wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. - 14. 2. 2015 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. – 14. 2. 20151. Prezentace doc. MUDr. Ivo Dřízhala, CSc.

Doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc., v úvodu sdělil, že končí svou činnost ve funkci předsedy České parodontologické společnosti a prezentoval svůj názor na znovuzavedení specializačních zkoušek v oboru parodontologie.

2. Strategie postupu Komory před dohodovacím řízením na rok 2016 – MUDr. Vrbková

Návrh dopisu, který upozorňuje na ekonomicky neudržitelnou situaci v oboru stomatologie, je vytvořen jako podklad pro zaslání informací členům zdravotního výboru parlamentu ČR, ministru zdravotnictví a dalším poslancům a politikům. Může být použita plná nebo zkrácená verze, v obou případech je vhodné doplnění tabulkami a grafy a opakované rozesílání.

3. Informace za uplynulé období – MUDr. Chrz, MUDr. Houba
– Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – Výbor pro zdravotnictví

Dne 27. 1. 2015 zúčastnila semináře „eHealth-modernizace českého zdravotnictví“ k platformě pro elektronické zdravotnictví, který se konal pod záštitou prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. ČSK zastoupena ředitelkou Kanceláře.

– Ministerstvo zdravotnictví

Dne 21. 1. 2015 proběhlo jednání o připravovaném doporučeném obsahu místních radiologických standardů pro zubní rtg. MZČR pro vytvoření standardů oslovilo přednostu České radiologické společnosti ČLS JEP. Ten pro vytvoření standardů pro zubní lékaře požádal o spolupráci předsedu OSK Brno. Komora se bude snažit ovlivnit, aby CBCT a OPG byly ve stejném režimu jako zubní rtg, tj. jako jednoduché zdroje ionizujícího záření.

– Legislativa

Profesní komory zřízené zákonem jsou nově připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace nebo oblasti působnosti těchto komor. Z úřadu vlády dostává Komora informace o legislativních návrzích předložených ve vnějším připomínkovém řízení.
MF ČR předložilo návrh zákona o registraci tržeb, který zavádí elektronickou evidenci tržeb – tzv. chorvatský model. Systém by měl fungovat tak, že informaci o prováděné platbě by pokladna nebo jiné vhodné elektronické zařízení datovou sítí odeslalo na server finanční správy, odtud by obratem přišlo potvrzení o zaregistrování transakce ve formě unikátního kódu na účtenku. Pacient bude povinen účtenku převzít a bude mít možnost zkontrolovat, zda byla platba na finanční správu zaslána. Platnost se předpokládá od 1. 1. 2016, kdy by měly evidenci podléhat restaurační, stravovací a ubytovací služby, následně v průběhu dvou let všechny ostatní segmenty tak, aby po třech letech byl systém platný pro každého podnikatele, a to jak pro fyzickou, tak pro právnickou osobu. V návrhu se počítá s řešením situace při možné poruše PC či připojení na internet.

– Zdravotní pojišťovny

Dle úhradových dodatků byl stanoven pro kompenzaci regulačních poplatků jako referenční období rok 2013. Dne 30. 1. 2015 proběhlo jednání Zubohradu s VZP ČR a došlo k dohodě o kompenzaci i pro ty, kteří začali poskytovat zdravotní péči v roce 2014 a 2015 nebo v roce 2013 péči neposkytovali, eventuálně ji poskytovali v omezeném rozsahu ze zdravotních důvodů. V souvislosti s kompenzací byl projednáván také technický postup vykazování kódu 09543, který by měl být vykazován s cenou 30 Kč. OZP, ČP ZP a Revírní bratrská pokladna potvrdily stejný postup jako VZP; s VoZP a ZP MV bude Zubohrad komunikovat. Jednání o postupu není dosud ukončeno, metodika zatím nebyla vydána.
Pro rok 2015 došlo ke změně regulačního omezení u kódů 00913 (frekvence 1x/ kalendářní rok u držitelů osvědčení PA, CH a PE), 00931 (frekvence 1x/2 kalendářní roky) a 00940 (frekvence 1x/2 kalendářní roky). U kódu 00913 v rámci vyžádaného vyšetření VZP souhlasí s tím, aby při vykázání na dokladu 06S s diagnózou základního onemocnění mohl být tento kód vykázán častěji (tzv. vyžádaná péče).
Úhradová vyhláška je platná od 1. 1. 2015 – nemá zpětnou platnost. Kódy 00931 a 00940 lze v roce 2015 vykazovat, i když byly vykázány v roce 2014. Obdobně mohou držitelé osvědčení PA, CH a PE kód 00913 vykázaný v roce 2014 v indikovaném případě zopakovat i před uplynutím 365 dní.

– Odborný výbor PDD

Na schůzi Odborného výboru PDD 2015 dne 26. 1. 2015 byl projednáván odborný program.
Představenstvo souhlasilo s tím, aby Ing. Jindra Ševčíková spolupracovala s ČSK při přípravě odborných workshopů při PDD 2015 za stejných podmínek jako v roce 2014. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

– Odborná skupina pro dentální zdraví při ČSK – MUDr. Vrbková

Na setkání skupiny pro dentální zdraví dne 26. 1. 2015 byl projednáván způsob propagace dentálního zdraví. Zúčastnili se MUDr. Vrbková, MUDr. Černý a MUDr. Netolický, zástupci Wrigley a PR agentury Quent s.r.o.

– Skupina představenstva pro nové webové stránky

Dne 9. 2. 2015 se uskutečnilo jednání s dodavatelem služby analýzy webu Mgr. Janem Řezáčem k přípravě nových webových stránek Komory. Mgr. Řezáč připraví návrh struktury nových webových stránek, který bude prezentovat na jednání představenstva v dubnu a následně na jednání sněmu v květnu. Práce je rozdělena do dvou etap, platba se uskuteční vždy po jejich dokončení. Následně se bude konat výběrové řízení na dodavatele webových stránek. Vybraní zubní lékaři, kteří souhlasili se spoluprací, byli informováni, že je Mgr. Řezáč osloví s žádostí o schůzku, kde budou zjišťovány jejich názory a požadavky na fungování webových stránek Komory.

– Média – MUDr. Chrz

Dne 29. 1. 2015 byl v MF Dnes zveřejněn článek „Plomba na pojišťovnu: pořád to jde, ale riskujete zdraví“. Dne 30. 1. 2015 prezident ČSK písemně dementoval výroky, které mu autorka tohoto článku přisuzuje. Následně ve dnech 31. 1. a 1. 2. v přílohách MFDnes byly zveřejněny další články, opět s nesprávnými a zavádějícími informacemi. Reakce na tyto příspěvky včetně vyjádření prezidenta Komory jsou zveřejněny na webu Komory.
Autorka článků následně kontaktovala prezidenta Komory a nabídla možnost zveřejnění ještě jednoho rozhovoru na portálu iDNES.cz, který by vše uvedl na pravou míru. Setkání se uskutečnilo 13. 2. 2015 v dopoledních hodinách. Text bude zveřejněn po autorizaci, zubním lékařům bude e-mailem zasláno upozornění.
Dotčená redaktorka vystoupila s dentální tématikou ještě dne 9. 2. 2015 v pořadu „Sama doma“ na ČT1, kde mimo jiné odpovídala na dotazy diváků.

– WOHD 2015 – MUDr. Houba

Další z pravidelných setkání pracovní skupiny k přípravě Světového dne ústního zdraví (WOHD) se konala v pondělí 26. 1. a ve středu 11. 2. 2015. K pracovní skupině se od lednového zasedání představenstva připojili zástupci Asociace dentálních hygienistek, Sdružení studentů stomatologie a dm drogerie markt s.r.o. V současné době se připravuje informační brožura pro veřejnost, tisková konference dne 16. 3. 2015, vystoupení zubních lékařů a dentálních hygienistek v celoplošných i regionálních televizních a rozhlasových studiích, slevové akce a zábavná fotografická soutěž na webových stránkách aktuálně vytvořených pro Světový den ústního zdraví 2015.
Dne 9. 2. 2015 jednáno o spolupráci se zástupcem Johnson&Johnson a s generálním ředitelem společnosti Dr. Max.

– Webinář – MUDr. Benko

Dne 5. 2. 2015 se uskutečnil webinář na téma „Základy KPCR“, který vedl MUDr. Michal Lvončík. Zájem zubních lékařů nepřesáhl kapacitu třídy (78 přístupů).
Přednášející souhlasí s uveřejněním přednášky v archivu na webové stránce.

– Různé

• Přednáška pro 1. – 5. ročník LF UK Praha
MUDr. Chrz a MUDr. Houba se účastnili dne 28. 1. 2015 přednášky pro 1. – 5. ročník studentů zubního lékařství, kde hovořili o činnosti ČSK a odpovídali na dotazy studentů.
• Setkání předsedů OSK
Ve dnech 30. 1. 2015 (Praha 2 x) a 6. 2. 2015 (Olomouc) proběhla každoroční setkání předsedů.
• Philips Česká republika s.r.o.
Dne 4. 2. 2015 jednáno se zástupci společnosti Philips Česká republika s.r.o. o celoroční spolupráci. Nejbližší akcí bude workshop fy Philips, který se bude konat po skončení JSF dne 20. 3. 2015.
• Komora arabských zubních lékařů v Izraeli
Dne 11. 2. 2015 proběhlo setkání viceprezidenta ČSK MUDr. Houby s prezidentem The Arab Dentists Association in Israel, Dr. Fakhri Hassanou. Komora arabských zubních lékařů v Izraeli má 1.230 členů a je součástí celostátní izraelské stomatologické komory čítající 8.300 členů. Byla diskutována možnost spolupráce při vzdělávání.

4. Zahraniční činnost – doc. MUDr. Zemen

Na FDI byla dne 8. 2. 2015 odeslána národní zpráva za ČSK. Odpovězen byl dotazník Řecka podaný přes CED.
ADEE zaslala žádost o uvedení ADEE Membership Loga na úvodní straně webu ČSK s proklikem na stránky ADEE. Současně nabízí bezplatný přístup studentům a členům po registraci na časopis European Journal of Dental Education na
(http://www.adee.org/members/ejde.php). Logo ADEE bude zveřejněno na webu ČSK v části Zahraniční činnost zároveň s logy organizací CED a FDI.

5. Žádost o příspěvek z účtu klinik – L. Císařová

Představenstvo přiznalo žadateli příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, cestovné, kurzový poplatek souvisejících s jeho účastí na 6th AOCMF Course – Advances in Operative Techniques in the Oral and Maxillofacial Surgery (with Anatomical Specimens), Vídeň, 22. – 24. 4. 2015, a to až do výše 44.000,- Kč a pověřuje prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o prominutí ročního členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo prominulo člence Komory roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 3.250 Kč ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

Představenstvo prominulo jiné člence Komory roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 6.000 Kč ze zdravotních důvodů. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)Představenstvo prominulo jiné člence roční členský příspěvek na rok 2015 ve výši 3.250 Kč z důvodu odchodu do starobního důchodu. (PRO – 9; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 5).

7. Přístup k elektronickým časopisům pro členy SKZL

Možnost přístupu pro členy SKZL projednána se zástupci firmy EBSCO, která nemá zásadní námitky. Pro členy SKZL lze vytvořit jedny přístupové údaje. Je však třeba zajistit jejich bezpečné předání, např. nemohou být rozesílány emailem nebo zveřejněny na webových stránkách SKZL.

8. Různé
– Dentforum – RNDr. Švábová

Upravené webové stránky jsou připraveny. Po odsouhlasení budou převedeny na stávající adresu. Dodavatel služby redakce webu dentforum.cz je připraven oslovovat autory, publikovat na Dentforu nové články a cca jedenkrát měsíčně posílat newsletter se souhrnem nových článků na webu. Webové stránky je možné dále vylepšovat. Dodavatel požádal představenstvo o schválení odhadované finanční odměny (500 Kč/hod.) dle časové náročnosti (60 – 90 min./měsíc).
Představenstvo souhlasilo s navrženým financováním a postupem provozování webových stránek Dentforum. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

– Zastoupení ČSK na zahraničních jednáních

10. – 14. 3. 2015 IDS, Kolín nad Rýnem – MUDr. Škrdlant
19. – 21. 3. 2015 Krakdent, Krakov – MUDr. Chrz
7. – 9. 4. 2015 CECDO, Riga – eventuálně zástupce vědecké rady
24. – 25. 4. 2015 ERO, Tbilisi – bez účasti zástupce Komory
29. – 30. 5. 2015 CED, Riga – MUDr. Houba, MUDr. Chrz