wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 13. 12. 2019 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 13. 12. 2019Informace z jednání představenstva ČSK

1.    Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 19. 11. 2019 se prezident ČSK zúčastnil jednání Vědecké rady MZ ČR.
 • Ve dnech 20. a 27. 11. 2019 proběhla dvě jednání na MZ ČR k cenovým regulacím s ředitelkou odboru regulace cen a úhrad.
 • Dne 9. 12. 2019 se za účasti zástupců ČSK konalo zasedání akreditační komise pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky zubního lékaře.
 • Dne 27. 11. 2019 jednali zástupci ČSK s ČPZP o smluvních vztazích se stomatology a bonifikaci ČPZP nad rámec úhradové vyhlášky pro rok 2020.
 • Dne 2. 12. 2019 jednali zástupci ČSK o dostupnosti stomatologické péče s náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči.
 • Dne 6. 12. 2019 se prezident ČSK zúčastnil tiskové konference o dostupnosti stomatologické péče s náměstkem ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Prezident ČSK informoval o projektu VZP Plus – zubní lékaři nově zaregistrovali 27.000 pacientů.
 • Dne 11. 12. 2019 se zástupce ČSK účastnil jednání Komise pro metodiku VZP.
 • Dne 23. 11. 2019 se prezident ČSK účastnil XXXIV. Sjezdu České lékařské komory.
 • Dne 2. 12. 2019 proběhlo jednání se zástupci SSS ČR o spolupráci při pořádání reprezentačního plesu studentů stomatologie v Praze.
 • Dne 3. 12. 2019 se zástupci ČSK zúčastnili konference „Efektivní nemocnice – strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“.
 • prezident ČSK poskytl záštitu pro 11. ročník Škachova dne, který se bude konat dne 12. 2. 2020.
 • Dne 11. 12. 2019 se zástupci ČSK zúčastnili vánočního setkání zástupců profesních komor. V roce 2020 bude setkání profesních komor organizovat ČSK.
 • Dne 11. 12. 2019 se zástupce ČSK zúčastnil předvánočního setkání ZP MV ČR.
 • Dne 13. 12. 2019 proběhlo jednání se zástupci České stomatochirurgické společnosti.
 • Dne 13. 12. 2019 proběhlo jednání k Česko-sasko-bavorsko-hornorakouskému dni v Karlových Varech se zástupci OSK Karlovarského kraje o možnosti spolupráce na akci.
 • Dne 13. 12. 2019 proběhlo první jednání SDÚZ v roce 2020.
 • Dne 22. 11. 2019 se prezident a viceprezident ČSK zúčastnili jednání CED v Bruselu, Belgie.
 • Dne 4. 12. 2019 se zástupci ČSK a SSS ČR zúčastnili CED setkání „Implementation of One Health in undergraduate education“ ve Varšavě. Jednalo se o omezení používání antibiotik ve veterinárním a humánním lékařství.

2.   Materiály a žádosti Vzdělávacího střediska ČSK

Představenstvo udělilo poskytovateli Klinika zubního lékařství FN Olomouc akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2024. (PRO – 8; PROTI – 2)   

 Představenstvo udělilo poskytovateli SokoDent, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2024. (PRO – 10; PROTI – 0)

 Představenstvo udělilo poskytovateli APEX medical centrum, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2024. (PRO – 10; PROTI – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Jan Maštálka akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 13. 12. 2019 do 12. 12. 2024. (PRO – 13; PROTI – 0)

Představenstvo udělilo poskytovateli Dentální centrum MUDr. Taha, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 12. 12. 2019 do 11. 12. 2024. (PRO – 11; PROTI – 0)

 Představenstvo udělilo poskytovateli MUDr. Ing. Tomáš Halabala akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 15. 1. 2020 do 14. 1. 2025. (PRO – 11; PROTI – 0)

 Představenstvo jmenovalo členy zkušební komise pro profesní zkoušku v rámci vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii takto: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Pavel Střihavka a MUDr. Karel Šťastný, CSc. (PRO – 10;     PROTI – 0)

Představenstvo jmenovalo členy zkušební komise pro profesní zkoušku vstupního vzdělávacího programu v parodontologii takto: MUDr. Peter Augustín, Ph.D., MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc. a doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (PRO – 10; PROTI – 0)

Novelou finančního řádu ČSK účinnou od 1. 1. 2020 se neshoduje význam kategorie Absolvent pro stanovení výše ročních členských příspěvků s kategorií členů, kterými dosud Vzdělávací středisko označovalo účastníky, kteří měli nárok na snížené ceny základních kurzů PZL a slevy na další vzdělávací akce ČSK (např. PDD, stomatologická fóra apod.).

Představenstvo zrušilo zvýhodněné ceny vzdělávacích akcí v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství pro členskou kategorii Absolvent platnou od 1. 1. 2020. O stanovení slev na další vzdělávací akce pořádané ČSK (např. PDD, stomatologická fóra apod.) představenstvo rozhodne jednotlivě před takovou akcí. (PRO – 10; PROTI – 0)

 3.  Projekt ASČ

Představenstvo vyslechlo informaci o průběhu příprav na spuštění projektu ASČ.

4.  Různé

 • Otevřený dopis Asociace dentálních hygienistek k závaznému stanovisku ČSK č. ZS 1/2019
  Představenstvo se seznámilo s otevřeným dopisem ADH k závaznému stanovisku ČSK č. ZS 1/2019 a s návrhem odpovědi ČSK na tento otevřený dopis.
  Představenstvo schválilo návrh odpovědi ČSK na otevřený dopis ADH k závaznému stanovisku ČSK č. ZS 1/2019. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Společný ples a podpora SSS ČR
  Představenstvo schválilo žádost SSS ČR o finanční podporu ve výši 50.000 Kč na rok 2019 a 20.000 Kč na ples SSS ČR v roce 2020. (PRO – 11; PROTI – 0)
  Návrh byl přijat.
 • Podmínky adopce hrobu rodiny Jesenských – doc. Šmucler
  Představenstvo se seznámilo s návrhem adopce opuštěného hrobu rodiny Jesenských (celá rodina, jejíž členové byli lékaři i zubní lékaři, položila životy v odboji během 2. světové války). Adopční nájem činí 6.610 Kč na 10 let s podmínkou provedení nezbytných oprav hrobu (předběžný odhad je 20.000 Kč).
  Představenstvo schválilo adopci a opravu hrobu rodiny Jesenských. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – Budějovický Rarášek ve stomatologii 2020
  Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2020“ s rozpočtem přesahujícím 100.000 Kč. (PRO – 11; PROTI – 0)

 5.   Žádosti o příspěvek z účtu klinik

Představenstvo přiznalo Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN Hradec Králové příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení odborné literatury pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů, do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 11; PROTI – 0)

Představenstvo přiznalo Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF MU a FN Brno příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na pořízení odborné literatury pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů, do výše 15.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 11; PROTI – 0)

6.  Žádosti o zápis do seznamu znalců

Představenstvo rozhodlo o zapsání MUDr. Hany Böhmové do seznamu znalců ČSK pro obor ortodoncie.  (PRO – 10; PROTI – 0)