wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. 10. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. 10. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 12. 10. 2012


1. Informace za uplynulé období
– Valná hromada, setkání s předsedy OSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  • Akce se konaly dne 15. 9. 2012. Valná hromada proběhla úspěšně za účasti zástupců MZ ČR, VZP, ČLK, ČLnK, ČPZP, ZP M-A, VoZP ČR a OZP.

 

  • Setkání s předsedy OSK se zúčastnila většina předsedů jednotlivých OSK. Byly podrobněji projednány body Valné hromady, spolupráce OSK a Kanceláře ČSK a podněty z OSK.

 

  Kandidaturu na na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2013 – 2017 oznámili MUDr. Pavel Chrz a MUDr. Jiří Pekárek. Navržen byl též MUDr. Jiří Nožička, který však svou kandidaturu písemně odmítl.

– Úhrady na rok 2013 – jednání s MZČR – MUDr. Chrz

  Dne 21. 9. 2012 proběhlo setkání MUDr. Chrze s náměstkem ministra zdravotnictví. Tématika byla prodiskutována a současně bylo dohodnuto další setkání.

– Terminologie úhradové vyhlášky – MUDr. Chrz

  Dnes 12. 10. 2012 byla na MZ ČR s ředitelkou odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami, která připravuje úhradovou vyhlášku na rok 2013, projednána terminologie úhradové vyhlášky v části týkající se zubního lékařství.

– Informace VZP ČR o zpoždění plateb – MUDr. Chrz

  VZP ČR zasílá poskytovatelům zdravotní péče dopis o možném zpožďování úhrad za péči hrazenou z veřejného pojištění. Zároveň MUDr. Cee, předseda OSK Most, zaslal do Kanceláře ČSK e-mail o zpoždění úhrady z VZP. MUDr. Chrz požádal členy představenstva, aby sledovali úhradu zdravotní péče od VZP.

– 20. výročí vzniku OZP – MUDr. Chrz

  Akce se konala ve Strahovském klášteře a byla využita příležitost hovořit s ministrem zdravotnictví o vyřazení výplní, endodoncie a dalších výkonů z veřejného zdravotního pojištění.

– VZP ČR – jednání komise pro metodiku – MUDr. Černý

  Dne 26. 9. 2012 proběhlo jednání komise pro metodiku. Jednotlivé segmenty individuálně řešily znění a případné změny metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. Metodika podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Od roku 2014 je plánována změna datového rozhraní.

– Mezinárodní kongres Pražské dentální dny a doprovodný program – MUDr. Černý

  • Na PDD se v letošním roce zaregistrovalo cca 1200 účastníků, z toho cca 300 studentů. V rámci doprovodného programu se konalo 14 workshopů (cca 200 přihlášených), které byly účastníky velmi kladně hodnoceny, a výstava firem (26 vystavovatelů). Registrace účastníků PDD byla poprvé realizována prostřednictvím čárových kódů. Vyhodnocením odborné úrovně přednášek se bude zabývat odborný výbor PDD na svém příštím zasedání 29. 10. 2012.

 

  • Přínosné bylo setkání představitelů ČSK a zástupců odborného výboru se studenty zubního lékařství převážně 4. a 5. ročníku.

 

  • Při slavnostním zahájení kongresu PDD proběhl křest dvou publikací „Magistraliter receptura ve stomatologii“, autoři PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA, MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D. a „Rukověť zubního lékaře – pacient se zdravotním rizikem“, autoři MUDr. Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Zemen Ph.D., MUDr. Věra Bartáková, CSc.

 

  • Ve stánku ČSK byl tradičně informační a poradenský servis ČSK, ekonomická a právní poradna, prodej knih z edice ČSK a prodej propagačních materiálů.

 

  • Ve „Dnech dětské prevence“ v KCP probíhala praktická výuka správné ústní hygieny pro děti z mateřských a základních škol v rámci preventivního projektu Zdravý zoubek. Současně byl na parkovišti Kongresového centra přistaven kamion občanského sdružení Nechci kazy, ve kterém se děti seznamovaly s prostředím zubní ordinace. Akce byla velmi zdařilá.

 

  • Na tiskové konferenci ke Dnům dětské prevence byl prezentován projekt Dětský úsměv, podány informace týkající se péče o dětské zuby, vydání miliontého dětského zubního průkazu a aktuální situace ve zdravotnictví z pohledu zubních lékařů. Zpestřením tiskové konference byla informace správného čištění zubů, kterou pro přítomné zástupce médií připravila MUDr. Hana Zallmannová Čechová, jedna ze zakladatelek a ředitelka Českého zeleného kříže, o.p.s. Česká televize vyváženě a v poměrně rozsáhlé reportáži informovala o stavu chrupu českých dětí v porovnání s jinými evropskými státy, o preventivních programech zaměřených na děti, o zodpovědnosti rodičů. V této souvislosti byla zveřejněna informace o milióntém zubním dětském průkazu, který ČSK předá v tomto roce.

 

  • Mezinárodního workshopu „Jaký rozsah zubní péče by měl být hrazen ze zdravotního pojištění?“ se účastnili zástupci MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci profesních organizací z Německa, Rakouska, Polska, Estonska, Slovinska, Slovenské republiky a České republiky. Všichni účastníci velmi kladně hodnotili toto setkání a téma.

 

  • Na základě přednesených příspěvků a diskuse se účastníci mezinárodního workshopu shodli na těchto závěrech:

 

  • 1. Přímý vztah mezi lékařem a pacientem je prioritou bez ohledu na způsob úhrady poskytnuté péče.

 

  • 2. Prvořadá je prevence, která musí být podporována všemi možnými prostředky (stát, zdravotní pojišťovny, obce, nadace apod.).

 

  • 3. Je nezbytná podpora a zajištění péče o děti a handicapované pacienty, přednostně s úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

 

  4. Možnosti úhrady zubní péče z veřejného zdravotního pojištění v dosavadním rozsahu jsou, i přes existující rozdíly v jednotlivých evropských státech, téměř vyčerpané. Změny systému úhrad jsou nezbytné.

– Vyhláška č. 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče – MUDr. Ševčík

  • Od 1. října je v platnosti nová vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. V souvislosti s tím některé krajské úřady vyžadují při „přeregistraci“ podané po 1. 10. 2012 provozní řád zpracovaný v souladu s touto vyhláškou.

 

  Problematika provozních řádů a kategorizace prací bude projednána na MZ ČR.

– Jednání Kategorizační komise na MZ ČR – MUDr. Banková, MUDr. Jandl, MUDr. Chrz

  • Dne 18. 9. 2012 na MZ ČR zasedala kategorizační komise. Zabývala se kategorizací zdravotnických prostředků pro všechny segmenty. Byl projednáván návrh novely přílohy č. 4 (stomatologické výrobky) zákona č. 48/1997 Sb. Návrh obsahuje snížení položek a změnu cen. Další jednání proběhlo 3. 10. 2012 na VZP.

 

  MZ ČR připravuje vydání katalogu zdravotnických prostředků s tím, že v přílohách zákona by byly uvedeny pouze výrobky plně hrazené.

– Dental Summit 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

  • Ve středu 10. 10. 2012 byl zahájen Dental Summit 2012. Dne 11. října 2012 zveřejnil MUDr. Jiří Pekárek na svých webových stránkách informaci o tom, že na pořadatele kongresu Dental Summit 2012 podala „nějaká organizace pořádající konkurenční akci“ stížnost z důvodu, že instalované ordinace, ve kterých by byly prováděny demonstrace výkonů, nejsou řádně registrovány jako nestátní zdravotnické zařízení. V této souvislosti MUDr. Pekárek naznačil, že iniciátor stížnosti byl „z našich řad“, a položil si otázku, „co se to v naší komoře děje“.

 

  Představenstvo ČSK konstatovalo, že Česká stomatologická komora neiniciovala žádnou stížnost týkající se pořadatele Dental Summit 2012, a ohrazuje se proti tomu, aby byla v uvedeném kontextu zmiňována. Česká stomatologická komora nemá žádné informace o tom, jakým způsobem jsou organizovány demonstrace výkonů na kongresu Dental Summit 2012, a ani jí nepřísluší se touto otázkou zabývat. Výše uvedené sdělení MUDr. Pekárka vnímá představenstvo ČSK jako další účelový útok na stávající vedení České stomatologické komory v rámci jeho kampaně před volbou prezidenta České stomatologické komory. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

2. Zahraniční činnost
– Dotazníky – doc. MUDr. Jiří Zemen

  CED dotazník o DPH v zubní péči (on-line formulář), pracovní skupina pro vzdělávání ERO zaslala dotazník o WG vzdělávání (specifikace kurzů).

– Kongres Slovenské dentálne dni, Bratislava – MUDr. Chrz

  MUDr. Chrz se za ČSK účastnil 13. ročníku Slovenských dentálních dní v Bratislavě, které se konaly ve dnech 27. – 29. 9. 2012.


3. Příprava 58. jednání sněmu ČSK
– Představenstvo schválilo návrh rozpočtu Komory pro rok 2013, který předpokládá zachování stejné výše NZČ pro orgány ČSK a zachování stejné výše části ročního členského příspěvku, kterou stanoví sněm Komory, jako v roce 2012 a souhlasí s jeho předložením na 58. jednání sněmu ČSK, a to včetně návrhu honorářového sazebníku. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
– Představenstvo schválilo návrh programu 58. jednání sněmu ČSK včetně koordinátorů a zpravodajů jednotlivých bloků (PRO – 14; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 0)
– Novelizace řádů ČSK včetně přílohy č. 1 ŘCVZL – MUDr. Černý

  • Návrh novelizace Volebního řádu ČSK a s ním souvisejících novel dalších řádů byl předložen v řádném legislativním procesu.

 

  Návrh novelizace ŘCVZL včetně přílohy č. 1 je předkládán na jednání představenstva k připomínkování a členům sněmu bude předložen jako pracovní návrh k diskusi.

– Znalci ČSK – MUDr. Chrz

  Z ustanovení § 20a odst. 2 písm. c) vyplývá, že znalcem ČSK může být jen člen ČSK, který vykonává povolání zubního lékaře. Člena ČSK, který povolání zubního lékaře nevykonává, nelze do seznamu znalců ČSK zapsat. Znalce ČSK, který výkon povolání ukončil, proto představenstvo podle § 20a odst. 6 Stanov ČSK ze seznamu znalců ČSK vyškrtne

– Další jednání orgánů ČSK –MUDr. Chrz

  • V pátek 16.11.2012 se uskuteční následující jednání:

 

  • 9.00 – 11.00 revizní komise ČSK

 

  • 10.00 – 17.00 představenstvo ČSK

 

  • 14.00 – 15.00 čestná rada ČSK

 

  • 17.30 – 18.30 legislativní výbor sněmu ČSK

 

  18.30 – 19.30 rozpočtový výbor sněmu ČSK

– Informace pro kandidáty na prezidenta ČSK pro funkční období 2013 – 2017

  • ·

 

  • pořadí bude určeno losem,

 

  • ·

 

  • délka vystoupení je 10 minut,

 

  • ·

 

  • diskuse se uskuteční po vystoupení všech kandidátů.

4. Žádost o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

  • Představenstvo přiznalo příspěvek z účtu klinik 3 žadatelům z řad členů Komory a 1 žadateli – stomatologické klinice, a to

 

 

  • na úhradu nákladů souvisejících s účastí na Laser Florence 2012 – 26

th

  • International Congress Laser Medicine, IALMS Courses ve Florencii, Itálii v termínu 9. 11. – 10. 11. 2012, a to až do výše 25.750,- Kč (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

 

 

  • na úhradu nákladů souvisejících s účastí na Midlands Operative Surgery Courses: Craniofacial Trauma Cadaver Workshop v Coventry, Velká Británie, v termínu 29. 10. – 31. 10. 2012, a to až do výše 44.000,- Kč (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

 

 

  • na úhradu nákladů souvisejících s účastí na Midlands Operative Surgery Courses: Craniofacial Trauma Cadaver Workshop v Coventry, Velká Británie, v termínu 29. 10. – 31. 10. 2012, a to až do výše 44.000,- Kč (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

 

 

  • na úhradu nákladů na

 

  4 odborné publikace, a to až do výše 15.000 Kč (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


5. Podmínky poskytnutí příspěvku z evropských fondů projektu A7 – MUDr. Houba Projekt je administrativně a organizačně velmi složitý a není jasné, zda by byl pro ČSK využitelný.

  • MUDr. Vostrejž se zúčastnil jednání o evropských fondech na IPVZ. Z daného postupu pro organizaci nevyplývá žádný přínos.

Představenstvo se usneslo, že se ČSK nebude ucházet o příspěvek z evropských fondů projektu A7 (

  PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


6. Různé
– Návrh harmonogramu jednání a vybraných akcí ČSK v roce 2013 – MUDr. Černý, L. Císařová

  Představenstvo se usneslo předložit sněmu harmonogram jednání a vybraných akcí ČSK v roce 2013 s tím, že bude doplněn termín slavnostního sněmu k ukončení volebního období. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Termín jednání představenstva ČSK v prosinci 2012 – MUDr. Černý

  Představenstvo schválilo termín jednání vědecké rady a společného jednání představenstva, čestné rady a revizní komise 14. 12. 2012 a jednání představenstva 15. 12. 2012. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Zubní pohotovostní služba v Jihlavě – MUDr. Peřina

  Zubní pohotovostní službu dosud provozoval krajský úřad prostřednictvím Červeného kříže. Na sněmu OSK Jihlava se usnesli, že zubní lékaři budou sloužit pohotovostní službu ve vlastních ordinacích. Do konce října OSK obdrží od KÚ vyjádření o financování zubní pohotovosti a 19. 11. bude tato problematika opětovně projednána sněmem OSK .

– Nabídka Československé obce legionářů ke spolupráci a žádost o finanční příspěvek – RNDr. Švábová

  • Představenstvo návrh ČsOL na spolupráci nepřijalo.

 

  (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0

– Reprezentativní ples absolventů zubního lékařství UP v Olomouci – MUDr. Chrz

  ČSK obdržela e-mailem žádost o finanční podporu ve výši 40.000,- Kč na Reprezentativní ples absolventů zubního lékařství UP v Olomouci, který se koná dne 8. 12. 2012 v Regionálním centru Olomouc.

Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)
– Aprobační zkoušky – MUDr. Řezáč

  K aprobační zkoušce pro uznání kvalifikace těch, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, bylo přihlášeno 6 uchazečů, zúčastnili se 4, zkoušku úspěšně složil 1.

– Žádost České společnosti protetické stomatologie o spolupráci – MUDr. Chrz

  • Předsedkyně České společnosti protetické stomatologie žádá ČSK o spolupráci při pořádání kongresu EPA v roce 2015. ČSK již jednou s ČSPS při organizaci kongresu EPA úspěšně spolupracovala.

 

  Představenstvo pověřilo MUDr. Chrze a MUDr. Černého jednáním s ČSPS o případném spolupořadatelství EPA v roce 2015. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Žádost přednosty KÚČOCH 1. LF UK a VFN Praha – MUDr. Chrz

  • Přednosta KÚČOCH 1. LF UK a VFN Praha

 

  • požádal ČSK dopisem ze dne 25. 9. 2012 o poskytnutí jmenného seznamu privátních zubních lékařů s adresami na pracoviště, kteří poskytují zubní péči na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, aby jim mohli zaslat informace o organizačních změnách KÚČOCH 1. LF UK a VFN ke zkvalitnění spolupráce a péče o pacienty.

 

  Představenstvo vyslovilo souhlas s tím, aby informace o organizačních změnách KÚČOCH 1. LF UK a VFN Praha byla členům OSK Praha 1 – Praha 10 a OSK Středočeského kraje zaslána prostřednictví Kanceláře ČSK e-mailem a zveřejněna na webu Komory. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)