Jednání představenstva ČSK, Praha, 13. 9. 20191. Žádost o prodloužení licence na používání Pečeti ČSK

 • Představenstvo vyhovělo žádosti společnosti Mars CZ, s.r.o. a prodlužilo licenci na užívání Pečeti ČSK na produkt žvýkačky Orbit. (PRO – 7; PROTI – 1)

2. Žádosti podané vzdělávacímu středisku

 • Představenstvo nevyhovělo žádosti pořadatele Healthcommunication, s. r. o. o registraci e-learningového kurzu Guided Biofilm Therapy v systému celoživotního vzdělávání Komory. (PRO – 8; PROTI – 0)
 • Představenstvo udělilo poskytovateli Klinika zubního lékařství FN Olomouc akreditaci typu I pro uskutečňování stáží v rámci vstupních a navazujících vzdělávacích programů v pedostomatologii na dobu od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2024. (PRO – 10; PROTI – 0)

3. Informace za uplynulé období a zahraniční činnost

 • Dne 19. 6. 2019 se prezident Komory zúčastnil jednání zástupců profesních komor s premiérem.
 • Dne 28. 6. 2019 se prezident Komory zúčastnil jednání prezidentů komor (ČSK, ČLK a ČLnK) s premiérem a ministrem zdravotnictví.
 • Dne 17. 7. 2019 jednal prezident Komory se senátorkou RNDr. Seitlovou o frekvenci rtg vyšetření (bite-wing).
 • Dne 12. 9. 2019 jednal prezident Komory s poslancem prof. MUDr. Válkem, CSc., MBA, o bite-wing vyšetřeních.
 • Dne 17. 6. 2019 se prezident Komory zúčastnil jako člen komise výběrového řízení na ředitele/ředitelku FN u sv. Anny v Brně.
 • Dne 17. 6. 2019 jednali zástupci Komory s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní péči o reformě privátní péče a podmínkách poskytování pohotovostních služeb.
 • Dne 17. 6. 2019 jednali zástupci Komory o novele zákona o komorách č. 220/1991 Sb. s ministrem zdravotnictví, náměstky a prezidenty ostatních dotčených komor. Další jednání k tomuto tématu proběhlo dne 19. 8. 2019 s náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.
 • Dne 3. 7. 2019 se konalo zasedání Vědecké rady MZ ČR. Na programu jednání byly: iktus, financování vědy a hodnotící proces, odborná stanoviska představenstva ČSK, estetická medicína, informace o DRG, kategorizace pomůcek, strategický rámec Zdraví 2030, problematika výhradní dedikace – AZV a KDP.
 • Dne 23. 7. 2019 se zástupce Komory zúčastnil vypořádání připomínek novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • Dne 24. 7. a 21. 8. 2019 se konaly organizační schůzky ČSK a MZ ČR k připravované Road show prevence zubního kazu dětí ve školách.
 • Dne 29. 7. 2019 se zástupci Komory účastnili jednání o příloze č. 1 a 4 zákona č. 48/1997 Sb.
 • Dne 9. 9. 2019 se konala tisková konference MZ ČR, segmentů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven k úhradové vyhlášce pro rok 2020.
 • Dne 12. 9. 2019 jednal prezident Komory se zástupci pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotních služeb MZ ČR.
 • Dne 13. 9. 2019 se doc. Šmucler účastnil zasedání výběrové komise MZ ČR k posouzení přihlášených uchazečů na místo ředitele/ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • Dne 7. 8. 2019 jednali zástupci Komory se zástupci VZP o upřesnění vykazování v roce 2020.
 • Dne 19. 6. 2019 se konalo závěrečné jednání DŘ pro rok 2020 na MZ ČR za účasti Zubohradu.
 • Dne 17. 6. 2019 jednal prezident Komory se zástupci Komory veterinárních lékařů ČR.
 • Dne 24. 6. 2019 se konalo přípravné jednání se zástupci společnosti Wald Pharmaceutical s.r.o. ke spolupráci při PDD a SDUZ.
 • Dne 25. 6. a 10. 9. 2019 proběhlo jednání KSL.
 • Dne 26. 6. 2019 se konalo jednání Vědecké rady ČSK.
 • Dne 15. 7. a 7. 8. 2019 jednal prezident Komory se zástupci společnosti Guarant International o prezentaci kongresu FDI 2022 v Praze.
 • Dne 15. 7. a 12. 8. 2019 jednal prezident Komory s ředitelem Soukromé vyšší zdravotnické školy pro dentální hygienistky, s.r.o. o studijním oboru zubní instrumentářka.
 • Dne 24. 7. 2019 se konalo jednání na téma mobilní ordinace za účasti.
 • Dne 7. 8. 2019 proběhlo jednání s ředitelkou společnosti Kooperativa o další spolupráci.
 • Dne 19. 8. 2019 proběhlo jednání s PR manažerkou společnosti ABF o mediální podpoře Pragodentu 2019.
 • Dne 3. 9. 2019 se konalo jednání zástupců profesních komor ke zhodnocení setkání zástupců komor s předsedou vlády, k řešení otázky postavení komor jako připomínkových míst, návrhu zákona o lobbování a aktuálních informacích transpozice směrnice DAC6.
 • Dne 11. 9. 2019 se konalo přípravné jednání k pořádání Česko-Sasko-Bavorsko-Rakouského dne 2020 v Karlových Varech.
 • Dne 13. 9. 2019 jednali zástupci Komory s ředitelkou Střední zdravotnické školy Praha 10 o studijním oboru zubní instrumentářka.
 • Ve dnech 20. – 22. 6. 2019 se konalo výjezdní zasedání SKLZ a ČSK v Bojnicích, Slovensko.
 • Ve dnech 21. – 23. 8. 2019 se prezident Komory účastnil 45th Annual Meeting ADEE v Berlíně, Německo.
 • Ve dnech 2. – 8. 9. 2019 se zástupci Komory účastnili World Dental Congress FDI v San Franciscu, USA. ČSK zde byl slavnostně předán certifikát FDI World Oral Health Day Award 2019 za vzdělávací aktivity při WOHD 2019. Součástí jednání byl i FDI-ERO Meeting.

4. Různé

 • Představenstvo pověřilo hospodáře, aby do návrhu rozpočtu ČSK na rok 2020 zahrnul částku na pořízení klimatizace do budovy sídla ČSK. (PRO – 10; PROTI – 0)
 • Představenstvo schválilo návrh zrušení plastových členských legitimací a předkládá jej k rozhodnutí sněmu ČSK. (PRO – 9; PROTI – 1)

5. Projekt Administrativa správních činností

 • Jedná se o výkon veřejné správy, kterou má vykonávat napříště Kancelář ČSK, nikoliv jednotlivé OSK.
 • Název projektu je ASČ – administrativa správních činností. Je připravena náplň práce pracovnic ASČ, která zahrnuje veškerou správní agendu, komplexní vedení spisové služby, práci a správu dat členů v interním IT systému, řešení veškeré členské administrativy, vedení mzdové a účetní agendy a další činnosti. Součástí náplně práce ASČ nebude osobní účast na jednáních představenstev a sněmů OSK, pouze jejich organizační a administrativní příprava a zpracování výstupů.
 • Předpokládá se, že 5 stávajících pracovnic OSK sekretariátů zůstane zachováno (Brno, Plzeň, Olomouc, Praha a České Budějovice), další 2 zaměstnance bude třeba najít (ideálně Ostravsko, Liberecko nebo Karlovarsko).
 • Snížením původně předpokládaného počtu pracovníků se náklady na celý projekt snížily.
 • Proběhla jednání s dotčenými předsedy a sekretářkami OSK, v září bude předloženo všem oblastním komorám, v říjnu proběhne jednání o prostorách a nábor nových zaměstnanců a v listopadu bude předloženo sněmu.