne 9. 12. 2020 se účastnil prezident ČSK jednání 61. schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR k dentálnímu amalgámu se zástupci Ministerstva životního prostředí, odboru zdravotní péče MZ ČR a poslanci. Jednalo se o zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o přezkumech požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích /kód Rady 10152/20, KOM (2020) 378.
 • Dne 25. 11. 2020 projednávali zástupci ČSK využití finančních prostředků ve stomatologii v r. 2020 se zástupci VZP a Svazem ZP. Další možnosti jsou v jednání prostřednictvím programů jednotlivých ZP, např. VZP Plus.
 • Dne 13. 11. 2020 proběhlo on-line jednání SDÚZ 2021.
 • Dne 24. 11. 2020 se účastnili zástupci ČSK on-line konference “Efektivní nemocnice 2020 – strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.
 • Dne 3. 12. 2020 se prezident ČSK účastnil konference „Naděje v medicíně“ v centru ČLK.
 • Dnes proběhlo jednání na MZ ČR k současné situaci pandemie COVID-19, kterého se účastnil prezident ČSK. Antigenní testy probíhají nyní u učitelů a plošně od 18. 12.
 • Zahraničí – dne 11. 2020 se zástupci ČSK zúčastnili on-line jednání CED.

2.       Schválení rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory ze dne 20. 11. 2020 a dne 2. 12. 2020

 • Představenstvo schválilo rozhodnutí prezidenta Komory při výkonu působnosti představenstva Komory ze dne 20. 11. 2020 a 2. 12. 2020. (organizační doporučení a opatření v návaznosti na krizová opatření vlády) PRO – 11;  PROTI – 0

3.       Plošné antigenní testování

 • Dne 9. 12. 2020 se někteří členové představenstva ČSK zúčastnili na on-line prezentace k tématu antigenního testování zubními lékaři. Členové představenstva, kteří se této on-line prezentace zúčastnili, stručně informovali o jejím obsahu. Představenstvu ČSK byla tlumočena žádost představitelů iniciativy Lékaři pomáhají Česku o vyjádření k této iniciativě, a pokud by se představenstvo ČSK k iniciativě nevyjádřilo, pak o zařazení jejich prezentace na jednání Sněmu ČSK.
 • Představenstvo schválilo vyjádření představenstva ČSK k systému antigenního testování ve znění: „V ČR na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví probíhá plošné antigenní testování. ČSK zprostředkuje svým členům informace o organizaci a možnosti zapojení se do systému. Účast v systému antigenního testování je dobrovolná a je na rozhodnutí každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, zda se zapojí či nikoliv.“ (PRO – 13; PROTI – 1)

4.       IT systém a web ČSK

 • Společnost Spring systems s.r.o. úspěšně pokračuje v projektu IT systému. Probíhají pravidelné schůzky se zaměstnanci Kanceláře ČSK, kteří se podílí na jeho vývoji. Od společnosti Roon Swenson s.r.o. převzala společnost Spring systems s.r.o. programovou část webu ČSK, která se napojuje na interní systém. Aktuálně se pracuje na migraci dat a na přípravě členských příspěvků pro rok 2021.

5.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Představenstvo se seznámilo s průběhem přípravy materiálu Průvodce praxí zubního lékaře od vzniku přes provoz až po ukončení praxe.

6.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo vyhovělo žádosti člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.100 Kč.  (PRO – 12; PROTI – 1)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář. Rozdělení členů Komory do kategorií pro účely zjištění výše ročního členského příspěvku má jediný účel: poskytnout úlevu těm členům Komory, kteří nevykonávají povolání zubního lékaře. Tento přístup má do jisté míry sociální rozměr, především však vychází ze skutečnosti, že členství v Komoře je povinné pro každého, kdo vykonává povolání zubního lékaře, a tedy že Komora vykonává převážnou část své působnosti primárně pro zubní lékaře, kteří vykonávají své povolání, a v jejich zájmu. Takový je princip vyplývající z řádů Komory, na němž představenstvo nemůže nic měnit.  Žadatel nepochybně v roce 2020 nevykonával v důsledku svého zdravotního stavu povolání zubního lékaře, v červnu skončil jeho pracovní poměr a začal pobírat plný invalidní důchod. Trvat za tohoto stavu na úhradě ročního členského příspěvku v plné výši odpovídající kategorii P se jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo žádosti vyhovělo.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 v alikvotní výši dle doby trvání jeho členství v ČSK v roce 2020.  (PRO – 12; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 78 organizačního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Splnění těchto podmínek musí představenstvo posuzovat objektivně při respektování základní zákonné zásady ovládající celý systém výběru členských příspěvků, podle které jsou všichni členové Komory povinni platit stanovené členské příspěvky. Jakékoliv osvobození od této povinnosti proto musí být skutečně zcela výjimečné a pečlivě odůvodněné, jinak by se představenstvo vystavovalo nebezpečí postihu za porušení povinnosti spravovat majetek Komory jako řádný hospodář.  Podle řádů Komory není rozhodné, jakou část roku, za který se platí roční členský příspěvek, byl člen Komory zapsán v seznamu členů. Povinnost zaplatit roční členský příspěvek v plné výši tak vznikne každému členu Komory, byť by byl zapsán v seznamu členů jeden jediný den.  Tento princip je žadateli zjevně znám, jinak by totiž nežádal o částečné prominutí ročního členského příspěvku. Představenstvo Komory však tento princip nemůže měnit. Mohlo by ve smyslu výše uvedeného ustanovení organizačního řádu Komory zasáhnout, pokud by na straně žadatele shledalo nějakou zcela výjimečnou okolnost, v jejímž důsledku by se jevilo uplatnění popsaného principu jako nepřiměřeně tvrdé. Žádnou takovou okolnost však představenstvo Komory neshledává a žadatel ji ani neuplatňuje. Žádá tak vlastně, aby představenstvo Komory popřelo výše popsaný základní princip vzniku příspěvkové povinnosti. K takovému postupu však představenstvo Komory není oprávněno, a proto nemohlo žádosti žadatele vyhovět.

7.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 6. 2020 do 14. 6. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Nemocnice Pardubického kraje, a. s. akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 9. 2020 do 11. 9. 2025. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Paroulek, CSc. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 16. 10. 2020 do 15. 10. 2025. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Představenstvo registrovalo e-learningový kurz pořadatele MeDitorial, s.r.o., Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy, lektor: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. a přidělilo mu 2 kredity. (PRO – 11; PROTI – 0)

8.       Opatření představenstva – celoživotní vzdělávání

 • Představenstvo se podrobně seznámilo s obsahem deseti nových opatření představenstva upravujících pravidla vzdělávacího systému ČSK:
  OP3/2020, jímž se upravují podrobnosti systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů
  OP4/2020, jímž se upravují podrobnosti profesní zkoušky
  OP5/2020, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství
  OP6/2020, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii
  OP7/2020, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v parodontologii
  OP8/2020, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii
  OP9/2020, jímž se stanoví struktura navazujících vzdělávacích programů
  OP10/2020, jímž se stanoví minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii
  OP11/2020, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu
  OP12/2020, jímž se stanoví podmínky akreditace akreditovaných poskytovatelů a postup akreditace

9.    Monitoring médií a jeho výstupy

 • Poskytovatelem služby monitoringu medií je společnost Newton Media, a.s., která provádí analýzy pro účely reklamních kampaní, rychlý a aktuální přehled v mediálním prostředí, podrobné analýzy mediálních dat na základě specifikací (klíčová slova, zdroje) a interní monitoring medializace. Je třeba ověřit, zda výsledky monitoringu smí ČSK šířit mezi členskou základnu nebo je určen pouze pro účely vedení ČSK.
 • Představenstvo neschválilo návrh na zpracování změny nakládání s výstupy služby monitoringu médií dodávané dodavatelem Newton Media. (PRO – 4; PROTI – 8)

10.    Návrh změny závazného stanoviska k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky

 • Pravidla upravující dostupnost zubního lékaře jsou v praxi obtížně splnitelná, proto je navržena úprava, která zachovává základní účel regulace (tedy zakotvení odpovědnosti zubního lékaře za výkon odborného dohledu), ale současně ponechává více prostoru pro různé situace, které mohou v praxi při zajišťování odborného dohledu nastat.
 • Představenstvo schválilo návrh závazného stanoviska k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a jeho předložení k projednání na 74. jednání sněmu ČSK. (PRO – 12; PROTI – 2)

11.    Příprava 74. jednání sněmu ČSK

 1. Představenstvo schválilo doplnění programu 74. jednání sněmu ČSK o návrh závazného stanoviska k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky. (PRO – 12; PROTI – 1)
 2.  Kredity a plnění povinnosti se celoživotně vzdělávat – Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu na stanovení rozsahu, ve kterém členové Komory prokazují Komoře plnění své povinnosti se celoživotně vzdělávat, a způsob tohoto prokazování. (PRO – 14; PROTI – 0)
 3. Odborný zástupce, primář a vedoucí zubní lékař – Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu na stanovení podmínek pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře. (PRO – 13; PROTI – 0)
 4. Výše a rozdělení registračního poplatku, členského a ročního členského příspěvku, přípustné úlevy – Představenstvo schválilo pozměňovací návrh k návrhu na stanovení výše a rozdělení registračního poplatku, základní výše ročního členského příspěvku, minimální výše ročního členského příspěvku, výše části ročního členského příspěvku připadající Komoře, přípustné úlevy na ročním členském příspěvku, jejichž výši může schválit sněm Oblastní komory, výše ročního evidenčního příspěvku a výše úhrad za některé služby poskytované členům Komory. (PRO – 13; PROTI – 0)

12.    Příprava 75. jednání sněmu ČSK

 • Představenstvo schválilo návrh programu 75. jednání sněmu ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0)

13.    Různé

 • Obnova předplatného zahraničních elektronických odborných časopisů na rok 2021 – Představenstvo vyslechlo informaci o nabídce rozšířeného přístupu k zahraničním časopisům nad rámec licenční smlouvy společnosti EBSCO k balíčku Science Direct vydavatele Elsevier (International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Journal of Endodontics, Journal of Prosthetic Dentistry, Periodontology Package, Clinical Advances in Periodontics, Journal of Periodontology) a International Journal of Esthetic Dentistry. Představenstvo schválilo rozšíření přístupu k zahraničním časopisům v on-line formě. (PRO – 10; PROTI – 1)
 • Prominutí úhrady za zpracování žádosti o prodloužení osvědčení
  o 1 rok – Představenstvo prominulo úhradu za zpracování žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o 1 rok podané v době od 1. ledna 2021 do 30. června 2021. (PRO – 9; PROTI – 0)