wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 11. 9. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 11. 9. 2015Informace z jednání představenstva ČSK
Praha, 11. 9. 2015

1. Informace za uplynulé období
– ČSK připomínkovala novelu zákona č. 95/2004 Sb. – tlak na otevření dalších specializací v zubním lékařství, případně prosazení kompromisního návrhu na tzv. funkční kurzy v parodontologii a pedostomatologii. Parodontologii a pedostomatologii považuje ČSK za nedílnou součást všeobecného zubního lékařství, proto nepovažuje za správné jejich vymezení na úzký okruh činností, které byl směl vykonávat pouze zubní lékař s touto „specializací“.
– MZ ČR nevyhovělo připomínkám ČSK na omezení počtu opakování pokusů o složení aprobační zkoušky (nyní neomezeně, ČSK požadovala max. 3x). Podařilo se však prosadit požadavek na zpřísnění podmínek výkonu 5-měsíční praxe, která bude muset být vykonávána pod přímým odborným vedením zubního lékaře v akreditovaném zařízení, přičemž přímé odborné vedení bude moci jeden zubní lékař vykonávat pouze nad jedním zdravotnickým pracovníkem.
– ČSK připomínkovala novelu zákona č. 134/1998 Sb. – v obecné části seznamu výkonů s bodovými hodnotami došlo sice ke zvýšení režie zdravotnických zařízení, úhrady podle seznamu výkonů by však stále nedosahovaly výše úhrad podle ceníku standardní stomatologické péče.
– Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění zavádí nový systém stanovení výše úhrad zdravotnických prostředků – nově by měl na základě správního řízení stanovovat úhrady jednotlivých zdravotnických prostředků SÚKL. Zdravotnickými prostředky jsou i individuálně zhotovované stomatologické výrobky, což by byl do budoucna velký problém. Dle představ MZ ČR by se cenotvorba měla odvozovat od ceny materiálu, který ale tvoří jen část nákladů. ČSK i zdravotní pojišťovny proto požadují zachování stávající přílohy č. 4 zákona.
– Proběhlo jednání s MUDr. Rážovou z odboru hlavního hygienika MZ ČR o bělicích prostředcích s vyššími než evropským nařízením povolenými koncentracemi, které k nám prodejci dovážejí ze zahraničí a označením CE obhajují povolení jejich používání. Dle informací SÚKL mají tyto prostředky označení CE neoprávněně a skutečně se v ČR používat nesmějí. Stanovisko SÚKL zašle na MZ ČR, které zahájí správní řízení s distributory, kteří nepovolené bělicí přípravky na českém trhu nabízejí.
– Při hygienických kontrolách zubních ordinací jsou požadovány bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám. Orientace v katalogu těchto látek je značně obtížná. ČSK proto požádala MZ ČR a SZÚ o spolupráci při přípravě metodiky.
– Proběhlo jednání s náměstkem ministra zdravotnictví o úhradách zubní péče v roce 2016. Během příštího týdne bude v připomínkovém řízení úhradová vyhláška, která bude upravovat nárůst cen zhruba o 2-2,5%. MZ ČR chce navýšení směřovat do výplní, ale toto minimální navýšení nic nevyřeší, cílem ČSK je proto navýšení ceny anestezie a prosté extrakce (z jiných zdrojů bude rovněž o 5% navýšen kód 00908). Vyhláška by měla vyjít do 31. 10. 2015, poté budou zdravotní pojišťovny připravovat cenové dodatky.
– Zástupci ČSK se zúčastnili semináře pro krajské ředitele finančních úřadů na MF ČR, který měl za cíl sjednotit postup cenových kontrol. Mezi nejčastější problém patří fond pracovní doby (některé cenové kontroly požadují i u zkrácených úvazků kalkulace na 7 hodin, čímž dochází ke snížení minutových nákladů) a vyjádření ceny přímého materiálu (v kalkulacích je uváděn ekonomicky, ale při kontrolách je požadováno dle skutečně použitého materiálu, čímž by se musely kalkulace při každé změně materiálu měnit). Dalším problémem je tvorba zisku. V kalkulacích musí být uvedeno, k jakému účelu bude dosažený zisk použit. Když zisku není dosaženo, je požadováno, aby kalkulace na další rok byla postavena na sníženém zisku, čímž časem dojde k nesmyslné hodnotě nulového předpokládaného zisku.
– Účast na prezentaci nové komunikační platformy VZP Point. Dojde ke zjednodušení a zpřehlednění odevzdávání dávek. Platforma bude fungovat na všech internetových prohlížečích, zpřístupní registr protetických prací a umožní pacientům ověření registrací u lékařů. Fungovat má od 1. 1. 2016.
– Proběhla schůzka na VZP – řešily se smluvní vztahy se zubními lékaři v Praze a Středočeském kraji. VZP zde s novými lékaři uzavírá smlouvu pouze na 1 rok (poté smluvní vztah vyhodnotí a případně prodlouží na 5 let) a stanovuje řadu podmínek, které zasahují do provozu zdravotnického zařízení (ordinační doby apod.). Jedná se obcházení vyhlášky o rámcových smlouvách a typové smlouvy, zástupci ČSK obdrželi příslib nápravy.
– Proběhlo jednání KSL s ministrem zdravotnictví ohledně financování zdravotní péče v roce 2016. Jednání bylo velmi obecné a nekonfliktní, ministr neměl k dispozici potřebná data, další setkání bylo proto naplánováno na 1. 10. 2015.
– Na webových stránkách ČSK bylo zveřejněno Stanovisko k povinné indikaci vyšetření či ošetření dentální hygienistkou, které požadoval Sněm ČSK
– Ve dnech 3. – 5. 9. 2015 proběhl v Praze úspěšně 39. Mezinárodní kongres EPA, na jehož přípravě se ČSK podílela.
– Dne 3. 9. 2015 se uskutečnil webinář MUDr. Georgieva na téma „Dva obory, jeden cíl“.
– Dne 17. 6. 2015 proběhlo slavnostní udělení ceny J. E. Purkyně pro rok 2015 prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc. na zámku Libochovice. Tuto cenu za celou historii obdrželi pouze 2 zubní lékaři – prof. Leon Sazama a prof. Mazánek, jedná se o významné ocenění oboru stomatologie.
– 17. 6. 2015 proběhlo setkání zástupců ČSK se zástupci Saské komory zubních lékařů.
– 18. – 20. 6. 2015 proběhlo společné jednání představenstva SKZL a zástupců představenstva ČSK ve Smoleniciach na Slovensku. Tématem bylo mimo jiné ošetřování HIV pozitivních pacientů a pacientů s hepatitidou typu C.– Připravovaný projekt společných sekretariátů RK OSK a ČR OSK

– RK a ČR OSK řeší velké množství stížností pacientů, což je pro tyto orgány velká administrativní zátěž, která má za následek časté procesní a administrativní pochybení a dlouhé lhůty k vyřízení stížností. Snahou je tento stav zlepšit, a proto ČSK přichází s návrhem vytvoření profesionálního administrativního zázemí.
– Navrhovány jsou 2 varianty podpory oblastních orgánů („krajská“ a „zemská“), ve kterých by veškerou administrativní a organizační zátěž z RK a ČR OSK převzaly profesionálně vyškolené sekretářky, které by byly přímo zaměstnankyněmi Kanceláře ČSK.
– Krajská varianta předpokládá vznik 14 sekretariátů v krajských městech a zemská varianta předpokládá 3 sekretářky – 2 v Praze (jedna pro Prahu, Středočeský a Liberecký kraj, druhá ostatní části Čech) a 1 na pro Moravu a Slezsko (sídlo v Brně nebo Olomouci). U žádné z variant se nepředpokládá osobní účast sekretářky na jednáních RK OSK.
– Obě varianty mají své výhody a nevýhody, finanční náklady by hradilo centrum společně s OSK, navrženo zvýšení členských příspěvků ve 2 variantách (100,- nebo 200,- Kč ročně pro OSVČ a 50,- nebo 100,- Kč ročně pro zaměstnance), o konkrétní výši rozhodne Sněm ČSK. Členské příspěvky nebyly zvýšeny od roku 2012, kdy došlo naopak ke snížení z důvodu předčasného splacení sídla ČSK.
– Nutnou podmínkou pro fungování společných sekretariátů je zapojení všech OSK.
– Novinkou je i návrh zavedení elektronického spisu, do kterého by všechny zúčastněné strany mohly vstupovat, a celý proces vyřízení stížnosti by to zpřehlednilo, zjednodušilo a zrychlilo.
– Uvedení projektu do chodu se předpokládá během první poloviny příštího roku.

2. Zahraniční činnost
– Doc. Zemen připravil přehled činností, zpráv, dotazníků i odpovědí a komunikace s mezinárodními asociacemi (FDI, CED, ISDR) za měsíc červen – září 2015.
– 12. 9. 2015 byl vyhlášen Evropským dnem orálního zdraví.3. Valná hromada
– Valná hromada ČSK se koná dne 12. 9. 2015 v Národním domě na Vinohradech.
– Účast přislíbil prof. MUDr. Vymazal (náměstek ministra zdravotnictví ČR), MUDr. Frňka (ředitel strategie ČP ZP a Svaz ZP), MUDr. Macháčková (vedoucí oddělení úhrad ambulantní péče VZP ČR), Ing. Pešek (ředitel divize Čechy OZP) a MUDr. Hornychová (vedoucí oddělení chemické bezpečnosti SZÚ), revizní lékaři ZP.
– Program jednání: DŘ 2016, připravovaná legislativa, situace ve zdravotnictví.4. Setkání s předsedy OSK
– Setkání s předsedy OSK se koná dne 12. 9. 2015 v Národním domě na Vinohradech po Valné hromadě.
– Program jednání: DŘ 2016, připravovaná legislativa, situace ve zdravotnictví, problematika OSK, spolupráce s Kanceláří ČSK, podněty z OSK, projekt podpory RK a ČR OSK.5. Novela Jednacího řádu

Představenstvo souhlasilo s předložením návrhu novely Jednacího řádu Sněmu ČSK.
(PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Plnění rozpočtu ČSK za 1-6/2015
– Příjmy i náklady jsou plněny dle plánu – náklady čerpány na 43% (v loňském roce 40%), příjmy jsou plněny na 89% (v loňském roce 78%).
– V červenci se v plnění rozpočtu projeví kongres EPA výraznějším růstem příjmů, výdaje se projeví až později (faktury ještě nejsou k dispozici).

7. Žádosti o prominutí ročního členského příspěvku

Představenstvo prominulo člence Komory roční členský příspěvek pro rok 2015 ve výši 6.700,- Kč ze zdravotních důvodů. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Žádosti o příspěvek z účtu klinik

Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „7. Výroční kongres České endodontické společnosti“, která se koná dne 26. 9. 2015, Hotel Pyramida Praha, z účtu klinik, a to až do výše 30.000,- Kč. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na Head and Neck Operative Surgery Cadaver Workshop, Surgical Training Centre, University Hospital, Coventry, Velká Británie, 23. – 25. 9. 2015, a to až do výše 60.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na TMJ Course Vienna „Arthroscopic and Open TMJ Surgery – Basics and New Horizons“, Vídeň, Rakousko, 5. – 8. 10. 2015, a to až do výše 37.950,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo přiznalo jinému žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a kongresový poplatek souvisejících s její účastí na Salzburg Weekend Seminar 2015 – Oral Diseases, An Update in Diagnosis, Histopathology and Treatment, Salzburg, Rakousko, 24. – 25. 10. 2015, a to až do výše 14.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

9. Žádosti o udělení licence na užívání pečeti ČSK

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Professional Sensitivity Therapy. (PRO – 7; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1)

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty: Listerine – Smart Rinse Mild Berry. (PRO – 7; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 1)

10. Nabídka e-learning – Health Communication s.r.o.

Představenstvo souhlasilo s další spoluprací s firmou Health Communication s.r.o. v oblasti tvorby e-learningových kurzů a pověřilo jednáním prezidenta a viceprezidenta ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

11. Webové stránky ČSK

– Poptáni byli 4 dodavatelé grafického návrhu, zájem projevil pouze jediný (J. Sodomka), velmi dobré reference.
– Dále bylo poptáno 5 dodavatelů na programové zpracování webu, zájem projevili 3 dodavatelé. Všichni mají velmi dobré reference, první dvě nabídky jsou cenově srovnatelné (nejnižší nabídka od firmy NTV Agency – cca 717.000 Kč), třetí nabídka je nejvyšší (firma Aaron Group – 1.500.000 Kč). Všechny nabídky jsou bez kalkulace pro Moodle (provoz webinářů), který cenu pravděpodobně navýší o dalších cca 130.000 Kč, firmy bez podrobnější analýzy nechtějí cenu stanovit předem.
– Spuštění nového webu je předpokládáno na jaro příštího roku.
– Rozhodnutí o výběru dodavatele odloženo na příští jednání.

12. Novela ŘCVZL
– Oproti návrhu předloženému na posledním jednání došlo k úpravám věcného záměru novely – obsah zůstal víceméně stejný, ale forma zcela jiná.

Představenstvo schválilo, aby návrh řádu celoživotního vzdělávání vycházel z konceptu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci průběžných vzdělávacích programů Praktický zubní lékař, Stomatochirurgie, Parodontologie, Pedostomatologie a případně i dalších předem neurčených průběžných vzdělávacích programů, schvalovaných sněmem Komory jako příloha řádu, a předem neurčených jednorázových vzdělávacích programů schvalovaných představenstvem Komory. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

13. Různé
Zasedání FDI v Bangkoku se za ČSK zúčastní: MUDr. Banková, MUDr. Benko a MUDr. Al Haboubi.14. Žádosti podané vzdělávacímu střediskuPředstavenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Pavel Krejzlík, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. František Urban, CSc. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jiří Doležal akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 10. 2015 do 15. 10. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Studio 32, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 10. 2015 do 15. 10. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Paroulek, CSc. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 10. 2015 do 15. 10. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli JPL 07, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli JPL 07, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli PARO Úlehlová, s. r. o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Nemocnice Pardubického kraje, a. s. akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Nemocnice České Budějovice, a. s. akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Krajská nemocnice Liberec, a. s. akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Ústřední vojenská nemocnice, a. s., Ambulance čelistní a obličejové chirurgie – Centrum pro traumatologii akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 11. 9. 2015 do 10. 9. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Krajská zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 10. 2015 do 15. 10. 2020 (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Hradec Králové akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Fakultní nemocnice Plzeň – Stomatologická klinika akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař pedostomatolog na dobu od 16. 6. 2015 do 15. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

3. český den zdravých zubů
Preventivní program ČSK určený veřejnosti se v letošním ročníku zaměření především na děti. Proběhne dne 8. 10. 2015 jako doprovodný program kongresu PDD v Praze, dále se bude konat v Brně, Hradci Králové a Olomouci.