wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. - 13. 12. 2014 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. – 13. 12. 2014Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha, 12. – 13. 12. 2014

1. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Ministerstvo zdravotnictví

Dne 26. 11. 2014 se proběhlo jednání pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání lékařů – Program Zdraví 2020. Projednávala se strategie inovace vzdělávání všeobecných lékařů.Na MZ ČR je ustanovena komise, která má především řešit systém specializačního vzdělávání ve všeobecné medicíně (novela zákona č. 95/2004 Sb.). Komisi vede prof. Vymazal a pro obor zubní lékařství byl ustanoven jako člen prof. MUDr. Broukal, CSc. Zdravotní pojišťovny – MUDr. Chrz
Úhradová vyhláška, která by měla obsahovat úhrady totožné s výsledky dohodovacího řízení, dosud nebyla MZ ČR vydána.
V PSP ČR byl schválen návrh novely zákon č. 48/1997 Sb. předložený poslancem Hovorkou, dle kterého cenové dodatky a smlouvy vstoupí v platnost až po jejich zveřejnění na webových stránkách zdravotních pojišťoven. To lze předpokládat nejdříve v únoru. Proto zdravotní pojišťovny připravily úhradové dodatky již nyní. Pokud budou podepsány do konce roku 2014, nebude se na ně vztahovat uvedená novela zákona č. 48/1997 Sb., kterou dne 10. 12. 2014 projednával Senát PČR a vrátil ji Poslanecké sněmovně PČR.
Na webové stránce Komory jsou zveřejněny úhradové dodatky pro rok 2015, které byly dohodnuty mezi Zubohradem a VZP ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a Revírní bratrskou pokladnou.
Regulační poplatky budou hrazeny vykázáním kódu 09543. Pro rok 2015 je stanoven limit odpovídající počtu vykázaných kódů 09543 v roce 2013. Nové praxe se musí se zdravotními pojišťovnami dohodnout individuálně, úhradová vyhláška to neřeší.

– Koalice soukromých lékařů

KSL jednala ve dnech 25. 11. a 2. 12. 2014 o úhradách zdravotní péče v r. 2015 a vydala prohlášení s podstatnými argumenty proti zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče včetně cenových dodatků, které bylo zasláno všem senátorům.

– Odborný výbor PDD

Dne 24. 11. 2014 na jednání odborného výboru PDD byl projednáván odborný program, místo konání, registrační poplatky a termín konání PDD 2015. Odborný výbor je toho názoru, že kongres by měl zůstat dvoudenní, v Národním domě na Vinohradech, v termínu 8. – 9. října 2015. Představenstvo se s názorem OV PDD ztotožnilo.
Představenstvo schválilo dvoudenní registrační poplatek pro účastníky PDD 2015. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 6)

– WHOD 2015

ČSK se připojila k organizaci Světového dne orálního zdraví (WHOD) dne 20. března 2014 a bude spolupracovat i na přípravě WHOD v březnu 2015. Dne 8. 12. 2014 ČSK jednala s Johnson&Johnson, Wrigley a Unilever – Signal.

– SSS ČR – Žádost o převzetí záštity nad International Dental Student Congress „IDSC 2015“ pořádaného 5. – 8. 3. 2015 – MUDr. Chrz

Prezident ČSK obdržel žádost prezidentky SSS ČR a Chairperson of IDSC 2015, o záštitu prezidenta Komory nad International Dental Student Congress „IDSC 2015“ pořádaného ve dnech 5. – 8. 3. 2015. Záštita prezidenta ČSK byla udělena.

– Webinář – MUDr. Benko

Dne 4. 12. 2014 se uskutečnil webinář na téma „Ošetření dočasné dentice“, který vedla doc. MUDr. Romana Ivančaková Koberová, CSc. Kapacita třídy byla naplněna. Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.
Příští webinář povede MUDr. Bublík na téma „Protetické plánování po začleněných zubních implantátech“.

– Různé

· SCENIHR
Dne 11. 11. 2014 bylo přednostům a vedoucím konzervačních oddělení stomatologických klinik zasláno e-mailem stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná rizika SCENIHR, které se týká bezpečnosti dentálního amalgámu a alternativních výplňových materiálů pro pacienta a uživatele, které obdržela ČSK z MZ ČR. Stanovisko je také zveřejněno na webu Komory
· Setkání představitelů profesních komor, Praha
Dne 3. 12. 2014 se uskutečnilo každoroční setkání představitelů profesních komor, letos v prostorách České lékařské komory. Na základě podnětu Exekutorské komory prezidenti profesních komor vydali odmítavé prohlášení prezidentů profesních komor k omezování autonomie profesních samospráv a vměšování se do vnitřní činnosti a oslabování kompetencí.
· Média
Viceprezident ČSK hovořil dne 8. 11. 2014 v rádiu Frekvence 1 o bělení zubů a 30. 11. v pořadu TV Nova Střepiny o zubní pohotovosti a prezident ČSK 10. 11. 2014 v pořadu ČT1 Černé ovce o ošetřování dětí a ve zpravodajství ČT1 dne 5. 12. 2014 o stížnostech pacientů.

– Účast a zastoupení členů představenstva v ČR a zahraničí

· MEFANET 2014 – Koordinační rada, 27. 11. 2014, Brno – MUDr. Vostrejž
· CED Meeting, 21. 11. 2014, Brusel – MUDr. Houba, doc. Zemen
· 25th Anniversary of the Re-establishment of the Chambers of Physicians and Dental Practitioners in Poland, 5. – 7. 12. 2014, Varšava – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

– Výběr firmy pro vypracování analýzy stávajících webových stránek ČSK – M. Jinoch, MUDr. Jakl

Stávající web byl vytvářen v roce 2007, tj. v době, kdy se ještě nevyužívala moderní mobilní zařízení a v současné době je v mnoha ohledech zastaralý.Bylo osloveno šest firem, čtyři poslaly nabídku. Pracovní skupina představenstva pro web vyhodnotila došlé nabídky na analýzu a přípravu zadání nových webových stránek komory. Po zvážení všech aspektů pracovní skupina doporučila představenstvu uzavřít smlouvu na vypracování analýzy a tvorby základní struktury nových webových stránek ČSK s Mgr. Janem Řezáčem.
Představenstvo souhlasilo s doporučením pracovní skupiny a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy na vypracování analýzy a tvorby základní struktury nových webových stránek ČSK s Mgr. Janem Řezáčem. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen

· Zpráva z General Meeting CED
Jednání General Meeting CED se konalo v Bruselu dne 21. 11. 2014. Za ČSK se zúčastnili MUDr. Houba a doc. Zemen. Schváleny byly závěry z jarního zasedání GM CED v Athénách. Ve zprávě o činnosti Dr. Doneus výrazně ocenil, že se mohl v říjnu zúčastnit mezinárodního workshopu, který pořádala ČSK v Praze při příležitosti PDD. Zdůraznil, že ČSK letos vybrala velmi aktuální téma – specializace v zubním lékařství. Byly předneseny zprávy včetně zpráv jednotlivých pracovních skupin, plánů CED na rok 2015 a aktivitách v roce 2014. Byl schválen návrh rezoluce skupiny WG Infection Control o nutnosti vytvořit s dalšími národními složkami postupy správné hygieny v zubních praxích s přihlédnutím k současným infekčním rizikům. Skupina WG Education and Professional Qualifications informovala o spolupráci s ADEE a s ESCO. Vyplynuly požadavky na definování kompetence dentálních hygienistek, popromoční praxe u zubních lékařů, která by měla předcházet výkonu povolání. Skupina WG Medical Devices sleduje a reaguje na probíhající revizi evropské směrnice o zdravotnických prostředcích a zabývá se nanomateriály v medicíně. Skupina WG Oral Health, připravuje pro rok 2015 podklady na téma orálního karcinomu a materiály pro European Oral Health Day na 12. 9. 2015. V letošním roce byl EOHD věnován diabetu a orálnímu zdraví. V roce 2015 se bude Evropská komise zabývat e-Health a CED vyvíjí úsilí, aby v této skupině byl také její zástupce. CED konstatovala, že podle evropské legislativy stále platí, že používání preparátů s koncentrací vyšší než 6% peroxidu vodíku k bělení zubů (i v zubních praxích) je v EU ilegální a na dodržování legislativy mají dbát národní regulační složky států EU. Vzhledem k rostoucí mikrobiální rezistenci a k omezené nabídce antibiotik má stále větší význam jejich zodpovědné používání. Z tohoto důvodu se CED podílela na tvorbě dokumentu o odpovědném užívání antibiotik – rady lékařům, zubním lékařům a veterinářům. Příští zasedání GM CED se budou konat 29. – 30. 5. 2015 v Rize a 20. 11. 2015 v Bruselu.
· Zahraniční elektronická pošta
CED požádala národní asociace o podporu při tvorbě nového CED Code of Ethics. FDI požádala o povolení použití loga ČSK na plakát k WOHD 2015. Celkem bylo zpracováno 5 dotazníků ze zahraničí.

– EU – bělící prostředky

Užívání bělících přípravků s koncentrací nad 6 % je v EU nelegální. V ČR někteří distributoři takové přípravky stále nabízejí. ČSK podá v této věci podnět MZ ČR.

3. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová

Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Praha příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na odbornou publikaci, a to až do výše 8.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo Klinice zubního lékařství LF UP a FN Olomouc příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 6 odborných publikací, a to až do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice LF UK Hradec Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 3 odborné publikace, a to až do výše 8.300 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)Představenstvo přiznalo s podmínkou kladného vyjádření výboru pro vysoké školy, Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na 4 odborné publikace, a to až do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1

4. Žádost o záštitu ČSK na projekt pro děti ZŠ a MŠ „Zuby zoubky zoubečky” – mat. MUDr. Chrz

Dentální hygienistky Klára Binovcová, DiS. a Hana Šimková, DiS., žádají o záštitu nad Projektem pro děti ZŠ a MŠ „Zuby zoubky zoubečky“ s možností propůjčení pečeti České stomatologické komory a zařazení do databáze školících projektů týkajících se zdraví zubů pro děti.
Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádosti o udělení pečeti ČSK – MUDr. Švábová, doc. Zemen

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson, s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt ústní voda Listerine – Professional Fluoride Plus. (PRO – 11; PROTI – 3; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti dm drogerie markt s.r.o., Česká republika a prodlužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt „Veselé zoubky“. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Akreditace

Představenstvo udělilo pracovišti MUDr. Dany Sieglové akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 12. 10. 2014 do 11. 10. 2019. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo udělilo pracovišti MUDr. Iva Nekvindy akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 12. 12. 2014 do 11. 12. 2019. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

Představenstvo udělilo pracovišti MUDr. Iva Nekvindy akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař stomatochirurg na dobu od 12. 6. 2015 do 11. 6. 2020. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo udělilo pracovišti Dentální centrum MUDr. Taha, s.r.o. akreditaci typu II pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 12. 12. 2014 do 11. 12. 2019. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)


7. Registrace vzdělávacích akcí

Představenstvo registrovalo vzdělávací akci This is my way – Moje cesta implantologií, termín a místo konání: 17. – 24. 1. 2015, Passo del Tonale, Itálie v systému celoživotního vzdělávání Komory a přidělilo této akci 24 kreditů. (PRO – 12; PROTI – 1; ZDRŽEL SE – 2)

8. Řád celoživotního vzdělávání zubních lékařů – MUDr. Škrdlant, MUDr. Al Haboubi

Prezentace věcného záměru návrhu novely Řádu celoživotního vzdělávání zubních lékařů, který vyplynul z jednání skupiny pro vzdělávání dne 30. 11. 2014. Hlavní cíle věcného záměru novely jsou změna podstaty a zvýšení odpovědnosti zubních lékařů za své celoživotní vzdělávání.
Vydávání osvědčení PZL – podmínky pro možnost absolvování testu profesní zkoušky, přihlášení do ZOP, průběh základní odborné přípravy, povinná témata kurzů ZOP a doporučená témata kurzů ZOP.
Vydávání osvědčení ROP – požadavky na odborné společnosti pro přípravu systému ROP (budou vytvořeny k předložení společnostem), kreditní systém a kurzy povinné pro obnovení osvědčení (KPR lektor s certifikací).

9. Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog – MUDr. Chrz

Podmínky teoretické části rozšířené odborné přípravy pro získání Osvědčení odbornosti PZL pedostomatolog se žadatelům nedaří plnit, protože předepsané kurzy se pro malý zájem neorganizují. Představenstvo proto bude při posuzování žádostí o výjimečné vydání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař pedostomatolog v případech, kdy žadatel doloží, že nemohl splnit podmínky teoretické přípravy z důvodu, že předepsané kurzy nebyly organizačně zajištěny, vycházet z toho, že
– témata č. 2 – 6 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit 10 pracovními dny stáží na akreditovaném pracovišti nad rámec praktické přípravy,
– téma č. 1 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit tématem č. 4 z předepsaných témat náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog,
– téma č. 7 náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog lze nahradit tématem č. 5 z předepsaných témat náplně rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg.(PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. Kurz KPR – platnost od ledna 2015 – MUDr. Benko

Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi je povinný kurz pro zubní lékaře, kteří se zařadí do rozšířené odborné přípravy nejdříve 1. 1. 2015. Stejný postup bude uplatňován i v případě obnovení Osvědčení.

11. Různé
– Odměny členům odborného výboru PDD – MUDr. Řezáč

Akce byla zisková a hospodář navrhuje vyplacení odměn 11 členům odborného výboru za práci na PDD 2014 v celkové výši do 150.000 Kč.
Představenstvo schválilo vyplacení odměn členům odborného výboru PDD 2014 v celkové výši do 150.000 Kč. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)

– Plakát České endodontické společnosti – MUDr. Šváb

Česká endodontická společnost vytvořila plakát „Možnosti“ ošetření kořenových kanálků a požádala o distribuci tohoto materiálu zubním lékařům prostřednictvím časopisu LKS a Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 10; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 5)

– Žádost o splátkový kalendář – MUDr. Chrz

Bývalá vedoucí vzdělávacího střediska je podle pravomocného rozsudku povinna uhradit škodu ve výši 204.850 Kč způsobenou ČSK krácením hotovostní tržby za vzdělávací akce pořádané Vzdělávacím střediskem Kanceláře ČSK v roce 2012 a v lednu 2013. Její právní zástupce zaslal představenstvu ČSK žádost o schválení splátkového kalendáře – 1. splátka 50.000 Kč, 2. a další splátky 5.000 Kč/kalendářní měsíc.
Představenstvo žádosti nevyhovělo. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 3)