wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. - 13. 2. 2016 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 12. – 13. 2. 2016Informace z jednání představenstva ČSK,Praha, 12. 2. – 13. 2. 2016

1. Řád celoživotního vzdělávání – MUDr. Al Haboubi, MUDr. Benko, MUDr. Černý, MUDr. Škrdlant, MUDr. Šváb, Mgr. Slavík
– Představenstvo se seznámilo s nejdůležitějšími změnami v návrhu a přílohách novely ŘCVZL oproti materiálu, který byl projednáván na zasedání představenstva v lednu 2016.
– Představenstvo schválilo úpravu textu návrhu přílohy č. 1 řádu celoživotního vzdělávání v části F4-A takto: 5 kreditů za přednášku, maximálně 45 kreditů za vzdělávací program pro přednášející. (PRO – 12; PROTI – 1)
– Představenstvo schválilo zavedení další formy vzdělávání „vedení stáže (faktická činnost při vedení stáže)“ v rámci celoživotního vzdělávání s hodnotou 2 kredity za rok při minimální délce stáže 5 dní. (PRO – 10; PROTI – 2)
– Představenstvo rozhodlo, že organizování stáží pro pregraduální studenty není formou vzdělávání podle řádu celoživotního vzdělávání. (PRO – 8; PROTI – 0)
– Na příští jednání bude konečný návrh ŘCVZL připraven ke schválení před předložením sněmu ČSK.2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz
– Dne 2. 2. 2016 proběhlo zahájení dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2017 na MZ ČR. Dohodovací řízení musí být ukončeno do 20. 6. 2016.
– Dne 5. 2. 2016 proběhlo jednání s náměstkem ministra zdravotnictví pro podporu a ochranu veřejného zdraví a hlavním hygienikem o problematice odmítání ošetření HIV pozitivních pacientů v zubních ordinacích. Pro zubní lékaře bude připraven informační a instruktážní materiál o ošetřování HIV pozitivních pacientů.
– Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo setkání s vedoucím katedry urgentní medicíny IPVZ na téma spolupráce s ČSK při vzdělávacích kurzech (KPR). Materiál byl ze strany ČSK doplněn, ČSK čeká na připomínky IPVZ.
– Dne 9. 2. 2016 proběhlo jednání KSL, tématem byl stav úhrad v letošním roce a výsledek zahájení přípravné fáze dohodovacího řízení na rok 2017. Na další jednání KSL byl pozván poradce ministra financí ČR pro zdravotnictví.
– Dne 25. 1. 2016 proběhlo společné jednání odborného výboru PDD a organizačního výboru PDD a dne 12. 2. 2016 proběhla schůzka organizačního výboru PDD.
– Představenstvo souhlasilo s rozšířením PDD 2016 i na sobotu 17. 9. 2016 s tím, že odpoledne bude věnován prostor pro představení kandidátů na výkon funkce prezidenta ČSK pro další funkční období. (PRO – 12; PROTI – 0)
– Proběhl webinář na téma „Ortodoncie pro praktické zubní lékaře II.“, který vedl dne 4. 2. 2016 MUDr. Suchý. Další webinář (MUDr. Peřina ml.) je plánován na konec března.
– Intenzivně probíhají přípravy Světového dne ústního zdraví.
– Dne 10. 2. 2016 se zástupce ČSK zúčastnil 7. Škachova dne, který pořádá SVOŠZ pro dentální hygienistky, s.r.o., Praha 2.3. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen
– Byly podány informace o činnostech, zprávách a dotaznících z FDI a CED. Celkem bylo zpracováno 23 zpráv.
– V ČR je sice možné, aby analgosedaci midazolamem nebo Entonoxem prováděl zubní lékař bez anesteziologa, ale obvykle je dávána přednost spolupráci s anesteziologem.
– Evropská komise přijala návrh Evropského Parlamentu a Rady týkající se rtuti s platností od 1. 1. 2019, který ukládá omezit užívání amalgámu jen na dózovaný amalgám a povinně užívat separátory amalgámu všemi zubními lékaři včetně ortodontistů.4. Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000,- Kč – MUDr. Řezáč
– Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický rarášek ve stomatologii 2016“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč. (PRO – 13; PROTI – 0)

5. Žádosti o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč
– Představenstvo zčásti prominulo člence Komory roční členský příspěvek pro rok 2016 v celkové výši 5.900,- Kč, zbývající část ročního členského příspěvku k úhradě činí 600,- Kč, z důvodu administrativní chyby krajského úřadu při zpracování žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souvislosti s žadatelčiným odchodem do důchodu. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo zčásti prominulo jiné člence Komory roční členský příspěvek na rok 2016 v celkové výši 300,- Kč, zbývající část ročního členského příspěvku k úhradě činí 300,- Kč, ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo zčásti prominulo další člence Komory roční členský příspěvek na rok 2016 v celkové výši 600,- Kč, zbývající část ročního členského příspěvku k úhradě činí 500,- Kč, ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo zcela prominulo jinému členu Komory roční členský příspěvek pro rok 2016 ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2016. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo nevyhovělo žádosti další členky Komory o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2016. (PRO – 13; PROTI – 0)6. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – I. Haiserová
– Představenstvo přiznalo člence Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenky a kongresového poplatku souvisejících s její účastí na 10th World Endodontic Congress, Cape Town, 3. – 6. 6. 2016, a to až do výše 45.000,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)
– Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenky a kongresového poplatku souvisejících s jeho účastí na International Association for Dental Research: Pulp Biology Regeneration Group – Symposium 2016, Nagoya, 26. – 28. 6. 2016, a to až do výše 28.700,- Kč, a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0)7. Žádosti podané vzdělávacímu středisku – MUDr. Houba, Ing. Štěpánková
– Představenstvo udělilo poskytovateli Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha akreditaci typu I pro rozšířenou odbornou přípravu pro získání Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař parodontolog na dobu od 15. 6. 2015 do 14. 6. 2020. (PRO – 13; PROTI – 0)8. Různé
– Stomatologický běh – MUDr. Chrz, Mgr. Sladkovská

Představenstvo souhlasilo s podporou a mediální spoluprací na akcích Stomatologický běh 2016 a Závody horských kol MTB MUDr. Pařez, a to formou zveřejnění informací na webových stránkách ČSK, případně textovým upozorněním v časopisu LKS. (PRO – 12; PROTI – 0)

– Inzerce Deník Metro – MUDr. Chrz

Představenstvo pověřilo prezidenta a viceprezidenta ČSK k dalšímu jednání s Deníkem Metro o možnostech dlouhodobější spolupráce. (PRO – 13; PROTI – 0)

– Žádost o udělení Pečeti ČSK – viz materiály distribuované na jednání, RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson&Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt Listerine – Professional Gum Therapy. (PRO – 9; PROTI – 1)

– Registr zdravotnických prostředků (problematika GMDN kódů) – RNDr. Švábová

Dne 8. 2. 2016 byl spuštěn projekt zprostředkování ohlašovací povinnosti výrobců stomatologických výrobků (laboratoří), termín pro sběr podkladů k registraci v ČSK byl stanoven do 29. 2. 2016, registrace musí být na SÚKLu dokončena do 31. 3. 2016. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách ČSK, zubní lékaři byli informováni i e-mailem. Poplatek za službu byl stanoven na 1.000 Kč pro všechny zaregistrované přes ČSK z minulosti a 6.500 Kč (z toho tvoří 2.500 Kč poplatek SÚKLu) pro ty, kdo do systému nově vstoupí.

– Zajištění výstavy a workshopů v rámci PDD

Představenstvo pověřilo vedoucí vzdělávacího střediska k zajištění výstavy a workshopů v rámci PDD 2016 zaměstnanci vzdělávacího střediska. (PRO – 13; PROTI – 0)

– ČSK obdržela pozvání na Krakdent 2016. ČSK bude zastupovat MUDr. Mlejnek.
– Administrativa pro disciplinární řízení – výběrové řízení

RNDr. Švábová informovala o velkém zájmu uchazečů (více než 400 nabídek) o nabízené pracovní pozice. K osobnímu pohovoru bude pozváno cca 10 uchazečů do Prahy a cca 10 uchazečů do Olomouce. Ke spolupráci při závěrečném výběru zaměstnanců bude přizvána předsedkyně RK ČSK a předseda ČR ČSK.
Předpokládaný nástup je v dubnu 2016, bude následovat intenzivní zaškolení, připravuje se zprovoznění elektronického spisu. Neuzavřené stížnosti dořeší stávajícím způsobem RK OSK a ČR OSK, nově přijaté stížnosti již budou řešeny ve spolupráci s novými administrativními pracovníky.

– Zasedání ERO Azerbajdžán

Jednání se zúčastní MUDr. Chrz a MUDr. Vostrejž.

– Po čase byla zaznamenána aktivita katalogové společnosti, která provozuje adresář TEMDI. Prostřednictvím českého subjektu a v některých případech i prostřednictvím českého advokáta se snaží přesvědčit zubní lékaře, kteří před lety omylem podepsali objednávku zveřejnění svých údajů v TEMDI, aby zaplatili cenu za zveřejnění. Hrozí podáním žalob. Dosud nebyl zaznamenán ani jeden případ, kdy by k takovému kroku skutečně došlo.
– Ředitelka Kanceláře Komory ukončuje pracovní poměr k 31. 7. 2016. Při organizaci výběrového řízení na obsazení místa ředitele Kanceláře bude Komora spolupracovat s personální agenturou.
– ČSK obdržela dopis od České endodontické společnosti, ve kterém MUDr. D. Černý oznámil, že společnost nebude spolupracovat při přípravě kongresu PDD 2016.
– Zubní instrumentářka ani dentální hygienistka nesmějí pracovat v zubní ordinaci během studia. Výjimku tvoří studijní praxe, kterou lze realizovat jen u poskytovatele, který je ve smluvním vztahu s příslušnou školou.