wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha 13. 3. 2020 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha 13. 3. 2020Informace z jednání představenstva ČSK

1.       Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 3. 3. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání zástupců profesních komor s předsedou vlády ČR.
 • Průběžně probíhá řada jednání ke COVID-19 – s premiérem, ministrem zdravotnictví, jeho náměstky, KSL, KÚ, KHS a další.
 • Diskuse – konání vzdělávacích akcí ČSK – závěr: PSF a OSF budou realizovány formou on-line videokonference.
 • Představenstvo zrušilo od 13. 3. do 12. 4. 2020 včetně konání všech prezenčních vzdělávacích akcí pořádaných ČSK. O konání vzdělávacích akcí v pozdějším termínu bude Komorou rozhodnuto dne 17. 4. 2020. Uhrazené kurzovné se převádí na náhradní termín konání kurzu. (PRO – 10;      PROTI – 0)
 • Dne 25. 2. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání Vědecké rady MZ ČR.
 • Dne 27. 2. 2020 jednali zástupci ČSK na ministerstvu zdravotnictví o novelizaci zákona o profesních komorách.
 • Ve dnech 24. 2. a 4. 3. 2020 jednali zástupci ČSK s  ABF, a.s., o organizaci PDD 2020
 • Dne 20. 2. 2020 se prezident ČSK zúčastnil oslav 100 let založení Komory veterinárních lékařů ČR.
 • Dne 22. 2. 2020 se zástupci ČSK zúčastnili studentského kongresu UPdent 2020 v Olomouci.
 • Dne 26. 2. 2020 se prezident ČSK zúčastnil jednání Kulatého stolu zdravotních pojišťoven.
 • Dne 26. 2. 2020 se proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
 • Dne 28. 2. 2020 se konalo jednání k organizaci Světového dne ústního zdraví, na 18. 3. 2020 je plánována tisková konference.
 • Dne 28. 2. 2020 se prezident ČSK zúčastnil kongresu a plesu Sdružení praktických lékařů ČR.
 • Dne 6. 3. 2020 se prezident ČSK zúčastnil plesu studentů stomatologie.
 • Dne 4. a 11. 3. 2020 proběhlo jednání zástupců ČSK s dodavatelem nového IT systému ČSK
 • zahraniční akce: CECDO Chorvatsko – bez účasti zástupce ČSK, Krakdent 2020 Polsko – bez účasti zástupce ČSK a CED Kazachstán – bez účasti zástupců ČSK.

2.       Zprávy o projektech členů představenstva a kontrola úkolů

 • Technické možnosti realizace videokonferencí OSK a ČSK: Představenstvo shlédlo prezentaci dvou možných platforem. Jedná se o opensourcové projekty. Nepředpokládá se hlasování per rollam hlasování (např. mailem), ale jen přímo při on-line jednání. Z těchto jednání musí být pořízen písemný zápis, zápis musí projít připomínkovým řízením, zvukový záznam nebude pořizován.
 • Představenstvo konstatovalo, že možnost konání online jednání všech orgánů ČSK a OSK vyjma sněmu ČSK a OSK je přípustné. (PRO – 10; PROTI – 0)

 3.       Žádosti podané Vzdělávacímu středisku ČSK

 • Představenstvo udělilo poskytovateli Zubní chirurgie, s. r. o. akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii na dobu od 12. 6. 2020 do 11. 6. 2025. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo uděluje poskytovateli Zubní ordinace MUDr. M. Ciboch akreditaci typu II pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v parodontologii na dobu od 13. 3. 2020 do 12. 3. 2025. (PRO – 10; PROTI – 0)

 4.       Žádosti o příspěvky z účtu klinik

 • Představenstvo přiznalo členu ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s jeho účastí na 3rd Congress on Tooth Transplantation, Praha, Česká republika, 28. – 30. 5. 2020, do výše 18.500 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik.  (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, cestovné a ubytování související s její účastí na 15th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry “Towards New Horizons in Paediatric Dentistry“, Hamburk, Německo, 1. – 4. 7. 2020, do výše 40.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo přiznává jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek, cestovné a ubytování související s její účastí na 15th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry “Towards New Horizons in Paediatric Dentistry“, Hamburk, Německo, 1. – 4. 7. 2020, do výše 35.379 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)
 •  Představenstvo přiznalo jiné člence ČSK příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na kongresový poplatek související s její účastí na 15th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry “Towards New Horizons in Paediatric Dentistry“, Hamburk, Německo, 1. – 4. 7. 2020, do výše 20.000 Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 10; PROTI – 0)

5.       Žádosti o prominutí členských příspěvků

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.700 Kč. (PRO – 8; PROTI – 0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Dočasná pracovní neschopnost s následným nástupem na mateřskou dovolenou není rozhodující. Žadatelka je navíc jednatelem, společníkem a odborným zástupcem společnosti s ručením omezeným, což se pro účely zařazení do kategorie ročního členského příspěvku považuje za prokazatelný výkon povolání zubního lékaře.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.600 Kč. (PRO – 8; PROTI – 1)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Nárok na převod do kategorie Nepracující – pečující o dítě může vzniknout až datem narození potomka, v daném případě v lednu 2020, nástup na mateřskou dovolenou předcházející tomuto datu není rozhodující.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky o dotaci, resp. částečné prominutí ročního členského příspěvku ve výši 5.900 Kč. (PRO – 8; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Nárok na přeřazení do kategorie N – nepracující žadatelka nemá a žádné z dalších požadovaných slev či dotací ČSK svým členům neposkytuje.  Osobní úpadek či insolvenční řízení nemohou prominutí ročního členského příspěvku odůvodnit, jestliže člen Komory i nadále vykonává povolání zubního lékaře.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 a o odklad jeho splatnosti. (PRO – 8; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Představenstvo tuto možnost využívá v těch případech, je-li prokázáno, že člen Komory nezaviněně ukončil (zpravidla z důvodů zdravotních, úmrtí apod.) výkon svého povolání nebo že nezaviněně není schopen své povolání dlouhodobě vykonávat. Žadatelka naopak uvádí, že chce a bude pracovat alespoň 2 – 3 dny v týdnu. Kromě toho je poskytovatelkou zdravotních služeb, proto pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku platí, že vykonává povolání zubního lékaře, i kdyby ve skutečnosti tuto činnost nerealizovala. Pokud jde o odklad splatnosti, řády Komory takovou možnost představenstvu nedávají. Případný odklad splatnosti v podobě dohody o splátkovém kalendáři náleží do působnosti Kanceláře Komory.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.500 Kč. (PRO – 8; PROTI –  1)  Odůvodnění: Žadatelka doložila, že již od roku 2019 nevykonává funkci odborného zástupce, protože do této funkce byl ustanoven nový společník dotčené společnosti. Tuto skutečnost dotčený poskytovatel opomněl oznámit příslušnému správnímu orgánu. Skutečnost, že žadatelka byla ve funkci odborného zástupce nahrazena jiným zubním lékařem, se však vzhledem k prokázaným okolnostem jeví jako nepochybná. Žadatelka je pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku v roce 2020 zařazena do kategorie N a výše jejího ročního členského příspěvku tak činí 600 Kč. Žadatelka se tak žádostí o částečné prominutí ročního členského příspěvku domáhala něčeho, co jí po právu náleží. Představenstvo proto nemohlo žádosti vyhovět, protože žadatelce po právu nemělo co prominout.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiného člena ČSK o prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 5.400 Kč. (PRO – 9; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatele neshledalo, a proto jeho žádosti nemohlo vyhovět. Představenstvo neshledalo důvod k prominutí členského příspěvku, rozhodující je právní stav a dle toho žadatel byl poskytovatelem zdravotních služeb ještě 1/12 roku 2020.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 7.700 Kč.  (PRO – 9; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka je společníkem a jednatelem s.r.o. poskytujícího zdravotní služby, a proto se podle § 6b finančního řádu ČSK pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku považuje za člena vykonávajícího povolání zubního lékaře.
 • Představenstvo nevyhovělo žádosti jiné členky ČSK o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.800 Kč. (PRO – 10; PROTI –  0)  Odůvodnění: Představenstvo může podle § 8a finančního řádu Komory prominout členský příspěvek jen ve výjimečných případech z důvodu nápravy nesrovnalostí plynoucích z uplatňování řádů Komory nebo za účelem odstranění jejich tvrdosti. Žádné takové okolnosti však představenstvo v případě žadatelky neshledalo, a proto její žádosti nemohlo vyhovět. Žadatelka je ke dni 12. 3. 2020 stále vedena ve funkci odborného zástupce, a proto se podle § 6b finančního řádu ČSK pro účely stanovení výše ročního členského příspěvku považuje za člena vykonávajícího povolání zubního lékaře.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti pozůstalých jiného člena ČSK o úplné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.200 Kč. (PRO –  8; PROTI –  0)  Odůvodnění: dotčený člen ČSK byl po celou dosud uplynulou část roku 2020 v pracovní neschopnosti v důsledku nemoci, které nakonec podlehl. Za tohoto stavu považuje představenstvo ČSK za nepřiměřené, aby ČSK přihlašovala svoji pohledávku za zemřelým členem ČSK v dědickém řízení. Pro zmírnění tvrdosti řádu proto představenstvo ČSK rozhodlo o prominutí celého ročního členského příspěvku pro rok 2020.
 • Představenstvo vyhovělo žádosti jiné členky o částečné prominutí ročního členského příspěvku na rok 2020 ve výši 6.100 Kč. (PRO – 8; PROTI –  1)  Odůvodnění: žadatelka je v dlouhodobé pracovní neschopnosti v důsledku karcinomu. Praxi ukončila k 8. lednu 2020. Své povolání tedy ze zdravotních důvodů formálně (nikoliv však fakticky) vykonávala v roce 2020 jen 8 dní. Za tohoto stavu se setrvání na požadavku na úhradu ročního členského příspěvku v kategorii „pracující“ jeví jako nepřiměřeně tvrdé. Proto představenstvo ČSK žadatelce roční členský příspěvek částečně prominulo.

6.       Žádosti o schválení pořádání vzdělávací akce s rozpočtem nad 100.000 Kč

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti o schválení rozpočtu na pořádání vzdělávací akce Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v ordinaci, pořádanou OSK Trutnov dne 3. 4. 2020 v hotelu Aurum, Černý Důl, s rozpočtem přesahujícím 100.000 Kč. (PRO – 8; PROTI – 0)
  Odůvodnění: Představenstvo ČSK rozhodlo USN2020/03/02 ze dne 13. 3. 2020 o zrušení konání všech prezenčních vzdělávacích akcí pořádaných ČSK v termínu od 13. 3. do 12. 4. 2020. Nemohlo proto schválit konání akce, která se má konat dne 3. 4. 2020.

 7.       Různé

 • Představenstvo schválilo jmenovité přihlašování účastníků diskuse na jednání sněmu ČSK pomocí hlasovacího zařízení. (PRO – 9; PROTI – 0 )