wqfqwf Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. 9. 2013 - ČSK

Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. 9. 2013Informace z jednání představenstva ČSK,
Praha 13. 9. 2013

1. Schválení rozhodnutí prezidenta Komory

Představenstvo podle § 17 odst. 3 Komory schválilo rozhodnutí prezidenta Komory, který po dobu prázdnin rozhodl o vydání osvědčení odbornosti celkem 4 členům ČSK. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

2. Informace za uplynulé období
– Dohodovací řízení a úhrady zdravotní péče v roce 2014 – MUDr. Chrz

Jednání Dohodovacího řízení pro rok 2014 (za poskytovatele účastníkem dohodovacího řízení Zubohrad) probíhala ve dnech 19. 6. 2013 (první kolo jednání), 28. 6. 2013 (jednání s VZP) a 24. 7. 2013 (druhé kolo jednání). Závěrečné jednání DŘ pro rok 2014 se uskutečnilo 21. 8. 2013 na MZ ČR a skončilo 3 dohodami, 1 parciální dohodou a 7 nedohodami. Pro segment stomatologie nedohodou. Dne 26. 8. 2013 byly předány veškeré zápisy a protokoly z DŘ pro rok 2014 na MZ ČR. Účastníci Dohodovacího řízení kladně hodnotili organizaci koordinátora celého Dohodovacího řízení pro rok 2014, jímž byl Zubohrad. Úhrady budou stanoveny vyhláškou MZ ČR. Koordinátorem Dohodovacího řízení pro rok 2015 byla zvolena ČPZP. Do konce září 2013 by měly být hotovy návrhy, jak bude financována zubní péče. MZ ČR má zájem vydat vyhlášku k 1. 1. 2014.

– Ministerstvo zdravotnictví ČR – MUDr. Chrz

Dne 17. 6. 2013 proběhlo s hlavním hygienikem ČR o pracovně lékařských službách. Stávající vyhláška je kontroverzní, očekává se její úprava, které budou předcházet mnohá jednání. Dále řešena kategorizace prací s konstatováním, že ČSK zajistí měření zátěže zubního lékaře, která budou sloužit jako vzorová. Vytipovány byly ordinace v Ostravě, v Městci Králové a v Praze. K dnešnímu dni jsou k dispozici výsledky pouze z ordinace v Ostravě.
Dne 20. 6. 2013 proběhlo jednání s náměstkem MZ ČR, který zaslal dopis s informací, že v rámci novely zákona 95/2004 Sb. MZ ČR neplánuje zpřísnění podmínek aprobačních zkoušek zubních lékařů.
Dne 12. 8. 2013 proběhlo jednání s námětkem MZ ČR o předávání dat k 1. 1. 2014, (povinná hlášení – ošetření pacienti, rtg, ekonomická hlášení) v elektronické formě Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Elektronické vykazování je dáno v zákoně o zdravotních službách a bude nutné s MZ ČR vytvořit dohodu o případném přechodném období.

– VZP ČR – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 26. 6. 2013 se sešla Komise pro metodiku. Návrh na úpravu formulářů, týkajících se vykazování stomatologické péče, byl odmítnut.
Proběhlo šetření vykazování výplní u VZP (cyklus 6 let). U cca 100 zubních lékařů, u kterých je na základě šetření zjištěno výrazné odchýlení od obvyklého vykazování, budou probíhat revize.

– Koalice soukromých lékařů – MUDr. Černý

Hlavním zájmem Koalice je dbát o rovnoměrné rozdělování financí ve zdravotnictví jak pro lůžkovou, tak pro ambulantní složku. Diskutována byla problematika receptů, neschopenek a elektronizace dat – ÚZIS, ČSSZ.

– Mediální činnost – MUDr. Chrz, MUDr. Jan Černý

Zástupci ČSK se 13. 6. 2013 zúčastnili vyhlášení XII. ročníku celorepublikové soutěže „Zdravé zuby“ v ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Dne 7. 8. 2013 se uskutečnilo jednání o spolupráci ČSK se Zdravotnickými novinami a Asociací dentálních hygienistek při pořádání Kulatého stolu ZN v době konání PDD 2013.
Dne 10. 7. 2013 jednáno s předsedou Správní rady Péče o vlastní zdraví a aktivní život o. s., o případné spolupráci na jejich vzdělávacím projektu.
Uskutečnilo se jednání s redaktorem ČRo2 k uspořádání společné akce ČSK a Českého rozhlasu Dvojka ve spolupráci s ADH ČR a SSS ČR.
Akce se jmenuje „1. český den zdravých zubů“ a proběhne 9. 10. 2013 v KCP v rámci PDD a v krajských studiích Českého rozhlasu v Plzni, Hradci Králové a Brně za účasti zubního lékaře, dentální hygienistky a studentů stomatologie.
MUDr. Chrz poskytl rozhovory pro Český rozhlas a ČT1 (vykazování výkonů zubními lékaři).

– Jednání pracovní skupiny představenstva – MUDr. Odvody

Dne 15. 7. 2013 jednala pracovní skupina pro vzdělávání představenstva ČSK o začlenění elektronického vzdělávání – webinářů do kreditního systému komory. O tuto formu vzdělávání je mezi pořadateli vzdělávacích akcí zájem. Většinový názor byl pro začlenění elektronického vzdělávání do kreditního systému za určitých podmínek uvedených v materiálu. Z jednání vyplynuly úkoly: vyhodnotit současné virtuální platební systémy a vybrat nejrozšířenější; provést kontrolu stavovských řádů a zakotvení elektronického vzdělávání a počty kreditů jak za jednotlivou akci, tak celkový limit za vzdělávací periodu; zvážit honorářový sazebník pro lektory, případně odborníky, kteří vypracují testové otázky.

– Výjezdní zasedání Redakční rady – MUDr. Černý

Výjezdní zasedání Redakční rady proběhlo ve dnech 21. -22. 6. 2013. Jako každý rok byla projednávána koncepce pro další ročník LKS, odborná témata a hledání nových autorů odborných sdělení.

– Webinář – MUDr. Odvody

Dne 5. 9. 2013 se uskutečnil webinář na téma „Vláknová stomatologie“ s MUDr. Zbyňkem Machem. Jednalo se o úspěšný webinář s 80 účastníky a bohatou diskusí. Vzhledem k nesouhlasu lektora nebyla přednáška nahrávána a není tedy zařazena do archivu webinářů.

– Další jednání – MUDr. Chrz, MUDr. Černý

Dne 13. 6. 2013 se MUDr. Chrz účastnil atestace z oboru orální a maxilofaciální chirurgie. Uchazeči prokázali, že mají hluboké znalosti.
Dne 3. 7. 2013 navštívil ČSK Dr. Leonid Beloded z Běloruska, který by rád spolupracoval s Komorou na e-learningových kursech.

3. Zahraniční činnost
– Zahraniční služební cesty

Společné setkání ČSK a SKZL – MUDr. Chrz
Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 se konalo společné setkání ČSK a SKZL v hotelu Patriot v Senici.

39th ADEE Annual Meeting – MUDr. Odvody

39th ADEE Annual Meeting, University of Birmingham ve dnech 28. – 31. 8. 2013 byl zaměřen na pregraduální výuku. E-learningem se rozumí zapojení jakékoli techniky do vzdělávání. U nás je e-learning chápán jako distanční studium prostřednictvím techniky. V posterové sekci byly prezentovány 2 postery z ČR – 2. LF prof. Dostálová a kolektiv (bez osobní účasti autorů).
Annual World Dental Congress FDI 2013 – doc. Zemen
Ve dnech 28. – 31. 8. 2013 se konal Annual World Dental Congress FDI 2013 v Istanbulu. Proběhlo zasedání dentálního parlamentu FDI a zasedání ERO. Pro období 2013-2015 se ujala funkce Dr. Tin Chun Wong – President FDI a byl zvolen Presidet-Elect – Dr. Patrick Hescot. Výstava a kongres byly nejúspěšnější za posledních 10 let co do počtu účastníků. Velká posterová sekce (800 posterů). MUDr. Černý prezentoval úspěšný český projekt dětských průkazů v rámci světového projektu LLL. Annual World Dental Congress FDI 2014 se bude konat v New Delhi v termínu 11. – 14. 9. 2014.

– Dotazníky – doc. Zemen

Dne 18. 8. 2013 zaslána na FDI národní zpráva za ČSK a odpověď na klíčové otázky k NLOs. Aktualizace evropského manuálu dentální praxe.
Den 12. 9. 2013 je stanoven Dnem proti kouření (propagace CED). V březnu 2014 pořádá FDI Oral Health Day.
V rámci organizace CED budou probíhat volby na funkci pokladníka a 3 členů vedení.

4. Novela Opatření představenstva Komory č. 2 a č. 5 – MUDr. Černý, MUDr. Chrz

Představenstvo schválilo Opatření představenstva ČSK OP 04/2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo schválilo Opatření představenstva ČSK OP 05/2013 ze dne 13. 9. 2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu. (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

5. Žádosti o příspěvek z účtu klinik – MUDr. Houba, I. Haiserová

Představenstvo přiznalo členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku a registrační poplatek souvisejících s jeho účastí na Cranio-maxillofacial Operative Surgery Cadaver Worskhop, Coventry, Anglie, v termínu 18. – 20. 9. 2013, a to až do výše 46.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 12; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)
Představenstvo přiznalo jinému členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek, tisk posteru souvisejících s jeho účastí na FDI 2013 Annual World Dental Congress, 28. – 31. 8. 2013, a to až do výše 40.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo přiznalo dalšímu členu Komory příspěvek z účtu klinik na úhradu nákladů na ubytování, letenku, kongresový poplatek, tisk posteru souvisejících s jeho účastí na FDI 2013 Annual World Dental Congress, 28. – 31. 8. 2013, a to až do výše 40.000,- Kč a pověřilo prezidenta Komory uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z účtu klinik. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

6. Žádosti o udělení licence na užívání pečeti ČSK – RNDr. Švábová

Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Colgate – Palmolive ČR, s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkt – zubní pasta Colgate Total original. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Colgate – Palmolive ČR, s.r.o. a prodloužilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na projekt „Měsíc zdravých zubů“. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)
Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Johnson & Johnson s.r.o. a udělilo licenci na užívání pečeti České stomatologické komory na produkty – LISTERINE® Smart Rinse Mild Berry, LISTERINE® Total Care, LISTERINE® – Teeth & Gum Defence. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

7. Žádost o prominutí členského příspěvku – MUDr. Řezáč

Představenstvo prominulo celkem 9 členům Komory v souvislosti s novelou stanov (členství pouze v jedné OSK) zčásti roční členský příspěvek pro rok 2013 tak, že část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví příslušná Oblastní komora, činí u každého žadatele 500,- Kč; část ročního členského příspěvku, jejíž výši stanoví sněm Komory, zůstává nedotčena. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)

8. Rezignace na funkci předsedy OSK Jindřichův Hradec – MUDr. Chrz

Zvolený předseda představenstva OSK Jindřichův Hradec rezignoval. Protože ve volbách nebyl zvolen náhradník, je funkce předsedy této OSK uvolněna. Počet zvolených členů představenstva tak poklesl pod zákonné minimum, představenstvo se nemůže platně usnášet.
Představenstvo České stomatologické komory v rámci výkonu působnosti představenstva Oblastní stomatologické komory Jindřichův Hradec podle ust. § 16 odst. 3 písm. g) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje MUDr. Luboše Pokorného dohledem nad činností OSK Jindřichův Hradec a svoláním sněmu OSK Jindřichův Hradec za účelem konání nové volby předsedy představenstva OSK Jindřichův Hradec. (PRO – 13; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 1)

9. Různé
– Pražské dentální dny a doprovodné program – MUDr. Chrz

Informace o programu PDD, vč. workshopů doprovodného programu. Proběhne mezinárodní workshop, setkání se studenty a Dny dětské prevence. Pro děti je připravena také vzorová zubní ordinace. Dne 9. 10. 2013 se bude konat akce s ČRo 2.

– Odměny za expertní činnost členům představenstva – MUDr. Řezáč

Představenstvo schválilo rozsah expertní činnosti svých členů představenstva takto:
MUDr. Banková – 15 hodin, MUDr. Benko – 9 hodin, MUDr. Čermák – 6 hodin, MUDr. Černý – 15 hodin, MUDr. Houba – 15 hodin, MUDr. Chrz – 15 hodin, MUDr. Novický – 9 hodin, MUDr. Odvody – 15 hodin, MUDr. Peřina – 6 hodin, MUDr. Řezáč – 15 hodin, MUDr. Ševčík – 12 hodin, MUDr. Trojan 9 hodin, MUDr. Vostrejž – 9 hodin, MUDr. Vystrčilová – 12 hodin, MUDr. Zemen – 15 hodin (PRO – 14; PROTI – 0; ZDRŽEL SE – 0)