wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. - 14. 1. 2017 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. – 14. 1. 20171. Zahraniční činnost – MUDr. Al Haboubi

 • Bylo zpracováno 25 zpráv z FDI, CED a CECDO.
 • V roce 2017 proběhnou volby prezidenta-elekta FDI, registrace účastníků na FDI 2017 již byla zahájena.
 • CED organizuje v březnu 2017 setkání komunikačních zpravodajů.
 • Světový den orálního zdraví připadá na 20. 3. 2017, ČSK se již 2 roky aktivně podílí na přípravách pro Českou republiku.

2. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba

 • Dne 12. 12. 2016 proběhla schůzka s ředitelem ZP MV k akci Klapačka, ZP MV chce s ČSK jednat a najít společné řešení. ČSK je v této věci rovněž v kontaktu se Svazem zdravotních pojišťoven a VZP.
 • Dne 12. 12. 2016 proběhlo jednání se zástupcem katedry zdravotnických oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Katedra zvažuje možnost nabídky kurzu pro přípravu zdravotních sester pro práci v zubní ordinaci a ČSK požádala o konzultaci a odbornou pomoc. Představenstvo nesouhlasilo s participací ČSK na kurzech pro přípravu zdravotních sester pro práci v zubní ordinaci organizovaných Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. (PRO – 11; PROTI – 0)
 • Dne 14. 12. 2016 a 21. 12. 2016 proběhla schůzka se zástupci Kooperativa pojišťovna, a.s. ke spolupráci v roce 2017.
 • Dne 19. 12. 2016 se uskutečnilo jednání s ředitelem Incheba Praha a.s., ke spolupráci v roce 2017. PDD jsou naplánovány na 21. – 22. 9. 2017. Představenstvo souhlasilo s konáním kongresu PDD 2017 ve dnech 21. – 22. 9. 2017 a výstavy Pragodent 2017 v odlišném termínu. (PRO – 14; PROTI – 0)
 • Dne 9. 1. 2017 proběhla schůzka k přípravě Světového dne ústního zdraví 2017.
 • Dne 11. 1. 2017 proběhlo jednání s daňovým poradcem ČSK o EET. Od 1. 3. 2018 bude povinnost pro všechny ordinace účastnit se systému EET, je třeba zvážit a rozhodnout, jak bude v budoucnu v ČSK v souvislosti s EET fungovat přijímání přímých plateb (členské příspěvky vybírané na OSK, poplatky za vzdělávání a další).
 • Dne 11. 1. 2017 se konala schůzka se společností VF a.s. k novému atomovému zákonu. SÚJB bude vydávat soukromým společnostem povolení k provádění školení dle nového atomového zákona, seznam držitelů povolení povede SÚJB na svých webových stránkách. Minimální rozsah školení je 6 hodin a není zakončeno žádnou zkouškou. Tato školení by mohla zvýšit účast na sněmech OSK.
 • Evropská komise schválila s platností od 1. 7. 2018 zákaz použití amalgámu u dětí do 15 let, u těhotných žen a u kojících žen. Zároveň ale platí, že pokud zubní lékař shledá použití amalgámové výplně jako nezbytně nutné, může ji ve výjimečných případech použít i pro tyto vyjmenované skupiny pacientů. Do poloviny roku 2019 musí mít každá členská země připraven strategický plán, který předloží Evropské komisi, a od roku 2030 je plánován plošný zákaz používání amalgámu.
 • Úhradové dodatky všech zdravotních pojišťoven byly odsouhlaseny ze strany Zubohradu.

3. Akce Klapačka – MUDr. Chrz, Mgr. Sladkovská

 • V rámci dotazníkového členové vyplnili 2663 dotazníků. Většina zubních lékařů nepovažuje současný systém za dostatečný a spravedlivý a 82 % ze členů je ochotno se zapojit do informační kampaně.

4. Žádost o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba

 • Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na cestovné, ubytování a kongresový poplatek souvisejících s jeho účastí na 51st International Course for Stepwise Flap Raising – Aachen, Německo, 16. – 18. 2. 2017, a to až do výše 50.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0)

5. Výstupní formulář a vyhodnocení dotazníků kurzů pořádaných vzdělávacím střediskem ČSK – MUDr. Houba

 • Některé parodontologické a chirurgické kurzy jsou přednášeny spojeně (neplatí, že 1 kurz = 1 den), v roce 2016 neproběhl žádný kurz z pedostomatologie, alternaci přednášejícího má pouze 1/3 kurzů pro PZL (ideálem je alternace u každého kurzu).
 • Hodnocení lektora může být ovlivněno i dalšími faktory – např. atraktivita tematického zaměření kurzu nebo kurz přednášejícímu možná zcela nevyhovuje.
 • Převážně kladné hodnocení zaznamenáno v kategorii „kurz splnil očekávání“, „odpovídá tématu“ a „projev lektora“. Kategorie „přínos informací pro frekventanta“ převážně negativně hodnocen a „přínos informací pro mou praxi“ hodnocen neutrálně.
 • 35 % dotazovaných by uvítalo odpolední vzdělávací kurzy, největší zájem o odpoledne je mezi frekventanty kurzů PZL, nejméně parodontologie.
 • Frekventanti žádají více praxe, více kazuistik, zlepšení stravování, zájem o protetiku.
 • Závěr: dotazníky postačuje vyhodnotit 1x – 2x ročně (výsledky pravidelně prezentovat představenstvu v tabulce), hodnocení by se mělo posílat lektorům, měla by být možnost vyměnit opakovaně negativně hodnoceného lektora (s přihlédnutím k obsahu a atraktivitě kurzů) a obsah kurzů více přiblížit potřebám frekventantů (zejména více příkladů z praxe, kazuistik), zvážit realizaci odpoledních kurzů.

6. Minimální obsah zdravotnické dokumentace – MUDr. Vrbková, MUDr. Kozumplíková

 • Předložený materiál by měl mít pouze doporučující charakter.

7. Různé

 • Přístup SKZL na webové stránky ČSK – MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo přístup pro prezidenta SKZL do členské sekce webových stránek ČSK. (PRO – 12; PROTI – 0)

 • Žádost o souhlas s organizací vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč – Rarášek 2017 – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo pořádání vzdělávací akce „Budějovický Rarášek ve stomatologii 2017“ s rozpočtem přesahujícím 100.000,- Kč. (PRO – 12; PROTI – 0)

 • Žádost o prodloužení Pečeti ČSK – Bc. Ďuríková

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Wrigley s.r.o. a prodloužilo licence na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty žvýkačky Orbit, Orbit for Kids a Orbit Professional. (PRO – 12; PROTI – 0)

Na webových stránkách registrlekaru.cz jsou vytvořeny profily všech lékařů vč. zubních lékařů v ČR. Tyto stránky umožňují pacientům elektronické objednání do zubních ordinací bez jakéhokoliv souhlasu zubního lékaře. ČSK zvažuje podniknutí právních kroků. Upozornění zubním lékařům na tuto společnost bude zveřejněno v LKS a na webových stránkách ČSK.

 • Profesní zkoušky – MUDr. Chrz

Byl navýšen počet termínů profesních zkoušek v prvním pololetí 2017. Z důvodu neobsazení bylo nutné již 2 termíny zrušit. Za 20 let vzdělávacího systému poskytovaného ČSK profesní zkoušku či kolokvium vykonalo celkem 1211 zubních lékařů. Nyní 1217 zájemců chce dokončit základní odbornou přípravu a složit profesní zkoušku podle ŘCVZL platného do 31. 12. 2016 (z toho 575 musí obdržet termín zkoušky do 6 měsíců od podání žádosti).

 • ÚZIS (resp. NZIS) začal rozesílat informace ke každoročnímu statistickému zjišťování v zubních ordinacích. Dotazník je podle dohody s vedením ÚZIS již od loňského roku významně zjednodušený.
 • MUDr. Řezáč požádal o pravidelné zařazování zprávy o aktivitách prezidenta elekta za uplynulé období do programu jednání představenstva.
 • MUDr. Vrbková informovala o novele zákona o nakládání s odpady, projeví se zjednodušením výkazů. Ministerstvo životního prostředí připravuje ke změnám metodiku.