wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. - 14. 1. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. – 14. 1. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 13. – 14. 1. 2012

1. Informace za uplynulé období
– Novela zákona č. 96/2004 Sb. a jednání s dentálními hygienistkami – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

MZ ČR na pokyn ministra zdravotnictví připravuje velkou novelu zákona č. 96/2004 Sb. Novela se týká i činnosti dentálních hygienistek a zubních techniků.
Zubní technici navrhují zrušení bakalářského studia pro zubní techniky a zrušení odbornosti asistent zubního technika.
Úprava ustanovení o dentálních hygienistkách byla konzultována na MZ ČR za přítomnosti zástupců ČSK a zástupců škol pro dentální hygienistky (DH). Došlo k dohodě, že ustanovení § 17 budou projednána mezi ČSK a zástupci škol pro DH.
Jednáním s Asociací dentálních hygienistek dosaženo dohody na návrhu nového textu § 17 zákona.
Představenstvo usnesením tento návrh a jeho odeslání na MZČR schválilo (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Jednání Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 5. 12. 2011 proběhlo jednání KSL, které se týkalo úhradové vyhlášky. Z jednání vzešla výzva, která byla odeslána na MZ ČR a do medií. KSL v ní zásadně nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky na rok 2012, rozeslaným MZ ČR k připomínkám dne 29. 11. 2011. Návrh je v otázce rozdělování prostředků veřejného zdravotního pojištění mezi ambulantní a lůžkovou péči v hrubém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR a Memorandem mezi MZ ČR a KSL z loňského srpna.
Z jednání KSL dne 3. 1. 2012 vzniklo tiskové prohlášení, které bylo odesláno na MZ ČR a do medií 11. 1. 2012.
KSL v ní kategoricky nesouhlasí s tím, že ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2012 přerozdělilo finanční prostředky na zdravotní péči tak, že navýšilo úhrady pouze nemocnicím.

– Setkání profesních komor – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 6. 12. 2011 se v prostorách České lékárnické komory uskutečnilo setkání profesních komor, kterého se za ČSK zúčastnili MUDr. Chrz, MUDr. Černý a RNDr. Švábová. Ze strany zástupců profesních komor nebyly prezentovány žádné závažné problémy.
ČSK požádala předsedkyni Komory daňových poradců o individuální projednání dopadu daňových zákonů na ČSK.

– Jednání s MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina, místopředsedou Asociace krajů ČR a předsedou zdravotní komise AK ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 7. 12. 2011 MUDr. Chrz a MUDr. Černý projednávali s MUDr. Běhounkem problematiku přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení dle zákona o zdravotních službách. MUDr. Běhounek přislíbil, že bude v rámci AK ČR prosazovat co nejjednodušší postup při přeregistracích dle zákona o zdravotních službách.

– Beseda se studenty zubního lékařství – MUDr. Chrz

Ve dnech 8. 12. 2011 v Plzni a 12. 12. 2011 v Brně proběhly besedy se studenty zubního lékařství. Besedy v Brně se zúčastnil i Mgr. Slavík. Studenti mají zájem o diskusi a je vidět, že přemýšlí o budoucnosti. Zajímá je hlavně provoz ZZ a další vzdělávání.

– Jednání s Kooperativa pojišťovna, a.s. – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Hlavním důvodem jednání o změnách v profesním pojištění bylo prodloužení záruční doby stomatologických výrobků a vyjádření právníků, že poškození zdraví je nepromlčitelné. Mgr. Slavík zastává názor, že stávající výchozí limit plnění 1.000.000 Kč je příliš malá částka a doporučuje jako výchozí částku 2.000.000 Kč.
Dne 9. 12. 2011 proto MUDr. Chrz a Mgr. Slavík jednali o této problematice s PhDr. Neuwirthem a Mgr. Štěpánovou ze společnosti Kooperativa. Kooperativa následně předložila návrh změn pojištění profesní odpovědnosti dle Rámcové pojistné smlouvy (RPS). Návrh obsahuje nastavení výchozího limitu pojistného plnění (LPP) pro základní pojištění na 2 mil. Kč (nyní 1 mil. Kč), doplnění možnosti sjednání vyšších limitů plnění (7 a 10 mil.) a snížené sazby. Dále možnost fakultativního rozšíření o Odpovědnost za „škodu způsobenou vadou výrobku“ včetně snížených sazeb. V bodu Náhrada nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti byl dán návrh na rozšíření „základu“ (bez navýšení pojistného) v relaci k výši zvoleného LPP pro základní pojištění s tím, že výše pojistného plnění ze všech pojistných událostí v průběhu jednoho pojistného roku nepřesáhne sjednaný limit pojistného plnění. Současně ponechání možnosti systému fakultativního navýšení omezeného limitu plnění za příplatek až do max. 2 mil. Kč (tato možnost by se netýkala klientů se zvoleným základním limitem plnění 10 mil. Kč, kteří by měli „maximální“ omezený limit 2 mil. Kč již v základu). V části III Udržovací pojištění je navrženo zachování stávajícího řešení s prohloubením osvěty v otázce významu udržovacího pojištění pro zubní lékaře ukončující aktivní praxi; maximální možnou dobu sjednání udržovacího pojištění lze v případě zájmu prodloužit nad stávajících 5 let.
Vzhledem k nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách bude třeba k 1. 4. 2012 měnit terminologii v RPS. Při této příležitosti je možné zapracovat i předložený návrh.

– Jednání s BVV o ukončení spolupráce na výstavě Expodent – MUDr. Chrz

Dne 9. 12. 2011 byl zaslán dopis BVV o ukončení spolupráce na dentální výstavě Expodent.

– Jednání s KCP o možné spolupráci na dentální výstavě – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 14. 12. 2011 proběhlo jednání MUDr. Chrze s ředitelem Kongresového centra Praha (KCP) o možné spolupráci na dentální výstavě.
Dne 12. 1. 2012 ČSK obdržela návrh smlouvy o spolupráci s PPA. V případě zisku obdrží ČSK 10 % čistého zisku, v případě ztráty nejsou pro ČSK stanoveny žádné závazky. V současné době smlouvu připomínkuje Mgr. Slavík a následně bude předložena členům představenstva.
ČSK uzavřela dodavatelskou smlouvu s Bc. Ševčíkovou na spolupráci při organizaci dentální výstavy při PDD v r. 2012.
KCP připravuje změnu systému spedice vystavovatelů na výstavní plochu.

– On-line rozhovor – MUDr. Černý

Dne 12. 12. 2011 proběhl on-line rozhovor s MUDr. Černým. Bylo cca 10 – 15 dotazů hlavně k úhradové vyhlášce na rok 2012, odborné kvalifikaci nelékařských pracovníků v ordinaci zubního lékaře, vykazování a úhrady výkonů. Pro malý zájem zubních lékařů byl tento on-line rozhovor poslední. Pro zubní lékaře je k dispozici neanonymní diskusní fórum na webových stránkách ČSK

– Jednání s prezidentkou Komory daňových poradců o změně daňových zákonů – RNDr. Švábová

V Apolence se dne 6. 1. 2012 konalo jednání s Ing. Alenou Foukalovou, prezidentkou Komory daňových poradců, kterého se za ČSK zúčastnili MUDr. Chrz, MUDr. Černý, RNDr. Švábová, Ing. Tesař a Mgr. Slavík. Byly projednávány dopady novel daňových zákonů na činnost ČSK.
Dle platné legislativy bude v roce 2012 Komora za členy orgánů ČSK odvádět sociální pojištění z NZČ nad 2.500 Kč/měsíc.
V OSK je možné pro členy sněmu využít paušální měsíční částky. Problém nastává v případě, že člen sněmu je zároveň předsedou OSK. Problematika bude projednána na setkání s předsedy OSK 27. 1. 2012 v Praze a 3. 2. 2012 v Olomouci.
Současně dochází i ke změnám v dohodách o provedení práce. Limit se zvyšuje z dosavadních 150 na 300 hodin ročně. Současně nově platí, že přesáhne-li příjem 10.000 Kč/měsíc, musí se i z těchto dohod odvádět zdravotní a sociální pojištění.

– Jednání s Unilever ČR o výroční zprávě pro FDI – MUDr. Černý

ČSK je účastníkem ve společném projektu FDI s firmou Unilever nazvaném LLL – Live, Learn, Laugh. V rámci tohoto projektu obdrží dle smlouvy ČSK pro rok 2011 příspěvek ve výši 10.000 EUR. Byla vypracována hodnotící zpráva za rok 2011. Dne 11. 1. 2012 byla zpráva projednána se zástupkyní Unilever ČR. Došlo k dohodě, že ČSK splnila podmínky projektu. Zpráva se všemi požadovanými přílohami, které dokládají využití finančních prostředků a dodržení smlouvy, byla zaslána FDI.
Ve dnech 13. – 15. 2. 2012 bude MUDr. Černý na světovém workshopu projektu LLL v Istanbulu prezentovat výsledky ČSK za rok 2011. Cestu a ubytování hradí FDI.
V roce 2011 byl v rámci projektu LLL připraven dotazník, který bude sloužit k získání a vyhodnocení informací o využívání Zubního průkazu dítěte. K dnešnímu dni (tj. k 13. 1. 2012) je z vydaných 4.000 ks vráceno a zpracováno cca 1.140 ks.

– Novela zákona č. 48/1997 Sb. včetně přílohy č. 1, včetně regulačních poplatků – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Novelou zákona č. 48/1997 Sb., která nabyla účinnosti 1. 12. 2011, nejsou kódy: 00972 (oprava fixní náhrady) a 00975 (zhotovení provizorního můstku v ordinaci) hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Je velmi pravděpodobné, že zubní lékaři v prosinci tyto kódy vykazovali. MUDr. Chrz proto požádal VZP ČR a SZP ČR o projednání této problematiky.
Od 1. 4. 2012 nabude účinnosti novela zákona č. 48/1997, která upravuje úhradu regulačních poplatků v souvislosti s vykázáním kódu 00908. V ordinační době podléhá kód regulačnímu poplatku 30 Kč, v rámci pohotovostní služby mimo řádné ordinační hodiny podléhá regulačnímu poplatku 90 Kč. Metodika vybírání regulačních poplatků, která je zveřejněna na webu ČSK, byla změněna pro období 1. 1. 2012 – 31. 3. 2012, znovu bude upravena od 1. 4. 2012.

– Úhradová vyhláška pro rok 2012 – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 23. 12. 2011 vyšla vyhláška č. 425/2011 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012. Ve vyhlášce je na základě návrhu ČSK nový kód 00900 „Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce“. Tím byly zachovány pro dospělé dvě návštěvy u zubního lékaře ročně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Při přepisování textů došlo k chybě u kódu 00931 – byla snížena cena o 10 Kč (původně 710 Kč – nyní 700 Kč).
K další nepřesné formulaci došlo v textu u kódu 00900 – …„lze v jednom kalendářním roce kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946“… . To znamená, že v tomto kalendářním roce by nemohl být u registrovaného pacienta vykázán žádný jiný kód. Správný výklad bude proveden v textu cenových dodatků.
V úhradách nedošlo proti loňskému roku k žádnému snížení v rámci regulačních opatření. „Stomatologický ceník“ je poprvé v použitelné verzi legalizován v úhradové vyhlášce, která je zveřejněna na webových stránkách ČSK.

– Nová rubrika na webu ČSK – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

MUDr. Černý prezentoval zveřejnění aktuálních informací k reformním zákonům, které je na webu ČSK od 23. 12. 2011 pod odkazem „NEBOJME SE REFORMY“. Cílem je poskytnout zubním lékařům dostupný a srozumitelný zdroj informací o tom, jak se nové předpisy ve zdravotnictví dotknou jejich praxí. Celý seriál je rozdělen do devíti kapitol. Počet dílů v jednotlivých kapitolách bude průběžně narůstat tak, jak budou reformní předpisy uváděny do praxe. Vyhledávat lze kliknutím na jednotlivé kapitoly nebo i ve fulltextovém vyhledávači. Jednotlivé díly jsou připraveny i ve verzi PDF pro tisk přímo z webu. Zároveň se podařilo propojit webové stránky a časopis LKS, protože některé z informací, které jsou zveřejněny na webu, budou ve stejné podobě jako na webových stránkách přílohou časopisu LKS. V LKS č. 1/2012 je zvláštní příloha s prvními čtyřmi nejdůležitějšími díly.

2. Zahraniční činnost – doc. Zemen
– Z FDI došla řada zpráv. Doc. Zemen odpovídal na dotazník o prioritách o vizi FDI do roku 2020.3. Žádost o prominutí příspěvku ČSK – MUDr. Řezáč

Představenstvo rozhodlo o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2012 ve výši 5.600 Kč člence ČSK ze zdravotních důvodů. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

4. Analýza nabídky vzdělávacích kurzů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Houba, doc. Zemen, MUDr. Odvody, MUDr. Navrátil

MUDr. Odvody prezentoval analýzu nabídky vzdělávacích kurzů na 1. čtvrtletí roku 2012 dle pořadatelů, typu kurzů (teoretický, praktický), témat, ceny kurzů, lektorů a propustnosti. Zmíněná prezentace je přílohou tohoto zápisu.
Doc. Zemen upozornil, že nejsou zastoupeny stáže zaměřené na protetiku a endodoncii.
Konstatováno, že proto nejsou stanovené podmínky v ŘCVZL, a proto není možné akreditovat pracoviště.

V roce 2011 se účastnilo vzdělávacích akcí 16 000 zubních lékařů, a z toho 4 000 zubních lékařů na vzdělávacích akcích organizovaných ČSK.
MUDr. Chrz a MUDr. Černý vypracují návrh změn v celoživotním vzdělávání organizovaném ČSK a předloží jej pracovní skupině.

5. Webináře – návrh témat na rok 2012 – MUDr. Odvody, MUDr. Benko, doc. Zemen, MUDr. Navrátil

MUDr. Odvody informoval, že je připraven přehled webinářů na rok 2012, které se budou konat pravidelně 1. čtvrtek v měsíci kromě července a srpna. V jednání jsou webináře, které budou 3. čtvrtek v měsíci.
Příští webinář je v úterý 24. 1. 2012 s MUDr. Sever na téma „Poruchy spánku z pohledu stomatologa“.

6. Smlouva s EBSCO na nákup časopisů od roku 2012 – MUDr. Odvody, RNDr. Švábová

Smlouva se společnosti EBSCO je podepsána a požadované platby uhrazeny. Nyní se řeší vytvoření privátního virtuálního prostředí s M. Jinochem.

7. OSK České Budějovice, MUDr. Závodský a MUDr. Nožička – připomínky k jednacímu řádu ČSK – MUDr. Chrz, MUDr. Černý, MUDr. Vystrčilová
– MUDr. Vrbková zaslala MUDr. Černému dotazy týkající se Jednacího řádu ČSK a mlčenlivosti. Následně, dne 28. 12. 2011, ČSK obdržela e-mail s žádostí člena představenstva OSK České Budějovice MUDr. Karla Závodského včetně připomínek MUDr. Nožičky k novele Jednacího řádu ČSK členům představenstva ČSK.
– MUDr. Vystrčilová podala informaci o průběhu oblastního shromáždění OSK České Budějovice a o tom, že někteří členové mají připomínky k Jednacímu řádu ČSK a ke statistickému šetření nákladovosti.
– MUDr. Chrz informoval, že Mgr. Slavík zpracoval podrobné odpovědi na dotazy MUDr. Závodského a MUDr. Nožičky.
– představenstvo rozhodlo, že odpovědi zpracované Mgr. Slavíkem budou odeslány představenstvu ČSK OSK České Budějovice, MUDr. Vrbkové a MUDr. Závodskému (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)8. UNIQA pojišťovna a.s. – MUDr. Chrz

Bc. I. Kelymanová zaslala e-mail s návrhem vytvoření nezávazné nabídky na pojištění přerušení provozu u společnosti UNIQA pojišťovna a.s.
MUDr. Chrz požádá o zaslání podrobné nabídky, o které bude členy představenstva informovat.

9. Akce Budějovický Rarášek – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2012“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč, kterou pořádá OSK České Budějovice 20. – 22. 4. 2012 v Sporthotelu Zátoň. (PRO – 15; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

10. KÚ Ústí nad Labem, workshop na téma nový zákon o zdravotních službách a přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení – MUDr. Řezáč

KÚ Ústí nad Labem zorganizoval workshop k problematice LSPP v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o zdravotních službách. Dle informací KÚ požaduje 24 hodinovou dostupnost zdravotní péče včetně sobot, nedělí a svátků bez finanční podpory KÚ.
MUDr. Chrz bude na toto téma jednat s MZ ČR i MUDr. Běhounkem z Asociace krajů ČR. Problematika je zařazena do programu setkání předsedů OSK.

11. Výzva k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny od prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc. – MUDr. Chrz

ČSK a doc. Roubalíková, předsedkyně Vědecké rady ČSK, obdržely výzvu k zaujetí stanoviska k léčitelství a k metodám alternativní medicíny, která byla doručena i dalším organizacím a institucím. Tímto problémem se Vědecká rada ČSK již zaobírala a znovu se k tomuto tématu vrátí na březnovém jednání na základě výzvy, kterou obdržela.