wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. - 14. 4. 2012 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. – 14. 4. 2012Informace z jednání představenstva ČSK,Praha 13. – 14. 4. 2012

1. Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Zástupci Koalice soukromých lékařů nesouhlasí se způsobem změn a komunikací ze strany MZ ČR a ministra zdravotnictví, a proto byl sepsán otevřený dopis Koalice soukromých lékařů (KSL). Otevřený dopis je také reakcí na tiskovou konferenci ministra zdravotnictví pořádanou dne 12. 4. 2012, kde přednesl návrhy změn ve zdravotnictví, které nebyly zmíněny dne 10. 4. 2012 na Radě poskytovatelů. MUDr. Chrz a MUDr. Černý za ČSK návrh KSL upravili a představenstvo obdrželo obě verze k posouzení.
Již z předchozích jednání KSL je patrný rozdílný názor ČSK a ostatních členů na komunikaci ministra zdravotnictví ČR se zástupci poskytovatelů. ČSK nesouhlasí s ostrou kritikou ministra, kterou KSL prosazuje, protože tyto komunikační problémy nemá. Proto se MUDr. Chrz neúčastnil jednání KSL s premiérem Nečasem na Úřadu vlády dne
26. 3. 2012, kde si zbývající členové KSL stěžovali na práci a nekomunikaci ministra zdravotnictví ČR. Před tímto jednáním zaslal za ČSK panu premiérovi omluvu s žádostí o setkání; hledá se volný termín.

Představenstvo schválilo text dopisu ve verzi upravené MUDr. Chrzem a MUDr. Černým a pověřilo prezidenta Komory MUDr. Chrze jeho podpisem. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 2)

2. Informace za uplynulé období
– Stomatologická komise – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Na VZP proběhlo dne 14. 3. 2012 jednání pracovní skupiny ke stomatologii za účasti revizních lékařů všech ZP. Tématem jednání byl výklad, posuzování a vykazování kódů, ceníků a s tím spojené problémy. Nyní se řeší problematika kvality a rozsahu zdravotnické dokumentace, požadavek na detailní popis, průkaznost provedeného záznamu, kapacita revizních lékařů. Dohodnuto bylo zpracování návrhu na minimální požadovaný rozsah dokumentace. Diskuse o frekvenčním omezení kódu 00932.
Představenstvu byl zaslán další protinávrh Zajištění podpory generační výměny ve stomatologii. Změna se týká max. navýšení objemu úhrady do 120 % v prvním roce a 130% v roce druhém a třetím.
Představenstvo materiál „Zajištění podpory generační výměny ve stomatologii“ schválilo. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

– Zákon o ČSK – MUDr. Chrz

Proběhla jednání s představiteli všech politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Poslanci nevidí problém se samostatným zákonem o ČSK, ale bohužel vzhledem k událostem v PSP ČR a vládě toto není v současném okamžiku zřejmě na pořadu dne. Jednání budou pokračovat.

– Elektronická preskripce – SÚKL – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s náměstkem ředitele SÚKL pro odborné činnosti (zastupujícím ředitelem SÚKL) o elektronické preskripci i o budoucnosti elektronického zdravotnictví. SÚKL vyžaduje pro zubní lékaře, kteří využívají elektronickou preskripci, potvrzení o jejich členství v ČSK. Na jednání byla dohodnuta forma předávání potvrzení.

– § 16 vyhlášky č. 55/2011 – Asociace dentálních hygienistek – MUDr. Chrz

Při setkání s prezidentkou Asociace dentálních hygienistek byly vysvětleny připomínky představenstva ČSK k §16 vyhlášky č. 55/2011.

– Odborný výbor PDD – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Odborný výbor PDD jednal o rozdělení sekcí PDD, odborném programu, doprovodném programu a workshopech. PDD 2012 budou polytematické, prioritou doprovodného programu jsou workshopy po celou dobu konání PDD a menší výstava. Organizátorem výstavy a doprovodného programu bude ČSK.

– Seminář ekonomika zdravotnictví – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 21. 3. 2012 se konal seminář na téma „Jaké chceme mít zdravotní pojišťovny?“ v rámci cyklu diskusních setkání „Dialogem k reformě“ pořádaném MUDr. Pavlem Vepřekem ze sdružení Občan. Příspěvek k zákonu o zdravotních pojišťovnách přednesl Ing. Petr Nosek, náměstek pro zdravotní pojištění MZ ČR. Z jeho přednášky vyplynulo, že v průběhu dvou měsíců má vláda navrhnout, jaký systém zdravotních pojišťoven bude v ČR existovat. V úvahu přicházejí dva systémy – buďto systém více konkurujících si pojišťoven nebo sloučení pojišťoven do jakési národní zdravotní služby. Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., hlavní ekonom Raiffeisenbank, hovořil o nerovnoprávném vztahu pacient – lékař, uvažoval také o možnosti využívání tzv. holandské dražby při nasmlouvání zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami.

– Jarní stomatologické fórum, vědecká rada a Stomatologický den – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Dne 23. 3. 2012 úspěšně proběhlo JSF, rozdělené do sekce pro sestry a dentální hygienistky s přednášejícím MUDr. Ladislavem Korábkem, CSc. a sekce pro zubní lékaře s přednášejícím MUDr. Zbyňkem Machem. JSF mělo velkou návštěvnost a dobré hodnocení.
Téhož dne se uskutečnilo jednání vědecké rady a Stomatologický den. Jedním z bodů setkání bylo používání tzv. hliníkových bronzů ve fixní protetice, které mohou vést k poškozování zdraví pacienta. ČSK zvažuje vydat stanovisko k tomuto tématu po shromáždění dostupné dokumentace a zhodnocení kvality těchto slitin. Na toto téma bude také publikován článek v časopise LKS. Dále se hovořilo o získávání specializace klinická stomatologie, účasti studentů na akcích pořádaných ČSK a na akcích SSS ČR.

– Zubní pohotovosti – MUDr. Chrz

Proběhlo jednání s hejtmanem Kraje Vysočina a místopředsedou Asociace krajů. Dle jeho informace budou kraje při organizaci zubních pohotovostí postupovat jako doposud. Situaci v jednotlivých krajích je třeba monitorovat. MZ ČR neplánuje vydat metodický pokyn týkající se zubní pohotovosti.

– Mezinárodní kongres SSS ČR v Brně – MUDr. Chrz

MUDr. Chrz se 30. 3. 2012 zúčastnil zahajovacího večera International Dental Student Congress v hotelu Continental v Brně, pořádaného SSS ČR. Úroveň a průběh zahajovacího večera a kongresu byly velice kladně hodnoceny.

– Odborník společnosti – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Proběhlo setkání s předsedou Asociace mikroskopické stomatologie ProMikro, která byla mezi odbornými společnostmi, které reagovaly na výzvu ČSK ke spolupráci při vzdělávání „odborníků odborných společností“ v zubním lékařství. ProMikro má vlastní systém vzdělávání a návrh ČSK projedná na svém květnovém jednání. Pro uznání „odborníka společnosti“ je ze strany ČSK požadováno osvědčení PZL. ProMicro navrhuje inovaci témat a přednášejících v rámci povinných seminářů pro získání prvního osvědčení PZL. Má zájem o spolupráci a účasti na workshopu při PDD 2012. Dojednávají se konkrétní podmínky. Vzděláváním „odborníka společnosti“ se bude zabývat pracovní skupina ČSK pro vzdělávání.

– Komise pro metodiku – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Dne 11. 4. 2012 proběhlo jednání Komise pro metodiku na VZP. Tématem bylo předávání dokladů zdravotním pojišťovnám a informace o postupu změn datového rozhraní z ASCII na XML s platností od roku 2014. Od 1. 7. 2012 dojde k úpravě metodiky. Předpokládá se sloučení dokladů na výkony a zjednodušení dokladů. S navrhovanými změnami souhlasí všechny zdravotní pojišťovny.

– 10. výročí založení SSS ČR – Plzeň – doc. Zemen

Doc. Zemen a MUDr. Houba se jako zástupci ČSK zúčastnili slavnostního večera
k 10. výročí založení SSS ČR. Tuto akci hodnotili velmi kladně.

– Úsměv 2012 – MUDr. Banková

Proběhla tradiční akce Úsměv 2012 na Olomoucké stomatologické klinice. MUDr. Banková se účastnila zahájení.

– Webinář – MUDr. Odvody

Dne 5. 4. 2012 se konal webinář MUDr. Krňoulové Ošetření zubů s abrazí. MUDr. Odvody zaznamenal dobré ohlasy a zájem o další přednášku na toto téma.

3. Zahraniční činnost – MUDr. Chrz
– Ve dnech 28. – 29. 4. 2012 se koná zasedání ERO v Praze, které organizuje ČSK.
– ČSK byla informována o změně místa konání 101. kongresu FDI, pořádaného v termínu 29. 8. – 1. 9. 2013. Jižní Korea se vzhledem k situaci v zemi a k pořádání dalších kongresů vzdala pořadatelství; novým pořadatelem bylo stanoveno Turecko.
– V termínu 9. 11. ­- 10. 11. 2012 probíhá v Zagrebu konference Competence in Esthetics.
– MUDr. Černý informoval o projektu FDI s dotazníky k zubním průkazům dítěte. ČSK byla vyzvána k zaslání 1000 ks vyplněných dotazníků, které již byly odeslány.
– MUDr. Ševčík informoval o účasti zástupců ČSK (MUDr. Ševčík, MUDr. Benko) na kongresu Krakdent v Polsku a zmínil podzimní kongres ve Wroclawi.4. Specializace klinická stomatologie – zástupci ČSK ve zkušebních komisích – MUDr. Chrz

Představenstvo jmenovalo zástupce ČSK do zkušebních komisí pro získání specializace klinická stomatologie:
Plzeň – doc. Zemen, MUDr. Houba

Brno – MUDr. Kozumplíková, MUDr. Peřina, MUDr. Vostrejž
Olomouc – MUDr. Banková, MUDr. Liberda
Hradec Králové – MUDr. Krňoulová, MUDr. Ševčík
Praha – MUDr. Černý, MUDr. Novický
(PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)5. Prominutí členských příspěvků

Představenstvo prominulo dvěma členům ČSK po kladném vyjádření dotčených OSK roční členský příspěvek ze zdravotních důvodů. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0), (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Účet klinik

Představenstvo souhlasilo s úhradou nákladů souvisejících s odbornou akcí „4. Festival pedostomatologických kazuistik“, která se koná dne 21. 4. 2012, z účtu klinik, a to až do výše 5.000 Kč. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Novela volebního řádu – MUDr. Chrz

Představenstvu předložen věcný záměr změny volebního řádu a návrh paragrafového znění – návrh částečně odstraňuje nerovné zastoupení OSK s velkým počtem členů ve sněmu ČSK

8. Webové stránky pro pacienty – MUDr. Odvody, MUDr. Trojan, MUDr. Vystrčilová, MUDr. Benko

Webové stránky budou veřejnosti představeny na tiskové konferenci 20. dubna 2012

9. Zpřísnění kontrol vyúčtování dávek u zdravotních pojišťoven – MUDr. Chrz

V souvislosti se zavedením nového informačního systému kontroluje VZP důsledněji předané dávky dokladů podle pravidel Datového rozhraní a Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, která jsou již mnoho let platná. Dopis, který VZP zasílala poskytovatelům, je zveřejněn na webu ČSK.
V den, kdy byl vykázán stomatologický výrobek na dokladu 03s, je třeba se stejným datem vykázat kód 00974 na dokladu 01s. Jinak nebude vykázaný stomatologický výrobek v dávce přijat. Stejná pravidla vykazování platí i pro ostatní zdravotní pojišťovny. V některých krajích došlo k problémům při zasílání informace k vyúčtování.

10. Návrh České lékárnické komory na uspořádání společného plesu – MUDr. Chrz

Možný termín je 9. 2. 2013. Z jednání vyplynulo, že ples je ekonomicky náročná akce, na kterou ČSK nemá finanční prostředky. ČLnK by nesla veškeré náklady, ČSK by hradila pouze odebrané vstupenky. Jednání o konání společného plesu ČSK a ČLnK budou pokračovat.

11. Provozování zubních laboratoří a registrace na MZ ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Všichni majitelé zubních laboratoří (včetně zubních lékařů, kteří vlastní laboratoře) jsou považováni za výrobce zakázkových zdravotnických prostředků a mají povinnost se nejpozději do 15. 6. 2012 zaregistrovat na MZ ČR jako výrobci zdravotnických prostředků. Za nesplnění této povinnosti hrozí sankce 200 000 Kč.Při vyplnění formuláře je potřeba uvést vyráběné zdravotnické prostředky a jejich GMDN kódy. Databázi těchto kódů spravuje evropská agentura a služby pro získání přístupu jsou zpoplatněny.
ČSK jednala s MZ ČR o možnosti získat GMDN kódy bezplatně a s prezidentkou KZT o zajištění registrace pro zubní lékaře (cca 300). Z jednání na MZ ČR vyplynulo, že kódy GMDN nelze bezplatně získat, na zasedání rady KZT došlo k rozhodnutí, že služba může být poskytnuta pouze pro ty laboratoře, jejichž odborný zástupce je členem KZT a je uveden na rozhodnutí o registraci NZZ.
Představenstvo souhlasilo s oslovením příslušné agentury s návrhem na zakoupení licence, na jejímž základě by registraci pro své členy realizovala ČSK. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

12. Informace z Odboru zdravotnictví sociálních služeb a prevence Magistrátu hl. m. Praha – MUDr. Novický

Poskytovatelé zdravotních služeb po nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách, tj. po 1. 4. 2012 masově žádají o „přeregistrace“. Konstatováno, že s žádostí o přeregistrace není třeba spěchat – viz informace na webu ČSK.

13. Vzorový záruční list stomatologického výrobku – mat. 45/2012, MUDr. Chrz

Zubní lékař je povinen vydávat záruční list stomatologického výrobku pouze na žádost pacienta. Bude-li pacient záruční list vyžadovat, anebo pokud se pro jeho vydání rozhodne sám poskytovatel, může využít vzoru, který bude zveřejněn na webu Komory.

14. Volba prezidenta-elekta – MUDr. Chrz

Na jednání 58. sněmu ČSK v listopadu 2012 se uskuteční volba prezidenta-elekta na funkční období 2013 – 2017. MUDr. Chrz vyzval členy představenstva, aby se touto skutečností zabývali. Informace o postupu při volbě bude zveřejněna v LKS 5/2012.