wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. - 13. 10. 2018 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. – 13. 10. 20181. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 17. 9. 2018 se zástupci Komory zúčastnili zasedání akreditační komise pro aprobační praxi.
 • Dne 18. 9. 2018 se konalo jednání prezidentů ČSK, ČLK a ČLnK s ministrem zdravotnictví. Řešena byla novelizace zákona o komorách.
 • Dne 8. 10. 2018 proběhlo jednání Vědecké rady MZ ČR za účasti zástupce ČSK.
 • Dne 19. 9. 2018 se konalo jednání k obsahu rámcových smluv pro ambulantní stomatologické služby.
 • Ve dnech 20. – 21. 9. 2018 proběhl další ročník kongresu PDD. Dne 20. 9. 2018 se při PDD konal mezinárodní workshop Central European Round Table of Dental Leaders za účasti zástupců ERO (prezidentka), Rakouska, Maďarska, Slovenska, Bavorska a Saska. Dne 21. 9. 2018 proběhl první ročník Dne české stomatologie.
 • Dne 8. 10. 2018 proběhlo jednání se společností ABF (mateřská společnost společnosti Incheba Expo Praha spol. s r.o.) o spolupráci na PDD a Pragodentu v roce 2019.
 • Dne 19. 9. 2018 jednala Vědecká rada ČSK.
 • Dne 27. 9. 2018 poskytl prezident Komory rozhovor měsíčníku Zdravotnictví a medicína.
 • Dne 3. 10. 2018 proběhlo jednání se společností Guarant International, spol. s r. o., o kandidatuře ČSK na pořadatelství FDI 2022.
 • Dne 5. 10. 2018 prezident Komory přednášel na 19. kongresu České ortodontické společnosti.
 • Dne 10. 10. 2018 proběhlo jednání se zástupcem vedoucího redaktora časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.
 • Dne 10. 10. 2018 proběhlo jednání s Kooperativa pojišťovnou, a.s. o možnosti pojištění kybernetických rizik a další spolupráci.
 • Dne 11. 10. 2018 se prezident Komory zúčastnil on-line meetingu WG e-Health a osobně pak Slovenských dentálnych dní 2018.

2. Informace revizní komise ČSK

 • Předsedkyně revizní komise ČSK upozorňuje na nutnost navýšení počtu komorových znalců. Menší počet znalců brzdí průběh řešení stížností. Odborné společnosti již byly osloveny.
 • Revizní komise dále upozornila na další výskyt inzerce nabízející implantáty na slevových portálech, tento typ inzerce hodnotí jako eticky nevhodný.

3. Informace čestné rady ČSK

 • Předseda čestné rady ČSK upozornil na zvýšenou četnost postupování stížnosti z jedné OSK na druhou z důvodu podjatosti.
 • Dále narůstá množství případů, které musí řešit ČR ČSK místo ČR OSK.
 • ČR ČSK naráží i na technické problémy v komunikaci s některými RK a ČR OSK.
 • Připomněl též cíl ČR ČSK zamezit neoprávněnému používání pojmu klinika v názvech poskytovatelů zdravotní péče.

4. Plán legislativní činnosti ČSK do konce funkčního období

 • Řády ČSK už neodpovídají současné právní realitě, neboť ta se posouvá a je potřeba realizovat už dřívějšími představenstvy plánovanou revizi řádů po stránce formální a zamyslet se i nad některými faktickými změnami.
 • Představenstvo se seznámilo s návrhem plánu legislativní činností, zahrnující celkovou revizi všech řádů.

5. Hodnocení PDD 2018 a příprava PDD 2019 a Pragodentu 2019

 • Představenstvo schválilo odměny přednášejícím kongresu PDD 2018 v celkové částce 563.000 Kč. (PRO – 13; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo odměny organizačnímu výboru kongresu PDD 2018 v celkové částce 250.000 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)

6. Příprava 70. jednání sněmu ČSK v Liberci

 • Představenstvo schválilo návrh programu 70. jednání.
 • Představenstvo se seznámilo se záměrem pravidelné aktualizace Závazných stanovisek komory. Na aktualizaci by se měli podílet členové představenstva, vědecké rady, odborných společností, legislativního výboru a další. Aktualizace Závazných stanovisek Komory by se měla v budoucnu stát pravidelnou součástí programu podzimního jednání sněmu ČSK. Představenstvo pověřilo MUDr. Oganessiana koordinátorem pravidelné aktualizace Závazných stanovisek Komory. (PRO – 12; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh rozpočtu ČSK na rok 2019 a souhlasilo s jeho předložením k projednání na 70. jednání sněmu ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0)

7. Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství – informace o pokračování projektu

 • Představenstvo vyslechlo informaci o postupu projektu rozvoje časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Prezident Komory požádal o spolupráci prof. Engebretsona z USA, který nabídku akceptoval.

8. Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Motivace zubních lékařů k prodeji a koupi praxe – Představenstvo se seznámilo s návrhem materiálu o motivaci zubních lékařů k prodeji a koupi praxe.
 • Epidemiologická studie – Představenstvo vyslechlo informaci o projektu monitoringu orálního zdraví u dětí. Poslední studie byla provedena v roce 2008 pracovníky Výzkumného ústavu stomatologického 1. LF UK a VFN v Praze za podpory grantové agentury UK.
 • Nová podoba dětských zubních průkazů – Představenstvo vyslechlo informaci o průběhu příprav nové podoby dětských zubních průkazů. Cílem je zatraktivnit vzhled a obsah průkazu pro laickou veřejnost. Omezena je velikost průkazu, aby byl i nadále možný vklad do očkovacího průkazu a distribuce přes SZÚ. Je třeba zachovat prostor pro sponzory.
 • Koncept preventivní péče pro děti – Představenstvo se seznámilo s představou stupňovité struktury konceptu. Byl připomenut úspěšný projekt Dětský úsměv, který je dlouhodobě realizován v Českých Budějovicích.
 • Sylabus Osvědčení z pedostomatologie – Představenstvo schválilo opatření představenstva č. OP1/2018, kterým se mění opatření představenstva Komory č. OP1/2017, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Návrhy nových členů zkušebních komisí u profesních zkoušek – Představenstvo jmenovalo tyto nové členy do zkušebních komisí u profesních zkoušek: MUDr. Jan Baštecký a MUDr. Klára Kučerová. (PRO – 13; PROTI – 0)

9. Žádosti podané Vzdělávacímu středisku

 • Žádost Český zelený kříž o. p. s. – Představenstvo schválilo poskytnutí učebny ČSK zdarma pro seminář lektorek projektu Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o. p. s. dne 18. 11. 2018. (PRO – 13; PROTI – 0)